دانلود پایان نامه ارشد:نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون مطالعه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری و شهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان :نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون

مطالعه موردی شهرسامان

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه شهر سازی

عنوان پایان نامه

نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون

مطالعه موردی شهرسامان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته شهرسازی

گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای

استاد راهنما:

دکتر مهران علی الحسابی

فروردین ماه ۰ ۱۳۹

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل ۱: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش                                                                                   ۳

۱-۱- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۴-  اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۶- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….۸

۱-۷-  پیشینه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۱- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….۸

۱-۷-۲- سابقه موضوع در ایران…………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۷-۳- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی ………………………………………………………………………….۱۲

۱- ۸- مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۹- فرایند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۱۳

 

فصل ۲ :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای                                                                      ۱۵

۲-۱-  تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………۱۶

۲-۱-۱- نقش شهری ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۲- شهر کوچک  …………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۱-۳- توسعه……………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱- ۴- منطقه……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

فهرست مطالب

 

۲-۱- ۵- توسعه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱- ۶- حوزه پیرامونی- عملکردی …………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-مفاهیم پایه………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۲-۱- سامانه منطقه ای ……………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۲- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای……………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۳-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای…………………………………………………………………..۲۷

۲-۳- بررسی دیدگاه ها و نظرات………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-۱- نظریه مکان مرکزی ………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۳-۲- نظریه قطب رشد ( پرو )……………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۳-   نظریه عملکرد شهری درتوسعه روستایی………………………………………………………………۳۲

۲-۳-۴-   نظریه مرکز– پیرامون …………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۳-۵-نظریه توسعه روستا– شهری…………………………………………………………………………………۳۹

۲-۴- جمع بندی ونتیجه گیری از فصل دوم…………………………………………………………………………..۴۱

 

فصل ۳ :  شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای۴۳

۳-۱-دیدگاه های موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه­ای ……………………………… ۴۴

۳-۱-۱-  شهرهای کوچک ونقش آن درتوسعه مناطق پیرامون………………………………………………۴۴

۳-۱-۲-  شهرهای کوچک و تمرکز زدایی……………………………………………………………………….۴۸

۳-۱-۳- شهرهای کوچک وتعادل منطقه ای……………………………………………………………………..۴۹

۳-۱-۴- شهرهای کوچک وتعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت………………………………………….۵۰

۳-۱-۵- شهرهای کوچک وتوسعه پایدارمنطقه ای…………………………………………………………….۵۲

۳-۱-۶-   شهرهای کوچک وجامعه مدنی……………………………………………………………………….۵۴

۳-۲- روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای…………………………………………………………………. ۵۵

فهرست مطالب

 

۳-۲-۱- قاعده رتبه – اندازه…………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۲-۲-مدل ضریب ویژگی…………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۲-۳- مدل ضریب مرکزیت………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۲-۴- ضریب کشش پذیری: ………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۲-۵- روش ضریب مکانی : ……………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۲-۶- روش میزان سنج نهادی گاتمن……………………………………………………………………………۵۶

۳-۲-۷-تحلیل شاخص های توسعه شهری…………………………………………………………………………۵۷

۳-۳-  تجربیات جهانی ……………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۳- ۱- چین ……………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۳- ۲- فیلیپین……………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۳- ۳-ژاپن …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۳- ۴- بنگلادش ………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳ -۳- ۵- هند………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۳-۳- ۶- نیجریه و تانزانیا……………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۳- ۷- استرالیا…………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۴- جمع بندی و نتیجه گیری از فصل سوم…………………………………………………………………………۶۳

 

فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی                                                      ۶۶

۴-۱- شناخت و تحلیل نظام شهری استان چهارمحال و بختیاری ………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۱- آشنایی مقدماتی با استان…………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱-۲- شهرستان شهرکرد…………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱-۳- تقسیمات سیاسی- اداری……………………………………………………………………………………۶۷

۴-۱-۴- تحولات کانون های جمعیتی استان……………………………………………………………………..۷۰

فهرست مطالب

 

۴-۱-۵-  شبکه شهری استان…………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۱-۶- ساختارکارکردی شبکه شهری……………………………………………………………………۷۶

۴-۱-۷- تحلیل قاعده رتبه– اندازه…………………………………………………………………………..۷۹

۴-۲- شناخت و تحلیل سازمان فضایی بخش سامان ………………………………………………………..۸۴

۴-۲-۱- موقعیت جغرافیایی بخش سامان ………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۲- ویژگی های اقلیمی……………………………………………………………………………………۸۵

