دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا          گرایش: برنامه ریزی توریسم

 

عنوان:

تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر تیمور آمار 

 

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۲ سوال تحقیق.. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴ فرضیه های تحقیق.. ۵

۱-۵ قلمرو تحقیق.. ۵

۱-۶ محدودیتهای تحقیق.. ۷

۱-۷ واژه ها و مفاهیم. ۷

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱ مرور منابع و پیشینه تحقیق.. ۱۰

۲-۲  ادبیات تحقیق.. ۱۳

۲-۲-۱ تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری.. ۱۳

۲-۲-۲ تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری.. ۱۳

۲-۲-۳ مراحل و فرآیند های توسعه گردشگری براساس مدل باتلر. ۱۵

۲-۲-۴ رویکرد های متنوع درباره صنعت گردشگری.. ۱۷

۲-۲-۵ رویکردهای سازمانی در صنعت گردشگری.. ۱۸

۲-۲-۶ رویکردهای مدیریتی در توسعه صنعت گردشگری.. ۲۰

۲-۳ امنیت و توریسم. ۲۱

۲-۴ امنیت توریسم در ایران. ۲۲

۲-۵ موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران. ۲۳

۲-۶ آشنایی با مأموریت ها و وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی.. ۲۴

۲-۷ آشنایی با مأموریت ها و وظایف پلیس راه استان ها و شرح وظایف و مشاغل پاسگاه‎های درون شهری و برون شهری  ۲۶

