دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

دانشگاه آزاد اسلامی

( واحد رشت )

دانشکده علوم انسانی

 

گروه آموزش جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 

رشته : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

موضوع :

تحلیل نقش مشارکت مردم در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار

 

استاد راهنما :

دکتر عیسی پوررمضان

 

استاد مشاور :

دکتر نصرالله مولایی هشجین

زمستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول : طرح تحقیق

۱- ۱ . بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱- ۲ . اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱- ۳ . اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-۱٫ اهدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-۲٫ اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱- ۴ . سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱- ۵ . فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱- ۶ . روش تحقیق و مراحل آن …………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۶ -۱٫روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶-۲٫ مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱- ۷ . جامعه آماری ، حجم نمونه و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. ۱۰

۱- ۸ . پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱- ۹ . محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸                 ۱- ۱۰ . موانع ومحدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱- ۱۱ . واژه ها و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصل دوم : مبانی نظری ،روش شناسی وتکنیک های تحقیق

۲-۱٫ تعاریف  ومفاهیم مشارکت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲- ۲ . انواع مشارکت  بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی ……………………………………………………………………… ۲۶

۲- ۲ – ۱ . مشارکت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲- ۲ – ۲ . مشارکت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲- ۲ – ۳ . مشارکت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲- ۲ – ۴ . مشارکت فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷             ۲- ۳ . الگوهای مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

۲- ۳ – ۱ . الگوهای مشارکت بر حسب نوع………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲- ۳ – ۲ . الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی……………………………………………………………………… ۲۸

۲- ۳ – ۳ . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری …………………………………………………………………….. ۲۹

۲- ۳ – ۳ – ۱ – . مشارکت طبیعی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲ – ۳ – ۳ – ۲ . مشارکت ارادی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۹                                ۲- ۳ – ۳ – ۳ . مشارکت خود به خودی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹                           ۲- ۳ – ۳ – ۴ . مشارکت بر انگیخته……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹                                       ۲-۴ . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی……………………………………………………………………………………………. ۳۰                                      ۲ – ۵ . مشارکت  مسولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱                                     ۲- ۶ . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی …………………………………………………………………………………………….. ۳۱                                        ۲ – ۷ . قدرت و مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲                                     ۲ – ۸ . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۹٫ مشارکت و کشاورزی پایدار………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۰ . مشارکت اطلاعات محور…………………………………………………………………………………………………………… ۳۶                                            ۲- ۱۱ . فرایند مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷                                       ۲- ۱۲ . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم ………………………………………………………………………………….. ۳۷                                     ۲- ۱۲ – ۱ . وجود یک نظام مردمی ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸                                      ۲- ۱۲ – ۲ . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی……………………………………………………………………….. ۳۸                                                ۲- ۱۲ – ۳ . تمرکز زدایی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸                                  ۲ – ۱۲ – ۴ . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم……………………………………………………………………….. ۳۹                                     ۲- ۱۲ – ۵ . وجود رهبران قدرتمند محلی…………………………………………………………………………………………………. ۳۹                                     ۲- ۱۲ – ۶ . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………. ۴۰                                                 ۲- ۱۲ – ۷ . پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان………………………………………………………………………………………. ۴۰                                        ۲- ۱۲ – ۸ . پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی…………………………………………………………………. ۴۱                                       ۲- ۱۲ – ۹ . قراردادن اطلاعات و آگهی های لازم در دسترس روستاییان………………………………………………………. ۴۱                                    ۲- ۱۳ . مشارکت و اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱                                                ۲- ۱۴ . ابزار مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

۲ – ۱۵ . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی…………………………………………………… ۴۴                                         ۲ – ۱۶ . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی  ………………………………………………………… ۴۵                                                ۲- ۱۷ . موانع مشارکت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲- ۱۸ . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱۹ .روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲                        ۲-۲۰٫ تکنیک های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

۳-۱ . ویژگی های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۱-۱٫موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۳-۱-۲ . زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۱-۳ .توپوگرافی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۱-۴ .اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱-۵ .پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۱-  ۶٫ خاک…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱-۷٫  هیدرولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۲ . ویژگیهای انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۲-۱ . ویژگی های جمعیتی واجتماعی………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۲-۲٫ تعداد خانوار ،جمعیت وبعد خانوار………………………………………………………………………………………….. ۶۱                                                                                                          ۳-۲-۳٫تراکم نسبی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳                          ۳-۲-۴٫تراکم بیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳                                      ۳-۲-۵ . ترکیب جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳                  ۳-۲- ۶ . سواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴               ۳-۲-۷٫مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۳ . ویژگیهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶                    ۳-۳-۱٫ فعالیت و اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶                                                                                                                                               ۳-۳-۲٫ کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۳-۳ .صنعت…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

۳ -۴ .خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۴-۱ . خدمات زیربنایی……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸                 ۳-۴-۱-۱ .شبکه ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۴-۱-۲ .برق ،آب ،گاز…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۲٫خدمات روبنایی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۲-۱ . آموزشی ،فرهنگی و ورزشی……………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۴-۲-۲ .مذهبی ،سیاسی واداری………………………………………………………………………………………………………. ۷۱                          ۳-۴-۲-۳ .بهداشتی ودرمانی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲                    ۳-۴-۲-۴  . مخابرات وارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۴-۲-۵٫ بازرگانی و خدمات…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

