دانلود پایان نامه ارشد:نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان :نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

رشته: جغرافیای سیاسی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

 

استاد راهنما:

دکتر عمران علیزاده

سال تحصیلی

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱٫بیان مساله……………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲٫سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳٫فرضیه……………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴٫اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵٫ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۶٫هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۷٫روش کار……………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۷-۱-نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۷-۲٫قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷-۳٫روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………… ۶

۱-۷-۴٫ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷-۵٫روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۶

۱-۸٫واژه ها و مفاهیم……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۸-۱٫ماهیت و قلمرو جغرافیای سیاسی……………………………………………………………… ۶

۱-۸-۲٫نظریه حکومت محلی……………………………………………………………………………… ۷

۱-۸-۳٫کارکرد حکومت محلی……………………………………………………………………………. ۹

۲۱-۸-۴٫الگوها و مدلهای خودگردانی حکومت محلی……………………………………………… ۹

۱-۸-۵٫رابطه حکومت محلی با حکومت مرکزی……………………………………………………… ۱۰

۱-۸-۶٫رابطه حکومت محلی با شوراهای اسلامی……………………………………………………. ۱۳

۱-۸-۷٫رابطه شوراهای اسلامی و شهرداری……………………………………………………………. ۱۵

۱-۸-۸٫مکان و فضای جغرافیایی………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۸-۹٫رویکردهای تقسیماتی نظامهای حکومتی……………………………………………………… ۱۶

۱-۸-۱۰٫نظام حکومتی بسیط یا متمرکز………………………………………………………………… ۱۷

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

۱-۸-۱۱٫نظام های حکومتی فدرال………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۸-۱۲٫نظامهای حکومتی ناحیه ای…………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۸-۱۳٫نظام حکومتی محلی…………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۸-۱۴٫تقسیمات کشوری و مدیریت نواحی سیاسی………………………………………………. ۲۱

۱-۸-۱۵٫تقسیمات کشوری و مدیریت اداری…………………………………………………………. ۲۱

۱-۸-۱۶٫مفاهیم مرتبط با تقسیمات کشوری…………………………………………………………… ۲۲

۱-۸-۱۷٫شاخص های موجود در تقسیمات کشوری ایران…………………………………………. ۲۴

۱-۸-۱۸٫مفاهیم مرتبط با مدیریت سیاسی فضا……………………………………………………….. ۲۵

۱-۸-۱۹٫سازماندهی سیاسی فضا…………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۸-۲۰٫عوامل شکل گیری روابط فضایی…………………………………………………………….. ۲۷

فصل دوم – مرور منابع

۲-۱-نظریه های ناحیه بندی و تقسیمات کشوری……………………………………………………. ۲۹

۲-۲-مروری بر سازماندهی سیاسی فضا در ایران…………………………………………………….. ۳۲

۲-۳- ژئوکالچر به­عنوان زیربنای ژئوپلیتیک (ژئوپلیتیک فرهنگی)……………………………….. ۳۶

۲-۴-تقابل جغرافیای فرهنگی انقلاب اسلامی با جغرافیای سیاسی غرب………………………. ۳۷

۲-۵-روند تکوین و شکل گیری جغرافیای فرهنگی ………………………………………………… ۴۱

۲-۶-نظریه نظام جهانی …………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۷-تعریف نظام جهانی………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۸-انواع نظام بین الملل………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۹-تمایزات دو نظام……………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۰-تاریخچه پیدایش نظام جهان سرمایه داری…………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۱-مناطق سه گانه در نظریه نظام جهانی…………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۲-چگونگی پیدایش نابرابری در سه منطقه……………………………………………………….. ۴۷

۲-۱۳-تناقضات نظام جهانی………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۴-فرهنگ؛ راه حل کاهش تناقضات……………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۵-جنبش های ضد نظام………………………………………………………………………………. ۵۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

۲-۱۶-نقد و بررسی………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۷-رویکردهای جدید به تحولات بین المللی……………………………………………………… ۵۲

۲-۱۸-پارادایم جهانی شدن در تحولات نظام بین الملل……………………………………………… ۵۴

۲-۱۹-وضعیت جدید جهانی: ابعاد و ویژگی ها …………………………………………………….. ۵۷

۲-۲۰-دیدگاه ژئوکالچر ……………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۲۱-ژئوکالچر و ژئو پلیتیک…………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۲۲-ژئوکالچر به­ عنوان زیربنای ژئوپلیتیک (ژئوپلیتیک فرهنگی)……………………………….. ۶۵

۲-۲۳-بررسی ابعاد فرهنگی نظریه جهانی شدن والرشتاین: با تاکید بر آثار اخیرتر……………. ۶۹

