دانلود پایان نامه ارشد:روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت شماره رهگیری ۲۱۷۵۸۷۵

دانشکده علوم انسانی ، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان:

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(۱۳۷۰ – ۱۳۹۰)

استاد راهنما: 

آقای دکتر محمد باسط  قرشی میناآباد

استاد مشاور: 

آقای دکتر رضا  حسن پور لسکو کلایه

تابستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول :کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲ پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)…………………………………………………………………………. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴ اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷ واژه ها و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۸ مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲شهر………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۱ شهر بر اساس نگرش سیستمی………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۲شهرنشینی……………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۳ شهر نشینی در جهان سوم………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳عوامل موثر در پیدایش شهرها………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-عوامل طبیعی………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۲-عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۳ -۳-عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۴-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اعتقادی…………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴ عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها…………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۱ عامل طبیعی………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۲ عامل جمعیتی………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴-۲-۱  رشد طبیعی  جمعیت شهر ………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۴-۲-۲  اثر مهاجرت …………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۴-۲-۳ اثر گسترش محدوده وادقام آبادیهای پیرامونی ………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۳ عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۴-۴ عامل سیاسی……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۵ عوامل گسترش شهرها……………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۶ گسترش افقی و فیزیکی شهر……………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۷ نقش و عملکرد شهر…………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲- ۸ طرحهای مختلف توسعه شهری……………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۸-۱ شهر ستاره ای……………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۸-۲ شهر خطی………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۸-۳ شهر گسترده……………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۸-۴ شهر در مدل حلقه ای…………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-۵ توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها) ……………………………………………………. ۴۱

۲-۸-۶- ساخت دوایر متحد المرکز…………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۸-۷ بافت ستاره ای……………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۸-۸ ساخت چند هسته ای……………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۹ تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری……………………………………………………………… ۴۴

۲-۱۰ اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری…………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۰- ۱ اهداف کلان ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۰-۲  اهداف خرد یا ویژه…………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۱ فرایندبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۲ طبقه بندی کاربریهای شهری……………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۲-۱  طبقه بندی زمینهای دایر……………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۲-۲ اراضی بایر یا بدون استفاده شهری…………………………………………………………………… ۵۰

۲-۱۳ استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۴معیار های مکان یابی در بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری……………………………………….. ۵۲

۲-۱۵مکاتب ونظریه های بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری…………………………………………….. ۵۳

۲-۱۵ -۱مکتب کارکردگرایی…………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱۵ -۲مکتب ساختارگرایی……………………………………………………………………………………. ۵۵

فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه

۳-۱ خصوصیات جغرافیایی………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۱-۱توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۱-۲آب و هوا …………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۱-۳ منابع آب……………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۱-۳-۱ آبهای زیر زمینی……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱-۳-۲  آبهای سطحی…………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۱-۳-۲-۱رودخانه شفارود…………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱-۳-۲-۲   رودخانه لمیر………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۱-۳-۲-۳  رودخانه چاف رود……………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱-۳-۲-۴  رودخانه دیناچال………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۱-۴  خاک………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۱-۴-۱ خاکهای جلگه ای…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۱-۴-۲ خاکهای کوهپایه………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۱-۵  پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۲ وجه تسمیه شهر رضوانشهر………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۳  شناخت خصوصیات اجتماعی و جمعیتی شهر رضوانشهر……………………………………………. ۶۷

۳-۳-۱ جمعیت……………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۳-۲بررسی خانواد و بعد خانوار………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۳-۳  ساخت جنسی و سنی……………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۳-۴ سواد…………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۳-۳-۵ مهاجرت …………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۳-۶ گویش…………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۴ ویژگیهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۴-۱ اشتغال و توزیع شغلی جمعیت…………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۴-۲ صنعت……………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۴-۳ کشاورزی…………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۳-۴-۴ دامداری…………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۴-۵ سایر فعالیتهای کشاورزی………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۴-۶ جمعیت شاغل بر حسب گروه های فعالیت…………………………………………………………… ۸۱

۳-۵ خدمات…………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۵-۱ خدمات حمل و نقل………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۵-۲ خدمات تجاری و بازرگانی……………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۵-۳ خدمات اداری، آموزشی، بهداشتی، درمانی………………………………………………………….. ۸۶