۴-۲-۳-  مطالعات جمعیتی- اجتماعی……………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۴- اوضاع اقتصادی منطقه……………………………………………………………………………….۹۰

۴-۲-۵- موقعیت ساختاری سکونت گاه های بخش سامان……………………………………………۹۱

۴-۲-۶- تجزیه و تحلیل شبکه راه ها و ارتباطات فضایی……………………………………………….۹۳

۴-۲-۷-  نظام سلسله مراتبی و سطوح عملکردی…………………………………………………………۹۶

۴-۲-۷-۱- سطح بندی سکونت گاه ها بر اساس جمعیت ………………………………………….۹۶

۴-۲-۷-۲-  سلسله مراتب اداری و سیاسی…………………………………………………………….۱۰۰

۴-۲-۷-۳-   نظام سلسله مراتبی بر اساس برخورداری های موجود …………………………..۱۰۲

۴-۳- شناخت و تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۳-۱- خصوصیات جمعیتی شهرسامان………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۳-۲- مهاجرت……………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۴-۳-۳-  اوضاع کلی اقتصادی شهر………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۳-۴- توزیع شاغلین دربخش های مختلف اقتصادی شهرسامان……………………………….۱۰۹

۴-۳-۵- تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان…………………………………………………………۱۱۱

۴-۳-۵-۱-  تحلیل در سطح کلان……………………………………………………………………..۱۱۱

فهرست مطالب

 

۴-۳-۵-۱-۲-  تحلیل شاخص های توسعه شهری…………………………………………………………..۱۱۱

۴-۳-۵-۱-۳- تحلیل جمعیتی ( ضریب جمعیت پذیری)………………………………………………….۱۱۳

۴-۳-۵-۱-۴-  تحلیل اقتصادی ( ضریب سهم مکانی یا اقتصاد پایه ) ………………………… ۱۱۴

۴-۳-۵-۲- تحلیل درسطح خرد (منطقه ای)…………………………………………………………….۱۱۷

۴-۳-۵-۲- ۱- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان به روش « بوژوگارنیه و ژرژشابو »……………۱۱۷

۴-۳-۵-۲- ۲-   مطالعه تطبیقی ضریب ویژگی وضریب مرکزیت……………………………………..۱۱۹

۴-۳-۵-۲- ۳-   روش اسکالوگرام گاتمن……………………………………………………………………۱۲۱

۴-۳-۵-۲- ۴- تحلیل درجه توسعه یافتگی……………………………………………………………………۱۲۴

فصل پنجم : نتیجه گیری نهایی وارائه پیشنهادات                                                   ۱۲۱

۵-۱- پاسخ به سؤالات…………………………………………………………………………………………………۱۲۸

۵-۱-۱- سؤال اول…………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۵-۱-۲- سؤال دوم………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۵-۱-۳- سؤال سوم………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

۵-۱-۴-سؤال چهارم ……………………………………………………………………………………………….۱۳۳

۵-۲- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….۱۳۴

۵-۳- پیشنهادات درمورد منطقه مطالعاتی…………………………………………………………………………۱۳۸

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

پیوست یک- تکنیک های پژوهش ……………………………………………………………………………… ۱۴۸

پیوست دو- محاسبات وشاخص های مورد استفاده پژوهش………………………………………………. ۱۵۷

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱-  قابلیت ها ومزیت های رویکردکارکردهای شهری درتوسعه روستایی ……………. ۳۴

جدول شماره ۴-۱- تعدادشهر، دهستان، آبادی ها و مساحت شهرستان شهرکرد در مقایسه با استان سال۱۳۷۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷

جدول شماره ۴ – ۲- تقسیمات سیاسی شهرستان شهرکرد ………………………………………………………. ۶۷

جدولشماره۴-۴-تغییر و تحولات جمعیتی کانون های شهری استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۵- ۱۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۱

جدول شماره ۴-۴- اشتغال شهرهای استان در بخش های سه گانه در سال ۱۳۷۵ ………………………….۷۵

جدول شماره ۴-۵- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۹

جدول شماره ۴-۶- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۵ ………………………..۸۰

جدول شماره۴-۷- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف از سال( ۱۳۸۵- ۱۳۴۵)…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

جدول شماره۴-۸- تغییرات نرخ رشد جمعیت در دهستان های سامان وهوره طی سالهای ( ۱۳۸۵ – ۱۳۴۵ )…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

جدول شماره ۴-۹- مساحت اراضی زراعی وباغی در منطقه ……………………………………………………۹۰

جدول شماره ۴-۱۰- سطح بندی جمعیتی بخش سامان …………………………………………………………..۹۷

جدول شماره ۴-۱۱-  سطح بندی آبادی های بخش سامان، براساس متوسط امتیازات شاخص مرکزیت وضریب ویژگی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

