پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جفرافیا

عنوان : راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابنموردی دو راهی لتاک تا دریاسر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابنموردی دو راهی لتاک تا دریاسر

استاد راهنما:

 دکترمحمد رضا افشاری آزاد 

استاد مشاور:

دکترعلیرضا کشوردوست

نیمسال اول ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۱-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۲- سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴- ضرورت  و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۵- انگیزه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۶- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷- محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۸- موانع و محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱- ۹- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۰- بهره وران تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۱۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۱۲- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۱-۱۲-۱- توسعه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱-۱۲-۲- گردشگری (توریسم)……………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۱۲-۳- حوزه آبخیز…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
فصل دوم: ادبیات و موضوع شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱- تاریخچه گردشگری……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲- گردشگری و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۱ تعریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۲- تعریف گردشگر………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۳-انواع توریسم……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۳- توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۵- توسعه پایدار جهانگردی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۶- طبیعت و توریسم…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………. ۲-۶-۱- ۲۸
آب وهوا………………………………………………………………………………………………………………………… ۲-۶-۲- ۲۸
توپوگرافی وشکل زمین…………………………………………………………………………………………………….. ۲-۶-۳- ۲۸
مواد سطحی……………………………………………………………………………………………………………………  ۲-۶-۴- ۲۸
آب………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲-۶-۵- ۲۸
پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲-۶-۶- ۲۹
حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………………………  ۲-۶-۷- ۲۹
توریسم تابستانی………………………………………………………………………………………………………………. ۲-۶-۸- ۲۹
توریسم زمستانی………………………………………………………………………………………………………………. ۲-۶-۹- ۳۰
۲-۷- اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۷-۱- اصطلاحات مرتبط با اکوتوریسم یا بوم گردی………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۸- محیط زیست و آلودگی های آن……………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۸-۱- تعریف محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۸-۲- تعریف آلودگی زیست محیطی……………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۸-۳- انواع آلودگی…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۸-۳-۱- آلودگی خاک………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۹- عناصر اصلی در ساختار صنعت گردشگری……………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱۰- تأثیر گردشگری بر اقتصاد……………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۱۱- بررسی آثار مثبت اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۱۲- آثار منفی اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۱۳- اشتغال و گردشگری…………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
فصل سوم: شهرستان تنکابن و ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه…………………………………………. ۳۸
۳-۱-۱- موقعیت ، وسعت و جمعیت تنکابن…………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳-۱-۲- وجه تسمیه تنکاین……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۳-۱-۳- وجه تسمیه شهسوار………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۱-۴- تقسیمات تنکابن………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۱-۵- اوضاع طبیعی تنکابن………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۱-۵-۱- درجه حرارت ودما………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۱-۵-۲- بارندگی و میزان رطوبت………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۱-۵-۳- رطوبت نسبی تنکابن…………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۱-۵-۴- پوشش ابر در تنکابن…………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۱-۶- راه های ارتباطی تنکابن…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۱-۷- پوشش گیاهی و جانوری در تنکابن…………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۱-۸- اوضاع اقتصادی تنکابن……………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۱-۹- رودخانه های تنکابن…………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۱-۱۰- جاذبه های تنکابن…………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۲- آشنایی با محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۲-۱- جاذبه های گردشگری محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۲-۱-۱- جاذبه های تاریخی و مذهبی………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۲-۱-۱-۱- قلعه اکر………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۲-۱-۱-۲-  قلعه نرس و یچم قلای…………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۲-۱-۱-۳- قلعه اسل محله…………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۲-۱-۱-۴- حمام قدیمی امیر اسعد……………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۲-۱-۱-۵- مسجد قدیمی امیر اسعد…………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۲-۱-۱-۶- امامزاده عون (اوج) بن علی(ع)………………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۲-۱-۱-۷- امامزاده سید یحیی و سید ذکریا در عسل محله……………………………………………………………… ۶۹