۲-۲۴-بررسی و نقد آثار والرشتاین : با تاکید بر مقایسه تطبیقی آثار اولیه و اخیر…………….. ۷۲

۲-۲۵-نقاط قوت …………………………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۲۶-نقاط ضعف………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۲۷-تعریف شورا…………………………………………………………………………………………. ۸۰

۲-۲۸-تاریخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندی…………………………………………………… ۸۰

۲-۲۹-انقلاب اسلامی و شوراها………………………………………………………………………….. ۸۱

۲-۳۰-بررسی ابعاد فرهنگی نظریه جهانی شدن والرشتاین…………………………………………. ۸۱

۲-۳۱-موقعیت ژئو کالچر ایران در جهان امروز………………………………………………………. ۸۹

۲-۳۲-سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………… ۹۳

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۳-۲- داده ها و روش کار…………………………………………………………………………………. ۹۶

۳-۲-۱- داده­ها………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۳-۲-۲-روش کار…………………………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۳-بررسی عوامل طبیعی شهر انزلی…………………………………………………………………… ۹۷

۳-۳-۱-موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی…………………………………………………………… ۹۷

۳-۳-۲-توپوگرافی………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۳-۳-۳-زمین شناسی……………………………………………………………………………………….. ۹۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

۳-۳-۴-منابع آب …………………………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۳-۵-خاک…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۳-۶-پوشش گیاهی و جانوری………………………………………………………………………… ۱۰۱

۳-۴-ویژگی های اجتماعی جمعیتی…………………………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۴-۱- جمعیت و خانوار………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۳-۴-۲- بعد خانوار…………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۴-۳-میزان رشد و افزایش جمعیت………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۴-۴- تراکم جمعیت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۳-۵- بررسی ویژگی های اقتصادی…………………………………………………………………….. ۱۰۵

۳-۵-۱- زراعت …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۳-۵-۲- باغداری……………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۳-۶-سیاسی………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۳-۶-۱-دیدگاه ها ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۶-۲-هدف ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۶-۳-خط مشی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۶-۴-فعالیت های گروه…………………………………………………………………………………. ۱۱۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-۱- تحلیل پرسشنامه……………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۴-۱-۱-مشخصات فردی………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۱-۲-سوالات اصلی……………………………………………………………………………………… ۱۱۸

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱٫بحث……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۵-۲٫نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۵-۳٫آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۵-۴٫پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول شماره ۳-۱ تعداد جمعیت و خانوار و بعد خانوار طی سالهای (۱۳۸۵-۱۳۶۵)……….. ۱۰۲

جدول شماره ۳-۲ تعداد و تراکم جمعیت شهرستان بندرانزلی (سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵)……. ۱۰۴

جدول شماره ۳-۳ تغییرات مساحت کاربری اراضی زراعی و باغی در بندرانزلی طی

سالهای ۸۱-۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۶

جدول شماره ۳-۴ بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع محصول، تعداد و میزان

تولید در شهرستان بندرانزلی سال زراعی ۱۳۸۱  ( محصولات درختی)………………………… ۱۰۷

جدول شماره ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. ۱۱۲

جدول شماره ۴-۲ وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………….. ۱۱۳

جدول شماره ۴-۳ سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. ۱۱۴

جدول شماره ۴-۴ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………….. ۱۱۵

جدول شماره ۴-۵ وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان…………………………………………………… ۱۱۶

جدول شماره ۴-۶ نوع دین پاسخ دهندگان……………………………………………………………. ۱۱۷

جدول شماره ۴-۷ ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان……………………………………………… ۱۱۸

جدول شماره ۴-۸ وابستگی به شهرداری ……………………………………………………………… ۱۱۹

جدول شماره ۴-۹ ترویج هویت ملی…………………………………………………………………… ۱۲۰

جدول شماره ۴-۱۰ رابطه شهر های حومه توسعه فرهنگی…………………………………………. ۱۲۱

جدول شماره ۴-۱۱ رابطه کشور های همسایه با توسعه فرهنگی………………………………….. ۱۲۲

جدول شماره ۴-۱۲ مقوله های اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۲۳

جدول شماره ۴-۱۳ ساختار فرهنگی …………………………………………………………………… ۱۲۴

جدول شماره ۴-۱۴ ساختار سیاسی – مدیریتی ……………………………………………………… ۱۲۵

جدول شماره ۴-۱۵ مدیریت شهری…………………………………………………………………….. ۱۲۶

جدول شماره ۴-۱۶ سازمانهای دولتی…………………………………………………………………… ۱۲۷

جدول شماره ۴-۱۷ فرهنگ سازی………………………………………………………………………. ۱۲۸

جدول شماره ۴-۱۸ آموزش شهروندی…………………………………………………………………. ۱۲۹

جدول شماره ۴-۱۹ مشارکت مردمی……………………………………………………………………. ۱۳۰

جدول شماره ۴-۲۰ مدارس……………………………………………………………………………….. ۱۳۱

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول شماره ۴-۲۱ دانشگاه………………………………………………………………………………. ۱۳۲