فصل چهارم یافته های تحقیق                                                                                                                   

۴-۱ .مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان………………………………………………………………………………………….. ۷۶                                          ۴-۱-۱ . جنس……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۱-۲٫سن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷                                                                                                                                       ۴-۱-۳٫ نوع سکونت در روستا ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۱- ۴ . میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴- ۱-۵ . وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴- ۲ . رضایت از طرحها و پروژه ها ……………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۲-۱ . رضایتمندی از محل سکونت …………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴- ۲-۲ .طرحها و پروژه های اجرا شده در روستا ها ……………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲-۳ . میزان رضایت از طرح ها وپروژه های اجرا شده ……………………………………………………………………… ۸۴

۴-۳ . وضعیت مشارکت روستائیان……………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۴ . میزان اعتقاد روستائیان به مشارکت در توسعه روستایی …………………………………………………………………. ۸۷

۴-۴-۱ .میزان اعتقاد روستاییان به مشارکت در  تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا ……………………………… ۸۷

۴-۳-۲ .میزان مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا……………………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۳ . تاثیر نقش مشارکت مردم روستایی در به ثمر رسیدن طرحهای توسعه روستایی ………………………….. ۹۰

۴-۳-۴ .کار گروهی وآسان شدن کارها ………………………………………………………………………………………………… ۹۱

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

۴-۳-۵ . مشورت با دیگران در انجام کارها ………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۳-۶ .میزان اعتقاد روستاییان به تصمیم گیری های گروهی………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۳-۷٫ میزان اعتقاد مردم به طلب همه امور روستا از مسئولین ……………………………………………………………… ۹۷

۴-۳-۸ . میزان اعتقاد روستاییان به کار گروهی …………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۳-۹ .دولت بهتر می داند روستا چه می خواهد………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۳-۱۰ .تأثیر نقش مسئولین در بهبود وضعیت روستا بدون حضور روستائیان…………………………………………. ۱۰۲

۴-۳-۱۱ . همکاری مداوم روستائیان در طرحها و پروژه های عمرانی روستا…………………………………………….. ۱۰۴

۴-۳-۱۲٫ میزان اعتقاداهالی به اختصاص دادن بخشی از در آمد برای اجرای طرحهای عمرانی…………………. ۱۰۶

۴-۳-۱۳٫میزان اعتقاد به مشارکت برای پیشبرد طرحهای عمرانی در روستا بدون دریافت دستمزد……………… ۱۰۸

۴-۳-۱۴ . میزان پیگیری طرح وپروژه های اجرا شده در روستا ……………………………………………………………… ۱۰۹                        ۴-۳-۱۵٫اجرای طرح بهسازی و تعریض فضاها…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۴-۳-۱۶ .مشارکت روستاییان دراجرای طرحهای عمرانی (نیروی انسانی) ……………………………………………… ۱۱۲

۴-۳-۱۷ . مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا……………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۳-۱۸ .میزان مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها ……………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۳-۱۹ .میزان انتقاد و اظهارنظر اهالی به کارهای شورای اسلامی روستا ……………………………………………….. ۱۱۶

۴-۳-۲۰ .میزان مشورت با شورای روستا در رابطه با امور مربوط به روستا ……………………………………………… ۱۱۷

۴-۳-۲۱ . میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه های مختلف ……………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۳-۲۲ .میزان تمایل به مشارکت در زمینه مالی ……………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۴-۳-۲۳ .میزان خودیاری مالی به طرحها و پروژه های اجرا شده …………………………………………………………… ۱۲۱

۴-۳-۲۴٫ میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه فکری ومشورتی …………………………………………………… ۱۲۳

۴-۳-۲۵ .میزان تمایل  روستاییان به مشارکت در زمینه کاری وفیزیکی……………………………………………………… ۱۲۵

۴-۳-۲۶ . میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه رعایت حرائم………………………………………………………. ۱۲۶

۴-۳-۲۷ . میزان تمایل  اهالی  به اهدای زمین ………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۳-۲۸ .میزان تمایل روستاییان به حل تعارضات اجتماعی …………………………………………………………………… ۱۳۱

۴- ۴ .میزان مشارکت روستائیان در فعالیت های مختلف روستا ………………………………………………………………. ۱۳۲

۴-۴-۱ . میزان علاقمندی  روستاییان به مشارکت در فعالیتهای فرهنگی…………………………………………………… ۱۳۲

۴-۴-۲ . ابعاد مشارکت روستاییان ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

۴-۴-۳ . عامل تصمیم گیرنده روستا از نظر روستاییان……………………………………………………………………………. ۱۳۶

۴-۴-۴٫ تأمین منافع  همگن اعضا وتأ ثیر آن بر مشارکت ………………………………………………………………………. ۱۳۷

۴-۴-۵ .علل کاهش مشارکت روستاییان ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۴-۶ .تمایل به مشارکت درازای پاداش………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۴-۴- ۷ .میزان مشارکت روستاییان در بعد تشکل های مردمی ………………………………………………………………… ۱۴۱

۴-۴-۸ .میزان تمایل اهالی برای یکپارچه سازی و استفاده مشتر ک از وسائل کشاورزی…………………………….. ۱۴۳

۴-۵ .مشارکت وتوسعه روستایی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵                      ۴-۵-۱ . مشارکت و توسعه اقتصادی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷

۴-۵-۲٫ میزان نقش مشارکت در توسعه فرهنگی …………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۴-۵-۳ . میزان نقش مشارکت در توسعه کالبدی…………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری وارائه پیشنهادها                                                                                      

۵-۱ .آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۵- ۲ . نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳                                                                                                                       ۵-۳ . پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۵

منابع و ماخذ :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول ۱-۱٫روستاهای نمونه ونحوه توزیع پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه………………………………………… ۱۱

جدول۳ -۱ .تعدادخانوار وجمعیت و بعد خانواربخش خشکبیجار(۱۳۹۰)………………………………………………. ۶۱

