دانلود پایان نامه ارشد:رابطه دینداری و نگرش مذهبی با سلامت روان نوجوانان دختر شهر کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه دینداری و نگرش مذهبی با سلامت روان نوجوانان دختر شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی(M.A)

 

عنوان

رابطه دینداری و نگرش مذهبی با سلامت روان نوجوانان دختر شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

 

استاد راهنما

دکتر مصیب یار محمدی

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل یکم. ۲

کلیات‫پژوهش… ۲

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۷

۱-۴ اهداف پژوهش… ۹

۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۹

۱-۴-۲ اهداف فرعی.. ۹

۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۹

۱-۶  تعریف مفهومی.. ۱۰

۱-۷ تعریف عملیاتی.. ۱۰

فصل دوم. ۱۱

پیشینه پژوهش… ۱۱

۲-۱ مذهب از نظر لغوی.. ۱۲

۲-۲ تاریخچه  ادیان و مذاهب… ۱۲

۲-۳ اصول آثار نگرش مذهبی بر باورها ۱۳

۲-۳-۱ اصل توحید. ۱۳

۲-۳-۲ اصل نبوت… ۱۳

۲-۳-۳ اصل معاد. ۱۴

۲-۴ دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد مذهب… ۱۵

۲-۵  مذهب و نوجوانی.. ۲۱

۲-۶ مذهب به عنوان عامل پیشگیری.. ۲۳

۲-۷ ضرورت نگرش مذهبی.. ۲۴

۲-۸ مزایای نگرش مذهبی.. ۲۵

۲-۸-۱ خوش بینی.. ۲۵

۲-۸-۲ توکل.. ۲۵

۲-۸-۳ تسلیم در برابر اراده الهی.. ۲۷

۲-۸-۴ شادکامی.. ۲۷

۲-۹ دین و سلامت روان. ۲۸

۲-۱۰ سلامت روان. ۲۹

۲-۱۱ مفهوم سلامت روان. ۲۹

۲-۱۲ تاریخچه سلامت روان. ۳۱

۲-۱۳ اهمیت سلامت روان. ۳۲

۲-۱۴ جنبه های مختلف سلامت روان. ۳۲

۲-۱۴-۱ بهزیستی روانی.. ۳۲

۲-۱۴-۲ فقدان یک اختلال روانی.. ۳۴

۲-۱۴-۳ ملاحظات فرهنگی و مذهبی.. ۳۴

۲-۱۵ مولفه های مثبت در سلامت روانی.. ۳۵

۲-۱۶ سلامت روان از دیدگاه روان شناسان. ۳۵

۲-۱۷  دین و دین داری.. ۴۷

۲-۱۸ تعریف دین.. ۴۷

۲-۱۹ تعهد دینی.. ۵۰

۲-۲۰ بعد اعتقادی.. ۵۰

۲-۲۱ بعد اخلاقی.. ۵۰

۲-۲۲ پیشینه های پژوهشی.. ۵۱

۳-۱طرح پژوهش… ۵۷

۳-۲معرفی متغیر ها ۵۷

۳-۳ جامعه ی آماری.. ۵۷

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۷

۳-۵ ابزار پژوهش… ۵۷

۳-۵-۱ پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ : ۵۷

۳-۶ اعتبار و پایایی پرسش نامه. ۵۸

۳-۷ اعتبار و پایی ابزار ها : ۵۹

۳-۷-۱ شواهد مربوط به اعتبار GHQ.. 59

۳-۸ پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، ۱۳۵۳): ۵۹

۳-۹  شیوه اجرا ۶۰

فصل چهارم. ۶۱

تجزیه و تحلیل دادهها ۶۱

۴-۱  روش تجزیه‫ و تحلیل داده ها ۶۲

۴-۲ یافته های توصیفی.. ۶۲

۴-۳  یافته های استنباطی.. ۶۳

فصل پنجم. ۶۷

بحث و نتیجهگیری ۶۷

۵-۱ بحث و تفسیر نتایج.. ۶۸

۵-۲ محدودیت های پژوهش… ۷۲

۵-۳ پیشنهادات پژوهشی.. ۷۳

منابع. ۷۴

ضمائم. ۷۸

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی دینداری با سلامت روان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش   ۳۶۰نوجـوان دختر که به روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانـش آمـوزان ۱۶ تـا ۱۸  سـاله ی شـهر کرمانشاه انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس سنجش دینداری و سلامت عمومی پاسخ دادند. داده ها به کمک ضـریب همبستگی پیرسون گام به گام تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینـداری و سلامت عمومی روابط منفی و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که بـین مؤلفـه هـای نگرش مذهبی با ، نشانه های جسمانی ، کارکرد اجتماعی ،علائم اضطرابی و علائم افسردگی با مؤلفه های سلامت عمومی  رابطـه ی منفی و معناداری وجود دارد. همبستگی پیرسون گام به گام نشان داد که مؤلفه های نگرش مذهبی ، به ترتیب پیش بینی کننده ی سلامت عمومی می باشند. ارتباط بین مؤلفه های دینداری با مؤلفه های سلامت عمـومی نشانگر تأثیرگذاری دینداری بر جنبه های مختلف سلامت عمومی نوجوانان دارد و دینداری می تواند یک عامـل مهم درشکل گیری سلامت عمومی باشد.

کلید واژه: دینداری، نگرش مذهبی ، سلامت روان، نوجوانان

تعداد صفحه :۹۸

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***