جدول شماره ۴- ۱۲- روند تغییرات جمعیت شهرسامان طی سالهای ( ۱۳۸۵-۱۳۳۵)…………………..۱۰۶

جدول شماره ۴- ۱۳- محل اقامت قبلی مهاجران وارد شده به شهرسامان طی دوره ( ۱۳۷۵-۱۳۶۵) ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

فهرست جداول

جدول شماره۴-۱۴- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های عمده اقتصادی (شهرسامان)……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

جدول شماره ۴-۱۵- سطح بندی نقاط شهری استان چهارمحال وبختیاری براساس مدل تاکسونومی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

جدول شماره ۴- ۱۶- مقایسه جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال و بختیاری ……………… ۱۱۲

جدول شماره۴- ۱۷-ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی به تفکیک درسطح شهرستان، نقاط روستایی شهرستان وشهرسامان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

جدول شماره ۴- ۱۸–ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی شهرستان شهرکرد وشهرسامان درگروههای عمده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

جدول شماره ۴- ۱۹- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی درشهرسامان ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

جدول شماره ۴- ۲۰- سطح بندی روستاهای بخش سامان براساس مدل تاکسونومی…………………. ۱۲۴

 

فهرست نمودارها

نمودارشماره۲- ۱-  روابط وتعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای …………………….. ۲۳

نمودارشماره ۲-۲- ساخت سیستم عمومی منطقه……………………………………………………………………. ۲۶

نمودارشماره ۲-۳- مراحل شکل گیری ساختارمنطقه ای(تئوریمرکز – پیرامون ) …………………………. ۳۷

نمودارشماره ۴-۱- میانگین درصد اشتغال در شهرهای استان سال ۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶

نمودارشماره ۴-۲- مدل رتبه– اندازه دراستان چهارمحال و بختیاری…………………………………………. ۸۱

نمودارشماره ۴-۳- رشد جمعیت و تغییرات رتبه– اندازه سکونت گاه های شهری منطقه چهارمحال وبختیاری ( ۱۳۸۵-۱۳۶۵) ………………………………………………………………………………………………… ۸۲

نمودارشماره ۴-۴- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری هامختلف از سال (۱۳۸۵- ۱۳۴۵) …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

نمودارشماره ۴-۵- تغییرات نرخ رشد جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف ازسال (۱۳۸۵- ۱۳۴۵) …………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

نمودارشماره۴-۶- الگوی سلسله مراتب سیاسی اداری دربخش سامان ……………………………………… ۹۹

نمودارشماره ۴- ۷- روندتغییرجمعیت شهرسامان طی سالهای  ۱۳۸۵- ۱۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۶

نمودارشماره ۴- ۸- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (۱۳۴۵) ………. ۱۰۹

نمودارشماره ۴- ۹- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (۱۳۵۵) ……….۱۰۹

نمودارشماره ۴- ۱۰- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (۱۳۶۵) …….۱۱۰

نمودارشماره ۴- ۱۱- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (۱۳۷۵) ……۱۱۰

نمودارشماره ۴-۱۲- مقایسه ضریب جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال وبختیاری……..۱۱۳

نمودارشماره۴-۱۳- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان ……………………………………………………..۱۱۸

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره ۴-۱- شبکه شهری استان چهارمحال و بختیاری  ……………………………………………………۷۳

نقشه شماره ۴-۲- توزیع سکونتگاه های روستا شهری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به عامل توپوگرافی  …………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

نقشه شماره ۴-۳- موقعیت نسبی بخش سامان نسبت به شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

نقشه شماره ۴-۴- الگوی استقرار سکونت گاه های روستایی و شهری بخش سامان در ارتباط با عوارض طبیعی و مصنوع………………………………………………………………………………………………………………۹۴

نقشه شماره ۴-۵- سطح بندی جمعیتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان………………………….۹۸

نقشه شماره ۴-۶- سطح بندی خدماتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان………………………..۱۰۴

نقشه شماره ۴-۷- درجه توسعه یافتگی سکونت گاه های روستایی بخش سامان با بهره گرفتن از مدل تاکسونومی………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶

 

مقدمه:

