دانلود پایان نامه ارشد:نانو­ساختار­های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

نانو­ساختار­های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

۱- مقدمه. ۱

۱-۱- نانو فناوری.. ۱

۱-۲- تاریخچه­ی نانو فناوری.. ۲

۱-۳- اهمیت نانو تکنولوژی.. ۳

۱-۴- نانو­مواد. ۴

۱-۵- تقسیم­بندی نانومواد. ۴

۱-۶- نانومواد و انواع روش­های تولید آن. ۵

۱-۶-۱- روش بالا به پایین.. ۶

۱-۶-۲- روش پایین به بالا. ۷

۱-۷- سنتز هیدرو(سولو)ترمال. ۹

۱-۸- بیو نانو تکنولوژی.. ۱۰

۱-۹- سرامیک­های کلسیم فسفاتی.. ۱۱

۱-۱۰- سیمان­های کلسیم فسفاتی.. ۱۳

۱-۱۱- کلسیم فسفات­ها ۱۳

۱-۱۱-۱- مونو کلسیم فسفات (MCP) 14

۱-۱۱-۲- دی کلسیم فسفات (DCP) 15

۱-۱۱-۳- اکتا کلسیم فسفات (OCP) 16

۱-۱۱-۴- تری کلسیم فسفات (TCP) 17

۱-۱۱-۵- کلسیم فسفات آمورف (ACP) 18

۱-۱۱-۶- هیدروکسی آپاتیت (HAp) 19

۱-۱۱-۶-۱- ساختار هیدروکسی آپاتیت.. ۲۰

۱-۱۱-۶-۲- رفتار حرارتی هیدروکسی آپاتیت.. ۲۳

۱-۱۱-۶-۳- موارد مصرف و کاربرد. ۲۴

۱-۱۱-۷- تترا کلسیم فسفات (TTCP) 24

۱-۱۱-۸- کلسیم پیرو فسفات (CPP) 25

۱-۱۲- تاریخچه­ی کلسیم فسفات­ها ۲۷

۱-۱۳- مولکولارسیو (غربال مولکولی) ۳۳

۱-۱۴- آلومینیوم فسفات (APO) 34

۱-۱۵- تاریخچه­ی آلومینوم فسفات­ها ۳۸

۲- بخش تجربی.. ۴۲

۲-۱- دستگاه­ها و مواد شیمیایی.. ۴۳

۲-۱-۱- دستگاه­های مورد استفاده ۴۳

۲-۱-۲- مواد شیمیایی مورد استفاده ۴۴

۲-۲- روش کار آزمایشگاهی.. ۴۵

۲-۲-۱- تهیه­ی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۵

۲-۲-۲- تهیه­ی نانوساختارهای کلسیم فسفات و آلومینیوم فسفات سنتز شده از آلکیل فسفات­ها ۴۹

۲-۲-۲-۱- تهیه­ی نانوساختارهای کلسیم فسفات.. ۴۹

۲-۲-۲-۲-تهیه­ی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات.. ۵۴

۳- بحث و نتیجه­گیری.. ۵۸

۳-۱- شناسایی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۵۹

۳-۱-۱- شناسایی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات.. ۵۹

۳-۱-۲- شناسایی نانوساختارهای کلسیم فسفات.. ۶۴

۳-۲- شناسایی نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از آلکیل و آریل فسفات­ها ۶۸

۳-۲-۱- شناسایی نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۶۸

۳-۲-۲- شناسایی نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۷۶

۳-۲-۳- شناسایی نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس(۲‐اتیل­هگزیل)فسفات.. ۷۷

۳-۲-۴- شناسایی نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری فنیل فسفات.. ۷۹

۳-۳- شناسایی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از آلکیل و آریل فسفات­ها ۸۰

۳-۳-۱- شناسایی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۰

۳-۳-۲- شناسایی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۸۴

۳-۳-۳- شناسایی نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس(۲‐اتیل­هگزیل)فسفات.. ۸۶

۳-۴- نتیجه­گیری.. ۸۸

مراجع. ۸۹

 

