دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روان شناسی

گرایش :تربیتی

عنوان : رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

Science and Research Branch (Hormozgan), Islamic Azad University

پایان‏نامه ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان پایان نامه

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی                                           

استاد مشاور:

دکتر موسی جاودان

دی ماه۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
                                                               فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                       صفحه
چکیده :……………………………………………………………………………………………………………………………….۱
                                                        فصل اول: موضوع پژوهش
۱-۱مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲ بیان مسأله :……………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :……………………………………………………………………………………..۶
۱-۴  اهداف پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴-۱ هدف کلی :……………………………………………………………………………………………………۷

  • اهداف جزئی :……………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵ فرضیه های پژوهش :…………………………………………………………………………………………………….. ۸

  • فرضیه های اصلی :……………………………………………………………………………………..۸

۱-۶ سوالات تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات :…………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷-۱  تعاریف مفهومی :………………………………………………………………………………………….۹
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی :………………………………………………………………………………………….۹
                                                          فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۲ بخش اول :………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲- ۲-۱  عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲-۱- ۲ عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………..۱۴
۲-۲-۱-۳ ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :…………………………………۱۶
۲-۲-۱-۴ خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………۱۸
۲-۲- ۲ درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۲-۱ دگیری خانواده در امور تحصیلی :…………………………………………………………………۱۹
۲-۲-۲-۲ الگوی روابط والد و فرزند :…………………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۲-۳ سبک های والدین :…………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۲-۲-۴ تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۲-۳  عوامل مربوط به محیط آموزشی :…………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۳-۱ کیفیت در آموزش :…………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۲-۴ شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :…………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۴-۱  تاریخچه شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………۲۶     
۲-۲-۴-۲ طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………..۲۷
۲-۲-۴-۳ مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :……………………………………………۳۶
۲-۲-۴-۳-۱ توقع داشتن :……………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۴-۳-۲ پذیرندگی :…………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۴-۴ ابعاد شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۴-۴-۱ بعد گرم بودن والدین :………………………………………………………………………….۳۹
۲-۲-۴-۴-۲بعد کنترل:……………………………………………………………………………………………۴۰  
۲-۲-۴-۵ مهارت های فرزندپروری :………………………………………………………………………… ۴۰            
۲-۲-۴-۶ تأثیر شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………….. ۴۲     
۲-۲-۴-۷ عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :……………………………………………………. ۴۳
۲-۲-۴-۸ پیامدهای شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………….۴۳    
۲-۲-۴-۹ رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :…………………………………………….۴۵           
۲-۳ بخش دوم :…………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۳-۱ پیشینه پژوهش:……………………………………………………………………………………………..۴۶
                                                          فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۲ روش پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۳ جامعه آماری :…………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری :………………………………………………………………………………………۵۲
      ۳-۴-۱ روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………………………۵۲
       ۳-۴-۲ نمونه گیری چند مرحله ای :………………………………………………………………………………….۵۲
       ۳-۴-۳ حجم نمونه :………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۵ ابزارها و مقیاس های پژوهش :…………………………………………………………………………………………۵۴
     ۳-۵-۱ پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند…………………………………………………….۵۴
     ۳-۵-۱-۱ معرفی آزمون :…………………………………………………………………………………………………..۵۴
 ۳-۵-۱-۲ شیوه نمره گذاری :……………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۵-۱-۳ پایایی :………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۵-۲ پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………….۵۵
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها :……………………………………………………………………………………….۵۵
                                                       فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲ یافته های توصیفی پژوهش :………………………………………………………………………………………… ۵۸
۴-۲-۱ جنسیت :………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲-۲ نوع مدرسه :…………………………………………………………………………………………………۵۹
۴-۲-۳ پایه تحصیلی :………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۲-۴ تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۲-۵ شغل والدین :…………………………………………………………………………………………………۶۲
۴-۳ فرضیه های تحقیق :………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۳-۱ فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۳-۲ فرضیه دوم :………………………………………………………………………………………………..۶۵
۴-۳-۳ فرضیه سوم :………………………………………………………………………………………………۶۶
۴-۳-۴ فرضیه چهارم :…………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۳-۵ فرضیه پنجم :………………………………………………………………………………………………۶۷
                                                     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه :………………………………………………………………………………...…………………………………………۷۱
۵-۲ بحث و تفسیر نتایج :…………………………………………………………………..……………………………………۷۱
     ۵-۲-۱ فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………………….۷۱
     ۵-۲-۲ فرضیه دوم :……………………………………………………………………………………………………………۷۲
     ۵-۲-۳ فرضیه سوم :………………………………………………………………………………………………………….۷۳
     ۵-۲-۴ فرضیه چهارم :……………………………………………………………………………………………………….۷۴
     ۵-۲-۵ فرضیه پنجم :…………………………………………………………………………………………………………۷۴
۵-۳ محدودیت های تحقیق :……………………………………………………..……………………………………………۷۴
۵-۴ پیشنهادهای پژوهشی :…………………………………………………………..……………………………………….۷۵
۵-۵ پیشنهادهای کاربردی :…………………………………………………………………………………………………….۷۵
۵-۶ پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :………………………………………………………………………………۷۶
          فهرست منابع ……………………………………………………………………….………………………………………..۷۸
   منابع فارسی…………………………………………………………………………..……………………………………….۷۸
   منابع لاتین  …………………………………………………………………………...…………………………………….. ۸۴
پیوست ها………………………………………………………………………………………...………………………………………۹۴
      پیوست شماره۱ ………………………………………………………………………………….………………………………..۹۵
      پیوست شماره۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫.………………………………۱۰۰
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………...…………………………………………۱۰۲


