دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :داخلی

عنوان : بررسی عوامل موثر بر واکنش های رفتاری بازدید کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                  رشته: مدیریت بازرگانی            گرایش داخلی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر واکنش های رفتاری بازدید کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

 

استاد راهنما:

 دکتر سید محمود شبگو منصف

شهریور ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲) بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق. ۸
۱-۴) اهداف تحقیق. ۹
۱-۵) سوالات تحقیق. ۹
۱-۶) چهارچوب نظری تحقیق. ۱۰
۱-۷) فرضیه ها ۱۱
۱-۸) تعریف مفهومی متغیرها ۱۲
۱-۸-۱) ویژگی های مقصد گردشگری.. ۱۲
۱-۸-۲)  کیفیت درک شده ۱۲
۱-۸-۳)  ارزش درک شده ۱۳
۱-۸-۴)  رضایت… ۱۳
۱-۸-۵)  واکنش های رفتاری.. ۱۳
۱-۹) تعریف عملیاتی متغیرها ۱۴
۱-۹-۱) ویژگی های مقصد گردشگری.. ۱۴
۱-۹-۲) کیفیت درک شده ۱۴
۱-۹-۳) ارزش درک شده ۱۴
۱-۹-۴) رضایت… ۱۵
۱-۹-۵) واکنش های رفتاری.. ۱۵
۱-۱۰) اهداف کاربردی. ۱۵
۱-۱۱) قلمرو تحقیق. ۱۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۷
۲-۲)  تعریف گردشگری. ۱۹
۲-۳) انواع گردشگری. ۲۰
۲-۳-۱) اکوتوریسم. ۲۱
۲-۳-۲) گردشگری فرهنگی.. ۲۱
۲-۳-۳) گردشگری تجاری.. ۲۲
۲-۳-۴) سفر به روستاها ۲۲
۲-۳-۵) گردشگری مذهبی و زیارتی.. ۲۳
۲-۳-۶) سفرهای حادثه جویی.. ۲۳
۲-۳-۷) گردشگری سلامت… ۲۴
۲-۳-۸) گردشگری ورزشی.. ۲۴
۲-۴) تاریخچه گردشگری در جهان. ۲۵
۲-۶) معرفی استان گیلان. ۳۱
۲-۶-۱) سابقه تاریخی.. ۳۱
۲-۶-۲) گیلانگردی یا گردشگری در استان گیلان. ۳۲
۲-۶-۳) جاذبه های گردشگری گیلان. ۳۵
۲-۶-۳-۱) تنوع جاذبه های گردشگری در گیلان. ۳۵
۲-۷) گردشگری و اهمیت آن. ۴۰
۲-۸)  عناصر صنعت گردشگری. ۴۱
۲-۹) مزایای ناشی از صنعت گردشگری. ۴۳
۲-۱۰) اقتصاد و گردشگری. ۴۴
۲-۱۰-۱)  تغییر اقتصادی.. ۴۶
۲-۱۰-۱-۱)  اشتغال. ۴۶
۲-۱۰-۱-۲)  درآمدزایی.. ۴۷
۲-۱۰-۱-۳) احیا و تنوع اقتصادی.. ۴۸
۲-۱۰-۲) اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. ۴۹
۲-۱۱) عوامل و محرک های تأثیرگذار در رفتار گردشگران. ۵۰
۲-۱۲) ویژگی های جمعیت شناختی و ارتباط آنها با نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱۳) واکنش های رفتاری. ۵۶
۲-۱۳-۱) قصد بازدید مجدد. ۶۲
۲-۱۳-۲) توصیه به دیگران. ۶۳
۲-۱۴) ویژگی های مقصد گردشگری. ۶۴
۲-۱۵) کیفیت خدمات درک شده ۶۷
۲-۱۶) ارزش درک شده ۷۱
۲-۱۷) رضایت.. ۷۴
۲-۱۸)  ارتباط بین سازه های مربوط به نیات رفتاری. ۸۰
۲-۱۸-۱)  ارتباط بین نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات و ارزش درک شده ۸۰
۲-۱۸-۲)  ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. ۸۱
۲-۱۸-۳)  ارتباط بین ارزش درک شده، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. ۸۲
۲-۱۸-۴)  ارتباط بین تصویر، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. ۸۳
۲-۱۸-۵) ارتباط بین تصویر و نیات رفتاری.. ۸۳
