دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : تحول

عنوان : رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 

رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش: تحول

عنوان :

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

(مطالعه موردی : شعب بانک های سامان ، سپه و تجارت در استان گیلان) 

استاد راهنما :

دکتر ابراهیم چیرانی

شهریور ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست  مطالب
چکیده :………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات…………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۵ چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۶ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۸ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۳
بخش اول : عملکرد………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱-۲ تشریح مفهوم عملکرد…………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۱-۳ ارزیابی و سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۱-۴ فرآیند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۱-۵  جایگاه اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۱-۶ اهداف ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۷ مدل های سنجش و ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۷-۱ روش الگوی تحلیل سلسله مراتبی (AHP)………………………………………………………………….. 22
۲-۱-۷-۲ روش ارزیابی متوازن (BSC)………………………………………………………………………………… 23
۲-۱-۷-۳ تحلیل پوششی داده ها (DEA)…………………………………………………………………………….. 27
۲-۱-۷-۴ فرآیند الگو برداری ( Benchmarking)………………………………………………………………….. 28
۲-۱-۷-۵ روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار AMBITE))………………………………………………….. 30
۲-۱-۷-۶  مدل بالدریچ…………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱-۸ مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلف………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۱-۹ مفهوم عملکرد در بانک…………………………………………………………………………………………. ۳۹
بخش دوم : هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۲-۲ پیشینه ی هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲-۳ تعاریف هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۲-۴  ابعاد هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۲-۵ تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی…………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۲-۶ مدل ها و نظریه های هوش هیجانی…………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۲-۶-۱ نظریه های هوش هیجانی…………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۲-۶-۲ نظریه های های توانایی………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۶-۳ نظریه های ترکیبی……………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۷ مدل های هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۷-۱ مدل توانایی مایر و سالووی ( ۱۹۹۷ )………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۷-۲ مدل ترکیبی گلمن ( ۱۹۹۵ )………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۲-۷-۳ مدل ترکیبی بار-آن ( ۱۹۹۷ )………………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۲-۸ مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس…………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۲-۹ هوش هیجانی در سازمان و مدیریت…………………………………………………………………………….. ۶۴
۲-۲-۱۰ کاربردهای هوش هیجانی در محیط…………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲-۱۱ اصطلاحات مرتبط با هوش هیجانی…………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۲-۱۱-۱ هوش های چند گانه……………………………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۲-۱۱-۲  هوش سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۲-۱۱-۳ هوش اجتماعی……………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲-۲-۱۱-۴ هوش اخلاقی………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۲-۲-۱۱-۵ هوش معنوی………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۲-۲-۱۱-۶  هوش فرهنگی……………………………………………………………………………………………… ۶۹
۲-۲-۱۲ هوش رقابتی…………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۲-۲-۱۳ تقویت هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۲-۲-۱۴ جمع بندی تئوری های هوش هیجانی………………………………………………………………………… ۷۱
۲-۲-۱۵ ویژگی مدیر با هوش هیجانی………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۲-۱۶ رابطه هوش هیجانی و عملکرد………………………………………………………………………………… ۷۴
بخش سوم : پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۳-۱ تحقیق های انجام شده…………………………………………………………………………………………… ۷۶
فصل سوم : روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۳-۲ روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۳-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۳-۴ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………. ۸۳
۳-۵ روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۸۴
۳-۶ روایی و پایائی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………. ۸۶
۳-۶-۱ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳-۷ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………………………………………………………………….. ۸۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………… ۸۹
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۲ توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. ۹۱
۴-۲-۱ توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………. ۹۱
۴-۲- ۲ توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………. ۹۲
۴-۲-۳ توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. ۹۳
۴-۲-۴ توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… ۹۴
۴-۳ توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۹۵
۴-۳-۱ توصیف هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………… ۹۵
