دانلود پایان نامه ارشد:رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL


 

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

نام دانشکده:دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

 

موضوع:

رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

(مطالعه موردی: شهرداری تهران)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی محقر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتراکبر عالم تبریز

تابستان ۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب                        صفحه
فصل اوّل کلیّات پژوهش…. ۱
۱-۱مقدمه. ۲
۱-۲- بیان مساله. ۲
۱-۳-ضرورت و اهمیّت موضوع. ۴
۱-۴- اهداف  پژوهش…. ۵
۱-۵- سوالات پژوهشی.. ۵
۱-۶- قلمرو  پژوهش…. ۵
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی  پژوهش…. ۵
۱-۶-۳- قلمرو زمانی.. ۶
۱-۷- فصل بندی  پژوهش…. ۶
۱-۸- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در  پژوهش…. ۶
فصل دوم بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش…. ۹
۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲- سازمان های یادگیرنده و دانشی.. ۱۰
۲-۳- مفهوم مدیریت دانش…. ۱۲
۲-۴- الگوهای چهارگانه ایجاد دانش در هنگام تغییرات پروژه های سازمانی.. ۱۵
ذخیره دانش…. ۱۷
تحلیل و داده کاوی.. ۱۷
انتقال و توزیع دانش…. ۱۸
بکارگیری و رواسازی دانش…. ۱۹
ارزیابی عملکرد مدیریت دانش…. ۱۹
۲-۵- مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت دانش…. ۲۱
۲-۶- مبانی تئوریک مدیریت دانش…. ۲۵
دانش چیست؟ ۲۵
داده ۲۶
اطلاعات.. ۲۷
دانش…. ۲۸
روابط داده، اطلاعات و دانش…. ۲۹
عناصر دانش…. ۲۹
تجربه. ۳۰
پیچیدگی.. ۳۰
قضاوت و داوری.. ۳۰
ارزش ها و باورها ۳۱
۲-۷- ویژگیهای دانش…. ۳۱
۲-۸- انواع دانش…. ۳۴
۲-۸-۱- انواع دانش از نظر نوناکا ۳۴
۲-۸-۲- انواع دانش از نظر جورنا ۳۵
۲-۸-۳-  انواع دانش از نظر ماشلوپ.. ۳۶
۲-۸-۴-  طبقه بندی بلاکلر از دانش…. ۳۷
۲-۸-۵- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش…. ۳۷
۲-۹- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش…. ۳۸
۲-۱۰- ارزیابی عملکرد مدیریت دانش…. ۴۳
۲-۱۱- بررسی پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش…. ۴۵
۲-۱۱-۱- گروه بندی دانش بر مبنای استراتژی دانش…. ۴۸
۲-۱۱-۲- مدل کلی ساختار نظام های مدیریت دانش…. ۴۸
۲-۱۱-۳- مدل استراتژی مدیریت دانش میلتون.. ۵۰
۲-۱۱-۴- مدل استراتژی مدیریت دانش بنیادی در سازمان.. ۵۲
۲-۱۱-۵- مدل راهبردی مدیریت دانش…. ۵۴
۲-۱۱-۶- مدل استراتژی زنجیره دانش…. ۵۶
۲-۱۱-۷- مدل  استراتژی چهار حلقه ای مدیریت دانش…. ۵۸
۲-۱۱-۸- مدل استراتژی چند عاملی توسعه نظام های مدیریت دانش…. ۵۹
۲-۱۱-۹- مدل استراتژی چرخه حیات دانش…. ۶۰
۲-۱۱-۱۰- مدل استراتژی مدیریت دانش SECI. 64
۲-۱۱-۱۱- استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی سازی (Hansen et al, 1999) 67
۲-۱۲- جمع بندی.. ۶۸
فصل سوّم روششناسی پژوهش…. ۶۹
۳-۱- مقدمه. ۷۰
۳-۲- روش  پژوهش…. ۷۰
۳-۳- فرآیند  پژوهش…. ۷۲
۳-۳-۱- شناسایی اهداف، معیارها و استراتژیهای مدیریت دانش…. ۷۲
۳-۳-۲- گردآوری داده های  پژوهش…. ۷۳
۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۷۳
۳-۵- تائید ابزار  پژوهش…. ۷۳
۳-۶- روشها و تکنیکهای تحلیل داده ها ۷۴
۳-۶-۱- معرفی تکنیکANP.. 74
۳-۶-۲- تکنیک دیماتل.. ۸۰
۳-۶-۳- تلفیق دو مدل تحلیل شبکهای و دیماتل.. ۸۱
۳-۷- جمعبندی فصل.. ۸۲
فصل چهارم تحلیل داده ها ۸۳
۴-۱ – مقدّمه. ۸۴
۴-۲- مدل سلسله مراتبی  پژوهش…. ۸۴
۴-۳- پایایی ابزار  پژوهش…. ۸۵
۴-۴- اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش…. ۸۶
۴-۴-۱- یافته های تکنیک DEMATEL.. 87
۴-۴-۲- اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش با تکنیک ANP.. 90