فصل چهارم : پیدایش و گسترش و تحول شهر

۴-۱- تاریخچه پیدایش و روند گسترش شهر رضوانشهر……………………………………………………. ۸۸

۴-۲- سابقه برنامه ریزی در شهر رضوانشهر…………………………………………………………………… ۸۹

۴-۳- ساخت شهر قبل از تدوین طرح هادی شهر…………………………………………………………….. ۹۰

۴-۴- ساخت شهر در طرح هادی شهر رضوانشهر……………………………………………………………. ۹۳

۴-۵- بررسی و شناخت حوزه نفوذ مستقیم شهر……………………………………………………………… ۹۵

۴-۶- تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر…………………… ۹۶

۴-۷- تعیین حریم شهر و پهنه بندی آن………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۸- دانه بندی بافتهای شهر…………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۹- ساختار شهر همراه با تعیین محدوده محلات شهر رضوانشهر ……………………………………. ۱۰۰

۴-۱۰- بررسی تراکم طبقات ساختمانی شهر……………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۱۱- نظام شبکه ای راه ها درون شهری وبرون شهری…………………………………………………… ۱۰۴

۴-۱۱-۱ نقش وکارکرد معابر………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۱۲- وضعیت کاربری های اراضی شهر رضوانشهر……………………………………………………… ۱۰۶

۱۴-۱۲-۱- کاربری مسکونی…………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۱۲-۲- کاربری تجاری………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴-۱۲-۳- کاربری آموزش……………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۱۲-۴- کاربری مذهبی………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۱۲-۵- کاربری فرهنگی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۱۲-۶- کاربری درمانی و بهداشت………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۱۲-۷- کاربری اداری……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۱۲-۸- پارک و فضای سبز ……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۱۲-۹- کاربری ورزشی……………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۱۲-۱۰- کاربری تأسیسات و تجهیزات…………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۱۲-۱۱- صنایع و کارگاههای مزاحم……………………………………………………………………… ۱۱۰

۴-۱۲-۱۲- نظام و انتظامی……………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۱۲-۱۳- کاربری تاسیسات حمل ونقل……………………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۱۲-۱۴- شبکه معابر………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۴-۱۳- عوامل موثر در گسترش شهر رضوانشهر……………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۱۳-۱- عوامل طبیعی و گسترش شهر……………………………………………………………………… ۱۱۷

۴-۱۳-۲- عوامل زیرساختی و گسترش شهر………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۱۳-۲-۱-حریم های لوله گاز………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۱۳-۲- ۲  -کانالهای آبیاری………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۴-۱۳-۲-۳-  عبور خطوط انتقال برق فشار قوی……………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۱۳-۳- عوامل اجتماعی و گسترش شهر………………………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۱۳-۴- عوامل اقتصادی و گسترش شهر…………………………………………………………………… ۱۲۵

۴-۱۳-۴-۱ اشغال شهر………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۱۳-۴-۲ کشاورزی شهر…………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۱۳-۵- عوامل سیاست گذاری شهر……………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۱۳-۵- ۱ تاثیرات طرح هادی در گسترش شهر رضوانشهر……………………………………………. ۱۳۲

۴-۱۳-۵- ۲ گسترش شهر و الحاق روستاهای اطراف به محدوده شهر…………………………………. ۱۳۴

۴-۱۳-۵- ۳ رشد و گسترش شهر و حوزه خدمات گیری شهر………………………………………….. ۱۳۴

۴-۱۳-۶رشد وگسترش حاشیه شهر…………………………………………………………………………… ۱۳۶

۴-۱۳-۷ شبکه ارتباطی و گسترش شهر………………………………………………………………………. ۱۳۸

۴-۱۳-۸- بررسی ارزش زمین در گسترش شهر…………………………………………………………….. ۱۴۲

۴-۱۴-توانمندیها و محدودیت های توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر…………………………………….. ۱۴۴

