دانلود پایان نامه ارشد:مساله مکان‌یابی تک‌وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش :سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان : مساله مکان یابی تک وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان: مساله مکان یابی تک وسیلهای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی

استاد راهنما: دکتر نظام الدین مهدوی امیری

استاد مشاور: مهندس صابر شیری پور

 

زمستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فهرست جدولها.. خ

فهرست شکل ها.. د

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایاننامه.. ۱

۱ – ۱   مقدمه.. ۲

۱ – ۲   ساختار پایان نامه.. ۵

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع مسایل مکانیابی با مانع.. ۶

۲ – ۱   مقدمه.. ۷

۲ – ۲   مسایل مکان یابی با مانع.. ۸

فصل سوم: زمینههای علمی پژوهش.. ۱۴

۳ – ۱   مقدمه.. ۱۶

۳ – ۲    دسته بندی مسایل مکان یابی.. ۱۸

۳ – ۳   فواصل در مسایل برنامه ریزی تسهیلات.. ۲۰

۳ – ۳ – ۱   فاصله متعامد یا منهتن.. ۲۰

۳ – ۳ – ۲   فاصله خط مستقیم یا اقلیدسی.. ۲۱

۳ – ۳ – ۳   فاصله مجذور خط مستقیم یا اقلیدسی.. ۲۲

۳ – ۳- ۴   فاصله چبی شف.. ۲۳

۳ – ۳ – ۵   کوتاه ترین مسیر.. ۲۳

۳ – ۴   الگوریتم های جستجوی مستقیم.. ۲۴

۳ – ۴ – ۱   الگوریتم جستجوی الگو.. ۲۴

۳ – ۴ – ۱ – ۱   الگوریتم جستجوی الگوی هوک و جیوز.. ۲۷

۳ – ۴ – ۲   الگوریتم ژنتیک.. ۳۳

۳ – ۴ – ۲ – ۱   مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک.. ۳۴

فصل چهارم: ارایه مدل ریاضی و الگوریتمهای پیشنهادی.. ۴۳

۴-۱    مقدمه.. ۴۴

۴ – ۲   ساختار مساله.. ۴۵

۴ – ۲ – ۱   محاسبه فاصله انتظاری.. ۴۸

۴ – ۲ – ۱ – ۱   پدیداری.. ۵۰

۴ – ۲ – ۱ – ۲ اختلاف ناحیههای X و … ۵۱

۴ – ۲ – ۱ –  ۳   محاسبه فاصله افقی مورد انتظار در حالت . ۵۳

۴ – ۲ – ۱ –  ۴   محاسبه فاصله افقی مورد انتظار در حالت . ۶۱

۴ – ۲ – ۲   مدل ریاضی مساله.. ۹۴

۴ – ۳   کران های بالا و پایین مساله مکان یابی با مانع.. ۹۸

۴ – ۳ – ۱   کران های پایین مساله.. ۹۸

۴ – ۳ – ۲   کران های بالای مساله.. ۹۹

۴ – ۴   الگوریتم حل مساله.. ۱۰۰

۴ – ۴ – ۱   الگوریتم جستجوی الگوی هوک و جیوز.. ۱۰۱

۴ – ۴ – ۱ – ۱   شروع.. ۱۰۱

۴ – ۴ – ۱ – ۲   جستجوی اکتشافی.. ۱۰۲

۴ – ۴ – ۱ – ۳   معیار توقف.. ۱۰۲

۴ – ۴ – ۲    الگوریتم ژنتیک.. ۱۰۲

۴ – ۴ – ۲ – ۱   نمایش کروموزوم.. ۱۰۳

۴ – ۴ – ۲ – ۲   شروع.. ۱۰۳

۴ – ۴ – ۲ – ۳   ارزیابی.. ۱۰۳

۴ – ۴ – ۲ – ۴   انتخاب.. ۱۰۵

۴ – ۴ – ۲ – ۵   نخبه گرایی.. ۱۰۵

۴ – ۴ – ۲ – ۶   عملگر تقاطع.. ۱۰۵

۴ – ۴ – ۲ – ۷   عملگر جهش.. ۱۰۵

۴ – ۴ – ۲ – ۸   معیار توقف.. ۱۰۶

۴ – ۴ – ۳   مثال.. ۱۰۶

۴ – ۴ – ۴    نتایج محاسباتی.. ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. ۱۱۲

۵ – ۱   نتیجه گیری.. ۱۱۳

۵ – ۲   پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. ۱۱۳

فهرست مراجع.. ۱۱۵

فهرست مراجع فارسی.. ۱۱۶

فهرست مراجع لاتین.. ۱۱۷

 