۲-۱۹)  پیشینه. ۸۴
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۳-۲) روش تحقیق. ۹۷
۳-۳) جامعه آماری. ۹۸
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری. ۹۸
۳-۵) حجم نمونه. ۹۹
۳-۶ ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ۹۹
۳-۷) روایی و پایایی. ۱۰۰
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۱
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱) مقدمه. ۱۰۳
۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………… ۱۰۳
۴-۳) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق. ۱۱۱
۴-۴) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق. ۱۲۱
۴-۵) بررسی مدل تحقیق. ۱۲۶
۴-۵-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. ۱۲۷
۴-۵-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. ۱۲۸
۴-۵-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. ۱۲۹
۴-۶)تحلیل مسیرهای غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق. ۱۲۹
۴-۷) آزمون فرضیه ها ۱۳۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱( بحث و نتیجه گیری. ۱۳۳
۵-۲) نتایج آمار توصیفی. ۱۳۳
۵-۳) نتایج آمار استنباطی. ۱۳۵
۵-۴) مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته………………………………………………………………………. ۱۳۵
۵-۵) پیشنهادات بر اساس نتایج………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۵-۶) محدودیت ها ۱۳۸
۵-۷) پیشنهادات آتی. ۱۳۸
منابع و مأخذ. ۱۴۰
پیوست ها ۱۴۶
پرسشنامه. ۱۵۶
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول ۲-۱)  متوسط میزان رشد گردشگران ورودی به ایران. ۲۹
جدول۲-۲) گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحدهای اقامتی استان گیلان طی سال ۱۳۹۱-۱۳۸۶٫ ۳۳
جدول ۲-۳) آمار ظرفیت واحدهای گردشگری طی برنامه چهارم توسعه و سال ۱۳۸۴-۱۳۸۷ استان گیلان. ۳۴
جدول ۲-۴) آمار ظرفیت واحدهای گردشگری طی برنامه چهارم توسعه و سال ۱۳۸۸-۱۳۹۱ استان گیلان. ۳۴
جدول ۲-۵)  جاذبه های گردشگری استان گیلان به تفکیک شهرستان. ۳۹
جدول ۲-۶) درآمد حاصل از گردشگری (به میلیارد دلار) ۴۸
جدول ۲-۷) اثرات اقتصادی گردشگری.. ۵۰
جدول ۲-۸) عوامل داخلی و بیرونی تأثیر گذار در رفتار گردشگران. ۵۴
جدول ۲-۹) چهار مرحله مدل وفاداری الیور. ۵۸
جدول ۳-۱) تعداد پرسشنامه. ۹۹
جدول۳-۲) توزیع سوالات پرسشنامه. ۱۰۰
جدول ۳-۳) پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه. ۱۰۱
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۰۳
جدول۴-۲) توصیف سن پاسخ دهندگان. ۱۰۴
جدول۴-۳) توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۱۰۵
جدول۴-۴) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. ۱۰۶
جدول۴-۵) توصیف وضعیت درآمد پاسخ دهندگان. ۱۰۷
جدول۴-۶) توصیف شغل پاسخ دهندگان. ۱۰۸
جدول۴-۷) توصیف نحوه سفر پاسخ دهندگان. ۱۰۹
جدول۴-۸) توصیف تعداد دفعات بازدید پاسخ دهندگان از گیلان. ۱۱۰
جدول۴-۹) توصیف متغیر ارزش درک شده ۱۱۱