۴-۵- جمع بندی.. ۹۹
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۰
۵-۱- مقدمه. ۱۰۱
۵-۲- نتایج حاصل از پاسخ دهی به سؤال های  پژوهش…. ۱۰۱
۵-۳-  پیشنهادها کاربردی.. ۱۰۶
۵-۴- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده ۱۰۷
۵-۵ محدودیت های پژوهش…. ۱۰۷
۵-۶  جمع بندی.. ۱۰۸
منابع و مآخذ:
فهرست جداول                                                   صفحه
جدول۲- ۱ تعاریف مدیریت دانش طی ۱۵ سال اخیر (Wallace et al, 2011) 14
جدول۲- ۲ ـ دیدگاه های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش (Chen et al, 2009) 20
جدول۲- ۳ کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ… ۳۶
جدول۲- ۴ عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش حاصله از ۱۴ شرکت… ۴۲
جدول۲- ۵ بازنگری مدلهای عملکردی مدیریت دانش (Andreeva & Aino, 2012) 44
جدول۲- ۶ تکنیک های کسب اطلاعات.. ۶۱
جدول۲- ۷ ابزارهای انتقال دانش بر حسب میزان اشتراک گذاری (Jashapara, 2004) 62
جدول۲- ۸ مدل SECI تعامل دانش نهفته و صریح.. ۶۴
جدول۴- ۱ پارامتر های توصیفی شاخص های موثر بر استراتژی های مدیریت دانش..…….۸۶
جدول۴- ۲  معنی داری شاخص های موثر بر استراتژی های مدیریت دانش…۸۶
جدول۴- ۳ میانگین نظر تمام خبرگان.. ۸۷
جدول۴- ۴ ماتریس نرمالیزه شده ۸۸
جدول۴- ۵ ماتریس روابط کل(T) 88
جدول۴- ۶ به دست آوردن اهمیت و تأثیرگذاری معیارها ۸۹
جدول۴- ۷ ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف فعال سازی اطلاعات.. ۹۲
جدول۴- ۸ ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف بهبود عملکرد. ۹۲
جدول۴- ۹ ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف ارتقاء نوآوری.. ۹۳
جدول۴- ۱۰ ماتریس  نرمالایز شده روابط کل(T) 93
جدول۴- ۱۱ ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی استراتژی های مدیریت دانش نسبت به معیار مشوق ها ۹۴
جدول۴-۱۲ ماتریس تصمیم …… ۹۴
جدول۴-۱۳ ماتریس تصمیم …… ۹۴
جدول۴-۱۴ سوپرماتریکس…. ۹۶
جدول۴-۱۵ سوپرماتریکس کران جدول.. ۹۷
جدول۴- ۱۶ وزن اهداف.. ۹۸
جدول۴- ۱۷ وزن معیارها ۹۸
جدول۴- ۱۸ اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش…. ۹۸
 فهرست شکل ها و نمودارها                                               صفحه
شکل۲- ۱ سلسله مراتب دانش (رادینگ، ۱۳۸۳). ۱۳
شکل۲- ۲ سلسله مراتب دانش    ۲۶
شکل۲- ۳ مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت (Bhatt, 2002) 39
شکل۲- ۴ پنج عامل کلیدی موفقیت برای مدیریت دانش از دیدگاه (Mertinez , 1998) 41
شکل۲-۵ ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش (Egbu et al, 2005) 47
شکل۲-۶ مدل ساختاری مدیریت دانش    ۴۹
شکل۲-۷ مدل میلتون  ۵۱
شکل۲- ۸ مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان  ۵۳
شکل۲- ۹ مدل راهبردی مدیریت دانش    ۵۴
شکل۲- ۱۰ مدل تکمیل شده زنجیره دانش    ۵۷
شکل۲- ۱۱ مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش    ۵۸
شکل۲- ۱۲ چرخه پنج مرحله ای زندگی د انش    ۵۹
شکل۲- ۱۳ چرخه زندگی دانش    ۶۰
شکل۳- ۱ مدل سلسله مراتبی  پژوهش    ۷۲
شکل۳- ۲ تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه (b) 75
شکل۳- ۳ تصویر استاندارد یک سوپرماتریس    ۷۸
شکل۳- ۴ زنجیره و شبکه (Momoh and Zhu, 1998): 79
شکل۴- ۱ مدل سلسله مراتبی  پژوهش    ۸۴
شکل۴- ۲ مدل شبکه ای اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش    ۸۶
شکل۴- ۳ روابط علت و معلولی معیارها ۸۹
نمودار۵- ۱ اهمیت اهداف اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش    ۱۰۲
نمودار۵- ۲ تعیین وزن معیارهای اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش با رویکرد تلفیقی   ۱۰۵
نمودار۵- ۳ اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش    ۱۰۵
 
