دانلود پایان نامه ارشد:سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :منابع انسانی

عنوان : سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

موضوع :

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

استاد راهنما :

 دکتر فروغ رودگرنژاد

سال تحصیلی :  ۱۳۹۳-۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول :  کلیات تحقیق
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
۱-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳- چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴- ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵- اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶- پرسش یا پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۷- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها……………………………………………………………………………………………….. ۱۰
 
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول :اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱- ۱-کارآفرینی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱-۲- اهمیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۱-۳- تعریف کار آفرین…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱-۴- انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱-۵- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۱-۶- مثلث اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱-۵-۱- استخدام…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۱-۵-۲- خود اشتغالی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۵-۳- دیگر اشتغالی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲-۱-۷- جوان و مثلث اشتغال………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۱-۸- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال……………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۱-۹- اشتغال و عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۱-۹-۱- کاهش تصدی دولت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۱-۹-۲- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد……………………………………………. ۲۹
۲-۱-۹-۳- افزایش بهره وری……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۱-۹-۴- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی. ۳۱
۲-۱-۹-۵- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی…………………………………………………………. ۳۲
بخش دوم :بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۱- مفهوم بسیج……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲-۲- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال…………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۲-۳-کارکردهای بسیج:…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۲-۳-۱-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی…………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۲-۳-۲- نقاط قوت بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی…………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۲-۳-۳- نقاط ضعف بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی…………………………………………………………………… ۴۴
۲-۲-۴- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه…………………………………………… ۴۴
۲-۲-۵- رویکرد عام بسیج در مسئله اشتغال زایی و کارآفرینی…………………………………………………………………. ۴۸
۲-۲-۵-۱- رویکرد نظری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۲-۵-۲- رویکرد های کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۲-۶- سیاستها و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی………………………………………………………………. ۵۲
۲-۲-۱۰- راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی…………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۲-۱۱- در جستجوی راهکارهای توسعه کارآفرینی در بسیج………………………………………………………………… ۵۵
۲-۳- بخش سوم :تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲-۴- خلاصه تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………… ۶۸
چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۳- جامعه  و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۴- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۳-۴-۱-مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۴-۲- تحقیقات میدانی………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۵- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۵-۲- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۶- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. ۷۶
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۲-۱- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۲-۲- توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………………… ۸۰
۴-۲-۳- توصیف متغیر میزان سن پاسخ دهندگان  …………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۳-  توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۴- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۵- آزمون سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۴-۶- رتبه بندی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۵-۲- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۳- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۵-۴-آزمون سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۴-۱- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۵-۴-۲- پرسشهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۵-۵- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۵-۶- پیشنهادات برای سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۵-۷- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
فهرست و منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران……………………………………………………………. ۱۶
جدول ۲-۲-رویکرد های عمده در مطالعات کارآفرینی…………………………………………………………………………….. ۷۱
جدول۲-۳- سیاستهای رایج حمایت از کارآفرینی در سایر کشورها و مقایسه با تجارب بسیج سازندگی………… ۷۱
جدول۲-۴-ابعاد راهکارها و اقدامهای کارآفرینی(یافته های جهانی)…………………………………………………………… ۷۲
جدول۲-۵- راهکارها و اقدامهای کارآفرینی و اشتغا ل زایی برای بسیج…………………………………………………….. ۷۵
جدول۲-۶- جمه بندی سابقه تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………۸۵
جدول ۳-۱- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۹۲
جدول۳-۲- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد…………………………………………………………………………………………… ۹۴
جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول۴-۲- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………….. ۹۹
جدول۴-۳- توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
جدول۴-۴- توصیف متغیر ظرفیت های بیرونی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
جدول۴-۵- توصیف مولفه های ظرفیت های بیرونی………………………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول۴-۶- توصیف متغیر ظرفیت های ساختاری……………………………………………………………………………………. ۱۰۳
جدول۴-۷- توصیف مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری………………………………………………………………………. ۱۰۴
جدول۴-۸- توصیف متغیر ظرفیت های درونی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
جدول۴-۹- توصیف مولفه های بعد ظرفیت درونی………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
جدول۴-۱۰- آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول۴-۱۱- آزمون تی تست برای ظرفیت های توسعه اشتغال………………………………………………………………… ۱۰۷
جدول۴-۱۲ آزمون تی تست برای متغیر عوامل قانونی……………………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول۴-۱۳ آزمون تی تست برای متغیر عوامل اقتصادی………………………………………………………………………….. ۱۰۸
جدول۴-۱۴- آزمون تی تست برای متغیر محیط کاری……………………………………………………………………………… ۱۰۹
جدول۴-۱۵ آزمون تی تست برای متغیر استقلال و خودمختاری……………………………………………………………….. ۱۱۰
جدول۴-۱۶- آزمون تی تست برای متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی……………………………………………. ۱۱۰
جدول۴-۱۷- آزمون تی تست برای متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی)…………………………………. ۱۱۱
جدول۴-۱۸- آزمون تی تست برای متغیر توجه به جامعه (مشارکت و توسعه)……………………………………………. ۱۱۱
جدول۴-۱۹ آزمون تی تست برای متغیر توجه به اخلاق کاری………………………………………………………………….. ۱۱۲
جدول۴-۲۰- آزمون تی تست برای متغیر مدیریت هسته های علمی………………………………………………………….. ۱۱۳
جدول۴-۲۱- آزمون تی تست برای متغیر ساختار مالی سازمان…………………………………………………………………. ۱۱۳
جدول۴-۲۲- آزمون تی تست برای متغیر تشکیل مشاوره متخصصان…………………………………………………………. ۱۱۴
جدول۴-۲۴- آزمون تی تست برای متغیر راه اندازی مراکز رشد………………………………………………………………. ۱۱۵
جدول۴-۲۵- آزمون تی تست برای متغیر سیستم اطلاعات و رایانه…………………………………………………………… ۱۱۵
جدول۴-۲۶- آزمون فریدمن برای ظرفیت های توسعه…………………………………………………………………………….. ۱۱۶
جدول۴-۲۷- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های بیرونی…………………………………………………………….. ۱۱۷
جدول۴-۲۸- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های ساختاری…………………………………………………………. ۱۱۷
جدول۴-۲۹- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های درونی……………………………………………………………… ۱۱۸
 