فهرست شکل­ها

شکل ۱-۱- مقایسه روش بالا به پایین و پایین به بالا. ۸

شکل ۱-۲- شبکه بلوری هیدروکسی آپاتیت که بر قاعده منشور آن تصویر شده است.. ۲۱

شکل ۱-۳- ساختار شبیه سازی شده هیدروکسی آپاتیت در طول جهت [٠٠٠١][۳۱] ۲۲

شکل ۱-۴- ساختار آپاتیت و فلوروآپاتیت.. ۲۳

شکل ۱-۵- ساختار کریستالی α و β- کلسیم پیروفسفات.. ۲۶

شکل ۱-۶- تصویرSEM کلسیم پیروفسفات تترا هیدرات.. ۲۹

شکل ۱-۷- تصویرSEM کلسیم فسفات­های آپاتیتی.. ۲۹

شکل ۱-۸- تصویر SEM نانو­ذرات کلسیم فسفات.. ۳۰

شکل ۱-۹- تصویرSEM نانو کامپوزیت­های دو­فازی کلسیم فسفات.. ۳۰

شکل ۱-۱۰- تصویر TEM ترکیبات کلسیم فسفات.. ۳۱

شکل ۱-۱۱- تصویر SEM نانو­ساختارهای کلسیم فسفات.. ۳۱

شکل ۱-۱۲- تصاویر SEM بیوسرامیک­های کلسیم فسفات.. ۳۲

شکل ۱-۱۳- تصویر SEM نانوذرات تری کلسیم فسفات.. ۳۳

شکل ۱-۱۴- تصویر SEM نانوذرات هیدروکسی آپاتیت.. ۳۳

شکل ۱-۱۵- ساختار آلومینوم فسفات­های مختلف.. ۳۵

شکل ۱-۱۶- الگوی XRD زئولیت AlPO4-5. 35

شکل ۱-۱۷- کانال عمودی AlPO4-5 مشاهده شده درطول جهت [٠٠١] ۳۶

شکل۱-۱۸- AlPO4-5 مشاهده شده در طول جهت [٠٠١] ۳۶

شکل ۱-۱۹- تصویر SEM نانوکریستال­های آلومینیوم فسفات.. ۳۹

شکل ۱-۲۰- تصویر SEM کریستال­های هگزاگونال آلومینیوم فسفات.. ۴۰

شکل ۱-۲۱- تصاویر SEM نمونه­های تهیه شده در pH برابر با ۹٫ ۴۱

شکل ۱-۲۲- تصویر SEM از AlPO4-5. 41

شکل ۲-۱- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۶

شکل ۲-۲- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۷

شکل ۲-۳- طیف FT-IR نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۷

شکل ۲-۴- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۸

شکل ۲-۵- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۸

شکل ۲-۶- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۹

شکل ۲-۷- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۰

شکل ۲-۸- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۰

شکل ۲-۹- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۰

شکل ۲-۱۰-طیف EDX نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۱

شکل ۲-۱۱- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۵۲

شکل ۲-۱۲- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۳

شکل ۲-۱۳- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۳

شکل ۲-۱۴- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۴

شکل ۲-۱۵- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۵

شکل ۲-۱۶- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۵

شکل ۲-۱۷-طیف EDX نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۵

شکل ۲-۱۸- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۵۶

شکل ۲-۱۹- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۷

شکل ۲-۲۰- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۷

شکل ۳-۱- الگوی XRD آلومینوم فسفات آمورف.. ۵۹

شکل ۳-۲- الگوی XRD آلومینوم فسفات آمورف پس از کلسینه شدن در دمای ۶۰۰ درجه. ۶۰

شکل ۳-۳- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۱

شکل ۳-۴- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۳

شکل ۳-۵- طیف FT-IR نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۴

شکل ۳-۶- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۵

شکل ۳-۷- تصاویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۷

شکل ۳-۸- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۸

شکل ۳-۹- الگوی XRD کلسیم فسفات آمورف.. ۶۹

شکل ۳-۱۰- تصویر SEM کلسیم فسفات آمورف.. ۷۰

شکل ۳-۱۱- الگوی EDX کلسیم فسفات آمورف.. ۷۱

شکل ۳-۱۲- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۷۲

شکل ۳-۱۳- تصاویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات در مقیاس­های ۳۰۰ نانومتر و ۱ میکرومتر  ۷۴

شکل ۳-۱۴- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۷۵

شکل ۳-۱۵-طیف EDX نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۷۶

شکل ۳-۱۶- تصویر SEM میکروساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۷۷

شکل ۳-۱۷- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۷۸

شکل ۳-۱۸- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۷۹

شکل ۳-۱۹- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۱

شکل ۳-۲۰- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۲

شکل ۳-۲۱- طیف FT-IR نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۳

شکل ۳-۲۲-طیف EDX نانوساختارهای آلومینوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۴

شکل ۳-۲۳- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۸۵

شکل ۳-۲۴- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۸۶

شکل ۳-۲۵- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۸۷

فهرست جدول­ها

جدول۱-۱- خواص فیزیکی نمک­های مختلف کلسیم فسفات[۲۰،۲۳] ۱۴

جدول ۱-۲- پارامترهای ساختار کریستالی α-,β- Ca2P2O7 26

جدول ۱-۳- مثال­هایی از ترکیبات حفره­دار آلومینوم فسفات.. ۳۷

جدول ۲-۱- مواد شیمیایی مصرفی.. ۴۴

جدول ۳-۱- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب آلومینیوم فسفات در سه ساختار ارتورومبیک، آنورتیک و هگزاگونال  ۶۲

جدول ۳-۲- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب  تتراگونال کلسیم فسفات.. ۶۶

جدول ۳-۳- داده­های طیفی حاصل از آنالیز EDX کلسیم فسفات آمورف.. ۷۱

جدول ۳-۴- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب ارتورومبیک کلسیم فسفات.. ۷۳

جدول ۳-۵- داده­های طیفی حاصل از آنالیز EDX نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات   ۷۶

جدول ۳-۶- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب ارتورومبیک آلومینیوم فسفات.. ۸۰

جدول ۳-۷- داده­های طیفی حاصل از آنالیز EDX نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات   ۸۴

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

نانو­ساختار­های فسفاتی به دلیل نسبت سطح به حجم بالا در مقایسه با مواد توده­ای دارای کاربردهای متنوعی هستند. روش­های سنتزی متفاوتی برای تهیه­ ی این دسته مواد پیشنهاد شده است. در بین این روش­ها، روش سولو(هیدرو)ترمال گزینه­ی مناسبی می­باشد؛ چون علاوه بر این که روش ساده، سریع و ارزان­قیمتی است، می­توان به ترکیباتی با خلوص بالا دست یافت. در تحقیق حاضر، با استفاده از روش سولوترمال و با به­کار­گیری نمک­های آلومینیوم و کلسیم، نانو­ساختار­های فسفاتی آن­ها، با اندازه و مورفولوژی متفاوت سنتز شدند؛ و امید است که در آینده برای کاربرد­های بیولوژیکی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته شیمی با عنوان :نانو­ساختار­های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات