دانلود پایان نامه ارشد:مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : بین الملل

عنوان : مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA “

رشته  : حقوق

گرایش: حقوق بین الملل

عنوان:

مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق

استاد راهنما:

دکترابو محمد عسگر خانی

استاد مشاور:

دکتر مریم مرادی

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………. صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول : کلیات…………………………………………………………………………………………………… ۳
مبحث اول –بیان مسئله و ادبیات موضوع………………………………………………………………………. ۴
گفتار اول : بیان مسئله و سوالات پژوهش………………………………………………………………………. ۴
الف- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. ۴
ب- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴
ج – فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. ۵
د – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………. ۵
گفتار دوم:اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم: تبیین و تشریح موضوع……………………………………………………………………………… ۶
مبحث اول – روند شکل گیری سازمان ملل متحد……………………………………………………………. ۷
گفتار اول :نحوه تشکیل سازمان ملل متحد……………………………………………………………………… ۷
الف- کنفرانس یالتا………………………………………………………………………………………………. ۸
ب- شکل اساسنامه………………………………………………………………………………………………. ۹
ج – اهداف سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………. ۱۰
گفتار دوم : ارزیابی نقش سازمان ملل متحد در مسائل بین المللی………………………………………. ۱۱
گفتار سوم : ارکان اصلی سازمان ملل متحد…………………………………………………………………… ۱۳
الف – مجمع عمومی………………………………………………………………………………………….. ۱۳
ب – شورای امنیت…………………………………………………………………………………………….. ۱۴
ج – دبیر خانه و دبیرکل………………………………………………………………………………………. ۱۵
طرح ترویکا……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
د- شورای اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………………………………… ۱۷
هـ – شورای قیمومیت……………………………………………………………………………………….. ۱۸
و – دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………………………. ۱۹
مبحث دوم- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی……………………………………. ۲۰
گفتار اول : اعمال تجاوز کارانه………………………………………………………………………………….. ۲۱
الف – تعریف تجاوز…………………………………………………………………………………………. ۲۳
ب- محتوای حقوقی قعطنامه تعریف تجاوز……………………………………………………………… ۲۴
گفتار دوم : برخوردهای مرزی ایران و عراق…………………………………………………………………. ۲۷
الف- برخوردهای مرزی (۱۳۴۹-۱۳۴۷)………………………………………………………………….. ۲۷
ب- برخوردهای مرزی (۱۳۵۲-۱۳۵۰)……………………………………………………………………. ۲۸
ج – مذاکرات استانبول………………………………………………………………………………………… ۳۴
د- بیانه الجزایر ۱۵ اسفند ۱۳۵۳(۶ مارس ۱۹۷۵)……………………………………………………….. ۳۶
گفتار سوم:سابقه تاریخی و حقوقی اختلافات ایران و عراق………………………………………………. ۴۰
الف- شروع تهاجم عراق علیه ایران …………………………………………………………………….. ۴۲
ب- شروع جنگ و مواضع سازمان ملل متحد…………………………………………………………. ۴۳
فصل سوم:وضعیت سیاسی بین المللی درزمان جنگ ایران و عراق………………………………….. ۴۷
مبحث اول – ساختار نظام دو قطبی پیش از جنگ…………………………………………………………. ۴۸
گفتار اول : کشورهای نظام بین الملل………………………………………………………………………….. ۴۹
الف-آمریکا……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

 • آغاز جنگ…………………………………………………………………………………………… ۴۹
 • پایان جنگ………………………………………………………………………………………….. ۵۶

ب- اتحاد جماهیرشوروی سابق………………………………………………………………………….. ۵۷
ج -اروپا و ژاپن……………………………………………………………………………………………… ۵۹
گفتار دوم : جنگ ایران و عراق و جنبش عدم تعهد……………………………………………………….. ۶۴
گفتار سوم : نقش شورای همکاری خلیج فارس در جنگ ایران و عراق……………………………….. ۷۷
گفتار چهارم : هیئت های صلح و میانجی در جنگ ایران و عراق………………………………………. ۸۲
گفتار پنجم: سازمان  کنفرانس اسلامی و جنگ ایران و عراق…………………………………………….. ۸۳
فصل چهارم: مواضع سازمان ملل در قبال جنگ ایران و عراق………………………………………. ۸۶
مبحث اول – وضعیت سیاسی حاکم بر روابط بین الملل در زمان کاربرد عراق از تسلیحات شیمیایی ۸۷
گفتار اول :سازمان ملل و بمباران شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی از سوی عراق…………………. ۸۹
گفتار دوم :راهبردهای سازمان ملل متحد در جنگ ایران و عراق………………………………………… ۹۷
الف – مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران………………………. ۹۷
۱-اقدامات شورای امنیت در نخستین سال جنگ……………………………………………………. ۹۸
۲-موضع گیریهای شورای امنیت در  سال۱۹۸۲/۱۳۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۰
۳-تلاشهای شورای امنیت در سال۸۴-۱۹۸۳/۶۴-۱۳۶۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۱
۴-بیانیه های منتشر شده شورای امنیت در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۳
۵-کوشش های شورای امنیت در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۴
۶- مواضع شورای امنیت در سال۱۹۸۷/۱۳۶۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۶
۷-اقدامات شورای امنیت در آخرین سال جنگ…………………………………………………… ۱۰۹
ب- نقش دبیر کل سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران…………………………………. ۱۱۰

