دانلود پایان نامه ارشد:راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان :راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی) 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی     گرایش: برنامه ریزی توریسم

عنوان

راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در فیروزکوه(مطالعه موردی تنگه واشی)

 

استاد راهنما

دکتر طاهره صبوری

 

 

استاد مشاور

دکتر اکبر معتمدی مهر

                                                  نیمسال اول ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل  اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله. ۴

۱-۲- سوال تحقیق.. ۴

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۴

۱-۴- بیان فرضیه. ۵

۱-۵- پیشینه تحقیق.. ۵

۱-۶- روش تحقیق و مراحل آن. ۷

۱-۷- روش گردآوری اطلاعات… ۷

۱-۸- ابزار گردآوری اطلاعات… ۸

۱-۹– تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۸

۱-۱۰- قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۱۱- تنگناها  و  محدودیت های  تحقیق.. ۱۱

۱-۱۲- مفاهیم و واژه ها ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- انسان و طبیعت… ۱۴

۲-۲- انواع مناطق طبیعی.. ۱۴

۲-۳- مفهوم گردشگری.. ۱۴

۲-۴- جغرافیای گردشگری.. ۱۵

۲-۵- انواع توریسم. ۱۵

۲-۶- توسعه پایدار و گردشگری پایدار. ۱۶

۲-۷- گردشگری بر پایه طبیعت ( اکوتوریسم ) ۱۷

۲-۸- ارکان اصلی اکوتوریسم. ۱۷

۲-۹- مفهوم ژئوتوریسم. ۱۷

۲-۱۰- قلمرو ژئوتوریسم. ۱۸

۲-۱۱- شکل های جالب زمین.. ۱۸

۲-۱۲- فرایندهای زمین.. ۱۸

۲-۱۳- ژئوسایت ها ۱۹

۲-۱۳-۱- ژئوسایت های اولیه. ۱۹

۲-۱۳-۲- ژئوسایت های ثانویه. ۱۹

۲-۱۴- نمونه ای از ژئوسایتهای ایران و جهان. ۱۹

۲-۱۵- مفهوم ژئوپارک.. ۲۰

۲-۱۶- مفهوم ژئوپارک از دیدگاه یونسکو. ۲۰

۲-۱۷- چشم انداز یا Landscape. 20

۲-۱۸- پتانسیل بالقوهٌ ژئوپارک های ایران. ۲۰

۲-۱۹- گونه های مختلف ژئوتوریسم. ۲۱

۲-۲۰- ژئوتوریسم ماجراجویانه. ۲۲

۲-۲۱- ژئوتوریسم پایدار. ۲۳

۲-۲۲- ابزارهایى مورد استفاده در تفسیر ژئوتوریسم و ژئوسایت ها ۲۳

۲-۲۳- مزیت ها واثرهاى مثبت ژئوتوریسم و ژئوپارک.. ۲۵

۲-۲۴- سیاست گذاری های کلان کشور بر روند توسعه ژئوتوریسم. ۲۶

۲-۲۵- حفاظت از محیط زیست… ۲۷

۲-۲۶- طرح پایدار و اقامتگاه های طبیعی.. ۲۷

۲-۲۷- نوشتن طرح اکوتوریستی برای منطقه. ۲۷

۲-۲۸- ظرفیت قابل تحمل.. ۲۷

۲-۲۹- نقش مناطق حفاظت شده در توسعه پایدار. ۲۷

۲-۳۰- دشواری طرح ریزی در مناطق حفاظت شده ۲۸

۲-۳۱- وظایف گردشگران طبیعت… ۲۹

۲-۳۲- وظایف دولت برای طبیعت گردی.. ۲۹

۲-۳۳- انواع طبیعت گردها ۲۹

۲-۳۴- منطقه بندی پارک ها و طرح های مدیریتی.. ۳۰

فصل سوم: بستر طبیعی تحقیق

۳-۱-موقعیت… ۳۲