۲-۸ وظایف فرمانده و پرسنل موجود در پاسگاه برون شهری.. ۲۸

۲-۸-۱ شرح وظایف فرمانده پاسگاه راهنمایی و رانندگی.. ۲۸

۲-۸-۲ شرح وظایف مسئول کنترل ترافیک و توزین.. ۲۹

۲-۸-۳ شرح وظایف مشترک رانندگان. ۳۰

۲-۹ تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان و وظایف راهور. ۳۱

۲-۹-۱ اداره کل امور فنى.. ۳۳

۲-۹-۲ اداره کل امور انتظامى.. ۳۳

۲-۹-۳ اداره کل امور عمومى.. ۳۳

۲-۹-۴ اداره کل امور حمل و نقل و خدمات… ۳۴

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

۳-۱ مواد. ۳۶

۳-۲ روشها ۴۰

۳-۲-۱ روش تحقیق.. ۴۰

۳-۲-۲ روش گردآوری اطلاعات… ۴۰

۳-۲-۳ ابزار گردآوری اطلاعات… ۴۱

۳-۲-۴ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۴۱

۳-۲-۵ جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق.. ۴۱

۳-۲-۶ متغیر های تحقیق.. ۴۳

۳-۳ ویژگیهای طبیعی.. ۴۳

۳-۳-۱ موقعیت… ۴۳

۳-۳-۲ زمین شناسی.. ۴۵

۳-۳-۳ توپوگرافی.. ۴۵

۳-۳-۳-۱ نوار ساحلی.. ۴۵

۳-۳-۳-۲ نواحی جلگه ای.. ۴۶

۳-۳-۳-۳ نواحی کوهپایه ای.. ۴۶

۳-۳-۳-۴ نواحی کوهستانی.. ۴۶

۳-۳-۳-۵ نواحی کوهستانی ومراتع ییلاقی.. ۴۶

۳-۳-۴ اقلیم. ۴۷

۳-۳-۴-۱ بارندگی ماهانه و سالانه. ۴۷

۳-۳-۴-۲ دما ۴۷

۳-۳-۴-۳ حداکثر و حداقل دما ۴۷

۳-۳-۴-۴ رطوبت… ۴۷

۳-۳-۴-۵ حداکثر و حداقل رطوبت… ۴۸

۳-۳-۵ منابع آب… ۴۸

۳-۳-۶ خاک.. ۴۹

۳-۳-۶-۱ تیپ کوهها ۴۹

۳-۳-۶-۲ تیپ اراضی دشت های رسوبی.. ۵۰

۳-۳-۶-۳ تیپ اراضی پست وشور. ۵۱

۳-۳-۶-۴ تیپ اراضی شن های روان: ۵۱

۳-۳-۷ پوشش گیاهی.. ۵۱

۳-۳-۷-۱ طبقه بندی پوشش جنگلی ناحیه غرب استان گیلان. ۵۲

۳-۳-۸ ویژگی های اجتماعی- جمعیتی.. ۵۳

۳-۳-۹ ویژگی های اقتصادی.. ۵۴

۳-۳-۱۰ نیروی انسانی و اشتغال. ۵۴

۳-۳-۱۰-۱ شاغیلن بخش های خدمات و صنعت و کشاورزی.. ۵۵

۳-۳-۱۰-۲ تعداد بهره برداران بخش کشاورزی.. ۵۵

۳-۳-۱۱ کشاورزی.. ۵۵

۳-۳-۱۲ صنایع. ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، یافته های تحقیق

۴-۱ جاذبه های گردشگری ناحیه مطالعاتی.. ۵۷

۴-۱-۱ جاذبه های گردشگری شهرستان انزلی.. ۵۷

۴-۱-۲ شهرستان شفت… ۷۳

۴-۱-۳ شهرستان ماسال. ۷۸

۴-۱-۴ شهرستان تالش… ۸۴

۴-۱-۵ شهرستان آستارا ۹۴

۴-۱-۶ جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا ۱۰۶

۴- ۲ خصوصیات کمی و کیفی گردشگری.. ۱۱۵

۴- ۳ خدمات و امکانات مرتبط با گردشگری در ناحیه مطالعاتی.. ۱۳۰

۴-۴ پایگاه های گردشگری و اقامتگاههای گردشگران درغرب گیلان. ۱۳۸

۴-۴-۱ نام هتلهای شهرستان بندرانزلی.. ۱۳۸

۴-۴-۲  هتلها و اقامتگاههای شهرستان تالش… ۱۴۴

۴-۴-۳ شهرستان ماسال. ۱۴۶

۴-۴-۴ اماکن اقامتی و تفریحی  شهرستان رضوانشهر. ۱۴۹

۴-۴-۵ مراکز اقامتی شهرستان فومن.. ۱۴۹

۴-۴-۶ اقامتگاه شلمه جار سیاهمزگی شهرستان شفت… ۱۵۰

۴-۴-۷  مشخصات واحدهای پذیرایی و رستورانهای شهر صومعه سرا ۱۵۰

۴-۵ پایگاه های راهنمایی رانندگی در ناحیه مطالعاتی.. ۱۵۸

۴-۶ دامنه وحدود فعالیتهای راهنمایی ورانندگی.. ۱۵۸

۴-۶-۱ تناسب بین موقعیت و خدمات ارائه شده ۱۵۹

۴-۷ ارزیابی عملکرد پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. ۱۶۱

۴-۷-۱ احساس امنیت و چگونگی آن از دید گردشگران. ۱۶۱

۴-۷-۲  چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. ۱۶۲

۴-۷-۳ نقش پلیس در امنیت گردشگری…………………………………………………………………………… ۱۶۳

۴-۷-۴  چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. ۱۶۴

۴-۷-۵ چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان. ۱۶۵

۴-۷-۶  میزان رضایت از پایگاه های راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. ۱۶۶

۴-۷-۷ چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما ۱۶۷

۴-۷-۸ نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. ۱۶۸

۴-۷-۹ میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. ۱۶۹

۴-۷-۱۰ میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. ۱۷۰

۴-۸ میزان تخلفات رانندگی.. ۱۷۱

۴-۹ تعداد و پراکنش پایگاه های پلیس… ۱۷۱

۴-۹-۱ پایگاه پلیس راه در ملاسرا (فومنات) ۱۷۲

۴-۹-۲ توزیع زمانی خدمات پلیس راه ۱۷۲

۴-۱۰ نقش امنیت در رونق گردشگری ناحیه مطالعاتی.. ۱۷۲

۴-۱۰-۱ میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. ۱۷۴

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ بحث و نتیجه گیری.. ۱۷۶

۵-۲ پاسخ فرضیه ها ۱۷۹

۵-۳ پیشنهادات… ۱۸۳

منابع و مآخذ. ۱۸۴

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول ۳-۱ تقسیمات سیاسی شهرستان های مورد مطالعه به تفکیک بخش، دهستان و مساحت… ۳۷