جدول  ۳-۲٫  تراکم نسبی جمعیت بخش خشکبیجار ……………………………………………………………………………. ۶۳

جدول ۳-۳٫ تراکم بیولوژیک بخش خشکبیجار……………………………………………………………………………………… ۶۳

جدول ۳-۴٫ ترکیب جنسی جمعیت بخش خشکبیجار (۱۳۹۰) ……………………………………………………………… ۶۴

جدول۳-۵٫ جمعیت ۶ ساله و بیشترودر صد باسوادی دهستان ها وبخش خشکبیجار(سال۱۳۹۰)……………….. ۶۵

جدول ۳-۶٫ تعداد جمعیت فعال و شاغل………………………………………………………………………………………………. ۶۶                                                                                                                                                        جدول ۳-۷٫ سطح زیر کشت اراضی زراعی بخش خشکبیجار(۱۳۹۲)……………………………………………………… ۶۷

جدول  ۳-۸٫وضعیت راه ارتباطی روستاهای بخش خشکبیجار (۱۳۹۰) ………………………………………………….. ۶۸

جدول ۳-۹ . برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات زیر بنایی (۱۳۹۰)………………………………… ۶۹                                              جدول  ۳- ۱۰٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات آموزشی ، فرهنگی و ورزشی (۱۳۹۰)… ۷۰

جدول ۳-۱۱٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات مذهبی ، سیاسی و اداری(۱۳۹۰)………….. ۷۱                       جدول  ۳-۱۲٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات بهداشتی و درمانی (۱۳۹۰)………………………………………. ۷۲

جدول ۳-۱۳٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجاراز خدمات مخابرات و ارتباطات(۱۳۹۰)…………………. ۷۳                                جدول ۳- ۱۴٫ برخورداری روستاهای  بخش خشکبیجار از خدمات و بازرگانی  (۱۳۹۰) …………………………………… ۷۴

جدول ۴-۱٫ ترکیب پاسخ گویان بر حسب جنس ………………………………………………………………………………….. ۷۶

جدول ۴-۲ .ترکیب پاسخ گویان بر حسب سن……………………………………………………………………………………… ۷۷

جدول ۴-۳٫ ترکیب پاسخ گویان بر حسب نوع سکونت ………………………………………………………………………… ۷۸

جدول ۴ – ۴٫ ترکیب پاسخ گویان بر حسب سطح تحصیلات ………………………………………………………………… ۷۹

جدول ۴-۵٫توزیع پاسخگویان بر حسب اشتغال…………………………………………………………………………………….. ۸۱

جدول ۴-۶٫میزان رضا یتمندی افراد از محل سکونتشان…………………………………………………………………………. ۸۲

جدول  ۴-۷٫میزان رضایت  اهالی از طرحها و پروژه ها  ……………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۴-۸ .میزان عضویت پاسخگویان در نهادهای مشارکتی ………………………………………………………………… ۸۶

جدول ۴- ۹٫مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به روستا……………………………………………………………………… ۸۸

جدول  ۴-۱۰ .میزان مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا …………………………………………………. ۸۹

جدول ۴-۱۱٫ تأثیرمشارکت مردم در به ثمر رسیدن طرحها…………………………………………………………………….. ۹۱

جدول ۴-۱۲٫کار گروهی وآسان شدن کارها…………………………………………………………………………………………… ۹۲

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                           صفحه

جدول ۴- ۱۳٫ میزان اعتقاداهالی  به مشورت با دیگران …………………………………………………………………………. ۹۴

جدول ۴- ۱۴٫ میزان اعتقاد روستاییان  به تصمیم گیری های گروهی ……………………………………………………… ۹۶

جدول ۴- ۱۵٫ میزان اعتقاد مردم به طلب همه امور روستا از مسئولین …………………………………………………….. ۹۷

جدول ۴-۱۶٫میزان اعتقاد روستاییان به کار گروهی………………………………………………………………………………… ۹۹

جدول  ۴- ۱۷٫ دولت بهتر می داند روستا چه می خواهد……………………………………………………………………….. ۱۰۱

جدول ۴-۱۸٫تاثیر نقش مسئولین در بهبود وضعیت روستا………………………………………………………………………. ۱۰۳

جدول ۴- ۱۹٫ همکاری مداوم  روستاییان در طرحها و پروژه ها …………………………………………………………….. ۱۰۵

جدول ۴- ۲۰٫ میزان اعتقاد  روستاییان به اختصاص  بخشی از درآمد برای طرحها …………………………………. ۱۰۷

جدول ۴-۲۱٫ میزان اعتقاد  اهالی به مشارکت در طرحها  بدون دریافت دستمزد ……………………………………… ۱۰۸

جدول ۴-۲۲٫پیگیری طرحها و پروژه ها توسط روستاییان………………………………………………………………………. ۱۱۰

جدول ۴- ۲۳٫اجرای طرح بهسازی وتعریض فضاها ……………………………………………………………………………… ۱۱۱

جدول ۴- ۲۴٫ مشارکت اهالی دراجرای طرحها ……………………………………………………………………………………. ۱۱۲

جدول ۴-۲۵٫ مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها ………………………………………………………………………….. ۱۱۴

جدول ۴-۲۶٫ میزان مشارکت اهالی در انتخابات…………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

جدول ۴-۲۷٫میزان مشورت روستاییان با شوراها……………………………………………………………………………………. ۱۱۷

جدول ۴- ۲۸ . میزان تمایل روستاییان به مشارکت در زمینه های مختلف ………………………………………………… ۱۱۹