فهرست جدولها

جدول ۴-۱ تنظیمات الگوریتم PS. 102

جدول ۴-۲ مختصات تسهیلات موجود در مثال.. ۱۰۷

جدول ۴-۳ اطلاعات جواب برای مثال.. ۱۰۷

جدول ۴-۴ خلاصه ای از نتایج محاسباتی برای مسایل با اندازه کوچک   ۱۱۰

جدول ۴-۵ خلاصه ای از نتایج محاسباتی برای مسایل با اندازه متوسط و بزرگ   ۱۱۱

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل ۳-۱ مسیرهای متعامد مختلف با طول یکسان بین  و   ۲۱

شکل ۳-۲ فاصله اقلیدسی در صفحه.. ۲۲

شکل ۳-۳ ساختار الگوریتم های جستجوی الگو.. ۲۷

شکل ۴-۱ فضای مساله.. ۴۶

شکل ۴-۲ چند مثال برای شیوه محاسبه …………… ۴۸

شکل ۴-۳ عوامل موثر بر ۵۰

شکل ۴-۴ افراز فضای شدنی مساله به چهار ناحیه.. ۵۱

شکل ۴-۵ یک مثال از  برای ۵۵

شکل ۴-۶ یک مثال از  برای ۵۶

شکل ۴-۷ دو مثال از . ۵۷

شکل ۴-۸ دو مثال از . ۵۸

شکل ۴-۹ یک مثال از . ۶۰

شکل ۴-۱۰ یک مثال از . ۶۰

شکل ۴-۱۱ دو مثال از . ۶۳

شکل ۴-۱۲ دو مثال از  برای ۶۴

شکل۴-۱۳ دو مثال از  برای ۶۵

شکل ۴-۱۴ دو مثال از  برای ۶۶

شکل ۴-۱۵ دو مثال از  برای ۶۷

شکل ۴-۱۶ دو مثال از  برای ۶۸

شکل ۴-۱۷ دو مثال از   ۶۹

شکل ۴-۱۸ دو مثال از . ۷۱

شکل ۴-۱۹ دو مثال از . ۷۲

شکل ۴-۲۰ دو مثال از . ۷۳

شکل ۴-۲۱ دو مثال از . ۷۴

شکل ۴-۲۲ دو مثال از . ۷۵

شکل ۴-۲۳ دو مثال از . ۷۶

شکل ۴-۲۴ دو مثال از . ۷۷

شکل ۴-۲۵ دو مثال از . ۷۸

شکل ۴-۲۶ دو مثال از . ۷۹

شکل ۴-۲۷ دو مثال از . ۸۰

شکل ۴-۲۸ یک مثال از . ۸۲

شکل ۴-۲۹ یک مثال از . ۸۵

شکل ۴-۳۰ یک مثال از . ۸۷

شکل ۴-۳۱ یک مثال از . ۸۹

شکل ۴-۳۲ یک مثال از . ۹۱

شکل ۴-۳۳ یک مثال از . ۹۲

شکل ۴-۳۵ مفروضات برای مثال و جواب بهینه ی آن.. ۱۰۷

شکل ۴-۳۶ تابع هدف برای مثال.. ۱۰۸

 

فصل اول

کلیات پژوهش و ساختار پایان نامه

۱ – ۱   مقدمه

در مدیریت، اقتصاد، برنامه ریزی تولید، طراحی سیستم های صنعتی و غیره، به جوانب مختلفی برمی خوریم که مستلزم تصمیمات مکان یابی هستند. علاوه بر کاربردهای عملی این نظریه در اتخاذ تصمیمات بهینه، نظریه مکان یابی بخش جذاب و چالش برانگیزی از ریاضیات، با مجموعه ای رو به فزونی از مسایل است که الزاما خاستگاهی در دنیای واقعی ندارند. [۱]

واژه مکان یابی بر مدلسازی و حل مسایلی اشاره دارد که به دنبال یافتن بهترین مکان برای استقرار مراکز و تسهیلات هستند. به عبارت دیگر، مکان یابی عبارتست از انتخاب جایی برای تسهیلات جدید، بهطوریکه هزینه تولید و توزیع کالا و خدمات کمینه شود.

سال ۱۹۰۹ را اغلب سال تولد نظریه مکان یابی می دانند. آلفرد وبر یکی از نظریهپردازهایی بود که در آن سال به ارایه نظریهای در زمینه مکان یابی و کمینه سازی هزینه ها پرداخت [۲]. هزینه هایی که او در نظر گرفته بود، عمدتاً از نوع هزینه های حمل ونقل بودند.

بعدها طیف گسترده ای از انواع مسایل مکان یابی متناسب با اهداف پژوهش و با توجه به شرایط متفاوت موجود در فضای مساله مطرح شدند. چند نوع از مسایلی که در ادبیات مکان یابی پیوسته مطرح شدند عبارتند از مساله میانه[۱]، مساله مرکز[۲] و مساله مرکز- میانه[۳].