جدول شماره ۴-۲۲ مساجد……………………………………………………………………………….. ۱۳۳

جدول شماره ۴-۲۳ نماز جمعه…………………………………………………………………………… ۱۳۴

جدول شماره ۴-۲۴ خدمات شهری……………………………………………………………………… ۱۳۵

جدول شماره ۴-۲۵ خدمات تفریحی…………………………………………………………………… ۱۳۶

جدول شماره ۴-۲۶ اقتصادی……………………………………………………………………………… ۱۳۷

جدول شماره ۴-۲۷ اماکن تاریخی………………………………………………………………………. ۱۳۸

جدول شماره ۴-۲۸ اماکن زیارتی……………………………………………………………………….. ۱۳۹

جدول شماره ۵-۱ عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی……………………… ۱۴۴

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار شماره ۳-۱ تعداد جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سال های ۸۵-۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۲

نمودار شماره ۳-۲ تعداد خانوار شهرستان بندرانزلی طی سالهای ۸۵- ۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳

نمودار شماره ۳-۳ بعد خانوار شهرستان بندرانزلی طی سالهای ۸۵-۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳

نمودارشماره ۳-۴  نرخ رشد جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سالهای ۸۵-۱۳۵۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۴

نمودار شماره ۳-۵ تراکم جمعیت شهرستان بندرانزلی طی سالهای ۸۵-۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۵

نمودار شماره ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. ۱۱۲

نمودار شماره ۴-۲ وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………….. ۱۱۳

نمودار شماره ۴-۳ سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. ۱۱۵

نمودار شماره ۴-۴ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………….. ۱۱۶

نمودار شماره ۴-۵ وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان…………………………………………………… ۱۱۷

نمودار شماره ۴-۶ نوع دین پاسخ دهندگان……………………………………………………………. ۱۱۸

نمودار شماره ۴-۷ ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان……………………………………………… ۱۱۹

نمودار شماره ۴-۸ ارزیابی شورا توسط پاسخ دهندگان……………………………………………… ۱۲۰

نمودار شماره ۴-۹ ترویج هویت ملی…………………………………………………………………… ۱۲۱

نمودار شماره ۴-۱۰ رابطه شهر های حومه توسعه فرهنگی…………………………………………. ۱۲۲

نمودار شماره ۴-۱۱ رابطه کشور های همسایه با توسعه فرهنگی………………………………….. ۱۲۳

نمودار شماره ۴-۱۲ مقوله های اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۲۴

نمودار شماره ۴-۱۳ ساختار فرهنگی …………………………………………………………………… ۱۲۵

نمودار شماره ۴-۱۴ ساختار سیاسی – مدیریتی ……………………………………………………… ۱۲۶

نمودار شماره ۴-۱۵ مدیریت شهری…………………………………………………………………….. ۱۲۷

نمودار شماره ۴-۱۶ سازمانهای دولتی…………………………………………………………………… ۱۲۸

نمودار شماره ۴-۱۷ فرهنگ سازی………………………………………………………………………. ۱۲۹

نمودار شماره ۴-۱۸ آموزش شهروندی…………………………………………………………………. ۱۳۰

نمودار شماره ۴-۱۹ مشارکت مردمی……………………………………………………………………. ۱۳۱

نمودار شماره ۴-۲۰ مدارس……………………………………………………………………………….. ۱۳۲

نمودار شماره ۴-۲۱ دانشگاه………………………………………………………………………………. ۱۳۳

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار شماره ۴-۲۲ مساجد……………………………………………………………………………….. ۱۳۴

نمودار شماره ۴-۲۳ نماز جمعه…………………………………………………………………………… ۱۳۵

نمودار شماره ۴-۲۴ خدمات شهری……………………………………………………………………… ۱۳۶

نمودار شماره ۴-۲۵ خدمات تفریحی…………………………………………………………………… ۱۳۷

نمودار شماره ۴-۲۶ اقتصادی……………………………………………………………………………… ۱۳۸

نمودار شماره ۴-۲۷ اماکن تاریخی………………………………………………………………………. ۱۳۹

نمودار شماره ۴-۲۸ اماکن زیارتی……………………………………………………………………….. ۱۴۰

نمودار شماره ۵-۱ عوامل موثر در نقش شورای اسلامی و توسعه فرهنگی……………………… ۱۴

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                 صفحه

نقشه شماره ۳-۱ نقشه سیاسی و شهرستان بندر انزلی……………………………………………….. ۹۸

 

