دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم تحقیقات گیلان

رشته ی روانشناسی- عمومی

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

 

استاد راهنما:

شهره قربان شیرودی

بهمن ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
«فهرست مطالب»
فصل اول: کلیّات پژوهش———- ۱
۱-۱-مقدمه ———- ۲

 • بیان مسئله—– ۳
 • اهمیّت و ضرورت پژوهش——— ۵
 • اهداف پژوهش- ۶
 • سوالات پژوهش- ۷
 • فرضیّات پژوهش—————- ۷
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۸
 • قلمرو پژوهش- ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش- ۱۰
۲-۱-پیش درآمد——- ۱۱
بخشاول: رفتارپرخطر—- ۱۲
۲-۲- رفتار پرخطر—– ۱۳
۲-۳- انواع رفتارهای پرخطر————– ۱۵
۲-۴- رفتار های پر خطر و نوجوانی——— ۱۶
۲-۵- نظریه تغییر رفتار– ۱۷
۲-۶- گرایش به اعتیاد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۸
بخش دوم: باورهای غیر منطقی——- ۲۳
۲-۷- تعاریف باور—– ۲۴
۲ -۸- منابع باورها—– ۲۴
۲-۹- مفاهیم مرتبط با  باور————— ۲۵
۲-۱۱- باورهای ارزشی و غیرارزشی——— ۳۲
۲-۱۲- انواع باورها—– ۳۲
۲-۱۳- ویژگی های باورها(تفکر) منطقی—— ۳۲
۲-۱۴- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی—– ۳۳
۲-۱۵- طبقه بندی باورهای غیر منطقی——- ۳۳
۲-۱۶- نظریه منطقی-هیجانی الیس———- ۳۵
۲-۱۷- فرآیند درمان—- ۳۷
بخش سوم: افکار خود آیند منفی—— ۳۹

 • افکار خودآیند منفی ————– ۴۰

۲-۱۹-سلسلهمراتبتفکر— ۴۳
۲-۲۰- روش های فراخوانی افکار خودآیند(اتوماتیک) منفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۴۴
۲-۲۱-مراحل تشخیص افکار خودآیند(اتو ماتیک) منفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۶
بخش چهارم: پیشینه تحقیق———- ۴۷
۲-۲۲-تحقیقات انجام شده در داخل——— ۴۸
۲-۲۳- تحقیقات انجام شده در خارج—- ۵۱
فصل سوم: روش شناسی پژوهش—– ۵۴
۳-۱-پیش درآمد——- ۵۵
۳-۲- روش پژوهش — ۵۶
۳-۳- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۵۷
۳-۴- روش و ابزار گرد آوری داده ها——– ۵۷
۳-۵- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها— ۵۷
۳-۶- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۵۹
۳-۶-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۵۹
۳-۶-۲- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها- ۶۰
۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها—— ۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها— ۶۱
۴-۱-پیش درآمد——- ۶۲
۵-۲-بررسی توصیفی داده ها————– ۶۳
۵-۳-بررسی فرضیه های پژوهش———– ۶۴
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری——- ۷۰
۵-۱ مقدمه———– ۷۱
۵-۲-بحث و نتیجه گیری- ۷۲
۵-۳ – محـدودیت های تحقیق————- ۷۵
۵-۴ – پیشنهـادات—– ۷۵
۵-۴-۱- پیشنهـادات پژوهشی————- ۷۵
۵-۴-۲- پیشنهادات کاربردی————– ۷۶
فهرست منابع و پیوستها———— ۷۸
 
