دانلود پایان نامه ارشد:تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع:

تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی باقری

استاد مشاور:

دکتر طیبه عباس نژاد

 

سال تحصیلی: ۱۳۹۳-۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
چکیده
هدف از این پژوهش تدوین برنامه استراتژیک تجاری گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش می باشد. روش تحقیق توصیفی بوده و اطلاعات و داده های مربوطه با بهره گرفتن از ابزارهای مشاهده، بررسی اسنادی و منابع کتابخانه ای و پرسشنامه گرد آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان،مدیران و سهامداران شرکت تجاری گردشگری بهده در سال ۱۳۹۱می باشد.
نتایج حاصله به سؤالات زیر پاسخ می دهد:
۱- ماموریت و چشم انداز شرکت با توجه به چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور چیست؟
۲- فرصت ها و تهدید های خارجی شرکت تجاری گردشگری بهده چیست؟
۳- نقاط قوت  و ضعف  بخش های مختلف در شرکت تجاری گردشگری بهده چیست؟
۴- اهداف کلی و عینی در بخش های بازاریابی، عمرانی و مالی اداری شرکت تجاری گردشگری بهده چیست و چگونه باید تدوین شود؟
۵- استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری گردشگری بهده چیست و چگونه باید تدوین شود؟
۶- برنامه های کار در بخش های مختلف بازاریابی ، عمرانی و مالی اداری در شرکت تجاری گردشگری بهده در سالهای ۱۳۸۶تا۱۳۹۱چگونه بوده است؟
۷- برنامه های کار در بخش های مختلف بازاریابی، عمرانی و مالی اداری در شرکت تجاری گردشگری بهده چگونه باید تدوین شود؟
داده های بدست آمده نهایتا در چارچوب نظام برنامه ریزی استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته اند و با بهره گرفتن از جدول تحلیل SWOT نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتهای بخش های مختلف شرکت تجاری گردشگری بهده اعم از بخش بازاریابی، عمرانی و اداری و مالی مورد تحلیل قرار گرفته و استراتژیهای هر بخش تدوین شده است.
 
واژه های کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جدول تحلیل SWOT، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصتها
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

۱- مقدمه

با وجود سرعت پیشرفت تکنولوژی و سرعت تغییرات در دنیای امروزی سازمانها نیز ناگزیرند برای بقا و اعتلای خود با این تغییرات سازگار شوند. برای روشن شدن این موضوع کافی است که نگاهی به کشورهای توسعه یافته داشته باشیم براستی در  تمام این کشورها تنها سازمان هایی به موفقیت دست یافته اند که دارای برنامه منظم  باشند تا بتوانند خود را با تغییرات سریع محیط بیرونی وفق دهند.
بنابراین اگر شرکتی خواهان موفقیت در این کارزار و رقابت باشد لازم است ضمن ارزیابی از فعالیتهای انجام شده و پیشرفتهای حاصل شده، معضلات و مشکلات فرا روی خود را شناخته و راه حلهای مناسب برای آن ارائه نماید؛ ضمن اینکه شرایط جدید مطمئنا راه حلهای جدیدی اقتضا می کند که مطابق با نیازهای جدید باشد.
در این میان این نکته حائز اهمیت است که امروزه مشکلات فرا روی تمامی شرکتها و موسسات  ناشی از عوامل درون سازمانی و بعضی محصول عوامل بیرونی است. البته علاوه بر بررسی مشکلات لازم است فعالیتهای شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا برآیند همه ی این مطالعات بتواند برای مدیران شرکت فرصتی فراهم سازد تا در ادامه ی این روند و برای مواجه با مشکلات احتمالی برنامه ریزی کرده و شاهد درخشندگی و بالندگی این شرکت در دهه های آینده باشیم.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، جدول تحلیل SWOT، نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها، فرصتها
۲- بیان مساله
فعالیت شرکتها و سازمانها، امروزه در محیطی به مراتب پیچیده تر از گذشته انجام می شود و سازمانهاییکه نتوانند زودتر و سریع تر از رقبا از خود عکس العمل نشان دهند و در مقابل تغییرات متعدد و تأثیر گذار محیطی از جمله قوانین و مقررات، تجارت خارجی و … از خود واکنش درست به موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، امیدی به بقا نخواهند داشت. علاوه بر عوامل مهم و تأثیرگذار محیط خارجی سازمانها، مجموعه مزیتها و نقاط ضعف آنها نیز نقشی تعیین کننده در دوام و بقای فعالیت آنها دارد.
در همین راستا سازمانها باید سیاست منظم و یکپارچه ای را در جهت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک مجموعه خود به نحوی اثربخش بعمل آورده و در قالب برنامه های بنیادین دست به ایجاد هماهنگی ها و رعایت اولویتها بزنند. در چنین شرایطی طرح برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با توجه به ابعاد وسیع و گسترده آن پاسخی به چگونگی برنامه ریزی مؤثر در بلند مدت می باشد.(دیوید،۱۳۸۲) برخلاف روشهای معمول که تنها به عوامل داخلی می پردازند، این نوع برنامه ریزی نگاه به بیرون و عوامل محیطی نیز دارد. لذا می توان گفت محصول برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ای راهگشا و آینده‏نگر و تحول آفرین است که سازمان را در بستر شکار فرصت قرار داده و موجبات برتری و تعالی این سازمان را فراهم سازد. ( حمیدی زاده، ۱۳۸۲) محصول نهایی این فرایند مجموعه رسالت و مأموریت سازمان ، اهداف کیفی و کمی آن برای یک دوره پنج ساله و بالاخره استراتژیها، برنامه های عملیاتی و اقدامات اصلی اجرایی برای نیل به اهداف تعیین شده می باشد . شرکت تجاری-گردشگری بهده به عنوان یکی از شرکتهای خصوصی در منطقه جنوبی کشور با نگرش جدید به برنامه های گذشته بایستی زمینه بهره وری خود را بیش از پیش بوجود آورد. شرایط جدید امروزی که در محیط داخلی و خارجی بوجود آمده ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک را به منظور مقابله با شرایط جدید ایجاب می کند. در این راستا شرکت تجاری-گردشگری بهده در نظر دارد ضمن شناسایی و برطرف ساختن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای خود و با بهره گیری از ظرفیتها و مزیتهای بالقوه و بالفعل موجود، به بهره برداری هر چه بیشتر از فرصتهای محیطی در افق برنامه توسعه پرداخته و اهداف خویش را در راستای تحقق رسالت یا فلسفه وجودیش جهت دهی نماید.
مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل مفهومی ارائه شده توسط پروفسور دیوید می باشد. دیوید (۱۹۹۰) مدلی با فرآیندی سه مرحله ای برای مدیریت استراتژیک پیشنهاد کرده است که عبارتند از
گام اول: تدوین استراتژی
گام دوم: اجرای استراتژی
گام سوم: ارزیابی استراتژی
در گام اول سازمان بایستی ابتدا اهداف، مآموریتها و رسالت و استراتژی جاری خود را با توجه به نقاط قوت و ضعف درون سازمانی و عوامل مؤثر محیطی شامل فرصتها و تهدیدها مورد بررسی قرار دهد. در گام دوم در مرحله ی اجرا منابع انسانی و مادی لازم  تخصیص داده می شود. طبیعی است که بدون منابع لازم استراتژی قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در گام سوم استراتژی بکار گرفته شده با بهره گرفتن از یک نظام اطلاعاتی فعال و نیز در مقایسه با اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و اشکالات و ابهامات احتمالی رفع می شود (دهکردی، ۱۳۸۴).
تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***