۴-۱۵- پیامد ها مکانی و فضایی گسترش شهر رضوانشهر    …………………………………………….. ۱۴۸

۴-۱۵-۱- نابودی اراضی کشاورزی…………………………………………………………………………… ۱۴۸

۴-۱۵-۲- تغییر در نوع فعالیت اقتصادی……………………………………………………………………… ۱۵۱

۴-۱۵-۳- پیامد های اجتماعی گسترش شهر………………………………………………………………… ۱۵۲

۴-۱۵-۴- گسستگی بافت شهری و مشکلات خدمات رسانی……………………………………………. ۱۵۳

۴-۱۵-۵- آلودگی محیطی……………………………………………………………………………………… ۱۵۳

۴-۱۶- دورنمای شهر رضوانشهر………………………………………………………………………………. ۱۵۴

فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات راهبردی

۵-۱-جمع بندی نهایی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۵-۲- تحلیل فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………. ۱۶۹

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه(۳-۱) تقسیمات سیاسی شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………… ۵۹

نقشه (۳-۲) موقعیت جغرافیایی شهر رضوانشهر………………………………………………………………… ۶۰

نقشه (۴-۱) محدوده ی توسعه شهر رضوانشهر در سال ۱۳۶۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۲

نقشه (۴-۲) محدوده توسعه شهر رضوانشهر در سال ۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۴

نقشه (۴-۳) محدوده محلات شهر رضوانشهر در سال ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۱

نقشه (۴-۴) نقشه کاربری اراضی شهر رضوانشهر در سال ۱۳۷۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۷

نقشه (۴-۵) نقشه کاربری اراضی شهر رضوانشهر در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۸

نقشه (۴-۶) جهات توسعه شهر در سال ۱۳۷۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۵

نقشه (۴-۷) جهات توعه شهر در دو دهه اخیر۹۰-۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۶

نقشه (۴-۸) عوامل و موانع موثر در توسعه کالبدی شهر ……………………………………………………. ۱۲۰

نقشه (۴-۹) محدوده توسعه و گسترش شهر رضوانشهر …………………………………………………….. ۱۲۱

نقشه (۴-۱۰) روند توسعه شهر در سال ۱۳۷۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۹

نقشه (۴-۱۱) نقشه گسترش شهر در دوره های زمانی……………………………………………………….. ۱۳۰

نقشه (۴-۱۲) تقسیمات شهری در سال ۱۳۷۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۳

نقشه (۴-۱۳) نقشه روستاهای الحاقی به شهر در دو دهه اخیر……………………………………………… ۱۳۵

نقشه (۴-۱۴)نقشه های رشد و گسترش بخش های حاشیه شهر در سال ۱۳۹۰ ………………………… ۱۳۷

نقشه (۴-۱۵) شبکه راه های شهری در سال۱۳۷۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۰

نقشه (۴-۱۶) نقشه معابر شهر رضوانشهردر سال ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۱

فهرست جداول

جدول (۲-۱) تعداد جمعیت شهر را بر حسب تعداد آن در جهان در آغاز قرن ۲۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹

جدول( ۲-۲) اهداف کلان در برنامه ریزی کاربری اراضی…………………………………………………. ۴۵

جدول ( ۲-۳)طبقه بندی اراضی خالی مناسب توسعه صنعتی بر اساس دسترسی به تسهیلات زیربنایی. ۵۱

جدول( ۲-۴) طبقه بندی اراضی خالی مناسب توسعه مسکونی بر اساس دسترسی به تسهیلات زیربنایی ۵۱

جدول (۳-۱) مشخصات رودخانه شفارود………………………………………………………………………. ۶۳

جدول (۳-۲) : جمعیت شهر رضوانشهر و تغییرات آن طی سالهای ۸۵-۴۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹

جدول (۳-۳): جمعیت ونرخ رشدآن در شهر رضوانشهر……………………………………………………… ۷۱

جدول (۳-۴): خانوار تعداد و بعد خانوار شهر رضوانشهر…………………………………………………….. ۷۱

جدول (۳-۵) : جدول گروه های سنی……………………………………………………………………………. ۷۳

جدول (۳-۶) : جمعیت شهر رضوانشهر به تفکیک گروه های سنی در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۴

جدول (۳-۷): جمعیت شاغل و بیکار شهر رضوانشهر بر اساس سرشماری سال ۷۵ و ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۸

جدول (۳-۸):تعداد انواع دام بخش مرکزی رضوانشهر در سال ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۰

جدول  (۳-۹) : ترکیب شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب گروه های اصلی فعالیت۷۵-۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۲

جدول (۳-۱۰) : شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب بخشهای عمده اقتصادی ۷۵-۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۴

