دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

 

موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ای (با رویکرد مزیت رقابتی)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

بهمن ماه ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان …………………………. صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۱
۲-۱ بیان مسئله پژوهش… ۱
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۳
۴-۱ پیشینه پژوهش… ۴
۵-۱ اهداف پژوهش… ۶
فصل دوم: ادبیات موضوع
۲-۲ برنامه ریزی.. ۱۳
۲-۲-۲ اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. ۱۵
۳-۲-۲ اصول برنامه‏ریزی.. ۱۶
۴-۲-۲ موانع و محدودیت­های‏ برنامه‏ریزی.. ۱۷
۵-۲-۲ سیر تکاملی برنامه‏ریزی.. ۱۷
۱- ۵-۲-۲  محصول گرایی.. ۱۸
۲- ۵-۲-۲ بازارگرایی.. ۱۸
۳- ۵-۲-۲ فراصنعتی.. ۱۸
۶-۲-۲ انواع گرایشهای برنامه‏ریزی.. ۱۹
۱-۶-۲-۲ گرایش ارتجاعی.. ۱۹
۲-۶-۲-۲ گرایش غیرفعال. ۲۰
۳-۶-۲-۲ گرایش فعال. ۲۱
۴-۶-۲-۲ گرایش تعاملی.. ۲۲
۷-۲-۲ انواع روش­های برنامه‏ریزی.. ۲۳
۱-۷-۲-۲ برنامه ریزی تخصصی.. ۲۳
۲-۷-۲-۲ برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی) ۲۴
۳-۷-۲-۲ برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) ۲۴
۱-۳-۷-۲-۲ اهمیت برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۷
۲-۳-۷-۲-۲ سطوح برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۸
۳-۳-۷-۲-۲ ویژگی­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۸
۴-۳-۷-۲-۲ مزایا و محدودیت­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۹
۳-۲ استراتژی.. ۳۰
۲-۳-۲ مفهوم استراتژی و تاریخچه آن. ۳۱
۳-۳-۲ استراتژی چیست؟ ۳۲
۴-۳-۲ سه الگوی استراتژی سازی.. ۳۴
    ۱-۴-۳-۲ الگوی کارسالارانه. ۳۴
۲-۴-۳-۲ الگوی انطباقی.. ۳۴
    ۳-۴-۳-۲ الگوی برنامه ریزی.. ۳۵
۵-۳-۲ تکنیکهای تدوین و تنظیم استراتژی.. ۳۶
۱-۵-۳-۲ مدل BCG.. 36
۲-۵-۳-۲ ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39
۳-۵-۳-۲ مدل SWOT.. 41
۴-۵-۳-۲ مدل تجزیه و تحلیل هوفر. ۴۳
۵-۵-۳-۲ مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  (SPACE) 43
۶-۵-۳-۲ مدل ADL. 45
۶-۳-۲ ابعاد مفهوم استراتژی.. ۴۷
۴-۲ تعریف رقابت و رقابت پذیری.. ۴۸
۵-۲ تعریف و مفهوم مزیت رقابتی.. ۴۹
۱-۵-۲ تعاریف مزیت رقابتی.. ۵۲
۶-۲ انواع تئوری مزیت رقابتی.. ۵۳
۱-۶-۲ تئوری سازمان صنعتی.. ۵۴
۱-۱-۲-۶ چارچوب استراتژی پورتر. ۵۷
۲-۶-۲ تئوری منبع مدار ۶۰
۱-۱-۶-۲ ابعاد مزیت رقابتی.. ۶۷
۲-۱-۶-۲ ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار ۶۷
۳-۶-۲ تئوری شومپترین.. ۶۸
۴-۶-۲منابع ایجاد مزیت قابتی.. ۶۹
۷-۲ عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70
۱-۷-۲ دیدگاه های موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۱
۲-۷-۲ تعاریف عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۳
۳-۷-۲ راه­های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۴
۴-۷-۲ عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی­های کلیدی.. ۷۵
۵-۷-۲ گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۵
۶-۷-۲ کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک.. ۷۷
۷-۷-۲ ویژگی­های عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۸
۸-۷-۲ منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان. ۷۸
۸-۲ روانکارها و تعاریف آن. ۸۴
۹-۲ تصمیم­گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه­ای.. ۸۴
۱-۹-۲ تصمیم­گیری چند معیاره ۸۵
۱-۱-۹-۲ انواع تصمیم­گیری چند شاخصه. ۸۶
۲-۹-۲ روش فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) 87
۳-۹-۲ تفاوت میان AHP  وANP. 89
۴-۹-۲ مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ای( ANP ) 90
۵-۹-۲ خصوصیات فرآیند تحلیل شبکه ای.. ۹۳
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳ مقدمه. ۹۶
۲-۳ مدل مفهومی پژوهش… ۹۷
۳-۳ مراحل انجام پژوهش… ۹۷
۴-۳ روش شناسی پژوهش… ۹۹
۵-۳ جامعه آماری.. ۱۰۳
۶-۳ نمونه آماری.. ۱۰۳
۷-۳ روش گردآوری اطلاعات.. ۱۰۳
۱-۷-۳ روش­های کتابخانه ای.. ۱۰۴
۲-۷-۳ مصاحبه. ۱۰۵
۳-۷-۳ پرسشنامه. ۱۰۶
۸-۳ روایی(اعتبار) و پایایی.. ۱۰۸
۱-۸-۳ روایی.. ۱۰۸
۲-۸-۳ پایایی.. ۱۰۹
۹-۸ روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری.. ۱۱۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه. ۱۱۳
بخش اول. ۱۱۴
۲-۴ تحلیل جمعیت شناختی.. ۱۱۴
۱-۲-۴ فراوانی سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۴
۲-۲-۴ فراوانی سطح تحصیلات.. ۱۱۵
۳-۲-۴ سابقه خدمت پاسخ دهندگان. ۱۱۷
۴-۲-۴ فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها ۱۱۸
بخش دوم ۱۱۸
۳-۴ شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ای.. ۱۱۹
۱-۳-۴ مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه­ای.. ۱۱۹
۲-۳-۴ مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت.. ۱۲۱
۱-۲-۳-۴  مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی.. ۱۲۲
۲-۲-۳-۴ مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی.. ۱۲۳
۳-۲-۳-۴ مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی.. ۱۲۴
۴-۲-۳-۴ مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها ۱۲۶
۳-۳-۴ تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) ۱۲۷
۴-۴ بررسی سؤالات پژوهش… ۱۳۳
