دانلود پایان نامه ارشد:نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :منابع انسانی

عنوان :نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی  در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

رشته: مدیریت دولتی     گرایش: منابع انسانی

عنوان تحقیق:

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی  در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر رضایی دیزگاه

سال

بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
 
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲)بیان مسئله. ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
۱-۴) چارچوب نظری تحقیق. ۶
۱-۵) فرضیه های تحقیق. ۷
۱-۶) اهداف تحقیق. ۸
۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۸
۱-۷-۱) تعریف نظری متغیرها ۸
۱-۷-۲) تعریف عملیاتی متغیرها ۹
۱-۸) قلمرو تحقیق. ۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱)مقدمه: ۱۱
۲-۲)نگرش شغلی: ۱۲
۲-۲-۱ )نیروی انسانی پیرامون. ۱۸
۲-۲-۱-۱)همکاران. ۱۸
۲-۲-۱-۲) مدیران و مافوق: ۱۸
۲-۲-۲) ماهیت شغل و سازمان. ۱۹
۲-۲-۲-۱)وابستگی شغلی.. ۱۹
۲-۲-۲-۲)وابستگی سازمانی.. ۱۹
۲-۲-۲-۳)تناسب شغل با شاغل. ۲۰
۲-۲-۲-۴) طراحی شغل. ۲۰
۲-۲-۳)عوامل سازمانی و محیطی.. ۲۱
۲-۲-۳-۱)حجم کار و استرس محیطی.. ۲۱
۲-۲-۳-۲) شرایط فیزیکی کار. ۲۱
۲-۲-۳-۳)حقوق و مزایای شغلی.. ۲۲
۲-۲-۳-۴)آموزش، ارزشیابی و ارتقاء. ۲۲
۲-۲-۳-۵)توازن در زندگی شغلی و خانوادگی.. ۲۳
۲-۲-۴)عوامل فردی.. ۲۳
۲-۳)توانمند سازی.. ۲۴
۲-۳-۱) محور های توانمندسازی.. ۲۴
۲-۳-۲)مزایای توانمندسازی.. ۲۶
۲-۳-۳)اصول توانمندسازی.. ۲۶
۲-۴)تلاش برای خدمات.. ۲۹
۲-۵)قصد ترک شغلی.. ۳۳
۲-۵)پیشینه تحقیق. ۳۹
۲-۵-۱)تحقیقات داخلی.. ۳۹
۲-۵-۲)تحقیقات خارجی.. ۴۱
فصل سوم: جمع آوری داده ها
۳-۱) مقدمه. ۴۵
۳-۲) روش تحقیق. ۴۵
۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه. ۴۸
۳-۶-۱) روایی.. ۴۸
۲-۶-۲) پایایی.. ۴۸
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۵۲
۴-۲- آمار توصیفی.. ۵۳
۴-۲-۱- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۵۳
۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیرها ۶۲
۴-۴- آمار استنباطی.. ۶۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه. ۷۰
۵-۲) نتایج تحقیق: ۷۰
۵-۳) پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیات تحقیق: ۷۳
۵-۴) پیشنهاد برای تحقیقات آتی: ۷۴
۵-۵) محدودیت های تحقیق. ۷۴
منابع و ماخذ: ۷۵
پیوست.. ۸۴
فهرست جداول
عنوان                                         صفحه
جدول ۳-۱) سهم حجم نمونه به تفکیک هر واحد. ۴۶
جدول ۳-۲) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر. ۴۸
جدول ۳-۳) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. ۵۰
جدول۴- ۱) توصیف متغیرجنسیت.. ۵۳
جدول۴- ۲) توصیف سن.. ۵۴
جدول۴- ۳) توصیف تحصیلات.. ۵۵
جدول۴- ۴) توصیف متغیرتوانمندسازی.. ۵۶
جدول۴- ۵) توصیف متغیررضایت شغلی.. ۵۷
جدول۴- ۶) توصیف متغیرتعهد سازمانی.. ۵۸
جدول۴- ۷) توصیف متغیرقصد ترک شغلی.. ۵۹
جدول۴- ۸) توصیف متغیرتلاش برای خدمات.. ۶۰
جدول۴- ۹) توصیف متغیر نگرش شغلی.. ۶۱
جدول۴-۱۱)ضرایب مسیر در حالت استاندارد. ۶۵
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                         صفحه
نمودار۴- ۱) نمودار دایره ای جنسیت.. ۵۳
نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن.. ۵۴
نمودار۴-۳)نمودار میله ای تحصیلات.. ۵۵
نمودار۴-۴)نمودار هیستوگرام توانمندی.. ۵۶
نمودار۴-۵)نمودار متغیر رضایت شغلی.. ۵۷
نمودار۴-۶)نمودار هیستوگرام تعهد سازمانی.. ۵۸
نمودار ۴-۷)نمودارهیستوگرام قصد ترک شغلی.. ۵۹
نمودار۴-۸)نمودارهیستوگرام تلاش برای خدمات.. ۶۰
نمودار۴-۹)نمودارهیستوگرام نگرش شغلی.. ۶۱
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                         صفحه
 
شکل۲-۱) مدل تئوریک تحقیق. ۱۵
شکل۲-۲) دیدگاه روانشناختی موثر در محیط کار (نمودار علّی) ۱۸
شکل ۲-۳)-ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی و ترک خدمت.. ۳۶
شکل ۲-۴) ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی و عملکرد وظیفه. ۳۷
شکل ۲-۵) روابط بین متغیرها ۳۸
شکل ۲-۶)مدل اثر مستقیم و غیر مستقیم ابعاد چهارگانه خشنودی از در آمد بر قصد ترک شغل. ۳۹
شکل ۴-۱)مدل ساختاری در حالت استاندارد. ۶۴
 
 
 

چکیده:

این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان می پردازد. نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. نوع روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ,روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می باشند که برابر با ۵۵۰ نفر است حجم نمونه با توجه به جدول مورگان ۲۲۵  نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز غیر احتمالی در دسترس خواهد بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. از تحلیل همبستگی، به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها استفاده می شود. در این تحقیق جهت توصیف آماری متغیرها از نرم افزار آمار Spss استفاده شد و به منظور بررسی فرضیات از تحلیل ساختارهای عاملی با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد. بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد و بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی : نگرش شغلی ، توانمند سازی ، تلاش برای خدمات ، قصد ترک شغلی
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

۱-۱) مقدمه

با افزایش رقابت و گسترش روشهای توسعه منابع انسانی، سازمانها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند؛ اما، سازمانها همواره از این مساله بیم دارند که سرمایه های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛ زیرا، هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارآیی مطلوب، هزینه های بسیاری را صرف می کند و با از دست دادن نیروهای ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارتها و تجربیاتی می شود که طی سالها تلاش به دست آمده است(علیزاده،۱۳۹۰).
این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان می پردازد.نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. به عبارت دیگر این تحقیق به تلاش کارکنان جهت بهبود  کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها  و همچنین به میزان تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود می پردازد.در این راستا توانمند سازی کارکنان می تواند به بهبود کیفیت خدمات کارکنان و نگرش آنها نسبت به کار و افزایش بهره وری سازمانی کمک شایانی نماید. توانمندسازی کارکنان عبارت از مجموعه سیستم ها ، روش ها و اقداماتی است که از راه توسعه قابلیت و  شایستگی افراد، در جهت بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی و رشد وشکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته می شوند..
در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .
تعداد صفحه : ۱۰۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***