جدول ۳-۲ بارندگی ماهانه و سالانه ایستگاه های منتخب ( ۱۳۷۸-۱۳۸۸) ۳۸

جدول ۳-۳ متوسط دمای ماهانه ایستگاه های منتخب( ۱۳۷۸-۱۳۸۸) ۳۸

جدول ۳-۴ میانگین ماهانه  رطوبت در ایستگاه های منتخب (۱۳۷۸-۱۳۸۸) ۳۹

جدول ۳-۵ تعداد و درصد جمعیت… ۳۹

جدول ۳-۶ حداکثر تعداد  نمونه روش مورگان. ۴۲

جدول ۴-۱ جاذبه های زیارتی – مذهبی شهرستان شفت… ۷۷

جدول ۴-۲ نوع جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۱۵

جدول ۴-۳ گروه های سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۶

جدول ۴-۴ میزان تحصیلات پاسخ گویان. ۱۱۷

جدول ۴-۵ تعدادافراد خانوار. ۱۱۸

جدول ۴-۶ میزان درآمد ماهیانه. ۱۱۹

جدول ۴-۷ دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری.. ۱۲۰

جدول ۴-۸ نقش عوامل  تاثیر گذار در اقامت گیلان. ۱۲۱

جدول ۴-۹ مکان  اقامت گردشگران. ۱۲۲

جدول ۴-۱۰ طول زمان اقامت به روز. ۱۲۳

جدول ۴- ۱۱ چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان. ۱۲۴

جدول ۴- ۱۲ میزان رضایت از سفر به گیلان. ۱۲۵

جدول ۴-۱۳ مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان. ۱۲۶

جدول ۴-۱۴ میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه. ۱۲۷

جدول ۴-۱۵ میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان. ۱۲۸

جدول ۴-۱۶ علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان. ۱۲۹

جدول ۴-۱۷ برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۱

جدول ۴-۱۸ برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۲

جدول ۴-۱۹ برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۳

جدول ۴-۲۰ تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه. ۱۳۴

جدول ۴-۲۱ برخورداری از خدمات فرهنگی ورزشی در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۵

جدول ۴-۲۲ برخورداری از خدمات سیاسی و اداری در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۶

جدول ۴-۲۳ برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۷

جدول ۴-۲۴ گزارش آماری از ظرفیت ماهانه واحد های اقامتی استان گیلان (به تفکیک شهرستان) – سال ۱۳۹۱  ۱۵۴

جدول ۴-۲۵گزارش اقامت کنندگان در مراکز اقامتی ثابت و موقت غرب گیلان به تفکیک از( ۲۵ اسفند تا ۱۵ فرودین) ۱۳۹۳  ۱۵۵

جدول ۴-۲۶ درصد اشغال تخت مراکز اقامتی ثابت (تحت پوشش اداره کل ) ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ الی۱۵ فروردین ۱۳۹۳  ۱۵۵

جدول ۴-۲۷ گزارش مقایسه ای اقامت کنندگان در مراکز اقامتی استان گیلان – نوروز ۹۲ و ۱۳۹۳٫ ۱۵۶

جدول ۴-۲۸گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحدهای اقامتی(تحت پوشش اداره کل)استان گیلان طی سال ۸۶-۱۳۹۱  ۱۵۶

جدول ۴-۲۹ گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحد های اقامتی(تحت پوشش اداره کل)استان گیلان طی سال ۸۶-۱۳۹۱  ۱۵۷