 • اقدامات دبیر کل در اولین سال جنگ…………………………………………………………. ۱۱۰
 • فعالیت های دبیرکل در سال ۸۳-۱۹۸۲/۶۲-۱۳۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۲
 • مساعی دبیر کل در سال ۱۹۸۴/۱۳۶۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۳
 • کوشش های دبیر کل در سال ۱۹۸۵/۱۳۶۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۴
 • تلاش های دبیر کل در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۵
 • اقدامات دبیر کل در سال ۱۹۸۷/۱۳۶۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۷
 • نقش دبیر کل در آخرین سال جنگ……………………………………………………………. ۱۲۰

ج – برخورد مجمع عمومی با مسئله جنگ………………………………………………………… ۱۲۱

 • خط مشی مجمع عمومی در باره جنگ تحمیلی تا سال۱۹۸۲/۱۳۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۱
 • مهمترین اقدامات مجمع عمومی در مورد جنگ در سال ۱۹۸۲/۱۳۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۲
 • مواضع مجمع عمومی تا پایان جنگ……………………………………………………… ۱۲۳
 • مبحث دوم بررسی قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۲۴

گفتار اول-قطعنامه های پیش از تصویب قطعنامه ۵۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۴
الف)قطعنامه ۴۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۴
ب)قطعنامه ۵۱۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۵
ج)قطعنامه۵۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۷
قطعنامه۵۲۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۸
فصل پنجم  بررسی قطعنامه ۵۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۱
مبحث اول- زمینه های صدور قطعنامه ۵۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۲
مبحث دوم – مفاد قطعنامه ۵۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۸
مبحث سوم- نحوه تصویب قطعنامه ۵۹۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۹
مبحث چهارم – دلایل عدم پذیرش قطعنامه ۵۹۸ پس از صدور توسط ایران………………………. ۱۴۴
مبحث پنجم- دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران………………………………………………… ۱۴۶
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
 
چکیده :
   جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از مهم ترین تحولات بین المللی به شمار میرود. به گونه ای که نظام بین الملل نتوانست از آثار و پیامدهای آن مصون بماند و هر یک از بازیگران اصلی بین المللی به نوعی در آن دخیل و موثر بودند. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح جهانی و برقرار کننده روابط دوستانه در فرایند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برخوردی ناعادلانه داشت که جزئیات این برخورد کمتر مطرح شده است . از این رو ما در پایان نامه حاضر در پی طرح جزئیات مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران هستیم . اطلاع از این جزئیات تحلیل صحیح تری درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی ارکان سازمان ملل متحد در هشت سال دفاع مقدس به دست میدهد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت به وظیفه خود در قبال تجاوز عراق علیه ایران عمل نکرده است.
کلید واژه : مواضع حقوقی سازمان ملل متحد – جنگ ایران و عراق – جنگ- سازمان ملل متحد – شورای امنیت – مجمع عمومی – تجاوز – دفاع مشروع
 