«فهرست جداول»
جدول ۳-۱: مقادیرآلفای متغیرها———— ۶۰
جدول ۴-۱: شاخص های توصیفی باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر———- ۶۳
جدول ۴-۲ : همبستگی های متقابل برایبین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر ۶۳
جدول ۴-۳ : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر————— ۶۵
جدول ۴ -۴ :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گامرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۶۶
جدول ۴-۵ – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر—- ۶۷
جدول( ۴-۶) : همبستگیبین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر– ۶۸
جدول( ۴-۷) : همبستگیبین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر– ۶۹
«فهرست نمودارها»
نمودار۴-۱- رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر                                                                                                          ۶۴
نمودار۴-۲- باقی مانده یا مقادیر تبیین نشده رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر————— ۶۶
 
چکیده
رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[۱] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. و تعداد ۲۳۴ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه استفاده شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS20 انجام شده است. برای تحلیل داده ها آزمون فرض های تحقیقجهت تعیین رابطه متغییرهای پیش بین (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغیر ملاک (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحلیل رگرسیون چند متغیری به کار رفته است. بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(۰۱/۰>p).  بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (۳۰/۰ =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(۰۱/۰>P). بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (۴۴/۰ =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(۰۱/۰>P). نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی نقش مثبت داشته است. به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی باید در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
واژگان کلیدی: رفتار پرخطر، باورهای غیر منطقی، افکارخودآیند منفی.
 

فصل اول:
کلیات تحقیق

 

 • مقدمه

رفتارهایپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسلامت جامعهاند.امروزهشیوعرفتارهایپرخطربه خصوصدرنوجوانان وجوانانبهیکیازمهمترینوگستردهتریندلنگرانی های جوامعبشریتبدیلشدهوعلیرغمفعالیت هایسهدههگذشته رفتارهایمخاطرهآمیزدرسطحجهاندارایرشدتصاعدی بودهاست. علترشدشایداینباشدکههنوزجهانوکشورهایدر حالتوسعهبهایننتیجهنرسیدهاندکهبایدانرژیبیپایانوجاهطلبیجوانانرادرکنمایند. وبهخلقفرصت هایواقعی برایجوانانبپردازند(امینیپور وعامری، ۱۳۷۶).درایرانحدود۱۳ درصددانشآموزانپایههایسوم راهنماییتاسومدبیرستانکشوردرمعرضخطرموادمخدر قراردارندوبراساسیپژوهشیکهرویدانشاموراناینپایه هادرسراسرکشورتوسطدفترپیشگیریازآسیب هایاجتماعی وزارتآموزشوپرورشانجامشده،۵درصددانشآموزاناینپایهحداقلیکبارموادمخدرمصرفکردهاند.۳/۱۳ درصد آنها در معرضخطرمصرفموادمخدرو۳۵درصد تجربهحداقلیکبارسیگارکشیدنرادارند۷۱/۸ درصد آنهادرمعرضخطرویادرآستانهکشیدنسیگارهستند (کریمی و همکاران، ۱۳۸۳). بنابرینضروریاستکهیکهماهنگیبینبرنامههای بهداشتمدارسبه صورتخطمشیحمایتیجامعهوآموزش رفتارهایسالمبرایتاثیربردانشآموزانبه وجودآید. پس تغییررفتارهایبهداشتیمردممستلزماطلاعوآگاهیآنهاست دراینراستامربیانبهداشتمدارسبیشترباافرادکمسن وسالوخانوادههاسروکاردارندومیتوانندسهمبسیارمهمی درارتقاءآگاهیسایرینداشتهباشند.مربیانبهداشت مسئولیتآموزشدانشآموزانواولیاءآنها،کارکنانمدارسو همکاریبامراکزبهداشتیودرمانیدرجهتکنترلو پیشگیریازبیماری هارابه عهدهدارند.بنابراینافزایشمیزان آگاهیوآموزشمستمرآنهاحائزاهمیتاست. لذا؛ از آنجایی که میزان خطر پذیری نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر دوره های سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می شود.
 