۳-۲-۱-۲- جاذبه های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۲-۱-۲-۱- منطقه ی گردشگری چالدره ی ۲۰۰۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹
۳-۲-۱-۲-۲- رودخانه دوهزار……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۲-۱-۲-۳- قله سیالان……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۲-۱-۲-۴- دشت زیبای دریاسر………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۲-۱-۲-۵- آبشار سردابه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۲-۲-معرفی برخی از رستوران ها و متل در منطقه…………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۲-۲-۱- رستوران کاکوی جنگل…………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۲-۲-۲-رستوران هام هام…………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۳-۲-۲-۳- رستوران نگین سبز……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۲-۲-۴- رستوران و ماهی سرای شاهمنصوری………………………………………………………………………………. ۷۷
۳-۲-۲-۵- هتل و رستوران سیالان…………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۳-۲-۳- آلودگی های زیست محیطی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………….. ۷۸
فصل چهارم: یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۱- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۲- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۳- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۴- ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۵- روش آماری ( شیوه تجزیه و تحلیل آماری)……………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۶- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۷- تعریف متغیر کیفی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۸- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۹- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۱۰- تجزیه و تحلیل SWOT  در جهت ارائه راهکارهای توسعه توریسم در حوزه رود دوهزار تنکابن.. ۸۴
۴- ۱۰- ۱ – نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها……………………………………………………………………. ۸۴
۴-۱۰-۱-۱- عوامل مؤثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه……………………………………………………. ۸۵
۴-۱۰-۱-۲- عوامل مؤثر خارجی بر گردشگری ناحیه مورد مطالعه………………………………………………………. ۸۸
۴-۱۰-۱-۳- جمع بندی دیدگاه ها و ارائه اولویت های نهایی از تحلیل SWOT………………………………….. ۹۰
۴-۱۱- یافته های پژوهش و تحلیل آمار و اطلاعات پرسشنامه گردشگران…………………………………………….. ۹۳
۴-۱۲- اطلاعات توصیفی ویژگی های افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………….. ۹۳
مربوط به سه سؤال اصلی پرسشنامه ………………………………………………………………….. T4-13- آزمون های ۱۴۵
فصل پنجم: نتیجه گیری ، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات……………………………………………………………………. ۱۴۹
۵-۱- پاسخ پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
۵-۲- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱
۵-۲-۱- نتایج حاصل از مطالعات میدانی و اطلاعات توصیفی…………………………………………………………….. ۱۵۱
۵-۳- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
۵-۴- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
۵-۴-۱- اثبات فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
۵-۴-۲- اثبات فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
۵-۵- راهکارها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱: تقسیمات کشوری در محدوده استان ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۳
جدول ۳-۲: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال ۱۳۵۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۶
جدول ۳-۳: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال ۱۳۵۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۶
جدول ۳-۴: میزان درجه حرارت متوسط ماهیانه بر حسب سانتیگراد………………………………………………………… ۴۷
جدول ۳-۵: نزولات جوی یا باران در ماه های سنوات مختلف به میلیمتر…………………………………………………… ۴۸
جدول ۳-۶: مبزان کل بارندگی در سال های مختلف………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول ۳-۷: اوضاع جوی شهرستان تنکابن در سال های ۵۱ و ۵۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۹
جدول ۳-۸:   نمودار تعداد روزهای بارندگی در منطقه تنکابن…………………………………………………………………. ۵۰
جدول ۳-۹: سال های ۵۹ تا ۶۸ میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه های منطقه تنکابن و رامسر……………………. ۵۱
جدول ۳-۱۰: پوشش ابر در آسمان تنکابن…………………………………………………………………………………………….. ۵۲
جدول ۳-۱۱: مسیر دسترسی به تنکابن از راه جاده تهران – چالوس………………………………………………………….. ۵۳
جدول ۴-۱: بررسی نقاط قوت در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………… ۸۶
جدول ۴-۲: بررسی نقاط ضعف در تحلیل سوات…………………………………………………………………………………… ۸۷
جدول ۴-۳: بررسی فرصت ها در تحلیل سوات…………………………………………………………………………………….. ۸۸
جدول ۴-۴: بررسی تهدید ها در تحلیل سوات………………………………………………………………………………………. ۸۹
جدول ۴-۵: اولویت بندی نقاط قوت و ضعف در تحلیل سوات………………………………………………………………. ۹۱
جدول ۴-۶: اولویت بندی فرصت ها و تهدیدها در تحلیل سوات…………………………………………………………….. ۹۲