۳-۲-  توپوگرافی.. ۳۲

۳-۳- زمین شناسی.. ۳۳

۳-۳-۱- سازند شمشک Js 37

۳-۳-۲- سازند فجن PEF. 39

۳-۳-۳- سازند زیارت EZ. 40

۳-۳- ۴ سازند کرج EK.. 40

۳-۳-۵- سازند قرمز بالایی M.. 41

۳-۳-۶- نهشته های کواترنری Q.. 41

۳-۴- واحدهای ژئومورفولوژیکی.. ۴۳

۳-۵- تیپهای ژئومورفولوژیکی.. ۴۳

۳-۶- رخساره های ژئومورفولوژیک… ۴۵

۳-۷- بررسی اشکال و پدیده های ژئومورفولوژیکی منطقه. ۴۷

۳-۸- بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی در حوضه. ۴۸

۳-۹- بررسی نقش رسوبزایی هر یک رخساره های ژئومورفولوژیکی.. ۴۹

۳-۱۰- تعیین شیب خالص، ناخالص وشیب متوسط وزنی آبراهه. ۵۰

۳-۱۰-۱- شیب خالص آبراهه. ۵۰

۳-۱۰-۲- شیب ناخالص آبراهه. ۵۱

۳-۱۰-۳- شیب متوسط وزنی آبراهه. ۵۱

۳-۱۱ ـ روش انجام مطالعه (متدولوژی) ۵۵

۳-۱۲-جمع آوری آمار و اطلاعات ایستگاه های آب سنجی موجود در منطقه. ۵۶

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- وضعیت عمومی تنگه واشی.. ۷۲

۴-۲- اقلیم و ژئوتوریسم. ۷۵

۴-۳- تعیین منطقه آسایش به روش اوانز. ۸۶

۴-۴- زمین شناسی و ژئوتوریسم. ۸۹

۴-۵- ژئومورفولوژی وژئوتوریسم. ۹۳

۴-۶- خاک و ژئوتوریسم. ۹۳

۴-۷- وضعیت توپوگرافی و ژئوتوریسم. ۹۵

۴-۸- مخاطرات طبیعی و ژئوتوریسم. ۹۶

۴-۹- بررسی روشهای تخریب انسانی در حوزه و علل و انگیزه های آن. ۹۸

۴-۹-۱- بررسی راهکارهای پیشگیری از تخریب حوضه. ۹۸

۴-۹-۲- تحلیل مصاحبه از گردشگران در تنگه واشی و حوضه جلیزجند. ۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پاسخ فرضیه

۵-۱- نتیجه گیری.. ۱۱۶

۵-۲ فرضیه ها ۱۱۸

۵-۳ پیشنهادها ۱۲۰

منابع و مأخذ. ۲۹۰

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

جدول شماره ۳-۱ مهمترین ارتفاعات موجود در منطقه مورد مطالعه. ۳۳

جدول شماره۳-۲ رخساره های ژئومورفولوژیکی آبخیز جلیزجند. ۴۶

جدول شماره ۳-۳ شیب خالص، ناخالص و متوسط وزنی آبراهه اصلی در هر زیرحوضه. ۵۲

جدول شماره ۳-۴ مشخصات فیزیوگرافی واحدهای هیدرولوژیک منطقه مورد مطالعه. ۵۵

جدول شماره ۳-۵ برخی خصوصیات ایستگاهای هیدرومتری موجود در اطراف منطقه مورد مطالعه. ۵۷

جدول شماره ۳-۶ طول دوره آماری و سال های فاقد آمار در ایستگاه های مورد مطالعه. ۵۷

جدول شماره ۳-۷ مشخصات عمومی ایستگاه های مورد بررسی به تفکیک سازمان متبوعه. ۶۱

جدول شماره ۳-۸  وضعیت دمای ماهانه ایستگاه فیروز کوه ۶۲

جدول شماره ۳-۹  وضعیت رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فیروزکوه ۶۴

جدول شماره ۳-۱۰  میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه فیروز کوه ۶۵

جدول شماره ۳-۱۱ درصد بارندگی فصلی ایستگاه فیروز کوه ۶۷

جدول شماره ۳-۱۲ نحوه تقسیم بندی حوضه آبخیز جلیزجند و مساحت هر واحد برحسب هکتار. ۶۸

