دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

 

موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ای (با رویکرد مزیت رقابتی)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

بهمن ماه ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان …………………………. صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۱
۲-۱ بیان مسئله پژوهش… ۱
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۳
۴-۱ پیشینه پژوهش… ۴
۵-۱ اهداف پژوهش… ۶
فصل دوم: ادبیات موضوع
۲-۲ برنامه ریزی.. ۱۳
۲-۲-۲ اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. ۱۵
۳-۲-۲ اصول برنامه‏ریزی.. ۱۶
۴-۲-۲ موانع و محدودیت­های‏ برنامه‏ریزی.. ۱۷
۵-۲-۲ سیر تکاملی برنامه‏ریزی.. ۱۷
۱- ۵-۲-۲  محصول گرایی.. ۱۸
۲- ۵-۲-۲ بازارگرایی.. ۱۸
۳- ۵-۲-۲ فراصنعتی.. ۱۸
۶-۲-۲ انواع گرایشهای برنامه‏ریزی.. ۱۹
۱-۶-۲-۲ گرایش ارتجاعی.. ۱۹
۲-۶-۲-۲ گرایش غیرفعال. ۲۰
۳-۶-۲-۲ گرایش فعال. ۲۱
۴-۶-۲-۲ گرایش تعاملی.. ۲۲
۷-۲-۲ انواع روش­های برنامه‏ریزی.. ۲۳
۱-۷-۲-۲ برنامه ریزی تخصصی.. ۲۳
۲-۷-۲-۲ برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی) ۲۴
۳-۷-۲-۲ برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) ۲۴
۱-۳-۷-۲-۲ اهمیت برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۷
۲-۳-۷-۲-۲ سطوح برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۸
۳-۳-۷-۲-۲ ویژگی­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۸
۴-۳-۷-۲-۲ مزایا و محدودیت­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. ۲۹
۳-۲ استراتژی.. ۳۰
۲-۳-۲ مفهوم استراتژی و تاریخچه آن. ۳۱
۳-۳-۲ استراتژی چیست؟ ۳۲
۴-۳-۲ سه الگوی استراتژی سازی.. ۳۴
    ۱-۴-۳-۲ الگوی کارسالارانه. ۳۴
۲-۴-۳-۲ الگوی انطباقی.. ۳۴
    ۳-۴-۳-۲ الگوی برنامه ریزی.. ۳۵
۵-۳-۲ تکنیکهای تدوین و تنظیم استراتژی.. ۳۶
۱-۵-۳-۲ مدل BCG.. 36
۲-۵-۳-۲ ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39
۳-۵-۳-۲ مدل SWOT.. 41
۴-۵-۳-۲ مدل تجزیه و تحلیل هوفر. ۴۳
۵-۵-۳-۲ مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  (SPACE) 43
۶-۵-۳-۲ مدل ADL. 45
۶-۳-۲ ابعاد مفهوم استراتژی.. ۴۷
۴-۲ تعریف رقابت و رقابت پذیری.. ۴۸
۵-۲ تعریف و مفهوم مزیت رقابتی.. ۴۹
۱-۵-۲ تعاریف مزیت رقابتی.. ۵۲
۶-۲ انواع تئوری مزیت رقابتی.. ۵۳
۱-۶-۲ تئوری سازمان صنعتی.. ۵۴
۱-۱-۲-۶ چارچوب استراتژی پورتر. ۵۷
۲-۶-۲ تئوری منبع مدار ۶۰
۱-۱-۶-۲ ابعاد مزیت رقابتی.. ۶۷
۲-۱-۶-۲ ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار ۶۷
۳-۶-۲ تئوری شومپترین.. ۶۸
۴-۶-۲منابع ایجاد مزیت قابتی.. ۶۹
۷-۲ عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70
۱-۷-۲ دیدگاه های موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۱
۲-۷-۲ تعاریف عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۳
۳-۷-۲ راه­های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۴
۴-۷-۲ عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی­های کلیدی.. ۷۵
۵-۷-۲ گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۵
۶-۷-۲ کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک.. ۷۷
۷-۷-۲ ویژگی­های عوامل حیاتی موفقیت.. ۷۸
۸-۷-۲ منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان. ۷۸
۸-۲ روانکارها و تعاریف آن. ۸۴
۹-۲ تصمیم­گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه­ای.. ۸۴
۱-۹-۲ تصمیم­گیری چند معیاره ۸۵
۱-۱-۹-۲ انواع تصمیم­گیری چند شاخصه. ۸۶
۲-۹-۲ روش فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) 87
۳-۹-۲ تفاوت میان AHP  وANP. 89
۴-۹-۲ مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ای( ANP ) 90
۵-۹-۲ خصوصیات فرآیند تحلیل شبکه ای.. ۹۳
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳ مقدمه. ۹۶
۲-۳ مدل مفهومی پژوهش… ۹۷
۳-۳ مراحل انجام پژوهش… ۹۷
۴-۳ روش شناسی پژوهش… ۹۹
۵-۳ جامعه آماری.. ۱۰۳
۶-۳ نمونه آماری.. ۱۰۳
۷-۳ روش گردآوری اطلاعات.. ۱۰۳
۱-۷-۳ روش­های کتابخانه ای.. ۱۰۴
۲-۷-۳ مصاحبه. ۱۰۵
۳-۷-۳ پرسشنامه. ۱۰۶
۸-۳ روایی(اعتبار) و پایایی.. ۱۰۸
۱-۸-۳ روایی.. ۱۰۸
۲-۸-۳ پایایی.. ۱۰۹
۹-۸ روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری.. ۱۱۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه. ۱۱۳
بخش اول. ۱۱۴
۲-۴ تحلیل جمعیت شناختی.. ۱۱۴
۱-۲-۴ فراوانی سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۴
۲-۲-۴ فراوانی سطح تحصیلات.. ۱۱۵
۳-۲-۴ سابقه خدمت پاسخ دهندگان. ۱۱۷
۴-۲-۴ فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها ۱۱۸
بخش دوم ۱۱۸
۳-۴ شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ای.. ۱۱۹
۱-۳-۴ مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه­ای.. ۱۱۹
۲-۳-۴ مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت.. ۱۲۱
۱-۲-۳-۴  مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی.. ۱۲۲
۲-۲-۳-۴ مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی.. ۱۲۳
۳-۲-۳-۴ مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی.. ۱۲۴
۴-۲-۳-۴ مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها ۱۲۶
۳-۳-۴ تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) ۱۲۷
۴-۴ بررسی سؤالات پژوهش… ۱۳۳
