دانلود پایان نامه ارشد:بهائیت از منظر حقوق جزا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزاو جرم شناسی

عنوان : بهائیت از منظر حقوق جزا

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی حقوق- جزا و جرم شناسی

بهائیت از منظر حقوق جزا

استاد راهنما

دکترمحمد هادی صادقی

بهمن ماه ۱۳۹۰ 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همواره فرق انحرافی با حمایت کشورهای استعماری با تاثیر بر روی باورها و اعتقادات مردم و ایجاد شبهه در این باورها باعث از بین بردن  وحدت ملی و بی اعتماد کردن آنها نسبت به حکومت شده است،یکی از این جریان های انحرافی بهائیت است که به اسم دین با تشکیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی نرم برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می آید.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علی رغم نظرات پراکنده ،در قوانین مصوب صریحاً مشخص نشده است ،لیکن با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غیر قابل خدشه است ،لذا بررسی مبانی جرم انگاری آن و همچنین ارتباط رفتارهای مجرمانه اعضای این فرقه با سایر جرائم علیه دین و امنیت می تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتکبین ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

 

کلیدوا‍‍ژه ها: بابیت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنیت نرم،جرم علیه دین.

 

 فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

الف: طرح موضوع……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

ب: بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

ج:اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۳

د: سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

ز: سابقه علمی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

و:هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

ه:روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

و: پلان کار   …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت………………………………………………………………………………………. ۵

گفتار اول: پیشینه بهائیت…………………………………………………………………………………………………… ۵

بند اول: شیخیه……………………………………………………………………………………………………………… ۵

بند دوم: بابیت……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

بند سوم: بهائیت…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بند چهارم:رهبران بهایی………………………………………………………………………………………………… ۱۱

گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت…………………………………………………. ۱۳

بند اول: بهائیت و فراماسونری………………………………………………………………………………………. ۱۴

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم………………………………………………………………………………………. ۱۶

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم…………………………………………………………………………………. ۱۹

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان…………………………………………………………………………………………. ۲۳

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء……………………………… ۲۳

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید…………………………………………… ۲۵

گفتار سوم:انکار قیامت………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت………………………………………………………………………………………… ۲۸

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ …………………………………………………………………………………….. ۲۸

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت………………………………………………………………… ۳۰

 

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………. ۳۲

گفتار اول: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

بند اول: آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………….. ۳۶

بند دوم: احادیث و روایات…………………………………………………………………………………………….. ۳۹

گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

بند اول: امنیت و نظم عمومی……………………………………………………………………………………… ۴۰

بند دوم: نیرنگ …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

بند سوم : خشونت………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت…………………………………………………………………………………………………… ۴۶

گفتاراول: مفهوم فرقه………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

بند اول: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………. ۴۷

بند سوم:ویژگیهای فرقه………………………………………………………………………………………………… ۴۸

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ………………………………………………………………………………………. ۵۰

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت……………………………………………………………………………………….. ۵۳

بند اول: بیت العدل……………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی……………………………………………………………………………………………. ۵۴

بند سوم:محافل ملی و محلی………………………………………………………………………………………… ۵۵

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی…………………………………………………………………………………….. ۵۵

 

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین …………………………………………………………………………………… ۶۱

گفتار اول: بهائیت و ارتداد………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

گفتار دوم:بهائیت و بدعت…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

مبحث دوم:جرائم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………. ۶۸

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت……………… ۷۲

گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام…………………………………………………………………. ۷۴

 

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

 

فصل اول

 

مقدمه

 

الف)طرح موضوع

در طول تاریخ همواره برخی از افراد بیماردل و جاهل و هواپرست از آموزه های اصیل اسلامی سوءاستفاده کردند و به ادعای واهی می پرداختند و به تشکیل گروه و فرقه های منحرف با هدف مخالفت با اسلام اقدام می کردند ،یکی از این فرقه های انحرافی بهائیت است

بهاییان با تفکرات غالیانه و مغایر با تمام ادیان الهی دینی بشرساز ارائه کرده اند به عنوان مثال باب و بها خود را بالاتر از تمام انبیاء الهی دانسته و در جای جای آثار شان خود را دارای مقام ربوبیت و الوهیت قلمداد کرده اند دین اسلام را نسخ شده پنداشته و دوران آن را خاتمه یافته معرفی کرده اند ،این فرقه ها همواره در ستیز با اسلام و تشیع قرار دارند این نظم و مقابله با اسلام بوده اند بر اساس اصل بیست قانون اساسی “داشتن یک عقیده و مرام آزاد است ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریک دیگران ،جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود”.

ولی اعضای این فرقه از این اصل تخطی کرده و به تبلیغ این فرقه در سطح بین المللی و داخلی و جذب نیرو و سازماندهی یک جبهه مخالف علیه جمهوری اسلامی پرداخته اند ولی در قانون مجازات ما که ضامن اجرای اصول ق.ا است،جایگاه این فرقه به طور مشخص جرم انگاری نشده است و شیوه برخورد با فعالیت های این فرقه با ابهام جدی روبرو است.

 

ب)بیان مساله

این پژوهش که فرقه بهائیت از دیدگاه حقوق کیفری  ارائه می گردد تلاشی است در جهت تحقیق و شناسایی یکی از فرقه های انحرافی که در حقوق جزا مورد توجه نگرفته است. در این نوشتار سعی گردیده است، ضمن مراجعه به منابع مختلف، فقهی و حقوقی تعریفی از  تشکیلات و عضویت واداره و هدف این فرقه مجرمانه ارائه گردد و مبانی  آن تحلیل و ارتباط آن با سایر جرائم علیه امنیت و علیه دین بررسی شود و در پایان این تحقیق واکنش هایی که برای مقابله با این پدیده انحرافی قابل اعمال است بررسی شود و تا حدی از ابهامات و سردرگمی های دستگاه قضایی در این مورد انحرافی بکاهد.

تعداد صفحه : ۱۰۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***