جدول ۴-۳۰ مناسب بودن مکانیابی پایگاه های راهنمایی رانندگی در گیلان. ۱۵۹

جدول ۴-۳۱ مناسبت و کافی بودن  خدمات جاده ای.. ۱۶۰

جدول ۴-۳۲ احساس امنیت از گردشگری در گیلان. ۱۶۱

جدول ۴-۳۳ چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. ۱۶۲

جدول ۴-۳۴ نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. ۱۶۳

جدول ۴-۳۵ چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. ۱۶۴

جدول ۴-۳۶ چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان…………………………… ۱۶۵

جدول ۴-۳۷ میزان رضایت از پایگاه های راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. ۱۶۶

جدول ۴-۳۸ چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما ۱۶۷

جدول ۴-۳۹ نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. ۱۶۸

جدول ۴-۴۰ میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. ۱۶۹

جدول ۴-۴۱ میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. ۱۷۰

جدول ۴-۴۲ احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. ۱۷۳

جدول ۴-۴۳ میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. ۱۷۴

جدول ۵-۱ میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. ۱۷۹

جدول ۵-۲ نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. ۱۸۰

جدول ۵-۳ نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. ۱۸۱

جدول ۵-۴ احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. ۱۸۲

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار ۴-۱ نوع جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۱۵

نمودار ۴-۲ گروه های سنی پاسخ دهندگان. ۱۱۶

نمودار ۴-۳ میزان تحصیلات پاسخ گویان. ۱۱۷

نمودار ۴-۴ تعدادافراد خانوار. ۱۱۸

نمودار ۴-۵ میزان درآمد ماهیانه. ۱۱۹

نمودار ۴-۶ دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری.. ۱۲۰

نمودار ۴-۷ نقش عوامل  تاثیر گذار در اقامت گیلان. ۱۲۱

نمودار ۴-۸ مکان  اقامت گردشگران. ۱۲۲

نمودار ۴-۹ طول زمان اقامت به روز. ۱۲۳

نمودار ۴- ۱۰ چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان. ۱۲۴

نمودار ۴-۱۱ میزان رضایت از سفر به گیلان. ۱۲۵

نمودار ۴-۱۲ مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان. ۱۲۶

نمودار ۴-۱۳ میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه. ۱۲۷

نمودار ۴-۱۴ میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان. ۱۲۸

نمودار ۴-۱۵ علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان. ۱۲۹

نمودار ۴-۱۶ برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۱

نمودر ۴-۱۷ برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۲

نمودار ۴-۱۸ برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه. ۱۳۳

نمودار ۴-۱۹ تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه. ۱۳۵

نمودار ۴-۲۰ مناسب بودن مکانیابی پایگاه های راهنمایی رانندگی در گیلان. ۱۵۹

نمودار ۴-۲۱ مناسبت و کافی بودن  خدمات جاده ای.. ۱۶۰

نمودار ۴-۲۲ احساس امنیت از گردشگری در گیلان. ۱۶۱

نمودار ۴-۲۳ چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. ۱۶۲

نمودار ۴-۲۴ نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. ۱۶۳

نمودار ۴-۲۵ چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. ۱۶۴

نمودار ۴-۲۶ چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان. ۱۶۵

نمودار ۴-۲۷ میزان رضایت از پایگاه های راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. ۱۶۶

نمودار ۴-۲۸ چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما……………….. ۱۶۷

نمودار ۴-۲۹ نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. ۱۶۸

نمودار ۴-۳۰ میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. ۱۶۹

نمودار ۴-۳۱ میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. ۱۷۰

نمودار ۴-۳۲ احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. ۱۷۳

نمودار ۴-۳۳ میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. ۱۷۴

نمودار ۵-۱ میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. ۱۷۹

نمودار ۵-۲ نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. ۱۸۰

نمودار ۵-۳ نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. ۱۸۱

نمودار ۵-۴ احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. ۱۸۲

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل ۴-۱ نمایی از پناهگاه حیات وحش سرخانکل.. ۵۸