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… .۷
نمودار۴-۱- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. .۹۸
نمودار۴-۲- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………… .۹۹
نمودار۴-۳- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. .۱۰۰
نمودار۴-۴- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های بیرونی…………………………………………………………………………………. .۱۰۱
نمودار۴-۵- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی………………………………………………….. .۱۰۲
نمودار۴-۶- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های ساختاری……………………………………………………………………………… .۱۰۳
نمودار۴-۷- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری………………………………………… .۱۰۴
نمودار۴-۸- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های درونی………………………………………………………………………………….. .۱۰۵
نمودار۴-۹- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی……………………………………………………. .۱۰۶
 
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- رویکرد در رده های بسیج……………………………………………………………………………………………………. ۶۸
 
چکیده
چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از ۳ شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود  به تعداد ۳۰۰  نفر نمونه گیری شد. تحقیق حاضر با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق ، آزمون کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی می باشد.نتایج تحقیق از سوال اصلی پژوهش نشان داد سطح معنی داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه تحت بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی متغیرهای تحقیق نشان داده شد که ظرفیت های محیطی دارای بالاترین رتبه می باشد.
 
کلمات کلیدی : توسعه ،اشتغال ،ظرفیت های محیطی، محتوایی، ساختاری، بسیج

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هم اکنون یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت دهم توسعه امور کارآفرینی و اشتغال می باشد(صفاری و دیگران، ۱۳۸۹). رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در این میان، مهم ترین و حساسترین عامل، عبارت از نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می نماید زیرا از یک سو، به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر، به عنوان هدف توسعه مطرح می باشد. سرمایه انسانی، به ویژه در دهه های اخیر، در نظریه های توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و مزیت نسبی کشورها، با توجه به سرمایه انسانی آنها مشخص می شود(پیراسته و کریمی، ۱۳۸۵). امروزه بر اساس الگوهای رشد اقتصادی، مؤلّفه های به کارگیری نیروی انسانی، تقویت سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی، از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب می شوند. لذا دولتهای جوامع مختلف بر آن تأکید زیادی دارند و بخش زیادی از منابع خود را در جهت تقویت آنها کار می گیرند(کاشیان و غضنفر نژاد، ۱۳۸۹).
موضوع اشتغال نیروی انسانی در عرصه های مختلف اجتماعی و در میان اقشار مختلف جامعه حائز اهمیت می باشد. در این میان اشتغال بسیجیان به عنوان پیشروان در عرصه نهادهای مردمی و فعالان در زمینه های مختلف اجتماعی که  نقش مهمی در سازندگی و بهبود امور فرهنگی اجتماعی دارند، نیز در خور توجه است و با توجه به گسترده بودن سازمان بسیج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع اشتغال و ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان، اهمیت مضاعفی می یابد(طاهری ،۱۳۹۱،ص۱).
با توجه به مباحث مختصر بیان شده در فوق و نیز مواردی که بعداً در خصوص اهمیت و ضرورت و توجه به مقوله شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان خواهد آمد، در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، روش تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات، تبیین سؤالات و بالاخره چگونگی تعیین اعتبار و روایی تحقیق می پردازد.
تعداد صفحه : ۱۵۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***