جدول ۴-۲۹٫میزان تمایل  روستاییان به مشارکت در زمینه مالی……………………………………………………………….. ۱۲۰

جدول ۴- ۳۰٫میزان تمایل  روستاییان به خودیاری مالی …………………………………………………………………………. ۱۲۲

جدول ۴-۳۱٫میزان تمایل روستاییان به مشارکت فکری ومشورتی …………………………………………………………… ۱۲۴

جدول ۴- ۳۲٫ میزان تمایل روستاییان به مشارکت کاری وفیزیکی …………………………………………………………… ۱۲۵

جدول ۴-۳۳٫میزا ن تمایل روستاییان به رعایت حرائم …………………………………………………………………………… ۱۲۷

جدول ۴-۳۴٫ میزان تمایل اهالی به اهدای زمین ……………………………………………………………………………………. ۱۲۹

جدول  ۴-۳۵٫ کاربری انتخابی زمین اعطایی از طرف اهدا کننده ……………………………………………………………. ۱۳۰

جدول ۴-۳۶٫ میزان تمایل روستاییان به حل تعارضات……………………………………………………………………………. ۱۳۱

جدول ۴-۳۷٫میزان مشارکت  اهالی در فعالیتهای فرهنگی……………………………………………………………………….. ۱۳۳

جدول ۴-۳۸٫ابعاد مشارکت روستاییان …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

جدول ۴-۳۹٫عامل تصمیم گیرنده روستا از نظر اهالی …………………………………………………………………………… ۱۳۶

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                           صفحه

جدول ۴-۴۰٫تامین منافع و تاثیر آن بر مشارکت ……………………………………………………………………………………. ۱۳۸

جدول۴-۴۱٫علل کاهش مشارکت روستاییان…………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

جدول ۴-۴۲٫تمایل اهالی به پاداش درازای مشارکت ……………………………………………………………………………… ۱۴۰

جدول ۴-۴۳٫ میزان تمایل روستاییان برای یکپارچه سازی اراضی……………………………………………………………. ۱۴۳

جدول ۴- ۴۴٫ میزان نقش مشارکت در توسعه روستا …………………………………………………………………………….. ۱۴۶

جدول ۴-۴۵٫میزان نقش مشارکت در توسعه اقتصادی واجتماعی …………………………………………………………… ۱۴۸

جدول ۴-۴۶٫ میزان نقش مشارکت در توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………. ۱۵۰

جدول ۴-۴۷٫ میزان نقش مشارکت در توسعه کالبدی……………………………………………………………………………… ۱۵۲

جدول ۵-۱٫ آزمون کولموگوروف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های دومتغیر…………………………………. ۱۵۶

جدول۵-۲٫ آزمون ویلکاکسون برای مقایسه  مشارکت از طریق نیروی انسانی ومشارکت مالی……………………… ۱۵۶

جدول ۵-۳٫آزمون کولموگوروف برای تعیین نوع آزمون………………………………………………………………………… ۱۵۸

جدول ۵-۴٫ آزمون کراسکال والیس مقایسه سطح تحصیلات ومیزان مشارکت………………………………………….. ۱۵۹

جدول ۵-۵ .رتبه مشارکت براساس  سطح تحصیلات……………………………………………………………………………. ۱۵۹

جدول۵-۶٫ مقایسه وضعیت اقتصادی و میزان مشارکت…………………………………………………………………………… ۱۶۱

جدول۵-۷٫ رتبه مشارکت روستاییان براساس اشتغال…………………………………………………………………………….. ۱۶۲

جدول ۵- ۸٫ استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش دو متغیر……………………………………. ۱۶۳

جدول ۵-۱۰٫ آزمون اسپیرمن برای سنجش دو متغیر…………………………………………………………………………….. ۱۶۳

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                           صفحه     

شکل ۱-۱٫ پراکندگی روستاهای بخش خشکبیجار…………………………………………………………………………………. ۱۲

شکل ۱-۲٫ پراکندگی روستاهای نمونه محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………. ۱۳

شکل ۱-۳٫ محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

شکل ۲-۱٫ نردبان آرنستاین از مشارکت ………………………………………………………………………………………………. ۳۳

شکل۲-۲٫ تعیین ابزار درگیری محلی، چه هنگام و نسبت به چه کسانی…………………………………………………… ۴۳

شکل ۳-۱٫جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری………………………………………………………………….. ۵۵

شکل ۳-۲٫ زمین شنا سی محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………. ۵۷

شکل ۳-۳٫ توپوگرافی محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………… ۵۸

شکل ۳-۴٫ خاک محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

شکل ۳-۵٫ پراکندگی آبادیهای محدوده مورد مطالعه براساس طبقات جمعیت…………………………………………… ۶۲

شکل ۳- ۱٫ ترکیب جنسی جمعیت بخش خشکبیجار……………………………………………………………………………. ۶۴

شکل ۳-۲٫ درصدجمعیت با سواد بخش خشکبیجار به تفکیک زن ومرد سال ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۵

شکل ۳- ۳٫ وضعیت راه ارتباطی روستاهای بخش خشکبیجار………………………………………………………………… ۶۸

شکل ۳- ۴٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات زیر بنایی ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۹

شکل ۳-۵٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات آموزشی، فرهنگی و ورزشی…………………….. ۷۰

شکل ۳-۶٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات مذهبی سیاسی اداری………………………………. ۷۱

شکل ۳- ۷٫ برخورداری روستاهای  بخش خشکبیجار از خدمات بهداشتی درمانی…………………………………… ۷۲

شکل ۳- ۸٫ برخورداری روستاهای بخش خشکبیجار از خدمات مخابرات وارتباطات……………………………….. ۷۳