۴-۳-۲ توصیف خودآگاهی……………………………………………………………………………………………… ۹۶
۴-۳-۳ توصیف خودمدیریتی……………………………………………………………………………………………. ۹۷
۴-۳-۴ توصیف آگاهی اجتماعی………………………………………………………………………………………… ۹۸
۴-۳-۵ توصیف مدیریت روابط………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۴-۳-۶ توصیف متغیر عملکرد…………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۳-۷ توصیف ابعاد عملکرد…………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۴-۴ بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۵ آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۲  نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۵-۲-۱ نتایج بررسی توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………. ۱۱۱
۵-۳ نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۵-۴ پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۵-۵  پیشنهادهای تحقیق های آتی…………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۵-۶ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
منابع………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
فهرست جداول
جدول۲-۱ مقایسه استراتژی هایی که با و بدون استفاده از الگوبرداری…………………………………………………….. ۲۹
جدول ۲-۲ ارزیابی عملکرد بانک های خارجی و معرفی شاخص های عملیاتی…………………………………………. ۴۲
جدول ۲-۳  مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران…………………………………………………………………… ۵۲
جدول ۲-۴  مدل هوش هیجانی مایر و سالووی ( ۱۹۹۷ )………………………………………………………………… ۵۷
جدول  ۲-۵ مولفه های پیشنهادی گلمن برای هوش هیجانی………………………………………………………………. ۵۹
جدول ۲-۶  مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن…………………………………………………………………………….. ۶۰
جدول ۳-۱ جدول پرسشنامه توزیع شده بین شعب بانک ها………………………………………………………………. ۸۴
جدول ۳-۲ صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه……………………………………………………….. ۸۵
جدول ۳-۳  سهم هر یک از مولفه ها و زیر سازه ها……………………………………………………………………….. ۸۵
جدول ۳-۴ ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………… ۸۷
جدول ۴- ۱ توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴- ۲ توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. ۹۲
جدول ۴- ۳ توصیف متغیر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۴- ۴ توصیف متغیر سابقه مدیریتی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. ۹۴
جدول۴-۵ توصیف متغیر هوش هیجانی……………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول۴-۶ توصیف متغیر خودآگاهی……………………………………………………………………………………….. ۹۶
جدول۴-۷ توصیف متغیر خودمدیریتی……………………………………………………………………………………… ۹۷
جدول۴-۸ توصیف متغیر آگاهی اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول۴-۹ توصیف متغیر مدیریت روابط…………………………………………………………………………………… ۹۹
جدول۴-۱۰ توصیف متغیر عملکرد………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول۴-۱۱ توصیف ابعاد عملکرد در سال های ۹۰،۹۱ و ۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۱
جدول۴-۱۲ آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق…………………………………………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۱۳ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین هوش هیجانی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار………….. ۱۰۳
جدول۴-۱۴ ضرایب مدل های رگرسیون بین هوش هیجانی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار……………….. ۱۰۳
جدول۴-۱۵همبستگی بین خود آگاهی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار……………………………………… ۱۰۴
جدول۴-۱۶ ضرایب مدل های رگرسیون بین خود آگاهی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار…………………. ۱۰۵
جدول۴-۱۷ همبستگی بین خود مدیریتی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار…………………………………… ۱۰۵
جدول۴-۱۸ ضرایب مدل های رگرسیون بین خود مدیریتی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار……………….. ۱۰۶
جدول۴-۱۹ همبستگی بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار………………………………… ۱۰۶
جدول۴-۲۰ ضرایب مدل های رگرسیون بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار…………….. ۱۰۷
جدول۴-۲۱ همبستگی بین مدیریت روابط و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار…………………………………. ۱۰۸
جدول۴-۲۲ ضرایب مدل های رگرسیون بین مدیریت روابط و عملکرد مالی بانک با توجه به سابقه کار………………. ۱۰۸
فهرست نمودارها
نمودار ۴- ۱  نمودار میله ای میزان سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. ۹۱
نمودار ۴- ۲ نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. ۹۲
نمودار۴- ۳ نمودار میله ای میزان سطح تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………… ۹۳
نمودار۴- ۴ نمودار میله ای میزان سابقه سازمانی پاسخ دهندگان………………………………………………………….. ۹۴
نمودار۴-۵ هیستوگرام  متغیر هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. ۹۵
نمودار۴-۶ هیستوگرام متغیر خودآگاهی……………………………………………………………………………………. ۹۶
نمودار۴-۷ هیستوگرام  متغیر خودمدیریتی…………………………………………………………………………………. ۹۷
نمودار ۴-۸ هیستوگرام  متغیر آگاهی اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۹۸
نمودار ۴-۹ هیستوگرام  متغیر مدیریت روابط……………………………………………………………………………… ۹۹
نمودار۴-۱۰ هیستوگرام  متغیر عملکرد…………………………………………………………………………………… ۱۰۰
نمودار ۴-۱۱ نمودار میله ای میانگین ابعاد عملکرد در سال های ۹۰،۹۱ و ۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۰۱
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰
شکل۲-۱ چرخه عملکرد (الهی ،۱۳۷۸، ص ۵۳)……………………………………………………………………… ۱۹
شکل۲-۲ نهاده ها و ستانده های محسوس (آذر و مؤتمنی ،۱۳۸۳،ص۴۴)…………………………………………. ۲۸
شکل۲- ۳ فرآیند  AMBITE (Bradley, 1996,P10)………………………………………………………….. 31
شکل۲-۴ فرآیند تحلیل اطلاعات در مدل بالدریج………………………………………………………………………. ۳۲
 