جدول ۴-۷ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت……………………………………………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن……………………………………………………………………………….. ۹۴
جدول۴-۹ : توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات………………………………………………………………. ۹۵
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دفعات سفر…………………………………………………………………. ۹۶
جدول ۴-۱۱ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مدت اقامت………………………………………………………………… ۹۷
جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت………………………………………………………………….. ۹۸
جدول ۴-۱۳ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران………………………………………….. ۹۹
جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه………………………………………… ۱۰۰
جدول ۴-۱۵ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد به منطقه…………………………………………… ۱۰۱
جدول ۴-۱۶ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه………………………………………… ۱۰۲
جدول ۴-۱۷: فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه دوهزار…… ۱۰۳
جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار………………………………. ۱۰۴
جدول۴-۱۹: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه………………………………………….. ۱۰۵
جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه……………………………………….. ۱۰۶
جدول ۴-۲۱: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات زراعی در منطقه دوهزار……….. ۱۰۷
جدول ۴-۲۲: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش استفاده از چشمه های آب در منطقه…………………….. ۱۰۸
جدول ۴-۲۳: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه…………………….. ۱۰۹
جدول ۴-۲۴: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار تفریحی در منطقه…………………. ۱۱۰
جدول ۴-۲۵: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید ازبافت قدیمی روستا در منطقه………………….. ۱۱۱
جدول ۴-۲۶:   توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش قایق رانی در منطقه…………………………………………. ۱۱۲
جدول ۴-۲۷: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه…………………………………………. ۱۱۳
جدول ۴-۲۸: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار……………… ۱۱۴
جدول۴-۲۹: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه……………………………………………. ۱۱۵
جدول ۴-۳۰: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتورسواری در منطقه………………………….. ۱۱۶
جدول ۴-۳۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار…………………………. ۱۱۷
جدول ۴-۳۲: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران……………………… ۱۱۸
جدول ۴-۳۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار………………………. ۱۱۹
جدول ۴-۳۴: فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی و تبلیغات گردشگری درمنطقه. ۱۲۰
جدول ۴-۳۵: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار………………………. ۱۲۱
جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری.. ۱۲۲
جدول۴-۳۷: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن تنوع غذایی رستوران های منطقه…………… ۱۲۳
جدول۴-۳۸: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها در منطقه……………………… ۱۲۴
جدول۴-۳۹: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو  ……………………….. ۱۲۵
جدول۴-۴۰: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه…………………………. ۱۲۶
جدول ۴-۴۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی……………………….. ۱۲۷
جدول ۴-۴۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه…………………………….. ۱۲۸
جدول ۴-۴۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه…………………………….. ۱۲۹
جدول۴-۴۴: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا……………………………….. ۱۳۰
جدول ۴-۴۵: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان……………………… ۱۳۱
جدول ۴-۴۶: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران……………………………………. ۱۳۲
جدول۴-۴۷: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری……………………………. ۱۳۳
جدول ۴-۴۸: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار………………………………… ۱۳۴
جدول۴-۴۹ توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی در منطقه دوهزار……………………….. ۱۳۵
جدول ۴-۵۰: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر……………………………… ۱۳۶
جدول ۴-۵۱: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع در منطقه…………………. ۱۳۷
جدول ۴-۵۲:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود محیط آرام و بدون آلودگی………………………… ۱۳۸
جدول ۴-۵۳: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی در منطقه……………………… ۱۳۹
جدول ۴-۵۴: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار……………………………. ۱۴۰
جدول ۴-۵۵: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران…………….. ۱۴۱
جدول۴-۵۶  : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه در خرده مقیاس پتانسیل و استعدادهای گردشگری………. ۱۴۲
جدول ۴-۵۷ : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس موانع و ضعف های گردشگری………….. ۱۴۳
جدول ۴-۵۸: مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس فرصت و قوتهای گردشگری………………. ۱۴۴
جدول ۴-۵۹ : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش و استفاده از استعداد های گردشگری منطقه…….. ۱۴۵
برای مقایسه نقش استعدادهای گردشگری………………………………………………………T جدول ۴-۶۰: نتایج آزمون ۱۴۵
جدول ۴-۶۱ : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش ضعف های گردشگری…………………………………. ۱۴۶
برای مقایسه نقش ضعف های گردشگری……………………………………………………….Tجدول ۴-۶۲: نتایج آزمون ۱۴۶
جدول ۴-۶۳ : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش قوت های گردشگری…………………………………… ۱۴۷
برای مقایسه نقش قوت های گردشگری………………………………………………………..T جدول ۴-۶۴: نتایج آزمون ۱۴۷