 

چکیده

ژئوکالچر بیانگر چهارچوب فرهنگی ای هست که نظام ها، مکتب ها و ایدئولوژی ها در محدوده آن عمل کرده و اثر می گذارند و مقدمات و مبانی فکری خود را نه در محدوده ملی و محلی بلکه در یک جغرافیای فرهنگی منتشر می سازند. در ژئوکالچر تمرکز فعالیت ها بر فرهنگ بجای سیاست و اقتصاد است و از مولفه هایی چون دعوت فرهنگی، تبلیغ، نشان دادن کارآمدی، نشان دادن توانایی تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی و رابطه های معنوی و فرهنگی و مقاومت به جای زور و سیطره و استعمار استفاده می شود.

موقعیت ژئوکالچر ایران امروز، عمیقاً متأثر از فرهنگ شیعی ایران است. اگر این فرهنگ نبود، انقلاب اسلامی ایران نیز نبود و حداکثر در حد یک انقلاب ملی رقم می خورد. انقلاب اسلامی ایران، جهان را از حالت دوقطبی درون پارادایم اومانیسم(بشرگرایی) که جهان را به دو قطب، لیبرال کاپیتالیسم غرب و سوسیالیسم شرق تقسیم می کرد، درآورد، و به جهان دو قطبی جامع تر دو قطبی اومانیسم (بشرگرایی) و تئوئیسم(خداگرایی رساند). پس موقعیت ژئو کالچر ایران در جهان امروز مقوم جهان ژئوپارادایم دوقطبی خداگرا بشرگرا است و اگر فرهنگ ایرانی شیعی نبود، نظام دوقطبی نوین در جهان شکل نمی گرفت.

تقابل ژئوکالچر انقلاب اسلامی با ژئوپلتیک غرب در جنبش های جاری جهان اسلام تقابل حقیقت با واقعیت جهان اسلام است. باید پذیرفت اسلام با جنبش های جاری در جهان شکاف بزرگی در الگوهای استبدادی نظام های حاکم بر کشورهای اسلامی بوقوع پیوسته است و دیگر نمی توان با این نظام ها جهان اسلام را کننترل کرد.

حوزه جغرافیایی و عملکردی شورای اسلامی در شهر های ایران متفاوت است. این عملکرد در کلان شهرهای ایران نظیر تهران، کرج، اصفهان، رشت و… بسیار متفاوت تر از شهرهای کوچک تر است.

در این پژوهش، برای نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی از روش توصیفی – تحلیلی بهره جسته شده و از طریق پرسشنامه به عملکرد شورای اسلامی در شهر با توجه به دیدگاه مردم به بررسی و تحلیل آن پرداخته ایم.

نتایج حاصل نشان دهنده این بوده که شورای اسلامی تاکنون نتوانسته اند تاثیر مستقیمی در توسعه ژئوکالچر شهر ایفا کنند.

کلید واژگان: شورای اسلامی، توسعه ژئوکالچر،سیاست و اقتصاد، بندرانزلی

 

مقدمه

از هنگامی که انسان ها بر آن شدند تا از دل کوه ها و جنگل ها بیرون آیند و در کنار هم به صورت دسته جمعی زندگی کنند نیاز به برنامه ریزی را احساس کردند. آنگاه با پیدایش اجتماعات و گروه ها و قبایل مختلف راه های وصول به جامعه متمدن مورد توجه قرار دادند. مهمترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت در جوامع وجود رابطه بین جامعه، فرهنگ و سیاست است.

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت، شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. نقش شوراهای اسلامی در اداره جامعه بر شهروندان پوشیده نیست و ورود اهل فضل و دانش و متخصص و کارآمد در شوراهای اسلامی شهرو روستا برای خدمت به مردم اهمیت فراوان دارد.

وظایف شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی و …بوده است.

وظایف دیگر و مهمتری هم بر عهده شورا قرار دارد که از اوجب واجبات است، حمایت ازمتولیان فعالیت های هنری،سرگرم کننده ،تفریحات جمعی ، حمایت از تشکل های مردمی وتقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از آن جمله است .

در این پژوهش سعی شده که نقش مهمی را که شورای اسلامی می تواند در شکل گیری و توسعه فرهنگ، سیاست و اقتصاد در توسعه یک شهر ایفا کند و نیز شاخه های مهم ژئوکالچر را شناسایی و بررسی کند.

تعداد صفحه : ۱۶۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***