 • بیان مساله

یکیازاهدافمهمبرنامههایتوسعههرکشور،کاهشآسیبهایاجتماعیاستکهتحققودستیابیبهاینهدف،نیازمندشناختعواملمؤثرایجادآندرجامعهمیباشد. امروزهمحققینسرمایهاجتماعیرایکیازعواملزمینهسازومؤثردرسلامتاجتماعیوکاهشخطرپذیریدرجامعهمیدانند(کارن[۲]، ۲۰۰۷). سوث،۱۹۹۵جوانانبهدلیلبحرانهویت،بحرانهایروانیناشیازمشکلاتاجتماعی،ماجراجویی،لذتجویی،وتنوعطلبیبیشازسایرگروههایاجتماعیدرمعرضاستفادهازموادمخدرقرارمی گیرند.نوجواناندردورهایازتحولبهسرمیبرندکهتغییراتسریعدرقلمروزیستی،رفتاری،شناختیوعاطفیازویژگیهایبارزآنهابهشمارمیرود. اینتغییراترشدیناخواسته،فشارهاییرابرنوجوانانتحمیلمیکند. بخشیازاینفشارها،ناشیازتغییراتجسمانی(مانندهورمونی،تغییرناگهانیاعضایبدنوظاهرجسمی) وبرخیدیگرناشیازعواملاجتماعی/ فرهنگی (ازجملهفشاردوستانبرایمصرفسیگار،نقلوانتقالهایخانوادگی،تغییرمدرسه،اختلافوکشمکشبینوالدینویافشارخانوادهبرایپیشرفتتحصیلیدرمدرسهودلبستگیبهگروههایخارجازخانواده ) ،باعثمیشودپرخاشگریوبزهکاریدرآنانرواجیافتهواستفادهازموادشروعبهافزایشکند (زرگرو همکاران،۱۳۹۱). خطرپذیریبهرفتارهاییهمچونسیگارکشیدن،مصرفموادمخدر،الکل،رانندگیخطرناکوفعالیتجنسیزودهنگامگفتهمیشودکهاحتمالپیامدهایمنفیومخربجسمی،روانشناختیواجتماعیرادرفردافزایشدهد. خطرپذیریعلاوهبراینکهانجامرفتارهایپرخطررادربرمیگیرد،بهآسیبپذیریودرمعرضخطربودنازسویمحیطونزدیکانونیزگرایشها،تمایلاتوباورهاینادرستوتهدیدکنندهفرددرموردرفتارهایپرخطراشارهدارد (محمدی زادهواحمدآبادی،۱۳۸۷). رفتارهایپرخطرازحیثصدماتوخسارتهایجبرانناپذیرتحصیلی،روانی،دارویی،اجتماعی،قانونی،بهداشتیواقتصادیمثلترکتحصیل،عدمموفقیتتحصیلیوشغلیجسور ۱۹۹۲رکودعلمی،انتشاربیشترمصرفمواد (رحیمیموقروهمکاران،۱۳۸۴)،خطربرقراریرفتارهاینامعمولوپرخطرجنسیوافزایشاحتمالابتلابهبیماریهایمقاربتیبهخصوصایدز( بوید،مککابودآرسی[۳]،۲۰۰۳،مارکوییزوگالبان[۴]، ۲۰۰۴) وهزینههایزمانیومالیاقداماتتغییررفتار( سلیمانینیا،و همکاران، ۱۳۸۴) قابلتوجهاست. نظریهپردازانروانشناسی،جامعهشناسیوبهداشت،عواملمتعددیرابرایخطرپذیریجوانانونوجوانانمطرحنمودهاند. گروهیویژگیهایشخصیتی(هاوکینزوویز[۵]، ۱۹۸۵)،گروهییادگیریمشاهدهای( بندور[۶]ا، ۱۹۸۶) وگروهیدیگرشناختهاوباورهارابهعنوانعواملمستعدکنندهوآشکارسازخطرپذیریدرآنهامطرحنمودهاند ( شپرد و همکاران[۷]،۲۰۰۴).