شکل ۳-۹٫ برخورداری روستاهای  بخش خشکبیجار ازخدمات وبازرگانی………………………………………………. ۷۴

شکل ۴-۱ .درصد ترکیب پاسخ گویان بر حسب جنس…………………………………………………………………………… ۷۶

شکل ۴-۲٫ درصد ترکیب پاسخگویان برحسب سن……………………………………………………………………………….. ۷۷

شکل ۴-۳٫درصدترکیب پاسخگویان برحسب سکونت……………………………………………………………………………. ۷۸

شکل ۴- ۴٫ درصد ترکیب پاسخ گویان بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………….. ۸۰

شکل ۴-۵٫ درصد توزیع پاسخگویان بر حسب اشتغال……………………………………………………………………………. ۸۱

شکل ۴-۶٫میزان رضا یتمندی افراد ازمحل سکونتشان……………………………………………………………………………. ۸۳

شکل ۴-۷٫طرحها و پروژه های اجرا شده در روستا……………………………………………………………………………….. ۸۳

شکل ۴- ۸٫ میزان رضایت  اهالی از طرحها و پروژها……………………………………………………………………………… ۸۵

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                          صفحه     

شکل ۴- ۹٫میزان عضویت پاسخ گویان در نهادهای مشارکتی …………………………………………………………………. ۸۶                                                                                    شکل ۴-۱۰٫ میزان اعتقادبه مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به امور روستا ………………………………………… ۸۸                                                                    شکل۴- ۱۱٫ میزان مشارکت در تصمیم گیریهای  مربوط به امور روستا…………………………………………………….. ۸۹                                                                              شکل ۴-۱۲٫ میزان مشارکت در تصمیم گیریهای امور روستا براساس طبقه بندی روستاها………………………….. ۹۰

شکل ۴-۱۳٫تأثیرمشارکت مردم در به ثمر رسیدن طرحها  ……………………………………………………………………… ۹۱                                                                                   شکل ۴-۱۴٫میزان اعتقاد به  کار گروهی ………………………………………………………………………………………………. ۹۳                                                                                                                    شکل ۴-۱۵٫میزان اعتقاد به کار گروهی براساس طبقه بندی روستاها ………………………………………………………. ۹۳                                                                             شکل ۴-۱۶٫ میزان اعتقاد اهالی به مشورت با دیگران ……………………………………………………………………………. ۹۴                                                                                             شکل ۴-۱۷ .میزان اعتقاد اهالی به  مشورت با دیگران براساس طبقه بندی روستاها …………………………………. .۹۵

شکل ۴- ۱۸٫ میزان اعتقاد روستاییان به تصمیم گیری های گروهی …………………………………………………………. .۹۶                                                                     شکل ۴-۱۹٫اعتقاد روستائیان به تصمیم گیری گروهی براساس طبقه بندی روستاها ………………………………….. .۹۶

شکل ۴- ۲۰٫ میزان اعتقاد مردم به طلب همه امور روستا از مسئولین ………………………………………………………. ۹۸                                                                   شکل ۴-۲۱٫میزان اعتقاد روستائیان به طلب امور روستا از مسئولین براساس طبقه بندی روستاها………………… ۹۸

شکل ۴- ۲۲٫ میزان اعتقاد روستاییان به کار گروهی  ……………………………………………………………………………… ۱۰۰                                                                                            شکل ۴-۲۳٫ میزان اعتقاد روستائیان به کار گروهی یراساس طبقه بندی روستاها……………………………………….. ۱۰۰                                                                            شکل ۴- ۲۴٫دولت بهتر می داند روستا چه می خواهد ………………………………………………………………………….. ۱۰۱                                                                        شکل ۴-۲۵٫ اعتقاد به نقش دولت در توسعه روستا براساس طبقه بندی روستاها……………………………………….. ۱۰۲                                                                             شکل ۴-۲۶٫تاثیر نقش مسئولین در بهبود وضعیت روستا………………………………………………………………………… ۱۰۳                                                                                                      شکل ۴-۲۷٫تأثیر نقش مسئولین در بهبود وضعیت روستا براساس طبقه بندی روستاها ……………………………… ۱۰۴

شکل ۴-۲۸٫ همکاری مداوم روستاییان  در طرحها و پروژه ها ……………………………………………………………….. ۱۰۵                                                                             شکل ۴-۲۹٫همکاری مداوم روستائیان در طرحها و پروژه ها براساس طبقه بندی روستاها ………………………… ۱۰۵

شکل ۴- ۳۰٫ میزان اعتقاد روستاییان به اختصاص بخشی از درآمد برای طرحها ……………………………………… ۱۰۷

شکل ۴-۳۱٫میزان اعتقاد اهالی به اختصاص بخشی از درآمدبرای طرحها براساس طبقه بندی روستاها ………. ۱۰۷

شکل ۴- ۳۲٫ میزان اعتقاد اهالی به مشارکت در طرحها بدون دریافت دستمزد ………………………………………… ۱۰۹                                                              شکل ۴- ۳۳٫ میزان اعتقاد اهالی به مشارکت در طرحها براساس طبقه بندی روستاها ……………………………….. ۱۰۹

شکل ۴-۳۴٫ پیگیری طرحها و پروژه ها توسط روستاییان ………………………………………………………………………. ۱۱۰                                                                                       شکل ۴-۳۵٫میزان اعتقاد به پیگیری طرحها و پروژه ها توسط روستائیان براساس طبقه بندی روستاها…………. ۱۱۱

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                           صفحه     

شکل ۴-۳۶٫اجرای طرح بهسازی وتعریض فضاها ………………………………………………………………………………… ۱۱۲

شکل ۴-۳۷٫ مشارکت اهالی در اجرای طرحهای ازطریق نیروی انسانی……………………………………………………. ۱۱۳

