دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : تحقیقات آموزشی

عنوان : تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته: تحقیقات آموزشی

عنوان:

تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر

استاد راهنما:

دکتر محمد حاجی زاد

 

استاد مشاور:

دکتر یاسمن مدانلو

پائیز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چکیده ۱
 
فصل اول: کلّیّات پژوهش
مقدمه. ۲
مقدمه. ۳
بیان مساله. ۴
اهمیت و ضرروت پژوهش۵
اهداف پژوهش۶
الف) اهداف کلی.. ۶
ب) اهداف ویژه ۶
سوالات پژوهش۷
الف) سوال اصلی.. ۷
ب) سوالات ویژه ۷
تعاریف مفاهیم واصطلاحات۷
الف- تعاریف نظری.. ۷
ب- تعاریف عملیاتی.. ۸
 
فصل دوم: ادبیّات و پیشینه پژوهش
مقدمه. ۱۰
۱- مبانی نظری پژوهش۱۱
مفاهیم رهبری.. ۱۱
وظایف رهبری.. ۱۲
سبک های رهبری.. ۱۲
سبک های مبتنی بر استفاده از اقتدار. ۱۳
سیستم های مدیریت لیکرت۱۳
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چگونگی پدیداری دیدگاه رهبری.. ۱۳
مهارت مدیران کاریزماتیک و امنیت مدار. ۱۴
ارتباطات-کارباگفتاروجنبه مکتوب زبان شناختی. ۱۴
عناصر رهبری اثربخش ۱۵
رهبری امنیت مدار و استراتژیک۱۷
مهارت استراتژیک رهبران. ۱۸
رهبری امنیت مدار و خدمتگزار. ۲۰
کاربردهای رهبری امنیت مدار. ۲۱
رفتار سازمانی کارکنان. ۲۳
رویکردهای موثر رهبری بر توانمندسازی کارکنان. ۲۵
بهداشت در قرون باستان. ۲۷
بهداشت در جهان اسلام. ۲۹
سطوح بهداشت۲۹
پیشگیری سطح اول. ۲۹
ارتقای بهداشت۲۹
حفاظت ویژه در مقابل وقایع بهداشتی و بیماری ها ۳۰
پیشگیری سطح دوم. ۳۰
پیشگیری سطح سوم. ۳۰
بهداشت عمومی.. ۳۰
۲- پیشینه پژوهش۳۱
الف) پژوهش های انجام شده در داخل کشور. ۳۱
ب) پژوهش های انجام شده در  خارج از کشور. ۳۳
نتیجه گیری.. ۳۵
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل سوم: روش شناسی پژ‍وهش
مقدمه. ۳۷
نوع پژوهش۳۷
جامعه آماری.. ۳۷
نمونه و روش نمونه گیری.. ۳۸
ابزار پژوهش۳۸
روایی و پایایی.. ۳۸
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش۴۰
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
مقدمه. ۴۲
الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده هـا ۴۳
ب) تجزیه و تحلیل استنباطی داده هـا ۴۹
 
فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها
جمع بندی.. ۵۶
یافته های پژوهش۵۷
بحث و تفسیر داده ها ۵۹
نتیجه گیری.. ۶۱
محدودیت ها ۶۲
الف) محدودیت در قلمروپژوهش۶۲
ب) محدودیت های اجرایی.. ۶۲
پیشنهادها ۶۳
الف) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش۶۳
ب) پیشنهادات برای پژوهشگران آتی.. ۶۴
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
منابع
الف) منابع فارسی.. ۶۶
ب) منابع انگلیسی.. ۶۸
 
پیوست­ها
پیوست۱: پرسشنامه. ۷۰
پیوست۲: جداول مربوط به spss. 72
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی.. ۷۴
چکیده انگلیسی. ۷۵

فهرست جد ول

عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول(۳-۱)  توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت… ۳۷
جدول(۳-۲)  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت… ۳۸
جدول(۳-۳)  مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ها ۳۹
جدول(۴-۱) توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت… ۴۳
جدول(۴-۲) توزیع فراوانی سن آزمودنی ها ۴۴
جدول(۴-۳)توزیع فراوانی  تحصیلات آزمودنی ها ۴۵
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه خدمت… ۴۶
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک پست سازمانی.. ۴۷
ﺟﺪول (۴-۶): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ… ۴۸
جدول(۴-۷) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مولفه اثربخشی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. ۴۹
جدول(۴-۸) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای امنیت روانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. ۵۰
جدول(۴-۹) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای امنیت روانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. ۵۱
جدول(۴-۱۰) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مشاهده پتانسیل کارکنان شبکه بهداشت و درمان. ۵۲
جدول (۴-۱۱): رتبه بندی شاخص های رهبری امنیت مدار با بهره گرفتن از آزمون فریدمن.. ۵۳
جدول(۴-۱۲) نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان  ۵۴
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار(۴-۱) توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت… ۴۳
نمودار(۴-۲) توزیع فراوانی سن آزمودنی ها ۴۴
نمودار(۴-۳) توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها ۴۵
نمودار(۴-۴) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک  سابقه خدمت… ۴۶
نمودار(۴-۵) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک پست سازمانی.. ۴۷


چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر به تعداد ۳۱۰ نفر تشکیل داده­اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد ۱۵۶ نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. ابزار
اندازه­گیری این تحقیق پرسشنامه استاندارد کومب که دارای ۴ بعد در ابعاد اثربخشی روانی، امنیت روانی، مقبولیت کارکنان، مشاهده پتانسیل می­باشد، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون تی تک نمونه­ای) با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر اثرگذار بوده است.
 فصل اول
کلّیّات پژوهش
 
مقدمه
امروزه، رهبری به انواع مختلفی از مهارت ها و شیوه­های انعطاف پذیر، به منظور، مواجهه با چالشهای تغییر و تقاضاهای جدید نیازمند است.رهبری امنیت مدار یک رابطه مثبت، مبتنی بر نظریه رهبری است. رهبرامنیت مدار با ایجاد امنیت از طریق ارزشگذاری، مقبولیت و قدردانی و فراهم آوردن زمینه کاوش از طریق تأکید بر رشد، توسعه و پتانسیل و نیز رسیدگی به وظایف وموقعیت ها از طریق یک رویکرد مثبت، زمینه رشد ، یادگیری و نوآوری را در سازمان فراهم می آورد و سازمان را در جهت تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده، سوق می دهد.
رهبران خدمت گزار با ایجاد ویژگیهایی چون اعتماد، تعهد و گسترش فضای دوستی و مهرورزی میزان ارتباطات میان اعضای سازمان را گسترش داده و روابط اجتمایی سازمان را تقویت می­کنند. علاوه بر این ویژگی ها که منجر به ارتقاءرضایت شغلی در سازمان است رهبران خدمت گزار با توسعه و آموزش پیروان همچنین تلاش جهت توانمندسازی آنها و توجه به مسئله یادگیری و یاددهنگی باعث تسهیل گام­های سازمان به سوی سازمان دانشی می شود.
رهبری امنیت مدار، رویکردی را در پیش می گیرد که به واسطه ی آن، سازمان ها قادر خواهند بود پویایی بین بهره برداری از منابع موجود که قابل پیش بینی­تر و شناخته شده تربه نظر می­رسند با نوآوری وتغییرریسک پیوند خورده است را مدیریت نمایند.بنابراین، وجود یک رهبرامنیت مدار به عنوان پایگاه امن برای کمک به اعضای سازمانی در مدیریت پویا بین امنیت و دلبستگی بهره برداری و نوآوری، ریسک و یادگیری کاوش ضروری است.
رهبری که به عنوان یک پایگاه امن محسوب می شود، به کارکنان زیردستش در توسعه حس اعتماد به نفس، خودمختاری، شایستگی، تأثیربخشی برخویشتن و احترام به خویشتن، کمک خواهد کرد.
بیان مساله
رهبری امنیت مدارسبکی از رهبری است که می تواند بعنوان یک پایگاه امن سازمان خود را تحت پوشش قرارد داده و نماینده ی رهبر اثر بخش در سازمان باشد(شمس و همکار،۱۳۹۱،ص۱۰).چراکه امکان فعالیت و همکاری موثردر محیط سازمان را همواره از طریق روابط انسانی توام با اعتماد فراهم
می نماید.امروزه سازمان ها با چالش های بسیاری در زمینه تغییرات فناوری،محدودیت منابع مالی،محدودیت انرژی و غیره مواجه هستند.در چنین اوضاعی سازمان ها در صدد دستیابی به عواملی هستند که به عنوان مزیت رقابتی زمینه ی بقا و ارتقای آنها را فراهم آورند.در جستجوی ایمن مزایای رقابتی آنها دریافته اند که عامل مهمی که می تواند منشاء ایجاد مزیت توسعه سازمان باشد، زمینه ی رشد سازمان را در مقایسه با سازمانهای دیگر را فراهم خواهد نمود.بهرمندی از نیروی انسانی متخصص،متعهد و دارای امنیت رفتاری کافی نوعی هدایت شرایط رفتاری مناسب رهبری بر کارمندان است چرا که رفتار کارمندان تحت تاثیر محیط سازمانی و برخورد مدیریت با عوامل می باشد و می تواند این رفتار مدیر بر عملکرد کارکنان تاثیرمثبت بگذارد(خوشبخت وهمکاران،۱۳۹۱،ص۱۹).