جدول شماره ۴-۱ میانگین دما و رطوبت ایستگاه فیروز کوه ۷۷

جدول شماره ۴-۲  شاخص ها ی TCI و تاثیرات آن در گردشگری.. ۷۸

جدول شماره ۴-۳  بر آورد شاخص CID درفیروزکوه ۸۰

جدول شماره(۴-۴ ) بر آورد شاخص CIA فیروزکوه ۸۱

جدول شماره (۴-۵) مجموع بارش و امتیازات آن. ۸۲

جدول شماره (۴-۶ ) بر آورد شاخص بارش P در فیروزکوه ۸۲

جدول شماره (۴-۷ ) برآورد شاخص ساعت آفتابی.. ۸۳

جدول شماره  ۴-۸ بر آورد شاخص ساعت آفتابی (S) در فیروزکوه ۸۳

جدول شماره (۴-۹)تعیین ضرایب باد در روش TCI 84

جدول شماره (۴-۱۰)شاخص سرعت باد (W) در فیروزکوه ۸۴

جدول شماره(۴-۱۱) کیفیت نهایی شاخص اقلیم گردشگری، ۸۵

جدول شماره (۴-۱۲) نتایج حاصله از اقلیم و گردشگری به روش TCI 85

جدول شماره  ۴-۱۳عناصر اقلیمی میانگین درجه حرارت و رطوبت نسبی ایستگاه فیروز کوه ۸۷

جدول شماره (۴-۱۵)منطقه ی گرمایی آسایش شب و روز با توجه به ماه در فیروزکوه ۸۸

جدول شماره(۴-۱۶) وضعیت آب و هوایی در مقیاس سه گانه ی اوانز. ۸۹

جدول شماره۴-۱۸ مساحت پراکنش اجزاء واحدهای اراضی در واحدهای هیدرولوژیکی (زیرحوزه ها) ـ هکتار ۹۴

جدول شماره ۴-۱۹ مشخصات مهم فیزیوگرافی زیرحوزه ها و کل آبخیز جلیزجند، شهرستان فیروزکوه ۹۵

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار ۲-۱- نموداری از زیرشاخه های برجسته صنعت زمین گردشگری.. ۲۲

نمودار ۲-۲- تقسیم بندی محیط های مناسب فعالیت ژئوتوریسم ماجراجویانه (نکونی صدری، ۱۳۸۸) ۲۲

نمودار شماره ۳-۱ وضعیت دمای ماهانه ایستگاه فیروز کوه ۶۲

نمودار شماره۳-۲ وضعیت رطوبت نسبی ماهانه ایستگاه فیروز کوه ۶۴

نمودار شماره۳-۳ میانگین بارندگی ماهانه ایستگاه فیروز کوه ۶۵

نمودار ۳-۴ درصد بارندگی فصلی ایستگاه فیروز کوه ۶۷

نمودار ۴-۱-در جامعه آماری این پژوهش ۵۵% از مصاحبه شونده ها خانم و ۴۵% آقا بودند. ۹۹

نمودار ۴-۲-میانگین رده های سنی طبق نمودار زیر میباشد. ۹۹

نمودار ۴-۳- در این جامعه آماری ۴۹% از مصاحبه شنونده گان دارای مدرک تحصیلی لیسانس میباشند. ۱۰۰

نمودار ۴-۴-از این بین ۷۰% از پارک ملی دیدن نموده اند و ۳۰% خیر. ۱۰۰

نمودار ۴-۵-۶۳% معتقد هستند که ژئوپارک در ایران وجود دارد. ۱۰۱

نمودار ۴-۶-میزان بازدید کنندگان از ژئوپارک تنها ۲۷% می باشد. ۱۰۱

نمودار ۴-۷- میزان آشنایی از منطقه تنگه واشی.. ۱۰۲

نمودار ۴-۸- ۸۷% معتقد هستند که منطقه تنگه واشی قابلیت معرفی به عنوان ژئوپارک را دارد. ۱۰۲

نمودار ۴-۹- طبق نمودار زیر ۸۱% معتقدند تبلیغات کافی برای معرفی تنگه واشی به عنوان جاذبه ژئو توریستی صورت نگرفته است… ۱۰۳

نمودار ۴-۱۰- در رابطه با توسعه بی رویه گردشگری در منطقه تنگه واشی، ۸۰% نگران آسیب آن به محیط زیست   ۱۰۳

نمودار ۴-۱۱- طبق آمار ۹۶% معتقد هستند اقدامات انجام شده برای حفظ محیط زیست منطقه کافی نبوده است   ۱۰۴

نمودار ۴-۱۲- توسعه بیرویه گردشگری چه میزان در انباشت زباله ها در منطقه تنگه واشی تاثیر دارد؟. ۱۰۴

نمودار ۴-۱۳- اکثر مصاحبه شوندگان بر این عقیده هستند که امکانات کافی برای جمع آوری زباله ها در مسیر تنگه واشی وجود ندارد. ۱۰۵