در مساله میانه، هدف قرار دادن یک تسهیل جدید در صفحه است بهطوریکه مجموع کل هزینه انتقال بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود کمینه شود.

از طرفی تقریبا در همه ی موقعیت های دنیای واقعی با انواع محدودیت ها و الزامها مواجه هستیم. در مدلسازی مکان یابی محدودیت ها میتوانند نواحی ممنوعه[۴] باشند، یعنی نواحی ای که قراردادن تسهیلات در آن ها ممنوع، اما حمل و نقل در آن ها آزاد است. پارک ها و سایر مناطق حفاظت شده، یا نواحی ای که ویژگی های جغرافیاییشان، مانند شیب تند، ساخت تسهیلات مطلوب را در آنها ناممکن می کند، مثال هایی از نواحی ممنوعه هستند.

همچنین اغلب نواحی ای وجود دارند که نه تنها قراردادن تسهیل جدید در آنها ممنوع است، بلکه حرکت در آنها هم مستلزم هزینه بیشتری است، مانند دریاچه هایی که با قایق می توان از آنها عبور کرد. این نواحی را نواحی متراکم[۵] گویند.

علاوه بر این، در بسیاری مناطق حرکت نیز کاملا ممنوع یا ناممکن است. این مناطق را مانع[۶] می نامیم. مناطق نظامی، کوهستان ها، دریاچه ها، رودخانه های بزرگ، بزرگراه ها، یا در مقیاسی کوچکتر، مناطقی که در سطح یک کارخانه با ماشین های حجیم و نقاله های حمل مواد اشغال شده اند، نمونه هایی از موانع هستند. بدون در نظر گرفتن این موانع، نمی توان ادعا کرد که مدلسازی واقع بینانه ای انجام شده است.

مطلب قابل توجه دیگر اینست که مکان قرارگیری موانع میتواند بهصورت تصادفی باشد مانند یک واگن حمل مواد که در هر لحظه ممکن است در هرجایی از مسیرش در فضای کارخانه قرار گرفته باشد. تصادف ها یا ساخت و ساز و تعمیرات برنامه ریزی نشده خیابان های یک شهر که باعث انحراف و تاخیر در شبکه حمل و نقل می شوند، نمونه های دیگری از موانع احتمالی هستند. این حالت در سایر زمینه های پژوهشی، از جمله دانش روباتیک، مورد توجه است، زیرا در طراحی روبات ها لازم است به قابلیت آنها در اجتناب از تصادف با موانعی که احتمال می رود در مسیرشان قرار داشته باشند، اندیشیده شود.

ما در این پایاننامه مفهوم موانع احتمالی در نظریه مکان یابی توجه میکنیم ، و به مدلسازی ریاضی مساله ای می پردازیم که در آن سه مانع خطی احتمالی که مسیر حرکتشان بهصورت افقی است، در صفحه موجودند. در مساله ی مورد بررسی، مفروضات زیر در نظر گرفته شده اند:

  • در مساله مکان یابی میانه مورد بررسی ظرفیت تسهیل جدید برای خدمت دهی به تسهیلات موجود نامحدود است.
  • در مدلسازی این مساله از متر متعامد برای تعیین فواصل استفاده می شود.
  • مساله برای کل افق برنامه ریزی در ابتدای دوره، سیاست گذاری می کند، یعنی مساله مکان یابی ایستا است.
  • هر تسهیل موجود دارای مکان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزنی نامنفی است.
  • سه مانع با طول محدود در صفحه موجودند که از عرض آنها نسبت به طولشان صرف نظر شده است و بهصورت خط راست مدلسازی می شوند.
  • موانع بر روی مسیرهای افقی با مختص y معین قرار دارند.
  • مکان شروع موانع از توزیع یکنواخت با پارامترهای معین پیروی می کنند.
  • تسهیلات موجود در مسیر موانع مستقر نیستند.
  • تسهیل جدید نمیتواند در مسیر موانع قرار گیرد.
  • تنها تسهیل جدید با تسهیلات موجود در تعامل است.

 

۱ – ۲   ساختار پایان نامه

در ادامه، در فصل ۲ ادبیات موضوع مسایل با مانع را بررسی میکنیم. در فصل ۳، زمینه های علمی پژوهش تشریح میشوند. در فصل ۴، به تشریح مساله و مدل پیشنهادی میپردازیم و در ادامه دو الگوریتم جستجوی الگو و ژنتیک برای حل مسایل مورد بررسی معرفی میکنیم. سپس، به مقایسه نتایج حاصل از آنها میپردازیم. سرانجام، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی به همراه نتیجه گیری در فصل ۵ ارایه میشوند.

[۱]   Median Problem

[۲]  Center Problem

[۳]  Center-Median Problem

[۴]  Forbidden regions

[۵]  Congested regions

[۶]  Barrier Regions

تعداد صفحه :۱۳۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***