شکل ۴-۲ نمایی از بوستان بلوار ساحلی قدس… ۵۹

شکل ۴-۳ نمایی از موج شکن های شرق و غرب جدید. ۶۰

شکل ۴-۴ نمایی از مناره انزلی.. ۶۱

شکل ۴-۵ نمایی از پل غازیان. ۶۲

شکل ۴-۶ نمایی از ساحل انزلی.. ۶۳

شکل ۴-۷  نمایی جزئیات کاخ میان پشته. ۶۴

شکل ۴-۸ ارزش فراغتی و جهانگردی تالاب انزلی.. ۶۵

شکل ۴-۹ منطقه آزاد بندر انزلی.. ۶۵

شکل ۴-۱۰ نمایی از مناطق کوهستانی فومن.. ۶۶

شکل ۴-۱۱ نمایی از ییلاق زودلَ سَر. ۶۷

شکل ۴-۱۲ نمایی از ییلاق کوربار ماسوله. ۶۸

شکل ۴-۱۳ نمایی از ییلاق اندره ۶۸

شکل ۴-۱۴ نمایی از قلعه رودخان. ۷۰

شکل ۴-۱۵ معماری ماسوله. ۷۱

شکل ۴-۱۶ نمایی از آبشار لارچشمه. ۷۲

شکل ۴-۱۷ نمایی از آبشار ماسوله. ۷۳

عکس ۴-۱۸ نمایی از غار آویشو در شهرستان ماسال. ۸۱

تصویر ۴-۱۹ نمایی از دهستان ییلاقی ارده واقع در شمال غرب شهرستان. ۸۱

تصویر ۴-۲۰ آبشار ویسادارنمای بالا  وآبشار ویسادارنمای روبرو. ۸۲

تصویر ۴-۲۱ نهالستان پیلمبرا در شهرستان رضوانشهر. ۸۳

تصویر ۴-۲۲ پارک جنگلی گیسوم در جنگلهای گیسوم. ۸۴

عکس ۴-۲۳ نمایی از منطقه سیاه داران شهرستان تالش… ۸۵

عکس ۴-۲۴ نمایی از کاخ ییلاقی سردار امجد. ۸۶

عکس ۴-۲۵ نمایی از مسجد تاریخی آق اولر. ۸۶

عکس ۴-۲۶ نمایی از محوطه باستانی و ییلاق تول. ۸۷

عکس ۴-۲۷ نمایی ازحمام قدیمی مریان. ۸۸

عکس ۴-۲۸ نمایی ازمنطقه ییلاقی سوباتان شهرستان تالش… ۸۹

عکس ۴-۲۹ نمایی از قلعه تاریخی ودیدنی صلصال. ۹۰

عکس ۴-۳۰ نمایی از آبشار ورزان در شهرستان تالش… ۹۱

عکس ۴-۳۱ نمایی ازآتشکده ایسپیه مزگت در شهرستان تالش… ۹۲

عکس ۴-۳۲ نمایی از آبشار زمرد در شهرستان تالش… ۹۳

عکس ۴-۳۳  نمایی از بقعه آقا سید علی کیا ۹۴

عکس ۴-۳۴  نمایی از بقعه شیخ تاج الدین محمد خیوی.. ۹۵

عکس ۴-۳۵ نمایی ازامامزاده ابراهیم وقاسم در شهرستان آستارا ۹۶

عکس ۴-۳۶ نمایی از قلعه شیندان در شهرستان آستارا ۹۷

عکس ۴-۳۷ نمایی از تالاب زیباو دیدنی آستارا ۹۸

عکس ۴-۳۸ نمایی از استخر عباس آباد. ۹۹

عکس ۴-۳۹ نمایی از آبگرم کوته کومه در شهرستان آستارا ۱۰۰

عکس ۴-۴۰ نمایی از  آبشار لاتون. ۱۰۱

عکس ۴-۴۱ نمایی از پرندگان موجود در باغ پرندگان آستارا ۱۰۲

عکس ۴-۴۲ نمایی ازعجیب ترین درخت ایران در شهرستان آستارا ۱۰۴

عکس ۴-۴۳ نمایی از گردنه حیران در شهرستان آستارا ۱۰۵

عکس ۴-۴۴ نمایی ازمنطقه حفاظت شده حیات وحش آستارا ۱۰۶

عکس ۴-۴۵ نمایی از پناهگاه حیات وحش سلکه. ۱۰۸

عکس ۴-۴۶ نمایی از مناره گسگر در روستای مناره بازار. ۱۰۹

عکس ۴-۴۷ نمایی از  بقعه ی پیر موذنان، صوفیان ده صومعه سرا ۱۱۰

عکس ۴-۴۸ نمایی دور از محوطه تاریخی هفت دغنان. ۱۱۲

عکس ۴-۴۹ نمایی از پل خشتی گوراب تولم. ۱۱۲

عکس ۴-۵۰ نمایی از حمام قدیمی و تاریخی کسماء. ۱۱۳

عکس ۴-۵۱ نمایی پارک ساحلی تولم شهر. ۱۱۴

شکل ۴-۵۲ هتل دلفین انزلی.. ۱۳۸

شکل ۴-۵۳ هتل جهانگردی نمونه انزلی.. ۱۳۹