                                                                          فهرست جداول
جدول ۲-۱٫ الگوهای جدید فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………… ۳۱
جدول ۲-۲٫ بررسی سبک والدین، توسط مک کوبی و ماریتن………………………………………………………..۳۸
جدول۳-۱٫ دانش آموزان به تفکیک نواحی…………………………………………………………………………………..۵۲
جدول۴-۱٫ توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر برحسب
جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
جدول۴-۲٫ جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر………………………………………۵۹
جدول۴-۳٫ جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک پایه تحصیلی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
جدول۴-۴٫ جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
جدول۴-۵: جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش………….۶۲
جدول۴-۶٫ ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
جدول۴-۷٫ ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
جدول۴-۸٫ ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
جدول ۴-۹٫  ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
جدول۴-۱۰٫ جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول۴-۱۱٫  جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر سبک حل تعارض زناشویی «یکپارچه سازی» بر اساس ابعاد دلبستگی……………………………………………………………………………….۶۸
جدول۴-۱۲٫ جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر ابعاد دلبستگی………………………………….۶۸                                                                                  
                                                                                      
                                                            فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار۴-۱٫ نمودار توزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب جنسیت……………………….۵۸
نمودار۴-۲٫ نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر…………………………………………………….۵۹
نمودار۴-۳٫ نمودار ستونی توزیع پایه تحصیلی دانشآموزان در پژوهش حاضر………………………………….۶۰
نمودار۴-۴٫ نمودار ستونی توزیع تحصیلات پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر………………………………….۶۲
نمودار۴-۵٫ نمودار ستونی توزیع شغل پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر…………………………………………۶۳
 