جدول (۴-۱): جایگاه سکونتگاه های شهری وروستایی شهرستان رضوانشهر در طرح فرادست……… ۹۸

جدول (۴-۲) : مساحت حریم شهر رضوانشهر و مساحت پهنه بندی آن در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۹

جدول (۴-۳) : سرانه کاربریهای موجود در شهر رضوانشهر (بر حسب متر مربع) سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۲

جدول (۴-۴) : کاربریهای موجود در شهر رضوانشهر وحاشیه شهر (بر حسب متر مربع) ۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۳

جدول (۴-۵) جمعیت تغییرات آن و متوسط رشد سالانه جمعیت رضوانشهر طی ۸۵-۱۳۲۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۴

جدول (۴-۶) مهاجران وارد شده شهر رضوانشهر بر حسب اقامت۷۵-۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۵

جدول شماره (۴-۷)  ساختار اقتصادی جمعیت شاغل شهر رضوانشهر…………………………………… ۱۲۷

  

فهرست نمودارها

نمودار (۳-۱): تعداد  جمعیت شهر رضوانشهر طبق سرشماری سالهای ۶۵ ، ۷۵ و ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰

نمودار (۳-۲) : در صد نرخ رشد جمعیت شهر رضوانشهر در دهه های ۷۵-۶۵ و ۸۵-۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۰

نمودار (۳-۳) : تعداد خانوار شهر رضوانشهر طبق سرشماری ۶۵، ۷۵ و ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۲

نمودار (۳-۴) : نمودار در صد جمعیت شهر به تفکیک گروه های عمده سنی۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۴

نمودار (۳-۵) : نمودار ترکیب شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب بخشهای عمده اقتصادی ۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۷

 

چکیده

توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم  پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و عملکرد اقتصادی به شهر تبدیل میگردند و در نهایت با مکان یابی نقاط شهری جدید (شهر یا شهرک)و تعیین عملکرد و نقش اقتصادی انها و پیش بینی و میزان رشد تحولات جمعیت انها در اینده را در محدوده شهرستان ایجاب مینماید .تحقیق حاضر نیز با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی در رضوانشهر و افزایش جمعیت که به تبع نیاز به توسعه و گسترش فیزیکی مطلوب شهری می باشد به دنبال شناخت تنگناها و امکانات توسعه فیزیکی شهر ،بررسی میزان تاثیر گذاری روند فعلی توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثربرتوسعه فیزیکیبر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر می باشد.با توجه به استقرار شهر در میان پیراموناراضی مرغوب کشاورزی،شالیزار و باغی و همچنین محدودیت هایی که از جهت دو پدیده طبیعی یعنی دریای خزر و کو ههای تالش وجود دارد و از طرف دیگر توسعه شهر در امتداد جاده ارتباطی ترانزیتی ، این پژوهش بر اساس اخرین یافته ها و نظریه ها و روشهای علمی شهرسازی و همچنین با بهره گیری از اصول نوین توسعه پایدار شهری و با تحلیل و نقد طرحهاو برنامه های توسعه شهری انجام شده ، در صدد جلوگیری از انهدام و تخریب اراضی کشاورزی با توجه به نقش اقتصادی ان در زندگی اهالی و همچنین جلوگیزی از رشد بی قواره طولی و خطی شهر که حجم تراغیک منجر به اختلالدر زندگی  و کار شهرنشینان شده پرداخته است . در این راستا بر توسعه عمودی شهر و ایجاد زائدهای شهری تاکید و تصویه شده است

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت شهرهاکه از یک سو معلول مهاجرت روستائیان و نیروهای انسانی آزادشده               بخش کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول رشد طبیعی جمعیت ساکن در  شهرها می باشد. مسئله تازه ای به وجود می آورد که آن ، گسترش شهر در تمام اطراف (اعم از متصل یا با فاصله کم از محدوده فعلی شهر) ومخصوصا درجهاتی است که بعلت وجود شرایط مناسب، تمایل به احداث ساختمان و مسکن در آن زیادتر می باشد که این امر باعث تغییر کاربری اراضی پیرامون شهری شده است.