شکل ۴-۳۸٫ مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها ……………………………………………………………………………. ۱۱۴

شکل ۴- ۳۹٫ میزان مشارکت اهالی در انتخابات ……………………………………………………………………………………. ۱۱۵

شکل ۴-۴۰٫میزان مشارکت اهالی درانتخابات براساس طبقه بندی روستاها ……………………………………………… ۱۱۶

شکل ۴-۴۱٫میزان اظهارنظر به کارهای شورای اسلامی روستا ………………………………………………………………… ۱۱۷

شکل ۴-۴۲٫ میزان مشورت روستاییان با شوراها …………………………………………………………………………………… ۱۱۸

شکل ۴-۴۳٫میزان تمایل  روستاییان به مشارکت در زمینه های مختلف …………………………………………………….. ۱۱۹

شکل ۴-۴۴٫میزان تمایل روستاییان  به مشارکت زمینه  مالی ……………………………………………………………………. ۱۲۱

شکل ۴-۴۵٫ میزان تمایل اهالی به مشارکت مالی بر اساس اندازه طبقه بندی روستاها ……………………………….. ۱۲۱

شکل ۴-۴۶٫میزان تمایل  روستاییان به خودیاری مالی ……………………………………………………………………………. ۱۲۲

شکل ۴-۴۷٫میزان تمایل  روستاییان به خودیاری مالی براساس طبقه بندی روستاها ………………………………….. ۱۲۳

شکل ۴-۴۸٫ میزان تمایل روستاییان به مشارکت فکری و مشورتی …………………………………………………………… ۱۲۴

شکل ۴-۴۹٫میزان تمایل روستائیان به مشارکت فکری ومشورتی بر اساس طبقه بندی روستاها……………………. ۱۲۴

شکل ۴- ۵۰٫ میزان تمایل اهالی به مشارکت کاری وفیزیکی …………………………………………………………………… ۱۲۶

شکل ۴-۵۱٫ میزان تمایل اهالی به مشارکت کاری وفیزیکی بر اساس طبقه بندی روستاها…………………………… ۱۲۶

شکل ۴-۵۲٫میزان تمایل روستائیان به رعایت حرائم ……………………………………………………………………………… ۱۲۷

شکل ۴-۵۳٫میزان تمایل روستائیان به رعایت حرائم بر اساس طبقه بندی روستاها …………………………………… ۱۲۸

شکل ۴- ۵۴٫ میزان تمایل  اهالی به اهدای زمین …………………………………………………………………………………… ۱۲۹

شکل ۴-۵۵٫میزان تمایل اهالی به اهدای زمین بر اساس طبقه بندی روستاها……………………………………………… ۱۲۹

شکل ۴- ۵۶٫کاربری انتخابی زمین اهدایی از طرف اهدا کننده ………………………………………………………………. ۱۳۰

شکل ۴-۵۷٫ میزان تمایل اهالی به حل تعارضات …………………………………………………………………………………… ۱۳۲

شکل ۴- ۵۸٫ میزان تمایل اهالی به حل تعارضات براساس  طبقه بندی روستاها………………………………………… ۱۳۲

شکل ۴-۵۹٫ میزان  مشارکت اهالی در فعالیتهای فرهنگی ………………………………………………………………………. ۱۳۴

شکل ۴-۶۰٫میزان مشارکت اهالی در فعالیتهای فرهنگی بر اساس طبقه بندی روستاها……………………………….. ۱۳۴

شکل ۴-۶۱٫ابعاد مشارکت روستاییان …………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

شکل ۴-۶۲٫ عامل تصمیم گیرنده روستا از نظر اهالی ……………………………………………………………………………. ۱۳۷

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                           صفحه     

شکل ۴- ۶۳٫ تأمین منافع وتأثیر آن بر مشارکت …………………………………………………………………………………….. ۱۳۸                                                                               شکل ۴-۶۴٫ علل کاهش مشارکت روستاییان………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹                                                                                                                    شکل ۴- ۶۵ .تمایل اهالی به پاداش در ازای خدمات………………………………………………………………………………. ۱۴۰                                                                                                     شکل ۴-۶۶٫تمایل اهالی به پاداش در ازای خدمات براساس طبقه بندی روستاها……………………………………….. ۱۴۰

شکل ۴-۶۷٫ وجود تشکل های مردمی در زمینه تعیین حق آبه…………………………………………………………………. ۱۴۱                                                                       شکل ۴-۶۸٫ مشارکت در زمینه تعیین حق آبه براساس طبقه بندی روستاها………………………………………………. ۱۴۱                                                                                             شکل ۴- ۶۹٫ وجود تشکل های مردمی در زمینه تعیین نوع وزمان کشت………………………………………………….. ۱۴۲                                                                           شکل ۴-۷۰٫ مشارکت روستاییان در زمینه نوع وزمان کشت براساس طبقه بندی روستاها……………………………. ۱۴۲                                                              شکل ۴-۷۱٫ میزان تمایل روستاییان برای یکپارچه سازی اراضی……………………………………………………………… ۱۴۴                             شکل ۴- ۷۲٫ میزان تمایل روستاییان برای یکپارچه سازی اراضی براساس طبقه بندی روستاها………………………………… ۱۴۴                        شکل ۴- ۷۳٫ تأثیرنقش مشارکت در توسعه روستا………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

شکل ۴- ۷۴٫ میزان نقش مشارکت در توسعه روستا……………………………………………………………………………….. ۱۴۶

شکل ۴-۷۵٫ میزان نقش مشارکت در توسعه روستا بر اساس طبقه بندی روستاها………………………………………. ۱۴۷

