دانلود پایان نامه ارشد:رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

گروه مشاوره

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

گرایش مشاوره و راهنمایی

 

 

عنوان:

رابطه کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محسن گل محمدیان

 

دیماه۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل یکم: کلیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
فصل دوم: پیشینه پژوهش  
۱) پیشینه نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
بخش اول:  گستره نظری مربوط به کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۴
کمال گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
دیدگاه های مختلف در زمینه کمال گرایی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

دیدگاه آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۶

دیدگاه الیس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۶

دیدگاه هورنای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۷

دیدگاه هاماچک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۷

دیدگاه بورنز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۹

دیدگاه پاچت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۰

دیدگاه هالگین و لیهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲۰

سبب شناسی کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲۱

ویژگی های افراد کمال گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲۲

ابعاد کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲۴

انواع کمال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲۵

تلاش سالم یا کمال گرایی بهنجار…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲۸

ویژگی های دانش آموزان کمال گرا…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲۹

نحوه غلبه بر تفکر کمال گرا………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲۹

سیکل معیوب در روند کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………

۳۱

تلاش سالم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳۲

گام های تغییر نگرش های کمال گرایانه …………………………………………………………………………………………………………………..

۳۳

شرایط رشد کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳۴
بخش دوم:  گستره نظری مربوط به حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………… ۳۶
تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ۳۶
تاریخچه بررسی در زمینه حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
نظریه های مرتبط با حرمت به خود………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
نظر آلبرت الیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
نظر ویلیام جیمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
نظر جرج مید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
اجزاء حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
اهمیت حرمت به خود…………………………………………………………………………………………………………………………………..……. ۴۱
شکل گیری حرمت به خود …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
حرمت به خود – خودپنداره – اعتماد به نفس ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
حیطه های پنج گانه حرمت به خود ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
تاثیر حرمت به خود بر زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
رشد حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
راه های افزایش حرمت به خود……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
بخش سوم: گستره نظری مربوط به پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………..…. ۵۶
تعریف پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۱) مدرسه و نظام آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲) عوامل مربوط به خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳) وضعیت اجتماعی- اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
ارتباط متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲) پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
جامعه  پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
الف) مقیاس کمال گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
ب) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
ج)مقیاس سنجش پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
روش گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
فصل چهارم:  یافته های پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
الف) بخش اول: اطلاعات توصیفی نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
ب) بخش دوم: یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۸۶
الف. فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
ب. فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
الف. پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
ب. پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
ب)  منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی و حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی  بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان بود که در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۳ شهر اروندکنار در حال تحصیل بودند. حجم نمونه ۱۶۰ نفر (۸۰ نفر دختر و ۸۰ نفر پسر) بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ۲ پرسش نامه مقیاس کمال گرایی، عزت نفس کوپر اسمیت و معدل پایان ترم به عنوان ابزار سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روش های به کار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل یافته ها عبارت بودند از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه. یافته های پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود، باهم ۲۸ درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند. دیگر نتایج نشان داد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که پیشرفت تحصیلی به وسیله متغیرهای کمال گرایی و حرمت به خود  قابل  پیش بینی است.

کلید واژه ها: کمال گرایی، حرمت خود، پیشرفت تحصیلی و دانش آموزان.

 

تعداد صفحه :۱۳۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***