نمودار ۴-۱۴- در رابطه با رودخانه تنگه واشی  ۸۱% معتقد هستند که ممکن است توسعه گردشگری در این منطقه باعث الوده شدن هرچه بیشتر این رودخانه شود. ۱۰۵

نمودار ۴-۱۵- جهت جلوگیری از تخریب کتیبه ها موجود در منطقه تنگه واشی توسط عوامل طبیعی و انسانی، ۹۱% بر این عقیده هستند که اقدامات لازم از طرف مسئولین صورت نگرفته است… ۱۰۶

نمودار۴-۱۶-انگیزه رفتن به طبیعت واستفاده از پارک‏های ملی و پارک‏های جنگلی به شرح ذیل میباشد. ۱۰۷

نمودار ۴-۱۷- اغلب گردشگران انفرادی به طبیعت نمیروند. ۱۰۸

نمودار ۴-۱۸- فصل بهار مناسب ترین فصل برای گردش در طبیعت می باشد. ۱۰۸

نمودار ۴-۱۹- بکر بودن طبیعت و همچنین تسهیلات متناسب با طبیعت از اهمیت بالایی نزد گردشگران برخوردار است   ۱۰۹

نمودار ۴-۲۰- میزان اهمیت حفاظت از پدیده های گوناگون در ژئوپارک به شرح ذیل میباشد. ۱۱۰

نمودار ۴-۲۱- میزان بیشتری از مصاحبه شوندگان مدیریت خصوصی را برای ژئوپارک مناسب میدانند. ۱۱۱

نمودار ۴-۲۲- میزان ظرفیت های موجود در ژئوپارک ها ۱۱۱

نمودار ۴-۲۳- میزان منفعت تأسیس  ژئوپارک‏ها برای مردم محلی.. ۱۱۲

نمودار ۴-۲۴- بهترین شکل اقامتی برای گردشگران به شرح ذیل میباشد. ۱۱۳

نمودار ۴-۲۵- میزان تمایل برای اقامت در اقامتگاه ها در طی سال. ۱۱۴

نمودار ۴-۲۶- ۷۲% موافق اخذ ورودی از گردشگران برای استفاده ازژئوپارک می باشند. ۱۱۴

نمودار ۴-۲۷- میزان تمایل پرداخت ورودی برای مناطق گردشگری.. ۱۱۵

نمودار ۴-۲۸- میزان تاثیر اخذ ورودی از گردشگران برای استفاده عموم از اینگونه پارک‏ها به شرح ذیل می‎باشد  ۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل ۴-۱٫ ۷۳

شکل ۴-۲٫ ۷۵

شکل ۴-۳-  جدول بیوکلیماتیک اولگی فیروزکوه ۷۷

شکل ۴-۴- بر آورد شاخص آسایش شبانه و روزانه. ۸۰

شکل ۴-۵٫ ۹۰

شکل ۴-۶٫ ۹۱

شکل ۴-۷- کتیبه ای که در زمان فتحعلی شاه قاجار در دل کوه نقش شده ۱۰۶

شکل ۴-۸٫ ۱۰۷

شکل ۴-۹٫ ۱۰۹

شکل ۴-۱۰٫ ۱۱۰

شکل ۴-۱۱٫ ۱۱۲

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                صفحه

نقشه ۱-۱- نقشه موقعیت عمومی حوضه آبخیز جلیزجند و مقایسه آن با کل حوزه فیروزکوه ۱۰

نقشه ۳-۱ نقشه شیب… ۵۳

نقشه ۳-۲ نقشه هیدرولوژی.. ۵۹

نقشه ۳-۳ نقشه هم دما ۶۳

نقشه ۳-۴ نقشه هم باران. ۶۶

نقشه ۴-۱ راه های دسترسی.. ۷۴

نقشه ۴-۲ ژئومورفولوژی.. ۷۶

نقشه ۴-۳ نقشه زمین شناسی.. ۹۲

 

 

 

 

 


چکیده

این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کاربردی به راهکارهای توسعه ژئوتوریسم در تنگه واشی حوضه جلیزجند شهرستان فیروزکوه پرداخته و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد.