جورجکلی[۸]  (۱۹۵۵) معتقداستباورها،قوانینیاستکهبهوسیلهآنهافردتجربیاتخودراتعبیروتفسیرمیکندبهنظردالوس[۹] (۱۹۹۱). باورهامشتملبرحقایقیاستکهماراهدایتمیکندتابهشکلخاصیبهزندگیواکنشنشاندهیم. هرفردمجموعهایازتفکراتعمومیداردکهعقایدمرکزییاباورهایبنیادیخواندهمیشوند. معمولااینباورهانیمهآگاههستندوآشکارمیکنندکههرفردچگونهنسبتبهزندگیواکنشنشانمیدهد. زمانیکهیکواقعهرشتهافکاررافعالمیکندآنچهکهشخصآگاهانهفکرمیکند،بستگیبهباورهایبنیادیایداردکهبهصورتنیمهآگاهدرموردآنواقعهبهکارمیافتد. اینکهحقایقخاصیبرایافراددارایمفهوماست،بهباورهایفردبستگیدارد (بهنقلازفرگات[۱۰]، ۲۰۰۲). ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد و تناسب آن با رفتارهای منطقی آنان به هم وابسته اند. برهمین اساس بسیار از مشکلات را میتوان زاده باورهای غیر منطقی و خیالات بی معنای انسان دانست(من دیک و همکاران[۱۱]،۲۰۱۰). اما باورهای منطقی در دراز مدت و با آگاهی بیشتر باعث احساس بهتر خواهد شد و اهداف مشخص تری را در زندگی به فرد نشان می دهد(فیروز بخت،۱۳۹۲). باورهای غیر منطقی هم چنین تآثیر زیادی در سبب شناسی آسیبها از جمله افسردگی دارند(من دیک و همکاران،۲۰۱۰). تا زمانی که تفکر غیر منطقی جریان دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. فردی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیر منطقی خود می کند احتمالا خود را حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می دهد(تقی پور ،۱۳۷۷). طبقنظرالیسعلتاصلیناراحتی هایاحساسی،ناشیازطرزتفسیریاستکهازجهانداریم. نقطه نظرهایغیرمنطقی،منجربهافکارمنفیواتوماتیکعلیهخودمی شوند. ودرنتیجهرویرفتاراثرنامطلوبگذاشته،تواناییمارادرکنارآمدنبامسئلهدشوارمی سازد (بنسونواستوارت،ترجمهقراچه داغی، ۱۳۹۲). افکارخودکارمنفی،کیفیتیذهنیهستندکهبرتواناییشخصدربرخوردباتجربههایزندگیاثرگذاشتهوهماهنگیرابیجهتمخدوشمیسازدوواکنشهایبیتناسبودردناکتولیدمیکند.  افکارخودکارمنفی،بخشیاززندگیوجزییازآنشدهاستبههمینعلتآنراافکاراتوماتیکیاافکارخودکارمنفینامیدهاند،زیرابدونارادهفرد،خودبهخودوبدوناینکهخواستهشونددرذهنفردجاریمیشودوفردکمترینشکبهحقانیتووجودخارجیدانستنآنهاندارد (عبدیزرینوهمکاران،۱۳۸۷). پژوهش هانقشافکار،شناختوباورافرادرادررفتارپرخطرتاییدمیکنند،امااینتحقیقاتبسیارمحدودبودهوکمترمتغیرهاییمانندافکارخودکاروباورهایغیرمنطقیدراینرفتارهاموردبررسیقرارگرفتهاست. ازطرفیامروزهنقشواهمیتشناخت،افکاروباورهادرشکلگیریرفتاروپاسخبهشرایطومشکلاتمحیطیموردتوجهقرارگرفتهاست. لذا؛پژوهشحاضرباهدفتعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردرنوجوانانطراحیگردیدهاست.
 

