دانلود پایان نامه ارشد:تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

دانشکده پردیس بین المللی ارس

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان فارسی :

تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

مطالعه موردی شهر تبریز

عنوان انگلیسی :

An analysis on the locational patterns of metro terminals in urban areas

Case study of Tabriz city The

استاد راهنما :

دکترمحمد رضا پورمحمدی

 

 

استاد مشاور :

دکتر میرستار صدرموسوی

آذر ماه ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

الف) مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

ب) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

د) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

ر) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

ز) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۶

س) سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۶

ش) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

ص)روش تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

ط)روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۷

ظ ) نتایج مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

ک) برنامه زمانبندی انجام پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………..۸

 

فصل دوم : تعاریف و مبانی و مفاهیم نظری تحقیق

 

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲-۱- تعریف سیستم حمل و  نقل شهری……………………………………………………………………………………………۹

۲-۲- ۲- انواع سیستم های حمل و نقل عمومی شهری………………………………………………………………………۱۰

الف) مترو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

ب) قطار سبک شهری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

ج) منوریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

د) تراموا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

ه) اتوبوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

و) تاکسی و خودروهای شخصی………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲-۳- تعریف پایانه ها و ارتباط با  سیستم حمل و نقل شهری………………………………………………………….۱۳

الف) مشخصات پایانه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

ب)  عوامل ساخت پایانه ها………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۴- انواع پایانه ها ازنظر مقیاس…………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۵- انواع پایانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۶- عملکرد پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۷- وظایف پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۸- مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای جمعی آن…………………………………………………………………..۱۷

الف) فضای تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

ب) فضاهای فرصت یا مکث……………………………………………………………………………………………………………….۱۹

ج) فضاهای حرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۹- مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳- رویکردهای نظری………………………………………………………………………………………………………………………  ۲۴

۲-۳- دیدگاه های نظری حمل و نقل درون شهری………………………………………………………………………………۲۴

۲-۳-۱- نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه ۱۹۱۰ ………………………………………………………………………۲۴

۲-۳-۲-  نظریه های حمل و نقل شهری از ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۶

۲-۳-۳-  نظریه های حمل و نقل شهری از ۱۹۸۰ تا کنون………………………………………………………………..۲۸

۲-۴-  مدل ها و روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۱- بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی…………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۲- توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۳- سیاست ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………..۳۱

۲-۵- مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۵-۱- معیارهای مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۵-۲- مکانیابی ایستگاه های مترو………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۵-۳- انواع ایستگاه های مترو و مکانیابی نقاط ……………………………………………………………………………….۳۵

الف) ایستگا ه های انتهایی……………………………………………………………………………………………………………….۳۵

ب) ایستگاه های اجباری………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

ج) ایستگاه های میانی……………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۶- اصول و برنامه ریزی درونی پایانه……………………………………………………………………………………………… ۳۶

الف) اصل جامعیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

ب) اصل سازگاری فضاها ، فعالیت ها و همجواری درونی……………………………………………………………….۳۶

ج) اصل ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

د) اصل امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

ه) اصل دسترسی آسان…………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

و) اصل تمرکز……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

ی) خوانایی فضاهای پایانه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

ن) سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف………………………………………………………………………………۳۶

۲-۷-  تجارب جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۷-۱- معرفی پروژه های موفق مترو در جهان……………………………………………………………………………………۳۷

الف) متروی کوپنهاگ…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

ب) متروی برلین………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

پ) ام تی آر هنگ کنگ چین…………………………………………………………………………………………………………..۳۸

ث) متروی نیویورک آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………۳۹

ج) متروی پاریس پاریس – فرانسه…………………………………………………………………………………………………….۴۰

م) متروی لندن – انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………۴۱

ن) متروی مسکو – روسیه………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

و)متروی دبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

ه) ایستگاه های مختلف استکهلم سوئد …………………………………………………………………………………………..۴۴

ی) ایستگاه بلوار فورموسا ـ کائوسیونگ، تایوان……………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۷-۲- ابعاد اجتماعی در تجارب جهانی موفق………………………………………………………………………………………۴۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

 

فصل سوم : بررسی و شناخت وضع موجود

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۱- ویژگیهای عمومی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۲-  مطالعات جغرافیایی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………۵۲

الف) توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

ب)  هیدرولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

ج)  مورفولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۳-۳-  اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۴- جغرافیای سیاسی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۵- ویژگیهای تاریخی تبریز…………………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۶- ویژگیهای فرهنگی _ اجتماعی  شهر تبریز……………………………………………………………………………….۵۹

۳-۷- ویژگی های جمعیتی و نیروی انسانی شهر تبریز………………………………………………………………………۶۰

۳-۸- ویژگی های اقتصادی منطقه…………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۹- ویژگی های کالبدی شهر تبریز…………………………………………………………………………………………………….۶۳

۳-۱۰- مطالعات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………..۶۵

الف) آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

ب)  آلودگی خاک…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

ج) آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی……………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۱۱- تاسیسات شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………۶۶

الف) بررسی وضعیت شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب شهر تبریز…………………………………………………..۶۷