حوزه جلیزجند به دلیل داشتن طبیعت بکر و وجود تفرجگاه تنگه واشی در خود و نزدیکی به تهران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بشکلی که هر سال عده زیادی از این منطقه بازدید می کنند. محیط تفریحی این حوضه از دو بخش تشکیل شده که عبارتند از:

– مناطق طبیعی مانند تنگه واشی، کوهها، دره های سرسبز، چشمه ها و.. که بشکل بکر در طبیعت موجود می باشد.

– در این ناحیه مناطق تفریحی که بوسیله انسان موجودیت یافته و ساخته دست بشر است مانند پارکها، رستورانها، موزه‎ها و… بسیار اندک است در حالی که روستاهای اطراف منطقه مورد مطالعه بدلیل نزدیکی به تهران موقعیت بسیار چشمگیری برای جلب گردشگر دارد. با ایجاد رستورانهای سبک و فصلی، خوابگاه هاوکمپینگ های مناسب در اطراف تنگه واشی و آسفالت جاده منتهی به این محل و بالاخره ارائه جذابیت‎های توریستی از طریق تبلیغات کتبی و تیزرهای تلویزیونی می توان از سویی تفریحگاه مناسبی را دراختیار بازدید کنندگان قرار داد و از سوی دیگر درآمد قابل توجهی برای اهالی این روستا و روستاهای اطراف کسب کرد. در مجموع اشکال مختلف برونزد سنگی، گیلویی و پرتگاهی آهکی، الگوی زهکشی موازی، شانه ای و شبه درختی، حرکات توده ای دامنه ای نظیر زمین لغزشها، واریزه ها و سنگ ریزشها، چهره‎های مختلف فرسایشی سطحی، شیاری، خندقی، کارستیک، رودخانه ای و توده ای، اشکال مختلف گیلویی، گذرگاه و توفقگاه و بهمن به خصوص در دامنه کوههای سفید آب و رخش و شاه تپه ومناطق طبیعی دیدنی از جمله مواردی است که می تواند درتوسعه توریسم و ژئوتوریسم حوضه فیروزکوه و تنگه واشی بسیار اثر گذار باشد.

 

واژگان کلیدی: راهکار، توسعه، ژئوتوریسم، تنگه واشی، فیروزکوه

 

 


 

مقدمه

امروزه با رشد فزاینده جمعیت و آلودگی شهرها مناطق طبیعی با محیط پاک و آرام، پذیرای حجم عظیمی از مسافرانی می باشد که جهت گذران اوقات فراعت از خانه هایشان بیرون می آیند. ژئوتوریسم زیرمجموعه توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است. یعنی هدایت گردشگران به نحوی که محل مورد بازدید برای نسلهای آینده هم همانطور باقی مانده و قابل استفاده باشد. ژئوتوریسم این امکان را برای محققان و بهره برداران به وجود آورده است که بتوانند محیط را بهتر و کیفیت بازدید را ارتقاء دهند به طوری که دخالت انسان در زمین منجر به نشان دادن برجستگی ویژه و تازه ای از طبیعت گردد. در ژئوتوریسم تلاش بر این است که دخالت و تصرفی توسط انسان در محیط صورت نگیرد اما به ناچار اگر اقدامی صورت گرفت این اقدام بایستی منجر به کمال در طبیعت شود. ایجاد تغییر نبایستی ناسازگاری با محیط داشته باشد و چهره منطقه را دگرگون و ناهمگون کند( رحیم پور، ۱۳۸۱).

تنگه واشی یا تنگه ساواشی مکانی با جاذبه های گردشگری است که در حدود ۱۷ کیلومتری شهرفیروزکوه قرار گرفته و با داشتن آب و هوای مناسب در تابستان ها، میزبان جمعیت کثیری از مسافران و گردشگران می‎باشد. شاید یکی از جذابترین بخش های سفر به تنگه واشی حرکت در رودخانه ای است که در بین یک دره سنگی قرار دارد. با توجه به نزدیکی تنگه واشی به شهر تهران، امکان مسافرت یک روزه به این منطقه وجود دارد و بخصوص در تابستان هزاران نفر از ساکنین استان تهران و دیگر استان های اطراف به این منطقه مسافرت می کنند. در سال های اخیر، بسیاری از موسسه های توریستی، اقدام به برگزاری تورهای گوناگونی در این منطقه نموده اند که همین امر باعث افزایش شهرت و معروفیت این منطقه شده است. با توجه به موارد فوق این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

فصل اول:کلیات تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

فصل سوم: بستر طبیعی تحقیق

فصل چهارم : یافته های تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.

 

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***