دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد طالقانی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

 

پاییز ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
فصل اول. ۱
کلیات پژوهش… ۱
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مساله و موضوع پژوهش… ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش: ۴
۱-۴ اهداف تحقیق.. ۵
۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۵
۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۵
۱-۵ سوالات پژِوهش… ۵
۱-۵-۱ سوال اصلی پژوهش… ۵
۱-۵-۲ سوال های فرعی پژوهش… ۵
۱-۶ فرضیه های پژوهش… ۶
۱-۶-۱ فرضیه اصلی پژوهش… ۶
۱-۶-۲ فرضیه های فرعی پژوهش… ۶
۱-۷ قلمرو زمانی تحقیق.. ۶
۱-۸ قلمرو مکانی.. ۶
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… ۶
فصل دوم. ۹
بررسی ادبیات تحقیق.. ۹
۲-۱ مقدمه. ۱۰
بخش اول : ادبیات پژوهش… ۱۰
۲-۲ فرهنگ بازارمحوری چیست.. ۱۰
۲-۳ مفهوم مشتری محوری.. ۱۸
۲-۴ مفهوم رقیب محوری.. ۲۰
۲-۵ مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای.. ۲۱
۲-۶ عملکرد مالی چیست.. ۲۱
۲-۶-۱ معیارهای حسابداری.. ۲۲
۲-۶-۲ معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. ۲۲
۲-۶-۳ مفهوم سود. ۲۲
۲-۶-۴ مفهوم نقدینگی.. ۲۳
۲-۶-۵ مفهوم نرخ بازگشت سرمایه. ۲۳
۲-۷ مفهوم اثر بخشی.. ۲۴
۲-۸ مفهوم تسلط شرکت بربازار ۲۵
بخش دوم : پیشینه ی پژوهش… ۲۵
۲-۹ رابطه ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی.. ۲۵
بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش… ۳۲
۲-۱۰ مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق.. ۳۲
فصل سوم. ۳۹
روش اجرای تحقیق.. ۳۹
۳-۱ مقدمه. ۴۰
۳-۲ روش پژوهش… ۴۰
۳-۳ جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری.. ۴۱
۳-۴ روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۴۳
۳-۵ تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل. ۴۵
۳-۵-۱ فرهنگ بازار محوری.. ۴۵
۳-۶ تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته. ۴۶
۳-۶-۱ عملکرد بازرگانی.. ۴۶
۳-۶ روایی و پایایی پرسشنامه. ۴۷
۳-۶-۱ روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری.. ۴۷
۳-۶-۲ پایایی (اعتماد )ابزار اندازه گیری.. ۴۹
۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۵۰
فصل چهارم. ۵۳
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
۴-۱ مقدمه. ۵۴
۴-۲ آزمون فرضیات.. ۵۵
۴-۲-۱ بررسی و آزمون فرضیه فرعی اول. ۵۵
۴-۲-۲ بررسی و آزمون فرضیه فرعی دوم. ۵۶
۴-۲-۳ بررسی و آزمون فرضیه فرعی سوم. ۵۷
۲-۴-۴ بررسی و آزمون فرضیه اصلی.. ۵۸
فصل پنجم. ۵۹
نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۵۹
۵-۱ خلاصه. ۶۰
۵-۱-۱ سوال های فرعی پژوهش… ۶۰
۵-۲ نتایج پژوهش… ۶۱
۵-۳ بحث و تفسیر. ۶۲
۵-۴ محدودیت های پژوهش… ۶۲
۵-۵ پیشنهادات.. ۶۲
فهرست منابع فارسی.. ۶۵
فهرست منابع انگلیسی.. ۶۵
« ضمائم». ۶۹
« پرسشنامه». ۶۹
 

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

بازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله منابع می باشد . زیرا جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یکسو با نیازهای نامحدود انسان ها و از سوی دیگر با کمبود منابع مواجه می باشند و مدیران باید با این منابع محدود پاسخگوی نیازهای نامحدود افراد باشند. بنابراین در اینجا دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با ابزارها و مهارت های مدیریتی سعی در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری می نماید .
در عصر رقابت کنونی که بازارها هر لحظه به رقابت آزاد و کامل نزدیک و نزدیک تر می شوند و هر لحظه تنوع موسسات ،محصولات افزوده می شود ، بازارهایی موفق هستند که فرصت ها و تهدیدها را شناخته و با بهره گرفتن از مزیت های استراتژیک و برنامه ی استراتژیک بلندمدت ، کالاهای رقابتی تولید نموده و از این طریق در ارضای بهینه ی خواسته ها و نیازهای مشتریان گوی سبقت را از رقبا بربایند .
امروزه نقش مشتریان در سرنوشت موسسات بر کسی پوشیده نیست . در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه ی حیات و توسعه ی شرکت ها فقط بخش بازاریابی ، تضمین کننده ی فروش سودآور نیست بلکه باید همه ی دوایر و واحدهای سازمانی ، توجه ی خود را بر عملکرد مورد پسند مشتریان متمرکز کنند .
بنابراین موسسات بازرگانی برای بهره وری و ماندگاری در بازار نیاز به استراتژی های بازاریابی دارند . اهمیت این استراتژی ها در حیات و بقای سازمان ها مشاهده شده است .
در کشور ما نیز فعالیت هایی برای برنامه ریزی و اجرای این استرتژی ها صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار مورد سنجش قرار گرفته است . در این پژوهش بررسی فرهنگ بازار محوری به عنوان مهم ترین گرایش بازار یابی بر عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی مورد بحث و سنجش قرار می گیرد .
در فصل حاضر پرداختن به کلیات و تمامیت پژوهش ، طریقه نظر قرار گرفته است . در آغاز ، مساله و موضوع پژوهش تفسیر و تعریف می گردد . سپس کلیاتی از تاریخچه ، ادبیات و نتایج تعدادی ازپژوهش های انجام گرفته ، اکناف موضوع (مساله ) پژوهش حاضر ، به ایجاز بیان شده و در ادامه ، وجوب ، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد تنقیب قرار می گیرد . در ادامه نیز اهداف پژوهش ، فرضیات و سوالات پژوهش به رشته تحریر در آمده است . همچنین پس از موارد مزبور ،در ابانت روش انجام پژوهش ، قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری ) ، قلمرو زمانی پژوهش ، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ، ابزار های گردآوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها سعی نموده ، و نیز به شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش حاضر یعنی ؛ بررسی رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازیم.
تعداد صفحه : ۸۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***