ب) مشخصات برق تبریز و نیروگاههای آن………………………………………………………………………………………..۶۷

ج) مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

د)  مشخصات و بررسی وضعیت گاز طبیعی در شهر تبریز……………………………………………………………..۶۸

۳-۱۲- مطالعات شهرسازی و معماری……………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۱۳- شبکه راه های منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۱۴- شبکه ارتباطی_شبکه معابر………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۱۵- حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۳-۱۶- زمینه مطالعات سیستم حمل و نقل سریع همگانی تبریز…………………………………………………………۷۵

۳-۱۷- سابقه واگن اسبی در تبریز…………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۱۸- مترو و قطار شهری……………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

الف) نقشه مترو شهر تبریز و بررسی خطوط قطار شهری تبریز……………………………………………………….۷۸

ب) ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۱۹-  تجهیزات سازمان قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………………۸۱

۳-۲۰- معرفی دپو و پارکینگهای خط۱ قطارشهری تبریز…………………………………………………………………….۸۲

الف ) پایانه ائل گولی…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

ب ) پایانه لاله……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۲۱ – ناوگان قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۲۲ – معرفی ایستگاه های خط یک……………………………………………………………………………………………………..۸۴

 

فصل چهارم : الگوهای تحلیلی و ارزیابی ایستگاه ها

 

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۲ – تعیین عوامل و متغییرها……………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱- عوامل موثر درارزیابی ایستگاه ها……………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲-۲- تعریف عوامل موثر درارزیابی…………………………………………………………………………………………………… ۹۰

۴-۲-۳- متغیرهای عوامل موثر در مکانیابی ایستگاه ها………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۴- متغییرهای بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۳- شاخص های انتخاب شده……………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۴-۴- پرسشنامه شاخص های انتخاب شده……………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۵- روش AHP………………………………………………………………………………………………………………………………….101

۴-۵-۱- ایجاد ماتریس مقایسه دو تایی……………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۴-۵-۲- محاسبه وزن های معیار…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۵-۳- وزن دهی گزینه ها………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۵-۴- تخمین نسبت توافق………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۶- تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP برای ایستگاه یک از فاز یک قطار شهری تبریز……………..۱۰۳

۴-۶-۱- ماتریس مقایسه دو تایی معیارهای بکار رفته در شاخص های کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و نظم و ایمنی ایستگاه یک  تا هفت…………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۶-۲- بررسی سازگاری در قضاوتها…………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۷- نتیجه گیری تجزیه و تحلیل ایستگاه ها با روش Ahp…………………………………………………………….136

۴-۸- نقشه کاربری اراضی در ایستگاه های فاز یک خط یک………………………………………………………………۱۴۲

۴-۸-۱- نوع کاربری ها، مساحت کاربری ها و درصد سطح اشغال شده هر کاربری در ایستگاه های فاز یک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۴-۹- نتایج بررسی کاربری اراضی در هفت ایستگاه اول از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…..۱۴۳    الف) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره یک و دو از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

ب)نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره سه وچهار از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶

ج) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره پنج، شش وهفت از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

۴-۱۰- سازگاری کاربری ها , نقشه سازگاری کاربری های  ایستگاه ها…………………………………………..۱۵۱

 

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

۱-۵-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۵-۲- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

  • فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
  • فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
  • فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۵-۳- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

۵-۴-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

) مقدمه :

رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن نرخ مالکیت سواری و افزایش جریان ترافیک شهری باعث ایجاد مشکلات در امر جابه جایی مسافران شده است. یکی از مهمترین عناصر شهری ، سیستمهای حمل و نقل عمومی شهرها است. از طرفی حمل و نقل عمومی و جابه جایی مسافران به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه شهری نام برده میشوند. بهره برداری مطلوب از یک سیستم حمل ونقل در گرو شناسایی آن سیستم و خصوصیات آن است. اولین گام مهم و ضروری در شناسایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر شناسایی محل استقرار پایانه ها است.کارایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر بستگی به مکانهایی است که پایانه ها در آن مکانها به وجود آمده اند. انجام مطالعات تحلیلی قبل از استفاده و بهره برداری از سیستم حمل و نقل شهری لازم و ضروری است که در این پایان نامه به تحلیل الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو (شهر تبریز) خواهیم پرداخت. نحوه استقرار پایانه ها ،سازگاری با کاربری های اطراف محیط خود و همسایگی ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

کلمات کلیدی : ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری ، پایانه ها ، مترو ، مکانیابی،تبریز

 

ب) بیان مسئله

رشد شتابان شهر نشینی در سه دهه گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها

متناسب نبوده و مشاغل مولد مورد نیاز را ایجاد نکرده است. از آنجا که توزیع فضایی شهرها و جمعیت کنترل شده در چهارچوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگیهای  بخشی و ناحیه ای باشد صورت نگرفته است ، مشکلاتی ناشی از  رشد شتابان شهر نشین ابعاد پیچیده ای یافته است. جمعیت بیش از حد شهرها ، مهاجرت بی رویه از روستا به شهر ، ایجاد مناطق پرجمعیت حاشیه نشین ، عدم انسجام و رعایت مسئله همجواری کاربری های مختلف درون شهرها ، عدم دسترسی مناسب به تسهیلات ، جایابی نامناسب کاربری های شهری و………….. معضلاتی است که غالب شهرهای ایران با آن روبرو هستند.(رجبی ، ۱۳۹۱: ۱۲۵) فضاهای عمومی شهری از اصلی ترین اجزاء ساختار و سازمان فضایی کالبدی شهر و بستر تعاملات اجتماعی هستند. رشد سریع جمعیت ، تحولات کالبدی ناشی از آن ، تاثیر دیدگاه های مدرنیستی و توجه زیاد به سود اقتصادی ، فضاهای شهری را از میان برده و بافت شهری را متراکم تر ساخته است. فضاهای شهری گذشته مثل تکایا ، میادین ، بازار و حمام که محل اجتماع مردم بوده اند تحت تاثیر این تغییرات و دگرگونی معیارها ، ارزشها و سنتها ، دیگر کارایی گذشته خود را ندارند در این میان ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمینی (مترو) ، امکانات و نیازهای تازه ای را با خود به همراه آورده است. نحوه اتصال این شبکه به شبکه راه های پیاده و سواره توسط ایستگاههای مترو و ورودی های آن تعریف می شود این نقاط اتصال یعنی ایستگاهها ، فضاهای جدیدی در درون بافت شهرها هستند که می توان از آنها در ایجاد فضاهای شهری پویا سود جست. تجمع افراد و به دنبال آن پدید آمدن فعالیتها در اطراف این ایستگاههای نوظهور اجتناب ناپذیر است و میتواند بافت پیرامون آن را کاملا دگرگون سازد. ایجاد ایستگاههای مترو بدون توجه به ویژگی های بافت پیرامون و نیازها و امکاناتی که فراهم می آورد ، تهدیدی برای بافت شهری به شمار آمده و بر بی نظمی ها می افزاید(سید زاده خرازی، ۱۳۹۱: ۴۱) ایستگاهتی مترو یکی از مهمترین کاربریها در شهرها میباشند. با توجه به فعالیت هایی که در این فضاها صورت می گیرد ، این فضاها نسبت به سایر کاربری های خدمات شهری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. پایانه ها باید به نحو شایسته ای در سطح شهر مکانیابی گردند . به علت رشد سریع شهر نشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، خدمات شهری با مسائل و مشکلات بی شماری روبه رو شده اند. پایانه های سیستم حمل ونقل شهری که یکی از کاربری های مهم و حیاتی شهر هستند با مشکلاتی درگیر می باشند.(رجبی ، ۱۳۹۱: ۱۲۵) با توجه به مسائل ذکر شده ، ارزیابی جامع در خصوص برنامه ریزی صحیح به  منظور ارتقای کمی و کیفی پایانه ها به عمل خواهد آمد. یکی از عوامل مهم توسعه شهرها ، توسعه حمل و نقل شهری است. ترافیک شهری عامل ایجاد آلودگی های محیط زیستی ناشی از سوخت مواد فسیلی وسایل نقلیه ، آلودگی های آب و هوایی ،آلودگی های صوتی و همچنین عامل مهمی در به وجود آمدن ناراحتی های روحی و روانی در کنار افزایش زمان جابجایی و سفر روزانه برای انجام کارهای روزمره افراد جامعه را به ارمغان می آورد. این علل اهمیت سیستم حمل ونقل عمومی و توسعه بهینه و کاهش  مشکلات شهری را برجسته میسازد. تحلیل مکانیابی این پایانه ها ، ارایه نقاط قوت و پتانسیل های این پایانه ها و نقاط منفی این مکانیابی در شناخت صحیح سیستم مترو نقش بسیار موثری خواهد داشت. یکی از مسائل مهم سیستمهای مترو شهرها ، مکانیابی پایانه های این سیستمها می باشد (بهرامی ،۱۳۸۸)

منظره شهر خوب و نظام حمل و نقل مناسب دو روی یک سکه هستند. کیفیت سفرهای رفت و برگشت توقف های و ایستگاه ها تاثیری مستقیم بر کارایی و کیفیت نظام حمل و نقل عمومی دارد. کل سفر از خانه به مقصد و برگشت باید در تمامیت خود دیده شود. مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری مناسب و تهسیلات مناسب در ایستگاهها در روز و شب برای حصول اطمینان از آسایش و حس امنیت عناصر مهمی هستند( یان گل ، ۱۹۳۶: ۱۰۶)

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی های شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری های شهری است.  به این ترتیب که فعالیتهای مختلف نیازمند فضای مناسب می باشند و امکان استقرار آنها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی؛ ترافیکی و شرایط آب و هوایی ، ارزیابی مکانیابی پایانه های مترو شهر مطالعاتی تبریز مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد ، به این ترتیب که  تک تک ایستگاه ها از نظر تاثیر آنها بر روی رونق اقتصادی و محیط زیستی و آثار اجتماعی و همچنین اثرگذاری این ایستگاه ها بر کاهش یا افزایش ترافیک محدوده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : ۲۲۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***