دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

 

عنوان :

تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان 

           

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر مریم اوشک سرائی

نیمسال تحصیلی :

تابستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۲بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. ۳
۱-۴چهارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………… ۴
۱-۵اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۶فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۶
۱-٧تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………….. ۶
۱-۸ قلمروپژوهش………………………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش
٢۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۱-۱تعریف اقدامات مدیریت دانش………………………………………………………………………. ۱۲
٢-۱-٢تعریف دانش…………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۱-۳تعریف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱-۴سیرتاریخی مفاهیم مطرح در زمینه مدیریت دانش……………………………………………….. ۲۰
۲-۱-۵ ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱-۶اهمیت اقدامات مدیریت دانش در سازمان……………………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۷ مدل ها و نظریه های مدیریت دانش………………………………………………………………. ۲۵
۲-۲تعریف عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲-۱اهمیت عملکرد شغلی………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۲-۲نظریات مختلف در زمینه عملکرد شغلی…………………………………………………………. ۳۶
۲-۳ جو اخلاقی…………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۳-۱تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………. ۳۹
٢-۳-۲سیر تاریخی و مفاهیم مطرح در جو اخلاقی…………………………………………………….. ۴۱
۲-۳-۳ ابعاد جو اخلاقی……………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۳-۴تبیین نظریات جو اخلاقی از نگاه ویکتور و کولن……………………………………………… ۴۶
٢۳-۵اهمیت اخلاق در سازمان……………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۴جو اخلاقی و مدیریت دانش……………………………………………………………………………. ۵۱
۲-۵مدیریت دانش و عملکرد………………………………………………………………………………… ۵۱
٢۶پیشینه  ی پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………… ۵۲
۲-۷نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده……………………………………………………………….. ۵۶
 
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-٢روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۳جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۳-۱روش نمونه گیری وبرآوردحجم نمونه……………………………………………………………. ۶۰
۳-۴ روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش………………………………………………………….. ۶۱
۳-۵معرفی پرسشنامه ی تحقیق………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۵-۱روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۵-٢پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… ۶۴
۳-۶روش تجزیه تحلیل داده های پژوهش………………………………………………………………… ۶۴
۳-۷ الگوریتم اجرای تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶۵
فصل چهارم:جمع آوری وتجزیه تحلیل داده های پژوهش
۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۴-٢توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………… ۶۷
۴-٢-۱توصیف دانشگاه های مورد بررسی…………………………………………………………………. ۶۷
۴-٢-٢توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….. ۶۸
۴-٢-۳توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….. ۶۹
۴-٢-۴توصیف  تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. ۷۰
۴-٢-۵ توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. ۷۱
۴-٢-۶ توصیف سابقه ی کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………. ۷۲
۴-۳ توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۴آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۵بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۵-۱بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………… ۸۱
۴-۵-۲بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………… ۸۲
۴-۵-۳نتایج تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۵-۴ بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق………………………………… ۸۴
۴-۶ازمون فرضیه  های پژوهش……………………………………………………………………………… ۸۵
فصل  پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۵-٢ نتایج آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۵-۳نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۵-۴ پیشنهادات برمبنای نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………….. ۹۴
۵-۵ محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۶ پیشنهادات برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………… ۹۹
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                   صفحه
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق برگرفته……………………………………………………………………. ۵
شکل ۱-۲: ساختار کلی پایان نامه…………………………………………………………………………… ۱۰
شکل ۲-۱: نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش……………………………………………………… ۲۷
شکل ۲-۲ : راهبردهای مدیریت دانش…………………………………………………………………….. ۲۹
شکل ۲-۳ : نقش اعتماد در توزیع دانش………………………………………………………………….. ۳۰
شکل ۲-۴ : مدل هفت سی…………………………………………………………………………………… ۳۰
شکل ۲-۶ : الگوی فرایند مدیریت دانش………………………………………………………………….. ۳۱
شکل ۲-۷ : مراحل مدیریت دانش………………………………………………………………………….. ۳۳
شکل ۲-۸ : عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران…………………………….. ۳۴
شکل ۲-۹ : ابعاد جو اخلاقی………………………………………………………………………………… ۵۰
شکل ۳-۱ الگوریتم اجرای تحقیق…………………………………………………………………………… ۶۵
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول ۲-۱ )ویژگی های دانش ضمنی و صریح………………………………………………………… ۱۹
جدول ۲-۲ ) ابعاد مدیریت دانش…………………………………………………………………………… ۲۲
جدول ۲-۳ )زیرچرخه های مدیریت دانش………………………………………………………………. ۲۵
جدول شماره ۲-۴ ) فضاهای جو اخلاقی…………………………………………………………………. ۴۳
جدول۲-۵) پنج گونه جو اخلاقی…………………………………………………………………………… ۴۴
جدول ۲-۶ )چارچوب انطباق فرهنگ و جو اخلاقی سازمان…………………………………………. ۵۴
جدول ۳-۱ )به تفکیک سوالات مختص به هر متغیر……………………………………………………. ۶۳
جدول ۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………… ۶۴
جدول۴-۱)توصیف دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان………………………………………… ۶۷
جدول۴-۲)توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. ۶۸
جدول۴-۳)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………. ۶۹
جدول۴-۴)توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………… ۷۰
جدول۴-۵)توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………. ۷۱
جدول۴-۶)توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. ۷۲
جدول۴-۷) توصیف متغیر عملکردشغلی………………………………………………………………….. ۷۳
جدول۴-۸) توصیف ابعادعملکردشغلی……………………………………………………………………. ۷۴
جدول۴-۹) توصیف متغیر جو اخلاقی سازمان…………………………………………………………… ۷۵
جدول۴-۱۰) توصیف ابعادجواخلاقی……………………………………………………………………… ۷۶
جدول۴-۱۱) توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش……………………………………. ۷۷
جدول۴-۱۲) توصیف ابعاد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش…………………………………….. ۷۸
جدول۴-۱۳) توصیف متغیر رضایت از مدیریت دانش………………………………………………… ۷۹
جدول۴-۱۴) توصیف متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش……………………………….. ۸۱
جدول۴-۱۶) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری………………………………………………………. ۸۴
جدول ۴-۱۷) شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………… ۸۵
جدول شماره ۵-۱) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر جو اخلاقی…………………… ۸۸
جدول شماره ۵-۲) فراوانی پاسخ ها به گویه های نگرش کارکنان به مدیریت دانش……………. ۸۹
جدول شماره ۵-۳) فراوانی پاسخ ها به گویه های مشارکت کارکنان در مدیریت دانش………… ۹۰
جدول شماره ۵-۴) فراوانی پاسخ ها به گویه های رضایت از مدیریت دانش…………………….. ۹۱
جدول شماره ۵-۵) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر عملکرد شغلیی………………. ۹۲
جدول۵-۶) نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….. ۹۳
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار۴-۱)نمودار میله ای دانشگاههای مورد بررسی پاسخ دهندگان………………………………… ۶۸
نمودار۴-۲)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………. ۶۹
نمودار۴-۳)نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………….. ۷۰
نمودار۴-۴)نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… ۷۱
نمودار۴-۵)نمودار دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………… ۷۲
نمودار۴-۶)نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان……………………………………………………… ۷۳
نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر عملکرد شغلی…………………………………………………………….. ۷۴
نمودار۴-۸) هیستوگرام  متغیر جو اخلاقی سازمان………………………………………………………. ۷۵
نمودار۴-۹) هیستوگرام  متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش………………………………….. ۷۷
نمودار۴-۱۰) هیستوگرام  متغیر رضایت از مدیریت دانش…………………………………………….. ۷۹
نمودار۴-۱۱) هیستوگرام  متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش……………………………. ۸۰
نمودار ۴-۱۲) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)……………………………………………………. ۸۲
نمودار ۴-۱۳) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)………………………………………….. ۸۳
 