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱: توزیع افراد نمونه بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………… ۹۴
نمودار۴-۲: توزیع افراد نمونه بر حسب سن………………………………………………………………………………………………. ۹۵
نمودار ۴-۳ : توزیع افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………… ۹۶
نمودار ۴-۴ : توزیع فراوانی نمونه برحسب دفعات سفر به منطقه دوهزار………………………………………………………. ۹۷
نمودار ۴-۵ : توزیع فراوانی نمونه برحسب مدت اقامت درمنطقه دوهزار………………………………………………………. ۹۸
نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت در منطقه دوهزار تنکابن……………………………………. ۹۹
نمودار ۴-۷ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران………………………………………………. ۱۰۰
نمودار ۴-۸ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه……………………………………………. ۱۰۱
نمودار ۴-۹ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد گردشگران……………………………………………… ۱۰۲
نمودار ۴-۱۰ : : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه دوهزار……………………………….. ۱۰۳
نمودار ۴-۱۱ : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه………. ۱۰۴
نمودار ۴-۱۲ : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار…………………………………. ۱۰۵
نمودار ۴-۱۳ : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه دوهزار……………………………….. ۱۰۶
نمودار ۴-۱۴: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه دوهزار……………………………….. ۱۰۷
نمودار ۴-۱۵: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازار های محصولات زراعی………………………………….. ۱۰۸
نمودار ۴-۱۶: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشمه های آب در منطقه دوهزار…………………………… ۱۰۹
نمودار ۴-۱۷: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه دوهزار…………….. ۱۱۰
نمودار ۴-۱۸: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار در منطقه………………………………… ۱۱۱
نمودار ۴-۱۹: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از بافت قدیمی روستا منطقه………………………… ۱۱۲
نمودار ۴-۲۰: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش قایق رانی در منطقه دوهزار……………………………………….. ۱۱۳
نمودار ۴-۲۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه دوهزار………………………………… ۱۱۴
نمودار ۴-۲۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار ……………….. ۱۱۵
نمودار ۴-۲۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه دوهزار…………………………………… ۱۱۶
نمودار ۴-۲۴: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتور سواری در منطقه……………………………. ۱۱۷
نمودار ۴-۲۵: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار…………………………….. ۱۱۸
نمودار ۴-۲۶: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران………………………… ۱۱۹
نمودار ۴-۲۷: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه……………………………………. ۱۲۰
نمودار ۴-۲۸ : فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی گردشگری درمنطقه……………….. ۱۲۱
نمودار ۴-۲۹: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه……………………………………. ۱۲۲
نمودار ۴-۳۰: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری. ۱۲۲
نمودار ۴-۳۱:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ناکافی بودن تنوع غذایی رستورانهای منطقه………………. ۱۲۳
نمودار ۴-۳۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها…………………………………….. ۱۲۴
نمودار ۴-۳۳: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو……………………….. ۱۲۵
نمودار ۴-۳۴: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه……………………………. ۱۲۶
نمودار ۴-۳۵: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی…………………………… ۱۲۷
نمودار ۴-۳۶: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه……………………………….. ۱۲۸
نمودار ۴-۳۷: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه……………………………….. ۱۲۹
نمودار ۴-۳۸: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا………………………………….. ۱۳۰
نمودار ۴-۳۹: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان…………………………. ۱۳۱
نمودار ۴-۴۰: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران……………………………………….. ۱۳۲
نمودار ۴-۴۱: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری……………………………… ۱۳۳
نمودار ۴-۴۲ : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار………………………………….. ۱۳۴
نمودار ۴-۴۳: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی…………………………………………………. ۱۳۵
نمودار ۴-۴۴: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر………………………………… ۱۳۶
نمودار ۴-۴۵: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع…………………………………. ۱۳۷
نمودار ۴-۴۶: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود محیط آرام و بدون آلودگی……………………. ۱۳۸
نمودار ۴-۴۷: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی………………………………………. ۱۳۹
نمودار ۴-۴۸: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار………………………………. ۱۴۰
نمودار ۴-۴۹: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران…………………… ۱۴۱