شکل ۴-۵۴ هتل سفید کنار. ۱۳۹

شکل ۴-۵۵ هتل الماس بندر انزلی.. ۱۴۰

شکل ۴-۵۶ هتل بین المللی اسپیناس… ۱۴۲

شکل ۴-۵۷ هتل آپارتمان ایساتیس… ۱۴۳

شکل ۴-۵۸ هتل ساحلی دریا ۱۴۳

شکل ۴-۵۹ هتل جهانگردی.. ۱۴۴

شکل ۴-۶۰ متل بین المللی سپیدار. ۱۴۵

شکل ۴-۶۱ هتل لیوادر گیلان. ۱۴۵

شکل ۴-۶۲ هتل کوهساری.. ۱۴۶

شکل ۴-۶۳ دهکده توریستی ملل شاندرمن.. ۱۴۷

شکل ۴-۶۴ هتل آرام گیلان. ۱۵۰

شکل ۴-۶۵ هتل رستوران ابریشم. ۱۵۱

شکل ۴-۶۶ رستوران ترنگ طلایی.. ۱۵۲

شکل ۴-۶۷ نمایی از رستوران پرستو. ۱۵۲

شکل ۴-۶۸ رستوران آفتاب… ۱۵۳

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                          صفحه

نقشه ۱-۱ موقعیت سیاسی غرب گیلان در استان و کشور. ۶

نقشه ۳-۱ موقعیت اداری – سیاسی غرب گیلان. ۴۴

چکیده

این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی  همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه  به تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق  بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاه های انتظامی، بالابردن  و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، بررسی عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها و پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران می باشد. پس از ارزیابی از پاسخ دهندگان نتایج به شرح زیر می باشد. ۱/۴۰ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان نقش داشته، ۷/۴۳ درصد نزدیک بودن محل اقامت به راه های ارتباطی و ۲/۱۲ درصد امنیت محل اقامت را بیان نموده اند. بیش از ۵۰ درصد پاسخ دهندگان مکانیابی پایگاه های راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد و زیاد بیان نموده وخدمات جاده ای را مناسب و کافی می دانند. ۶۹ درصد پاسخ دهندگان از گردشگری در گیلان خیلی زیاد احساس امنیت می کنند و معتقدند وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب وخوب بوده و نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری  خیلی زیاد و زیاد می دانند و معتقدند که پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته در امنیت حوزه غرب نقش داشته باشدو از پایگاه های راهنمایی رانندگی دراین حوزه غرب رضایت خیلی زیادی دارند و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب می دانند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان موافق بودند و معتقدند که نقش پایگاه های راهنمایی رانندگی در افزایش تعداد گردشگر خیلی زیاد می تواند موثر باشند و احساس امنیت در گردشگری می تواند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد. همچنین علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم حمایت مسئولین بیان نموده و مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی و عدم رعایت بهداشت بیان نموده اند.