چکیده
در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می نماید.
هدف این تحقیق سنجش تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از  اقدامات مدیریت دانش (نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش و مشارکت دانش) می باشد . این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی وسپس استنباطی است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه دانشگاههای گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت و پیام نور واحد رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق برابر ۹۹۷ نفر از کارکنان دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت که مشغول به ارائه خدمت هستند می باشد . که حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس ۱۶۴ نفر می باشد و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده ها از شاخص فراوانی ، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است . برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان از تاثیر معنادار  جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر معنادار نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی را نشان می دهد .
 
واژگان کلیدی : جو اخلاقی سازمان ، نگرش مدیریت دانش ، مشارکت در مدیریت دانش ، رضایت از مدیریت دانش ، عملکرد شغلی
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
۱-۱ مقدمه:
از آنجا که دنیای امروز ، دنیای تغییر اطلاعات و دانش می باشد ضروری است که سازمانها قابلیت های لازم برای فعالیت تحت این شرایط را احراز نمایند . ابزار کارآمد جهت رسیدن به این قابلیت ها ، مدیریت دانش[۱] است . جهت غلبه بر شرایط نا مطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد برخورداری از داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و دارایی حیاتی سازمان به حساب می آیند و منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها خواهد داشت. جهت دست یافتن به این هدف باید با بررسی و استفاده از عوامل موثر در رفتار سازمانی و مطالعه ی منظم (سیستماتیک ) عملیات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند سعی در توانمند سازی این نیروها داشته تا از آنها به عنوان گنجی در مدیریت دانش استفاده نمود.
یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه دهد و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سرآنهاست ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شود و توسعه داده شوند . از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( پروساک و کوهن[۲] ، ۲۰۰۱ ) .
مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و آینده ، می نمودند. در محیط های پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از  سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و تسهیم دانش در مدیریت دانش به وجود آورده است ( این کپن[۳] ، ۱۹۹۸ ) .
در این میان مبحث جو اخلاقی سازمان در راستای به اشتراک گذاری این دانش پویا در میان سازمانهای امروزی می تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. چه بسا عدم توجه به این عامل باعث شکست پروژه های یادگیرندگی در سازمانها و حتی سدّی در مقابل این امر بوده است و در نتیجه هیچگونه اشتراک گذاری دانش در سازمان صورت نگرفته است و سازمان ها را از یک مزیت رقابتی بسیار پویا محروم داشته است .با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.در این فصل مسآله تحقیق ،ضرورت و اهداف آن بیان می شود و همچنین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و مدل مفهومی آن ارائه می گردد.
تعداد صفحه : ۱۴۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***