مدیران مسئولند انگیزش لازم را در کارکنان به وجود آورند تا آنها مشاغل خود را به خوبی انجام دهند.درحالی که ممکن است مهارتهای مدیریتی برای فعالیتهای مرتبط با وظیفه افراد کافی باشد، انگیزش کارکنان و خلاقیتهای سازمانی نیاز به رهبری دارد رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان وعموم مردم را به خود جلب کرده است. موضوعی که اخیراً توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده این است که چه نوع رفتار رهبری در فرآیند سازمانی مفید خواهد بود.نوع سبک رهبری و ایجاد انگیزش در افراد توسط رهبر نسبت به سایر موارد مؤثر در به موفقیت رسیدن تیم یا سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. چنانچه سایر عوامل مؤثر در موفقیت تیم مطلوب باشد، ولی سبک رهبری در پیروان انگیزش لازم را ایجاد نکند، نمیتوان انتظار داشت که آن تیم یا سازمان به اهداف خود نائل آید(خسروی نژاد،۱۳۹۲، ص۱۳). بهترین مدیر کسی است که به حرف کارکنان گوش داده و موجبات انگیزش آنها را فراهم می آورد. مولفه های تاثیر رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان در این پژوهش از دیدگاه شمس و خلیجیان از دانشگاه الزهرا می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس پژوهشگر نسبت به بررسی وضعیت مولفه های رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان بهشهر اقدام نموده است.
اهمیت و ضرروت پژوهش
سازما نها و نهادهای امروزی ملزم هستند سلامت و کمال واقعی را جست و جو کنند وزمینه های بقا، انتظام و بالندگی را برای خود به ارمغان آورند. از اینرو، در عصر حاضر، از مدیران انتظار می­رود راهبردها را طراحی، تدوین و اجرا کرده و از سرمایه معنوی سازمان به عنوان دارائی های نامشهود که شامل قابلیتها و شایستگی های منابع انسانی است پاسداری و حمایت کنند. از مدیران و رهبران سازمانها انتظار می رود که از توانمندی­های لازم برای مهار بی­نظمی­ها وتناقضات برخوردار باشند. آنان باید صادقانه بپذیرند که مسئول تبدیل تهدیدها به فرصتها هستند.رمز موفقیت آنان در این فرایند دشوار این است که در رویه ها و روشهای خود انعطا ف پذیرتر، درانجام کارها باهو ش تر، برای تصمیم گیری در شرایط پیچیده سریعتر، در جلب رضایت مشتری وارباب رجوع موفقتر و در اجرای تغییرات بنیادی و گسترده ثابت قدم و مطمئنتر باشند(خوشبخت و همکاران،۱۳۹۱،ص۳۲) .با این اوصاف سازمانهای سده بیست و یکم شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کرده اند. در این سازمانها علاوه بر انرژی، نیروی فکر و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت می­گردد. تحت این شرایط نه تنها روشهای سلسه مراتب دستوری کنترلی مناسب نخواهد بود بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند و برای حل مشکلات خود سریعاَ اقدام و در تیم­هایی که کاملاَ خود گردان هستند ایفای نقش نمایند(عابسی، کرد، ۱۳۸۸،ص۲).
اما در سال های اخیر در بازگشتی آگاهانه نسبت به ایده ها و رویکردهای شخصیتی رهبری  ودر قالبی نو و تحت عنوان نظریه های اسناد رهبری،رهبری فره مند،رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین، نقش خود را در توانمندسازی کارکنان دو چندان نموده است. چراکه رهبری کارآفرین بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر فرایندی است که افراد را متحول کرده و با ارزش ها، خصیصه های اخلاقی و اهداف بلند مدت در ارتباط است. همانطورکه بای هام و ویلسون معتقدند مدیران نقش مهمی در شکل گیری ادراکات زیر دستان از محیط های کاری خود ایفا می کنند و توانمندسازی نقش مدیران را در سازمان ها کاهش و کم رنگ نمی سازد بلکه نقش مدیران و رهبران را در ایجاد محیط توانمندساز بسیار حائز اهمیت می سازد (حسن پور و همکاران،۱۳۹۰، ص۱۶).
تعداد صفحه : ۸۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***