شکل ۴-۷۶٫ تأثیر نقش مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………… ۱۴۷

شکل ۴-۷۷٫ میزان نقش مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی …………………………………………………………… ۱۴۹                                                                            شکل ۴-۷۸٫میزان نقش مشارکت در توسعه اقتصادی واجتماعی براساس طبقه بندی روستاها…………………….. ۱۴۹

شکل ۴-۷۹٫ میزان اعتقاد به نقش مشارکت در توسعه فرهنگی………………………………………………………………… ۱۵۰                                                   شکل ۴-۸۰٫ میزان اعتقاد به مشارکت درتوسعه فرهنگی بر اساس طبقه بندی روستاها………………………………. ۱۵۱

شکل ۴-۸۱٫میزان اعتقاد به نقش مشارکت در توسعه کالبدی…………………………………………………………………… ۱۵۳

شکل ۴-۸۲٫ میزان اعتقادبه نقش مشارکت در توسعه کالبدی بر اساس طبقه بندی روستاها ……………………….. ۱۵۳                                                                                            شکل ۵-۱٫مشارکت از طریق نیروی انسانی واهدای زمین ومالی ……………………………………………………………… ۱۵۷

شکل ۵-۲٫ میزان مشارکت در توسعه روستایی……………………………………………………………………………………….. ۱۶۰

 

 

 

 

 


چکیده

رشد و توسعه روستایی، ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد، چرا که مشارکت در واقع کارایی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کیفیت تصمیم گیری برای مناطق روستایی را افزایش می دهد. ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی، از پویایی روستاها می کاهد. و رشد وشکوفایی روستاها را با دشواری مواجه می سازد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نقش مشارکت های مردمی در توسعه روستاهای بخش خشکبیجار، شهرستان رشت می باشد. بر این اساس مطالعه بر روی ۴۰۰نفر از روستائیان، در ۱۸ روستای نمونه بخش خشکبیجار شهرستان رشت انجام گرفته ودر آن از دو روش اسنادی (کتابخانه ای)و مطالعات میدانی با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از تهیه پرسشنامه و بررسی اعتبارروایی و پایایی آن مقدارآلفای کرانباخ (۰٫۸۱)،پرسشنامه ها در بین روستاهای نمونه در بین  افراد توزیع شده و از نتایج آنها برای تأیید یا رد فرضیه ها استفاده گردیده. برای آزمون فرضیه ها با استفاده ازمؤلفه های  سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی خانوارها، میزان رضایت و میزان مشارکت روستاییان،درفرآیندتوسعه روستایی از طریق آزمون های ویلکاکسون، همبستگی اسپیرمن و کروسکال والیس اقدام شده است.مطالعات انجام شده نشان می دهد که در محدوده مورد مطالعه، علاوه بر وجود پتانسیل ها و زمینه های مشارکت روستائیان در توسعه روستایی، موانع و مشکلاتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر سر راه مشارکت فعال روستائیان وجود دارد، که رفع هر کدام از آنها مستلزم به کار گیری راهکارهای اساسی است. مجموعه اقدامات مذکور، به ارائه راهکار و برنامه ریزی منطبق با توانمندی موجود در ناحیه روستایی مورد نظر نیاز دارد.

 

واژگان کلیدی :روستا، مشارکت،توسعه روستایی، بخش خشکبیجار، شهرستان رشت.

 

 

 


 