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه. ۱۳۷
۲-۵ خلاصه و نتیجه­گیری.. ۱۳۷
۳-۵ پیشنهادات.. ۱۳۹
۱-۳-۵ پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش… ۱۴۰
۳-۳-۵ پیشنهادات برای پژوهش­های آتی.. ۱۴۳
۴-۵- محدودیت­های پژوهش… ۱۴۴
منابع فارسی.. ۱۴۵
منابع لاتین.. ۱۵۰
پیوست ها
پرسشنامه شماره ۱ ۱۶۲
پرسشنامه شماره ۲ ۱۶۷
پرسشنامه شماره ۳ ۱۷۰
فهرست نمایشگرها
عنوان                                                                            صفحه
نمایشگر ۱-۲  ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی.. ۳۸
نمایشگر ۲-۲ مدل GE. 41
نمایشگر ۳-۲ ماتریس SWOT.. 42
نمایشگر۴-۲ مدل ارزیای موقعیت و اقدام استراتژیک.. ۴۵
نمایشگر ۵-۲ پنج نیروی رقابتی پورتر. ۵۶
نمایشگر۶-۲ عوامل راهبردی مؤثر بررقابتهای درون صنعت همراه با عوامل کلان. ۵۷
نمایشگر۷-۲ زنجیره ارزش پورتر. ۵۹
نمایشگر ۸-۲ سسله بندی توانمندی­ها در نظریه مبتنی بر منابع. ۶۴
نمایشگر ۹-۲ دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت.. ۸۳
نمایشگر ۱۰-۲ تفاوت میان روش AHP  وANP. 89
نمایشگر ۱-۳ مراحل انجام پژوهش… ۹۸
نمایشگر ۱-۴ درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۵
نمایشگر ۲-۴ درصد فراوانی تحصیلات.. ۱۱۶
نمایشگر ۳-۴ درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان. ۱۱۷
نمایشگر ۴-۴ درصد فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها ۱۱۸
نمایشگر ۵-۴ مدل ساختار شبکه­ای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت.. ۱۲۰
نمایشگر ۶-۴ ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون) ۱۲۱
نمایشگر ۷-۴ بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21) 122
نمایشگر ۸-۴ مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها ۱۲۳
نمایشگر ۹-۴ ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22) 124
نمایشگر ۱۰-۴ مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی.. ۱۲۵
نمایشگر ۱۱-۴ وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها (W32) 125
نمایشگر ۱۲-۴ مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی”  ۱۲۶
نمایشگر ۱۳-۴ ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W33) 127
نمایشگر ۱۴-۴ سوپرماتریس ناموزون ۱۲۹
نمایشگر ۱۵-۴ سوپرماتریس موزون. ۱۳۰
نمایشگر ۱۶-۴ سوپرماتریس حد. ۱۳۰
فهرست جداول
عنوان                                                                            صفحه
جدول ۱-۱ پژوهش­های صورت گرفته در خارج از ایران. ۵
جدول ۲-۱ پژوهش­های صورت گرفته در داخل ایران. ۶
جدول ۱-۳ وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر. ۱۰۷
جدول ۲-۳ وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر. ۱۰۷
جدول ۱-۴ فراوانی سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۴
جدول ۲-۴ فراوانی سطح تحصیلات.. ۱۱۶
جدول ۳-۴ فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. ۱۱۷
جدول ۴-۴ فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها ۱۱۸
جدول ۵-۴رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها ۱۳۱
جدول ۶-۴رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها ۱۳۳
جدول ۱-۵ اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران. ۱۳۹
چکیده
امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که سازمان­ها درآن برتری دارند. صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­کنند و موقعیت سازمان را نسبت به رقبا در محیط تثبیت کرده و بازگشت سرمایه را افزایش می­دهد؛ بر همین اساس در این پژوهش سعی شده  برای اولین بار به شناسایی این عوامل در صنعت روانکار­های ایران پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از  از مدل تامسون و استریکلند به عنوان مبنای کار استفاده شده است، این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص­هایی را مشخص ساخته است. بر اساس عوامل تائید شده پرسشنامه مبتنی روش فرایند تحلیل شبکه­ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار        Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پنج عامل “تجربه نوآوری در محصول”، “دانش فنی”، “کیفیت تولید”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی” و “دسترسی به نیروی ماهر” به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت­­هایی در این صنعت موفق محسوب می­شوند و می­توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
۱۱ مقدمه
در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوری­های جدید چالش­های متعددی برای سازمان­ها صرف نظر از اندازه­ی آن­ها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده است. سازمان­ها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمی­پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامه­ریزی انجام دهد. این برنامه­ریزی باید برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و می­توانند جهت پایداری و رقابت سازمان­ها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.
در این فصل پژوهشگر ابتدا باتوجه به موضوع پژوهش به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری می­پردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد بررسی قرارمی­گیرد.
تعداد صفحه : ۲۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***