دانلود پایان نامه ارشد:زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :بین الملل

عنوان : زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

(دانشکده حقوق)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

 رشته حقوق گرایش بین الملل

عنوان :

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

استاد راهنما :

دکتر فخر الدین ابوییه

زمستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                        صفحه
 
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
 
فصل اول  : کلیات
 
مروری بر ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱- ۱-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع مختلف ………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۱-۱- زن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۱-۲-  زن در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۱-۳- زن در جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۱-۴- زن در زندگی مشترک……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱-۵-   زن در حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۱-۶-  زنان در جوامع در حال توسعه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱- ۱-۷- نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهای صنعتی……………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۲-گفتار دوم : اشتغال زنان در اسلام و جوامع مختلف ………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۲-۱- دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۲-۲-اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۲-۳- اشتغال زنان در جوامع……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۲-۴- اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۱-۲-۵- الگوی نولیبرالی اشتغال زنان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۱-۲-۶- وضعیت اشتغال زنان در سال ۲۰۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۴
 
فصل دوم : زن در حقوق بین الملل
 
۲- ۱- گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱-۱-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران ……………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱-۲- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون……………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۲-۱-۳-حق اشتغال وتحصیل رایگان …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۱-۴- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى ………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۱-۵-حقوق بشر زنان………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۱-۶-حقوق زن و سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۱-۷-گستره ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱-۸-گستره ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین المللی بشر، کمیسیون حقوق بشر………………………………………………………… ۶۰
۲-۱-۹-واحد های میثاق های حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۲-گفتار دوم : زن در اسناد بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۲-۱-کنوانسیون “رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان……………………………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۲-۲-جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل……………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۲-۲-۱-الف : زمینه های پیدایش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۲-۲-۲-ب:مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون ونحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض. ۶۹
۲-۳-گفتار سوم : خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………… ۷۳
۲-۳-۱-تعریف خشونت نسبت به زنان……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۲-۳-۲-اقدامات سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۲-۴-گفتار چهارم : سازمان بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۴-۱تاریخچه سازمان بین المللی کار ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۴-۲-سازمان بین المللی کار( International Labor Organization )………………………………………………….. 77
۲-۴-۳-منشور سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۴-۴-وظایف کلی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۲-۴-۵-اهمیت سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۲-۴-۶-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۲-۴-۷-ایران وسازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۲-۵-گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۵-۱-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی …………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۲-۵-۲-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی ………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۵-۳-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل ……………………………………………………………. ۸۵
۲-۵-۴ – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
 
فصل سوم : زن در اسناد حقوق بین المللی کار
 
۳-۱- گفتار اول :اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار……………………………………………………………………………. ۹۱
۳-۱-۱-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران  ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۳-۱-۲–تعریف تبعیض شغلی علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۳-۱-۳-روشهای رفع تبعیض شغلی زنان ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۳-۱-۳-۱-معیارهای بین المللی کار ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۳-۱-۳-۲–قوانین داخلی کشورها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۳-۲-گفتار دوم : اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ……………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۳-۲-۱-اصل تساوی مزد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۳-۲-۲-اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۳-۲-۳-تعریف و محاسبه مزد …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۳-۲-۴-پذیرش اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار……………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۳-۲-۵-اصل تساوی مزد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۲-۵-۱-تعریف و محاسبه مزد    …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۳-۳-گفتار سوم: اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی …………………………………………………………………. ۱۱۴
۳-۳-۱-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۳-۳-۲-حقوق ایران    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
۳-۳-۳-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۳-۴- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان ………………………………………………………………… ۱۲۱
۳-۴-۱-تحول و دگرگونی در پذیرش معیارهای بین المللی کار  …………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۳-۴-۲-کار شبانه زنان در حقوق ایران   ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۳-۴-۳-ممنوعیت کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور …………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۳-۴-۴-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۳-۴-۵-حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۳-۴-۶-حمایتهای مربوط به جنبه مادری زنان شاغل…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۳-۴-۶-۱-حمایت از جنبه مادری در حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۳-۴-۷-روند کلی در اسناد بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۳-۴-۸-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار  ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
۳-۵- گفتار پنجم : اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی …………………………………………………………………………….. ۱۴۲
۳-۵-۱-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی ……………………………………………………………………………….. ۱۴۴
۳-۵-۱-۱-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران ………………………………………………………….. ۱۴۴
۳-۵-۲-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی  ………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
۳-۵-۳-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی………………………………………………………………………. ۱۴۸
۳-۵-۴-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۳-۵-۵-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی…………………………………………………… ۱۵۳
۳-۵-۶-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی…………………………………………………………………………. ۱۵۴
۳-۵-۷-مرخصی ویژه والدین……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
نتیجه گیری پایانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۳
 
چکیده
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می برند، با این وجود می توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
مقدمه
یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.
اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می برند، با این وجود می توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.
 
بیان مسأله :
امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .
این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.
تعداد صفحه : ۱۹۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***