چکیده :
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری  تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با بهره گرفتن از پرسشنامه  استـاندارد و به صــورت میــدانی و در خصوص متغیر عملکرد با جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها در دوره سه ساله ۹۰ تا ۹۲ از شعبات دریافت شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد. بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین هوش هیجانی که در آن مؤلفه های خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط در نظر گرفته شده است و عملکرد مالی مدیران بانک ها بدون در نظر گرفتن سابقه کاری مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که با ورود سابقه کاری به عنوان متغیر تعدیل گر کلیه فرضیه ها رد می گردد.
 
واژگان کلیدی :
هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی ، آگاهی اجتماعی ، مدیریت روابط، عملکرد.
 
فصل اول : کلیات
کلیات
۱-۱ مقدمه
تغییرات فن آوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان عملکرد سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قـرار داده و سازمان ها برای بقا مجبور هستـند خود را با ایـن تغییرات تطبیق دهند. هم اکنون تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند (بابائی و شفائی،۱۳۹۱،ص۱۷۱) . در این میان بانک ها نهادهائی مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به وجوه نیاز دارند . از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند.  به موازات ورود بانک های خصوصی در بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است.  بانک ها برای رقابت با یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار[۱] و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد[۲] در جذب مشتریان هستند ، این روند باعث شده که عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار شود و به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها تبدیل شده است (موتمنی و همکاران،۱۳۸۹،ص۱۴۲)، زیرا مدیران بانک ها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آن ها حائز اهمیت است. در این راستا، آن ها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و براساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می نمایند .
بانک های تجاری موسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جمع آوری کرده و به تجار، صاحبان صنایع و سایر متقاضیان تسهیلات اعطاء می کنند. در واقع، بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف مانند فقدان دانش و تخصص، کمبود سرمایه و ترس از ریسک سرمایه گذاری، نمی خواهند یا نمی توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت نمایند به اشخاصی که برای سرمایه گذاری به منابع مالی محتاجند، فراهم می سازد و از آن جایی که هدف بانک تجاری کسب سود است، طبیعی است بانک بایستی منابع را هرچه ارزان قیمت تر جذب کرده و با حداکثر نرخ سود به متقاضیان تسهیلات دهد. از این رو، هدف اولیه و اساسی بانک همانند سایر سازمان های انتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می باشد. در افزایش ثروت صاحبان سهام، مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا دارایی ها با کیفیت پایین تر و درآمد بیشتر و یا دارایی ها با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه گذاری کند و تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی را کاهش دهد و یا دارایی هایی با سررسیدهای کوتاه مدت تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تامین نماید؟ این ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک ها همیشه با آن ها درگیرهستند (رستمی و همکاران ، ۱۳۹۰، ص ۲۰).
باید توجه نمود که مدیران، به عنوان سرمایه های انسـانی، حیاتی ترین عنصر راهبـردی و اساسی ترین راه بـرای افـزایش اثربخـشی و کارائی[۳] سازمان هستند. در این میان هوش هیجانی[۴]به عنوان ابزاری نوین و شایستـه در اختیار مدیران بانـک ها برای هدایت افراد درون سازمان و مشتریان برون سازمانی و تامین رضایت این افراد محسوب می شود. گلمن[۵] معتقد است هوش هیجانی در تمامی رده های سازمانی کاربرد زیاد دارد، اما در رده های مدیریتی اهمیتی حیاتی می یابد . زیرا شرایطی که در رأس سلسله مراتب سازمانی به وجود می آید، سریع تر گسترش می یابد، چرا که افراد به مدیر و فرد بالا دست خود نگاه می کنند(ودادی و همکاران ،۱۳۸۸،ص۳). بنابراین هوش هیجانی مدیران می تواند پشتیبانی باشد برای این که بتوانند کارکنان را به صورت خودجوش به سمت هدفی خاص پیش ببرند (ناظم و لاجوردی ،۱۳۹۰، ص ۱۲۹) . مدیران برخوردار ازهوش هیجانی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری[۶]، رضایت مندى و تعهد[۷] کارکنان محقق می سازند (کیوان لو و همکاران،۱۳۸۹،ص ۴۸).
محقـقان اعتقـاد دارند که از روی هـوش هیـجانی می تـوان عملکـرد شغلی[۸] را نیز پیش بینـی کرد (Day and Carroll,2004,P.1443). گلمن (۱۹۹۸)، براین باور است که هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده ازآن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است (et. al.,2013,p.658  Sanchez-Ruiz) . به عبارت دیگر هوش هیجانی بیانگر توانائی اداره مطلوب خلق و خو، وضع روانی و کنترل استرس ها[۹] است و در واقع عاملی است که به هنگام ناکامی در دستیابی به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند (رضائیان و کشته گر،۱۳۸۷،ص۳۰ ).
نتایج تحقیقات نشـان می دهـد که سطــح بالاتری از هوش هیجانی منجر به ارائه سطح بالاتری از عملکرد در افراد می گردد (Lyons&Schneider,2005,P.693) و بـا افزایش سابقـه کاری، هوش هیجـانی در افراد بیشتر شکل می گیـرد و به تکـامل می رسد (راد و همکاران ، ۱۳۸۹، ص۱۷۴) . با این توضیحات تحقیق حاضر می کوشد به بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استـان گیلان بپردازد.
[۱] Market share
[۲] Performance Improvement
[۳] Efficiency
[۴] Emotional Intelligence
[۵] Daniel Goleman
[۶] Productivity
[۷] Commited
[۸] Job Performance
[۹] Tension
تعداد صفحه : ۱۵۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***