چکیده
مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب  می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند.  این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا قادر می-سازد. از آنجایی که امروزه، شهرها به ویژه کلان شهرها، کانون های اصلی جمعیت، اشتغال، اقتصاد، تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند، رشد و بالندگی همه جانبه و مطلوب شهرها و کلان شهرها در آینده مشروط به برنامه ریزی، بودجه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت هدفمند امور و افزایش بهره وری دانش سازمانی و کارکنان شهرداری های به عنوان نهاد متولی این امور است. با انجام این پژوهش میتوان انتظار داشت که مدیران شهرداری تهران اولا بتواند سطح پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود را تشخیص دهند و از سوی دیگر راهی بهینه برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بیابند. نتایج این  پژوهش مختص شهرداری تهران نخواهد بود بلکه کلیه سازمانهایی که برای دانش سازمانی خود ارزش قائل هستند، از دستاوردهای نهایی، بهره مند خواهند شد.
جهت دستیابی به هدف  پژوهش که اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش می باشد، بر اساس مدل سلسله مراتبی پیشنهادی، سه پرسشنامه بین مدیران و کارکنان شهرداری تهران توزیع گردید. پس از بررسی پایایی و روایی ابزار گردآوری داده ها  پژوهش، با بهره گرفتن از تکنیک DEMATEL  و ANP استراتژی های مدیریت دانش در سازمان شهرداری تهران مورد اولویت بندی قرار گرفت.
نتایج حاصل از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش بیانگر این است که حمایت مدیریت، مهم ترین معیار در انتخاب استراتژی های مدیریت دانش در شهرداری تهران می باشد. همچنین نتایج رویکرد تلفیقی حاکی از این است که بهترین استراتژی مدیریت دانش برای شهرداری تهران، استراتژی اجتماعی سازی می باشد بنابراین سازمان مورد بررسی باید ﺑﺎ اراﺋﻪی آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻻزم، زﻣﻴﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺳﺎزی داﻧﺶ، ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر، اﻳﺪهﻫﺎ، داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
کلمات کلیدی: استراتژی مدیریت دانش، تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک دیماتل، شهرداری تهران
 

فصل اوّل

کلیّات پژوهش

۱-۱مقدمه

در اقتصاد کشورهای پیشرو، موازنه میان دانش و سایر منابع، به نفع دانش تغییر یافته است؛ به گونه­ای که دانش به عاملی تعیین کننده در زندگی حتی بیش از زمین، کار و سرمایه تبدیل شده است. یادگیری سازمانی یکی از مؤلفه های بحرانی در هوش سازمانی است که به معنای توانایی حل مسائل و مشکلات آن سازمان می باشد. به این ترتیب یادگیری سازمانی منبعی راهبردی محسوب می گردد که در تمام سطوح سازمانی ظاهر می شود و مهمترین راه برای بهبود سطح یادگیری سازمان نیز مدیریت دانش ضمنی کارکنان و تبدیل آن به دانش صریح میباشد. میتوان استراتژی دستیابی به مدیریت دانش را جزء ضروریات سازمانهای کنونی دانست زیرا از یک سو حوزه منابع انسانی آنها را در مقابل رقبا بی­بدیل خواهد ساخت و از سوی دیگر میتواند بر سایر ابعاد سازمان همچون چابکی سازمان و یا کیفیت خدمات و عملکرد آن اثرگذار باشد (صمدیان و سیدعلوی، ۱۳۹۰) که این  پژوهش نیز در جهت انتخاب مناسب­ترین استراتژی مدیریت دانش در سازمان طراحی شده است. این فصل از پژوهش به تعریف و بیان کلیات  پژوهش از جمله بیان مساله، فرضیات و قلمرو  پژوهش خواهد پرداخت تا بتواند راهنمایی کلی برای انجام فصول دیگر این  پژوهش را فراهم آورد.
تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***