 

فهرست نقشه ها

نقشه۳-۱: نقشه ماهواره ای تنکابن……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
نقشه ۳-۲: موقعیت تنکابن در استان و کشور ……………………………………………………………………………………………. ۴۰
نقشه ۳-۳:تقسیمات کشوری شهرستان تنکابن در سال ۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۳
نقشه ۳-۴: دوراهی لتاک تا گلعلی آباد………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
نقشه ۳-۵: پارک چالدره به سرجیپشت……………………………………………………………………………………………………… ۶۰
نقشه ۳-۶: کلیشم به هالوکله……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
نقشه ۳-۷: هلوکله به دریاسر…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

فهرست تصاویر

تصویر ۳-۱: رودخانه چشمه کیله………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
تصویر ۳-۲: اوضاع اقتصادی تنکابن…………………………………………………………………………………………………… ۵۵
تصویر  ۳-۳: دشت دریاسر……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
تصویر ۳-۴: دوراهی لتاک………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
تصویر ۳-۵: قلعه اکر که اکنون چیزی از آن باقی نمانده است……………………………………………………………….. ۶۳
تصویر ۳-۶: تپه اکر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
تصویر ۳-۷: تپه اکر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
تصویر ۳-۸: نمای بیرونی حمام امیر اسعد…………………………………………………………………………………………… ۶۵
تصویر ۳-۹: نمای داخلی حمام امیر اسعد………………………………………………………………………………………….. ۶۶
تصویر ۳-۱۰: نمای بیرونی مسجد امیر اسعد……………………………………………………………………………………….. ۶۷
تصویر ۳-۱۱: نمای داخلی مسجد امیر اسعد……………………………………………………………………………………….. ۶۷
تصویر ۳-۱۲: امامزاده عون……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
تصویر ۳-۱۳:روستای پایین اشتوج…………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
تصویر ۳-۱۴: پارک چالدره………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
تصویر ۳-۱۵: رودخانه دوهزار…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
شکل ۳-۱۶: کوه سیالان……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
تصویر ۳-۱۷: دشت دریاسر………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
تصویر ۳-۱۸: تپه دریاسر………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
تصویر ۳-۱۹: آبشار سردابه………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
تصویر ۳-۲۰: رستوران کاکوی جنگل………………………………………………………………………………………………… ۷۵
تصویر ۳-۲۱: تور هندی در رستوران کاکوی جنگل…………………………………………………………………………….. ۷۶
تصویر ۳-۲۲: رستوران هام هام…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
تصویر۳-۲۳: رستوران نگین سبز……………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
تصویر۳-۲۴: ماهی سرا شاهمنصوری…………………………………………………………………………………………………. ۷۸
تصویر۳-۲۴: هتل سیالان………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
تصویر۳-۲۵: مکان تخلیه زباله پرده سر………………………………………………………………………………………………. ۷۹

 

چکیده

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف کلی تحقیق حاضر ، ارائه راهکارهای توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن می باشد.این منطقه که یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور می باشد، می تواند با برنامه ریزی اصولی و شناسایی توان ها و محدودیت های گردشگری آن،نقش مؤثری در توسعه این مناطق و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد. در پژوهش حاضر ، از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شده است که ابتدا با فهرست کردن عوامل خارجی و داخلی (SWOT) تأثیر گذار در توسعه یا عدم توسعه گردشگری با بهره گرفتن از تحلیل ارزیابی قابلیت های توسعه گردشگری دوهزار تنکابن پرداخته شد و در ادامه با نظرسنجی پرسشنامه ای از گردشگران و متخصصان و سپس با اولویت بندی عوامل مذکور ، استراتژیها و راهکارهایی  درخور جهت بهبود شرایط منطقه ارائه گردید. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق وجود رودخانه دوهزار بیشترین نقش را در توسعه گردشگری منطقه داشته و با عنایت به اینکه کم توجهی دولت به زیر ساخت ها عمده ترین ضعف صنعت توریسم در منطقه می باشد ، لذا دولت می بایست با اختصاص بودجه جهت بهبود زیر ساخت ها و همچنین ایجاد بسته های تشویقی  به منظور جذب سرمایه گذاران برای ایجاد پارک های تفریحی، مراکز ورزش های آبی ، احداث هتل ها ،رستوران ها و …. بپردازد.