موضوع        پژوهش

 
۱-۱ .مقدمه :
خانواده سالم ترین و بهترین راه جهت برآوردن نیازهایآدمی می باشد، یکی از مهم ترین نقش های خانواده بقای نسل، تربیت فرزندان سالم و کارآمد و مفید برای جامعه است و هرگونه موفقیت و فراز و نشیبی که در خانواده به وجود می آید و یا هر نقصان و کاستی که بر خانواده تحمیل می شود در وهله اول اثرات مستقیمی بر فرزندان خواهد گذاشت (شمس، ۱۳۷۷).
مطالعه روابط والدین و کودک، یکی از بحث های علم روانشناسی را تشکیل می دهد، روابط بین کودکان و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخش‎هایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که آن ها را طرد کنند، و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری ،۱۳۷۹).
اسمارت[۱] (۲۰۰۱)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده‎ای برای مشکلات رفتاری کودکان می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی‎ های دوران کودکی دخالت دارند(هالنستین، ۲۰۰۱).
پژوهش‎های متمرکز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم، در پرتو سبک های فرزندپروری جهانی (برای مثال، مقتدر، مستبد، سهل گیر )، و هم رفتارهای خاص والدینی (مانند شیوه های برقرارینظم )، مفهوم سازی نموده اند. و هم چنین دارلینگ[۲] و استین برگ[۳] (۱۹۹۳)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبک فرزندپروری از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدینی و پیامدهای رفتاری، تأثیر غیرمستقیم روی این پیامد ها داشت (سامروف[۴]، ۲۰۰۴).
پیشرفت تحصیلی[۵] دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر آن، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که موفقیت در تحصیل، نقش مهمی در کسب فرصت های شغلی و ساختن زندگی آینده ی دانش آموزان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد می­کند (بریتزمن[۶]، ۲۰۰۳). محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می‎کند و هم‎چنین مشخصه های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا می‎کنند. کاموراجا[۷]، کارو[۸] و اشمک[۹] (۲۰۰۹) و بوساتو[۱۰] و همکاران ، ۲۰۰۰، پرموزیک[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۳) دریافتند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش و امکانات آموزشی موجود در محیط نیست بلکه جنبه‎های روان شناختی، همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری نقش مهمتری را دارند.
برای مثال ، اینفانته[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۱،  عنوان می کنند در گستره‎ی موفقبت تحصیلی، نقش شخصیت فراتر از هوش است. سیستم‎های موفق آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار سنجش‎های گوناگون، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‎آموزان اختصاص می‎دهند تا به وسیله نتایج حاصل از آن و انجام اقدامات مورد نیاز به پیشرفت تحصیلی آنان کمک نمایند. اصولاً تدوین برنامه های آموزشی باید طوری باشد که آموزندگان را در شرایط سازگاری روانی، به سوی به کار بستن همه توانایی‎هایشان هدایت کنند( دهقان، ۱۳۸۵).
۱-۲٫ بیان مسأله:
خانواده[۱۳] از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم است(قائمی، ۱۳۷۵).
تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،۱۳۷۰)
از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی [۱۴]موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .(قاجاریه،۱۳۷۲).ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از ۸میلیارد در سال ۱۹۶۵به بیش از ۹۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ افزایش یافته است.(برومند،۱۳۷۸).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش است (مهر افروز،۱۳۷۸).وتمام کوششها وتلاش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می شود .(شلویری ،۱۳۷۷).
همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است (مهدی پور ،۱۳۸۶).
نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد رابطه شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) [۱۵]آغاز شد.(شاملو،۱۳۷۵).
خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده ، نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی –اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین کننده های مهم عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است(هانوشک[۱۶] ،۱۹۸۶؛ نقل از آکسوی[۱۷] ، لینک[۱۸]؛ ۲۰۰۰).
از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته است  می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، ۱۳۷۶)، سازگاری اجتماعی،  عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، ۱۹۹۷)نیز (حسینیان آقا ملکی، ۱۳۷۶)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران [۱۹]۱۹۹۱،به نقل از لیل آبادی، ۱۳۷۵)، انگیزش (پیزو، ۱۹۹۳، گلیسون و دیگران [۲۰]به نقل از شارون و همکاران ۱۹۹۷) خود تنظیمی ( ملک مکان، ۱۳۷۸)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،۱۹۹۷ به نقل از مهر افروز ۱۳۷۸) اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس[۲۱] (۲۰۰۶)،  برومند نسب (۱۳۷۳)  مهر افروز (۱۳۷۸) و پور عبدلی و همکاران (۱۳۸۷)نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت)  در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند.
سوال اصلی این تحقیق این است که بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد.
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،۱۳۸۵).انجام این تحقیق می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با توجه به اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آنرا دو چندان می کند
نتایج این تحقیق می تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت درگیری بیشتر والدین در امور تحصیلی فرزندانشان را فراهم نمایند و همچنین روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین آموزش دهند.
پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.
مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش در تمام نقاط دنیا است. چنانچه بخواهیم مدارس، دانش‎آموزان موفق و کار‎آمدی پرورش دهند ضروری است عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را بشناسیم و برنامه‎ریزی دقیق در همین راستا به عمل آید. در هر جامعه‎ای دانش‎آموزان سازنده ی فردای آن جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های آن جامعه باشند. به همین دلیل است که امروزه آموزش و پرورش جایگاه ویژه‎ای دارد و مردم در سراسر دنیا در پی یافتن راه هایی برای بهبود آموزش و پرورش آینده سازان کار آمدتر هستند (الیاس، ۲۰۰۲).
هر سال آموزش و پرورش و خانواده ها سرمایه و هزینه‎های زیادی را جهت سلامت و تحصیل موفق دانش‎آموزان صرف می‎کنند. پرورش درست دانش‎آموزان از نظر روانی و تحصیلی باعث می‎شود که فارغ‎التحصیلانی کارآمد تحویل جامعه داده شوند که دارای بنیه‎ی علمی و توان عملی لازم هستند و سرمایه و هزینه به کار رفته به شکل بهینه‎ای بازدهی خواهد شد.
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۴-۱٫ هدف کلی:

  • بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

[۱]-Esmart.E,S
[۲]-Darling .D,S
[۳]-Astinbergh. A,E
[۴]– Samerof.S,G
[۵]-Academic Achievement
[۶] -Britzman, D. P.
[۷] -Komarraju, M
[۸] -Karau, S. J
[۹]-Schmeck, R.R
[۱۰] -Busato, V. V.
[۱۱] -Permuzic, T.
[۱۲]-Ienfante, E
family-[13]
Educational achivement-[14]
Kassanin&night and sage-[15]
[۱۶] . Hanushek
[۱۷] . Aksoy
[۱۸] . Link
Lamborn andet al-[19]
Pizoo,gleason-[20]
dobbines-[21]
تعداد صفحه : ۱۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***