واژگان کلیدی: تحلیل، پایگاه های راهنمایی و رانندگی،  نقش، امنیت، گردشگری، حوزه غرب گیلان

مقدمه

یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. همین طور وجود صنعت گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجود آمدن امنیت می شود اما این قضیه همیشه صادق نیست، چون در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت وآمد گردشگران باعث ناامنی شده است. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یعنی اگر امنیت نباشد، صنعت گردشگری نیز عرض اندام نخواهد کرد. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تاثیر گذار است. به این ترتیب امنیت داخلی وملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری در هر کشوری است که می خواهد خود را با مشخصات کشورهای پیشرو در امرتوریسم تطبیق دهد. اکنون کارشناسان گردشگری بر این باورند که رابطه امنیت ملی و گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد به طوری که تعریف جدیدی از امنیت ملی درسایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعیت های داخلی و انتقال آنها به خارج یک ابزار ضروری و لازم است. نقش و تاثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارابودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می دهند روی صنعت توریسم متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند. استان گیلا ن با دارابودن پتانسیل جغرافیایی از جمله دریا، ساحل، کوه و جنگل و سایر جاذبه های گردشگری همیشه مورد توجه گردشگران بوده و با ورود این مسافران یکی از سازمانهای درگیر را می توان پلیس راهنمایی و رانندگی دانست که در صدد امنیت جان گردشگران می باشند. لذا این پایان نامه در تلاش است به  تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب پرداخته براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است.

فصل اول :  کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

این تحقیق مشتمل بر جدول، نمودار،  نقشه و تصویر و مآخذ فارسی و لاتین و   صفحه می باشد.

۱بیان مسئله

امنیت از عوامل تأثیر گذار در توسعه و ترویج توریسم و جهانگردی در یک کشور میباشد. امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل و عوامل است که میتواند انسان را به سوی گردشگری فرا خواند. توسعه صنعت گردشگری در یک کشور نشانگر ثبات امنیت ملی است و یک از علل رونق گردشگری در کشور توجه دولت به تامین امنیت گردشگری است (ارمغان، ۱۳۹۱، ص۲).

امنیت مالی و جانی گردشگران به طور مستقیم برمیزان جذب گردشگر مؤثراست و فقدان آن توسعه گردشگری را ناممکن می سازد. ایران جزو ده کشور اول دنیا از نظر داشتن جاذبه های گردشگری است، اما به علت عدم برنامه ریزی و بی توجهی به این صنعت عظیم از کسب در آمدهای ناشی از آن بی بهره مانده است. استان گیلان با داشتن جاذبه های تاریخی، شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی از پتانسیل بالایی در جذب گردشگری برخوردار است. قابلیت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری یک معیار اساسی برای ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مسکونی محسوب می گردد. بنابراین ارزیابی، پتانسیل ومحدودیت های موجود در هر منطقه در خصوص خدمات وتسهیلات مورد نیاز، از اصول اولیه برنامه ریزی شهری است.

مناطق غربی گیلان  بعد از فروپاشی شوروی سابق و باز شدن مرزآستارا به کشور های همجوار و وجود منطقه آزاد تجاری و بخصوص به جهت دارا بودن خط ترانزیت رشت به آستارا  با موقعت جغرافیایی خاص این منطقه و همجواری سه ناحیه ساحلی، جلگه ای  و کوهستانی، و وجود جنگلهای گیسوم، شفارود و مناطق ییلاقی و دهکده های توریستی از جمله دوران و روشنده و غیره همیشه مورد توجه افراد زیادی بوده و این مناطق افرادزیادی را چه از داخل و چه از بیرون استان پذیرا می باشد. لذا امنیت  این گردشگران در این مناطق بسیار مهم بوده و یکی از نهادهایی که دراین ارتباط بسیار فعالیت می کند پایگاه های راهنمایی و رانندگی در این منطقه از غرب گیلان می باشد. با وجود این پایگاه ها و سایر ارگانهای نظامی هرروزه مشکلات متعددی بخصوص در ایام تعطیلات نوروزی و فصول گرم از جمله تابستان در این مناطق بوجود آورده که خود اثرات منفی در اذعان عمومی بوجود می آورد. با توجه به موارد فوق این تحقیق به بررسی و تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته و ارائه راهکار می نماید.

تعداد صفحه : ۲۱۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***