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه. ۱۳۷
۲-۵ خلاصه و نتیجه­گیری.. ۱۳۷
۳-۵ پیشنهادات.. ۱۳۹
۱-۳-۵ پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش… ۱۴۰
۳-۳-۵ پیشنهادات برای پژوهش­های آتی.. ۱۴۳
۴-۵- محدودیت­های پژوهش… ۱۴۴
منابع فارسی.. ۱۴۵
منابع لاتین.. ۱۵۰
پیوست ها
پرسشنامه شماره ۱ ۱۶۲
پرسشنامه شماره ۲ ۱۶۷
پرسشنامه شماره ۳ ۱۷۰
فهرست نمایشگرها
عنوان                                                                            صفحه
نمایشگر ۱-۲  ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی.. ۳۸
نمایشگر ۲-۲ مدل GE. 41
نمایشگر ۳-۲ ماتریس SWOT.. 42
نمایشگر۴-۲ مدل ارزیای موقعیت و اقدام استراتژیک.. ۴۵
نمایشگر ۵-۲ پنج نیروی رقابتی پورتر. ۵۶
نمایشگر۶-۲ عوامل راهبردی مؤثر بررقابتهای درون صنعت همراه با عوامل کلان. ۵۷
نمایشگر۷-۲ زنجیره ارزش پورتر. ۵۹
نمایشگر ۸-۲ سسله بندی توانمندی­ها در نظریه مبتنی بر منابع. ۶۴
نمایشگر ۹-۲ دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت.. ۸۳
نمایشگر ۱۰-۲ تفاوت میان روش AHP  وANP. 89
نمایشگر ۱-۳ مراحل انجام پژوهش… ۹۸
نمایشگر ۱-۴ درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۵
نمایشگر ۲-۴ درصد فراوانی تحصیلات.. ۱۱۶
نمایشگر ۳-۴ درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان. ۱۱۷
نمایشگر ۴-۴ درصد فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها ۱۱۸
نمایشگر ۵-۴ مدل ساختار شبکه­ای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت.. ۱۲۰
نمایشگر ۶-۴ ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون) ۱۲۱
نمایشگر ۷-۴ بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21) 122
نمایشگر ۸-۴ مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها ۱۲۳
نمایشگر ۹-۴ ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22) 124
نمایشگر ۱۰-۴ مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی.. ۱۲۵
نمایشگر ۱۱-۴ وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها (W32) 125
نمایشگر ۱۲-۴ مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی”  ۱۲۶
نمایشگر ۱۳-۴ ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W33) 127
نمایشگر ۱۴-۴ سوپرماتریس ناموزون ۱۲۹
نمایشگر ۱۵-۴ سوپرماتریس موزون. ۱۳۰
نمایشگر ۱۶-۴ سوپرماتریس حد. ۱۳۰
فهرست جداول
عنوان                                                                            صفحه
جدول ۱-۱ پژوهش­های صورت گرفته در خارج از ایران. ۵
جدول ۲-۱ پژوهش­های صورت گرفته در داخل ایران. ۶
جدول ۱-۳ وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر. ۱۰۷
جدول ۲-۳ وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر. ۱۰۷
جدول ۱-۴ فراوانی سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۴
جدول ۲-۴ فراوانی سطح تحصیلات.. ۱۱۶
جدول ۳-۴ فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. ۱۱۷
جدول ۴-۴ فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها ۱۱۸
جدول ۵-۴رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها ۱۳۱
جدول ۶-۴رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها ۱۳۳
جدول ۱-۵ اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران. ۱۳۹
چکیده
امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که سازمان­ها درآن برتری دارند. صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­کنند و موقعیت سازمان را نسبت به رقبا در محیط تثبیت کرده و بازگشت سرمایه را افزایش می­دهد؛ بر همین اساس در این پژوهش سعی شده  برای اولین بار به شناسایی این عوامل در صنعت روانکار­های ایران پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از  از مدل تامسون و استریکلند به عنوان مبنای کار استفاده شده است، این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص­هایی را مشخص ساخته است. بر اساس عوامل تائید شده پرسشنامه مبتنی روش فرایند تحلیل شبکه­ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار        Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پنج عامل “تجربه نوآوری در محصول”، “دانش فنی”، “کیفیت تولید”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی” و “دسترسی به نیروی ماهر” به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت­­هایی در این صنعت موفق محسوب می­شوند و می­توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
۱۱ مقدمه
در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوری­های جدید چالش­های متعددی برای سازمان­ها صرف نظر از اندازه­ی آن­ها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده است. سازمان­ها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمی­پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامه­ریزی انجام دهد. این برنامه­ریزی باید برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و می­توانند جهت پایداری و رقابت سازمان­ها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.
در این فصل پژوهشگر ابتدا باتوجه به موضوع پژوهش به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری می­پردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد بررسی قرارمی­گیرد.
تعداد صفحه : ۲۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***