مقدمه :
سازمان ملل متحد اساساً محصول پایان یافتن جنگ دوم جهانی است و فلسفه ایجاد آن پیشگیری از وقوع هرگونه جنگ و نزاع در عرصه بین المللی و منطقه ای می باشد. بااین همه در جنگ میان عراق و ایران دبیرکل، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجود آنکه آشکارا شاهد تجاوز عراق به مرزهای ایران بودند زبان آنها بنابه ملاحظاتی بسته بود حتی در فجیع ترین صحنه های جنگ عراق علیه ایران که با بهره گرفتن از سلاح های شیمیایی هزاران نفر اعم از افراد نظامی یا مردم بی گناه کشتار شدند شورای امنیت در محکوم کردن استفاده از سلاح های شیمیایی از بردن نام عراق ابا داشت و بدون ذکر نام متجاوز با جمله هایی کوتاه وظیفه اش را به انجام می رسانید. سرانجام پس ازآنکه وضعیت میدان های جنگ به نفع نیروهای ایران تغییر یافت، این سازمان ها و نهادهای بین المللی مجبور شدند آن طورکه باید رفتار کنند .گرچه باز هم هیچ وقت همه چیز آن طورکه انتظار می رفت، پیش نرفت. در پایان نامه پیش رو عملکرد و مواضع سازمان ملل متحد در قبال جنگ ایران و عراق از نخستین روزهای جنگ تا به سرانجام رسیدن قطعنامه ۵۹۸ و نتایج نهایی این گونه تلاش های بین المللی مورد شرح و تبیین قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد در جنگ عراق علیه ایران به زعم خود در جهت انجام وظیفه اصلی اش یعنی محفوظ داشتن نسلهای آینده از خطر و بلای جنگ حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از تهدیدات علیه صلح به اتخاذ و اجرای تصمیمات متعدد مبادرت ورزید. با نگاهی به مجموعه فعالیتهای سازمان ملل در این رابطه به وضوح آشکار می شود شورای امنیت، دبیرکل و مجمع عمومی تلاش های زیادی در طول این جنگ انجام دادند گرچه تلاش های این سه رکن سازمان ملل متحد مستقل از هم اتخاذ می شد، اما به علت پیوندهای تشکیلاتی و یکسان بودن شرایط حاکم بر سه رکن تفاوت چندانی در سیاست های آنها دیده نمی شود، همچنین این فعالیت ها با تاثیر از شرایط موجود منطقه ای و جهانی از فراز و نشیب های فراوانی برخوردار بود. در نتیجه این تلاش ها درنهایت زمینه پذیرش قطعنامه از سوی دولتین عراق و ایران پس از هشت سال جنگ فراهم آمد. اینک اهم این فعالیتها را مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.
 
فصل اول
کلیات
مبحث اول : بیان مسئله و ادبیات موضوع :
گفتار اول : بیان مسئله و سئوالات پژوهش
الف بیان مسئله:
نگارنده در تحقیق حاضر برآن است که ضمن بررسی دقیق ابعاد حقوقی تجاوز عراق علیه ایران ، مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص مخاصمات نظامی صورت گرفته فی ما بین دو کشور همسایه به خصوص جنگ تحمیلی  هشت ساله مطالعات جامعی انجام و تجربیات ارزشمندی را در اختیار گذارد . از نظر حقوقی به صورت عام و حقوق بین الملل به صورت خاص مطالعه جنگ تحمیلی هشت ساله و مواضع متخذه از سوی سازمان ملل متحد به عنوان یک تجربه با ارزش تاریخی       می تواند در اختیار نسل امرور و فردای ایران زمین قرار گیرد. واز آن می توان به عنوان پشتیبانی برای آینده استفاده نمود ، چرا که گذشته چراغ راه آینده است . روی داد نظامی رخ داده فی ما بین دو کشور ایران و عراق و موضوع تجاوز صورت گرفته از سوی دولت عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نظرگاههای مختلف منجمله به لحاظ شعوب مختلف علوم سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی و همچنین با دیدگاه حفظ ارزشهای دفاع مقدس ارائه گردیده لیکن به لحاظ حقوق بین الملل و واکاوی تاریخی مواضع حقوقی سازمان ملل متحد و بررسی دقیق قعطنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خصوصا قعطنامه ۵۹۸ کمتر به آن پرداخته شده است .
ب- سوالات پژوهش :
۱-مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله تا چه میزان در بازدارندگی آن موثر بوده است؟
۲- مولفه های حقوق بین الملل و اسناد تاریخی تا چه میزان سبب بروز جنگ هشت ساله بوده است؟
ج فرضیه های پژوهش :

 • بین مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در مقاطع مختلف جنگ هشت ساله و بازدارندگی دو کشور از ادامه مخاصمه رابطه معناداری موجود است.
 • بین معاهدات ، توافق نامه های منعقده و بروز جنگ رابط معناداری برقرار است.

د – اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
رویداد نظامی رخ داده فی مابین دو کشور ایران و عراق و حمایت یک جانبه کشورهای غربی و شرقی[۱] و همسایگان مسلمان[۲] از رژیم بعث عراق بی شک به لحاظ تاریخی تجربه ای گران سنگ برای ملت ایران است. به نظر میرسد لازم است ضمن بررسی دقیق قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( قطعنامه ۵۹۸) به لحاظ تبیین دقیق، بازدارندگی و خلأهای احتمالی به لحاظ نظری مورد مطالعه قرار گرفته تا بتوان مواضع سازمان ملل متحد در قبال جمهوری اسلامی ایران را از نظرگاه حقوق بین الملل تجزیه و تحلیل، تشریح و تبیین نمود.
[۱]  – جنگ ایران و عراق تأثیر و تحولات صحنه نبرد بر استراتژی قدرتهای بزرگ – حسین اردستانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۶
[۲] – واکنش کشورهای عربی خاورمیانه در قبال جنگ ایران و عراق –ص اردلان دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۷۵
تعداد صفحه : ۱۷۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***