 • اهمیت و ضرورت پژوهش

نوجوانانسرمایههایمعنویجامعهمیباشندوسلامتیروحوجسمآنهاتضمینکنندهیسلامتجامعهدرآیندهاست. بنابراینمسایلآنهاازجملهمسایلیاستکهبایدتوجهیویژهبهآنمبذولداشت. رفتارپرخطروبزهکاری،ازتجلیاترفتارضداجتماعیوسازشنایافتههستندوبهعنوانیکیازمقولاتمهمدرحوزهمسایلنوجوانانوجوانانبهشمارمیرود. درجوامعامروزی،رفتارپرخطرمسئلهایاستکهاثراتنامطلوبیرادرحیاتفردیوخانوادگیافرادبرجایگذاشتهوموجبنابسامانیهایاجتماعیفراوانیاست. بهمنظورشناختعواملمرتبطبهگرایشبهاینرفتاروپیشگیریازبروزآنها،انجامپژوهشهایکاربردیدراینزمینهضروریمینماید. هرچند که هیچ یک از بخش های جامعه از عواقب ناگوار رفتارهای پرخطر تهدید کننده در امان نیستند، اما بعضی از گروه های اجتماعی از جمله نو جوانان در معرض خطر بیشتری قرار دارند، به طوری که بسیاری از قربانیان رفتارهای پرخطر در آینده از میان نوجوانان امروزی خواهند بود. بسیاری از نوجوانان در مقابله با دشواری ها و بحران دوره ی نوجوانی، دست به رفتارهایی میزنند که سلامت حال و آینده آنان را مورد تهدید قرار می دهد. مصرف مواد، خشونت و رفتارهای جنسی نا ایمن، عامل بسیاری از موارد مرگ و میر در سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی را تشکیل میدهند (لیندبرگ[۱۲]،۲۰۰۰، ۱). باید توجه داشت که نوجوانی، دوره ای است که در آن جنبه های مختلف سلامت روان فرد دستخوش تغییر می گردد و یکی از علل عمده روی کار آمدن اغلب نوجوانان به رفتارهای پرخطر، مقابله با احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت اعتماد به نفس، رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و مشکلاتی از این قبیل است(سلیمانی و همکاران، ۱۳۸۴). با توجه به این که ۴۰ درصد جامعه ما در گروه سنی زیر ۲۰ سال هستند، ضرورت انجام این بررسی برای تدوین راهبردها و مداخله های علمی در این گروه سنی که آینده سازان جامعه به شمار میروند ضروری به نظر می رسد.
 

 • اهدافتحقیق

اهدافپژوهش؛دراین تحقیقبهشرحزیردنبالشدهاست:
هدفاصلی:
تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر
اهداففرعی
– تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.
– تعیینرابطهبینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.

 • سوالات تحقیق

براساسمسئلهتبیینشدهسوالاتدرتحقیقحاضربهشرحزیراست:
سوالاصلی

 • آیابینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟

سوالاتفرعی
– آیابینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟
– آیابینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟
 

 • فرضیه های پژوهش

هرفرضیّه،یکحدسواحتمالزیرکانهمبتنیبردانشیاتجربهدرموردحلیکمسالهیاپاسخیکسوالاستوآنرامیتوانبهعنوانیکرابطهفرضیبیندومتغیردانستکهبهصورتگزارههایقابلآزمونارائهمیشود (خاکی،۱۳۹۰). درتحقیقحاضرفرضیههایپژوهشبهشرحزیراست:
فرضیه ی اصلی:

 • بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 • بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.
[۱].Descriptive
[۲]. Karen
[۳]. Boyd, Mac Cobb and Darcy
[۴].Marquez, M. P., & Galban, N.
[۵]. Hawkins and Weis
[۶].Bandura
[۷].Sheppard, B. H., Hartwick, J., & Warshaw, P.R.
[۸].Georgecelly
[۹]. Dallos
[۱۰]. Ferrgat
[۱۱]. Man dick et al.,
[۱۲]. Lindbergh
تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***