امروزه کاملاً واضح است که برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری ملی بیشتر به نفع لایۀ بالایی سلسله مراتب شهری– روستایی صورت گرفته است . تمرکز کنونی جمعیت و مشاغل سودآور در تعداد کمی از شهرها، تا حدودی حاصل خط مشی گذشته است . حاصل چنین نگرشی ، علاوه بر توزیع نامتوازن و غیر عادلانه فعالیتهای اقتصادی ، موجب پراکنش نابرابر جمعیت ، سرمایه ، امکانات و تسهیلات در سطوح ملی و منطقه­ای گردیده است که در زمان حاضر یکی از موانع مهم در برابر توسعه اقتصادی – اجتماعی همه جانبه در بیشتر کشورهای در حال توسعه به شمار می­رود .برنامه­ریزی منطقه­ای در دوران کوتاه عمر خود، نگرشهای مختلفی را در دل خود جای داده و با تکیه بر این نگرش و دیدگاه ها دوران تحول خود را طی می­کند. دیدگاه های موجود در توسعه منطقه­ای از قبیل ” قطب رشد ” ، ” توسعه روستایی ” و ” توسعه روستا- شهری “در کشور ما، ذهن برنامه ریزان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در سطح ملی، آمایش سرزمین به عنوان آخرین تحول در نگرش برنامه ریزی فضایی مورد توجه قرار گرفته است . یکی از ارکان مهم توسعه، جامع بودن و یکپارچگی آن ونیز رفع عدم تعادل­های اقتصادی –اجتماعی مناطق درون کشور است . بر این اساس می­توان گفت که برداشت منطقه­ای از توسعه است که می­تواند کل یک کشور را به توسعه جامع و یکپارچه برساند و از این دیدگاه است که اهمیت نقش و عملکرد شهرهای درجه دوم و سوم از جمله شهرهای کوچک ، قابل تبیین می­گردد . توسعه ی درون­زا و متکی به قابلیت­های درونی شهرهای کوچک ، یک بستر مناسبی را طلب می­کند که در گام اول آرایش فضایی سکونت گاه ها در یک نظام سلسله مراتبی از الویت­هایی است که در ارائه ی نقش مطلوب شهرهای کوچک در توسعه ی منطقه­ای یاری خواهند رساند، در گام بعدی مکان یابی فعالیتها بر حسب ظرفیت هر نقطه جمعیتی و تعیین جایگاه این شهرها در سلسله مراتب فرادست است که نقش واقعی آنها را ترسیم خواهد کرد.

سامان بعنوان یک شهر کوچک و تابعی از نظام کلان منطقه چهارمحال و بختیاری، بر حسب ویژگیهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی از محرومیت و توسعه نیافتگی مضاعفی برخوردار است. مجموعه شرایط فوق تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی، آن را دچار رکود کرده است.

رشد سریع جمعیت شهر سامان در دهه های اخیر موجب گسترش فعالیتهای بازرگانی، حمل و نقل و خدمات مالی شده و امروزه در حالت گذار و همزیستی بخشهای سنتی و نوین به سر می برد، ولی عدم تحرک در اقتصاد روستایی و کل منطقه که زاییده انزوای جغرافیایی و کم توجهی به قابلیت های درونی بخش است، امکان هر گونه تغییر و تحول مثبت را از شهر گرفته و کل منطقه را در گرداب تولید سنتی و عدم تحرک اقتصادی فرو برده است.

بر این اساس تمرکز اصلی این پژوهش بر روی نقش و کارکرد شهر سامان در توسعه منطقه پیرامون خود است. که درپنج فصل تنظیم شده است که در فصول اول تا سوم مبانی نظری، دیدگاه ها و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش آورده شده است و در فصل چهارم و پنجم که مهمترین فصول این پژوهش بوده نظام های سکونت گاهی منطقه مطالعاتی از جنبه های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نظام شهری استان چهار محال و بختیاری، سازمان فضایی بخش سامان و جایگاه شهر سامان وهمچنین به ارزیابی نقش شهر سامان در توسعه (فضایی- کالبدی) سکونتگاه های پیرامون پرداخته شده است . ودر آخر نیز نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.

این پژوهش مدعی آن نیست که همه مسائل را در چارچوب موضوع به دقت مطالعه کرده است . تحقیقات در حوزه مسائل شهری و ناحیه ای، به دلیل حجم موضوعات مورد مطالعه دارای پیچیدگیهایی است که به هیچ عنوان امکان بررسی همه جانبه آن در یک تحقیق دانشجویی نمی گنجد، به علاوه توان علمی محدود نگارنده نیز مزید بر علت است، بدین خاطر وجود نقص و کاستی درپژوهش امری طبیعی است و پژوهشی جدی و کارساز است که دیگران در نقد آن بکوشند. نگارنده هر نوع انتقاد و گوشزد کردن نارساییها را بدیده منت خواهد پذیرفت و امیدوار است که زمینه های بررسی نشده را دیگران تکمیل نمایند.

تعداد صفحه :۱۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***