مقدمه

در فرایند تاریخی تحولات مربوط به توسعه روستایی، در دهه های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم، تغییر از نگرش رشدبه سوی توسعه اجتماعی و توسعه انسانی، دربردارنده این پیام بود که عامل اقتصادی و برنامه ریزی متمرکز به تنهایی نمی تواند معادله توسعه را تبیین کند. در این دهه ها، بسیار از کشورهای در حال توسعه به منظور دستیابی به توسعهاجتماعی و اقتصادی به ویژه در نواحی روستایی روش هایی  را تحت عنوان راهبردهای توسعه آزمودند(مطیعی لنگرودی و نجفی کانی،۱۳۸۵،ص۱۴۷). توسعه در ابتدا به سازمانهای مشارکتی و ساختار نهادی توسعه مربوط است که ظرفیت و توانایی مردم را در کنترل زندگی واداره مشکلات جامعه افزایش می دهد ( Michael,2002,P5) .موضوع مشارکت(درمعناومفهوم چند بعدی آن) از موضوعات بسیار پراهمیت در توسعه وپیشرفت محسوب می گردد(simpson,B.Cala,C.,2001,P1) .امروزه بیشتر  صاحب نظران توسعه روستایی معتقدند که دستیابی به توسعه ی پایدار بدون مشارکت آحاد مردم ممکن نیست و بدون تردید با مشارکت مردم دوره گذار توسعه تسهیل ، تسریع و کم هزینه تر می شود. تجربه تاریخی کشور ما ضمن تأکید بر اعمال راهبرد بالا به پایین در توسعه، از شکست آن در فرآیند توسعهروستایی حکایت داد. بنابراین، برمبنای این تجربه و افزایش حوزه معرفتی و دانش علمی، لازم است که جامعه، توجه به توسعه روستایی را با محوریت مشارکت مردمی، سرلوحه برنامه ها و تدابیر خود قرار دهد.توسعه خودجوش و درون زا حکم می کند که در تمامی مراحل توسعه و در شرایط مختلف، مبنای کار برجلب مشارکت مردم محلی در جهت بسیج منابع و نهادینه سازی مشارکت های محلی با تأکید بر توانمندسازی و ظرفیت سازی قرار گیرد. مشارکت مردم باعث می شود تا مردم با برنامه ها و عناصر جدید احساس بیگانگی نکنند و از سوی دیگر درطول طراحی و پس از آن در انجام و نگهداری طرح ها سهیم باشند، طرح و محصول به دست آمده را از آن خود بدانند ودر نگهداری و پویایی آن بیشترین همکاری را داشته باشند.در مقوله توسعه روستایی، مشارکت و توانمندسازی مردم محلی دارای اهمیت فراوانی است. در گذشته، بر گزینه ی کار برای مردم روستایی تأکید می گردید، ولی امروزه و ازدیدگاه مشارکتی بر گزینه ی   کار به وسیله  مردم روستایی تأکید می شود.لذاتوانمندسازی مردم روستا کمک مؤثری به آنان برای تشخیص، تجزیه و تحلیل مسائل و رویدادها ودرنتیجه تصمیم مقتضی در مواجهه با شرایط پیش بینی نشده و متغیر می نماید (حیاتی ،۱۳۸۶،ص۱۷۶).ولی متأسفانه گاهی مشاهده می شود که در یک منطقه طرح های آبادانی اجرا می شود، بدون اینکه روستائیان آن منطقه در جریان امور قرار گیرند. پس از اتمام برنامه ها و پروژه ها، به دلیل عدم مشارکت دادن روستائیان در جریان تصمیم گیری،برنامه ریزی واجرا استقبالی در استفاده وبهره برداری از آن به عمل نمی آید(نجفی کانی،۱۳۹۱،ص۱۲۰). لذا برای اینکه برنامه ها و هزینه های صورت گرفته در روستاها به توسعه منجر گردد باید نیازها و خواسته های روستائیان را شناسایی کردوآنها را در انجام امور مشارکت داد. زیرا که از یک سو مشارکت روستائیان موجب تقویت مؤسسات روستایی و سازمان های اجتماعی که فرآیند توسعه را تسهیل می کنند منجر خواهد شدواز سویی موجب به کار گیری توانایی و استعداد های روستائیان در جهت توسعه ملی و نگه داشت جمعیت روستاها و کاستن نابرابری های منطقه ای خواهد گردید(سرور وموسوی،۱۳۹۰،ص۱۱۹). ولی متأسفانه گاهی مشاهده می شود که در یک منطقه طرح های آبادانی اجرا می شود، بدون این که روستاییان آن منطقه در جریان امور قرار گیرند. پس از اتمام برنامه ها و پروژه ها، به دلیل عدم مشارکت دادن روستاییان در جریان تصمیم گیری، برنامه ریزی واجرا، استقبالی در استفاده وبهره برداری از آن به عمل نمی آید. برای اینکه چنین مشکلی بروز نکند، باید هنگام تصمیم گیری وبرنامه ریزی، روستاییان مشارکت داشته باشند حتی از آنها خواسته شود که در مرحله اجرا،نگهداری وارزیابی نیز به صورت فعال شرکت کنند(نجفی کانی،۱۳۹۱،ص۱۲۰).

برای بررسی ارتباط بین مشارکت و همیاری مردم و سطح توسعه یافتگی روستاهای بخش خشکبیجارپایان نامه حاضر در پنج فصل به شرح زیر تدوین شده است :

فصل اول ) طرح تحقیق :در این فصل ضمن بیان مسئله و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق را عنوان نموده و پس از تدوین فرضیه ها وچگونگی روش تحقیق، مفاهیم و واژه های تحقیق بیان شده است.

فصل دوم )مبانی نظری، روش شناسی و تکنیک های تحقیق :در این فصل به بیان تعاریف و مفاهیم مشارکت و موضوعات مرتبط با مشارکت و بیان دیدگاه های صاحب نظران پرداخته شده است.

فصل سوم )ویژکی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه:در این فصل به بیان ویژگی های طبیعی و انسانی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه پرداخته می شود. از نظر ویژگیهای طبیعی، بخش خشکبیجاریکی از شش بخش شهرستان رشت می باشد که در شمال شرقی آن واقع شده است واز نظر ویژگی های انسانی براساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس ومسکن ۱۳۹۰، محدوده مورد مطالعه دارای ۳۷ روستا، ۲۰۱۱۶ نفر جمعیت و ۶۵۶۶ خانوار می باشدودر حال حاضر نرخ باسوادی در محدوده مورد مطالعه ۷۶٫۲۹درصد می باشد. از نظر اقتصادی، مهمترین منبع درآمدی روستاهای محدوده مورد مطالعه بر محور زراعت و عمدتاً کشت برنج استواراست و میزان تولید برنج بستگی به عوامل طبیعی، خصوصاً آب وهوا و میزان بارش در زمان مناسب دارد.

فصل چهارم)یافته های تحقیق :در این فصل به تجزیه وتحلیل یافته ها در غالب جداول حاصل از پاسخ روستاییان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مشارکت دادن روستائیان در طرحها و پروژه های توسعه روستایی و توجه به خواست ها و نیازهای روستائیان در تهیه طرح های توسعه رو ستایی امری ضروری می باشد برای تحقق این امر مهم برنامه ریزان باید مشکلات درآمدی روستائیان محدوده مورد مطالعه را در اولویت برنامه های خود قرار دهند واز ظرفیتها و پتانسیلهای موجوداز جمله توسعه کشاورزی و گردشگری روستایی که منبعی برای اشتغال و درآمد و ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی- اجتماعی در محدوده مورد مطالعه می باشد استفاده کنند.

فصل پنجم)آزمون فرضیه ها، نتایج وپیشنهادها:در این فصل به آزمون چهار فرضیه این تحقیق وبیان نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.

 

 

تعداد صفحه : ۱۹۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***