هر گاه واقیعت گسترش شهر مورد توجه مسئولان قرار نگیرد و برای رشد و گسترش شهر ، چه از لحاظ گذربندیها و چه از جهت کاربری اراضی و مکانیابی تأسیسات عمده و اصلی شهری و اسلوبها وتراکم های ساختمانی طرح ریزی های لازم بلند مدت انجام نشود ، بدیهی است شهر بطور ناهماهنگ و ناموزون گسترش خواهد یافت ، اصلاح بعدی آن نیز غیر ممکن یا لااقل بسیار پر خرج خواهد بود.(هاشمی،۱۴:۱۳۶۹)

این تحقیق بر آن است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

  • بیان مسئله:

توسعه فیزیکی شهرها فرآیندی است پویا که طی آن محدوده فیزیکی و کالبدی شهرها در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد، سیستمهای شهری دچار مشکلات زیادی در آینده خواهد شد. با توجه به مهاجرت روزافزون انسانها از نقاط روستایی اطراف شهرها و یا نقاط دیگر که باعث افزایش تقاضای این افراد برای زمین شهری به منظور سکونت شده است و اگر نظارت بر این ساخت و سازها صورت نگیرد، علاوه بر از بین رفتن زمینهای مرغوب کشاورزی، شهر را با بحران های اقتصادی اجتماعی و محیطی مواجه می کند.

به بیان دیگر شهرها در گسترش و توسعه فیزیکی خود بر محدوده خود می افزایند و زمین اطراف و پیرامون خود را تصرف می کنند و هرچه قدر این تحولات سریعتر و بدون برنامه باشد، تغییر در میزان کاربریهای اراضی شهری نیز سریع و بدون برنامه تر خواهد بود و مشکلات فراوانی چون ترکیب نامناسب و ناهمگون کاربری ها، عدم دسترسی مناسب به خدمات ابتدایی شهری  و استفاده نامناسب و غیر اصولی از اراضی و نهایتاً تخریب محیط زیست را به وجود می آورد

شهر رضوانشهر یکی از شهرهای جلگه ای استان گیلان بوده که دارای سطحی هموار با شیب ملایم از سمت جنوب بطرف شمال می باشد .

رضوانشهر در سالهای ۴۵ و ۵۵ جزء نواحی روستایی استان گیلان محسوب می شده است این شهر در سال ۱۳۵۳ خورشیدی از رضوان ده به رضوان شهر تغییر نام داد و در سال ۱۳۷۶ با جدا شدن از شهرستان تالش ، به شهرستان مستقلی مبدل گردید.(فاخته ، قربان، ۱۳۸۶ ص ۱۶۳ )

بر اساس سرشماری سالهای ۶۵ و ۷۵ جمعیت شهر مورد نظر به ترتیب ۶۵۸۰ و ۸۸۷۵ نفر بوده و نرخ رشد جمعیت هم در دهه ۶۵-۷۵ برابر ۰/۳ درصد بوده است  همچنین طبق سرشماری سال ۸۵ جمعیت این شهر به ۱۲۴۵۳ نفر افزایش یافت و نرخ رشد دهه ۷۵-۸۵ آن ۴/۳ درصد بدست بوده است.)سرشماری عمومی نفوس و مسکن۶۵و۷۵و۸۵)

عوامل محدود کننده توسعه شهر عبارتند از: رودخانه شفارود به عنوان عامل طبیعی،اراضی شالیکاری در اطراف شهر بعنوان عامل اقتصادی ،همچنین حریم مربوط به راه ها ،خطوط فشار قوی برق و گازمی باشدکه این عوامل باعث محدود کردن گسترش شهر در جهات مختلف شهر شده است.

در پایان این مطالب لازم به ذکر است که افزایش جمعیت شهر در دو دهه اخیراز ۱۰ هزار نفر به ۱۵ هزار نفر، باعث رشد شهر در جهات مختلف شده است ،بطوری که مساحت شهر از ۵۲۰ هکتار به ۷۰۰ هکتار گسترش پیدا کرده، که این گسترش بیشتر در جهات جنوبی،  جنوب غربی و جنوب شرقی شهر،که دارای اراضی مرغوب کشاورزی می باشند انجام پذیرفته است و اثر نامطلوبی بر پیرامون شهر که اغلب اراضی کشاورزی می باشند گذاشته است.

این تحقیق بر آن است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

تعداد صفحه : ۱۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***