 

لغات کلیدی:توریسم، حوزه آبخیز، رودخانه دوهزار،شهرستان تنکابن

 

مقدمه

با توجه به گسترش بیش از اندازه شهرها و افزایش مشکلات ناشی از شهر نشینی و همچنین خالی شدن و سرازیر شدن جمعیت روستاها به شهرها ، جایی که انسان با محدودیت های بسیاری در زمینه  بهره مندی از امکانات  و مواهب طبیعی از قبیل چشم انداز های طبیعی مواجه است. انسان های خسته از زندگی شهری و ماشینی همواره به دنبال گریزگاه هایی هستند که دور از هیاهو و روزمرگی های زندگی مدرن، اوقات فراغتشان را سپری کنند وطبیعت بهترین پناهگاه برای این قشر از انسان ها است.گردشگری در سال های اخیر تأثیرات زیادی  بر وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است و به عنوان صنعت پیشرو در توسعه اقتصادی کشور ها مطرح می باشد.

اثرات فراوان مثبت اقتصادی گردشگری و به خصوص نفش اشتغال زایی این صنعت،توجه استراتژیست ها  و دولتمردان کشور های مختلف را به برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در این بخش جلب نموده است (میمند و همکاران،۷،۱۳۹۰).

گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه های غنی جهانگردی نظیر ایران می تواند به مهمترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود.اما برای شکل گیری صنعت گردشگری در ایران، راهی دراز و دشوار در پیش روی مسئولان و مدیران وجود دارد.بررسی عملی و تخصصی نقاط قوت ، ضعف ،فرصت ها  و تهدیدهای گردشگری می تواند زمینه های توسعه و پیشرفت آن را بیش از پیش فراهم کند.

گردشگری در مناطق شمالی کشور ( به ویژه گیلان و مازندران) ،بیشتر مرهون طبیعت (جنگل،کوه،دریا،اقلیم معتدل و …) آن بوده است تا مدیریت و برنامه ریزی مسئولان امر.در این میان ” اکوتوریسم “یا “بوم گردی” به عنوان یکی از زیرشاخه های گردشگری ، طی سال های اخیر اهمیت شایان توجهی یافته است . اکوتوریسم نه تنها با آگاهی و درک گردشگر همراه است ، بلکه به  توسعه پایدار وحفاظت ازمحیط زیست نیز پایبند می باشد.

استان مازندران نیز به لحاظ  دارا بودن موقعیت مکانی از پتانسیل های قوی اکوتوریسمی برخوردار است. علی رغم چندین دهه پذیرش گردشگران در استان مازندران، شیوه های پاسخگویی به تقاضا و نیاز های آنان همچنان سنتی و غیر تخصصی باقی مانده است. اگرچه در دو دهه اخیر سرمایه گذاری های هنگفتی در زمینه ایجاد  هتل ها و رستوران ها صورت گرفته است اما مهم قابل توجهی از گردشگران همچنان از امکانات  غیراستاندارد و خدمات نا کارآمد برخوردار می گردند.

در مناطقی که پتانسیل های با القوه فراوانی برای توسعه گردشگری دارند،اما روند مطلوبی را طی ننموده اند ، باید به دنبال عوامل و عناصری گشت که سبب سرعت بخشیدن  به حرکت کند جریان گردشگری هستند (توکلی و همکاران، ۷۳،۱۳۸۹)، به همین دلیل توجه به بهره برداری از توان های گردشگری در هر منطقه به منظور ارائه راهکار هایی جهت توسعه گردشگری ، بسیار با اهمیت است.

لذا منطقه دوهزارخصوصآ حاشیه رودخانه دوهزار ، با داشتن جاذبه های غنی ، یکی از قطب های گردشگری استان مازندران و از کانون های مهم در زمینه گردشگری محسوب می شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ایفا می کند، اما هنوز از نظر امکانات اقامتی ، تسهیلات ، پذیرایی و تاسیسات ، از وضعیت مطلوبی که برازنده آن است برخوردار نمی باشد .

تعداد صفحه : ۱۸۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***