جدول۴-۱۰) توصیف سازه های ارزش درک شده ۱۱۲
جدول۴-۱۱) توصیف متغیر کیفیت درک شده ۱۱۳
جدول۴-۱۲) توصیف سازه های کیفیت درک شده ۱۱۴
جدول۴-۱۳) توصیف متغیر رضایت.. ۱۱۵
جدول۴-۱۴) توصیف سازه های رضایت.. ۱۱۶
جدول۴-۱۵) توصیف متغیر واکنش رفتاری.. ۱۱۷
جدول۴-۱۶) توصیف سازه های واکنش رفتاری.. ۱۱۸
جدول۴-۱۷) توصیف متغیر ویژگی مقصد. ۱۱۹
جدول۴-۱۸) توصیف سازه های ویژگی های مقصد. ۱۲۰
جدول ۴-۱۹) علایم به کار رفته در مدل. ۱۲۱
جدول۴-۲۰) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزای تحقیق. ۱۲۳
جدول۴-۲۱) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق. ۱۲۶
جدول ۴-۲۲) شاخص های معنی داری و برازش مدل. ۱۲۹
جدول۴-۲۳) جدول نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. ۱۳۰
جدول ۵-۱) مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین.. ۱۳۶
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                      صفحه
نمودار ۲-۱) درصد رشد متوسط سالیانه ورود گردشگران در مناطق جهان (۲۰۰۵) ۲۷
نمودار ۲-۲) روندهای توسعه گردشگری در جهان. ۲۷
نمودار ۲-۳) روند توسعه گردشگری در ایران. ۳۰
نمودار ۲-۴)  دوره های توسعه گردشگری در ایران. ۳۰
نمودار۴-۱) نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخ دهندگان. ۱۰۳
نمودار۴-۲) نمودار ستونی برای سن پاسخ دهندگان. ۱۰۴
نمودار۴-۳) نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۱۰۵
نمودار۴-۴) نمودار ستونی برای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. ۱۰۶
نمودار۴-۵) نمودار ستونی برای وضعیت درآمد پاسخ دهندگان. ۱۰۷
نمودار ۴-۶) نمودار ستونی برای شغل پاسخ دهندگان. ۱۰۸
نمودار۴-۷) نمودار ستونی برای نحوه سفر پاسخ دهندگان. ۱۰۹
نمودار۴-۸) نمودار ستونی برای تعداد دفعات بازدید پاسخ دهندگان از گیلان. ۱۱۰
نمودار۴-۹) هیستوگرام  متغیر ارزش درک شده ۱۱۱
نمودار۴-۱۰) نمودار راداری برای میانگین سازه های ارزش درک شده ۱۱۲
نمودار۴-۱۱) هیستوگرام  متغیر کیفیت درک شده ۱۱۳
نمودار۴-۱۲) نمودار ستونی برای میانگین سازه های کیفیت درک شده ۱۱۴
نمودار۴-۱۳) هیستوگرام  متغیر رضایت.. ۱۱۵
نمودار۴-۱۴) نمودار ستونی برای میانگین سازه های رضایت.. ۱۱۶
نمودار۴-۱۵) هیستوگرام  متغیر واکنش رفتاری.. ۱۱۷
نمودار۴-۱۶) نمودار میله ای برای میانگین سازه های واکنش رفتاری.. ۱۱۸
نمودار۴-۱۷) هیستوگرام  متغیر ویژگی مقصد. ۱۱۹
نمودار۴-۱۸) نمودار ستونی برای میانگین سازه های ویژگی های مقصد. ۱۲۰
نمودار۴-۱۹) مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا در حالت اعداد استاندارد. ۱۲۲
نمودار۴-۲۰) مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا در حالت اعداد معنی داری.. ۱۲۳
نمودار۴-۲۱) مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا در حالت اعداد استاندارد. ۱۲۴
نمودار۴-۲۲) مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا در حالت اعداد معنی داری.. ۱۲۵
نمودار ۴-۲۳) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ۱۲۷
نمودار ۴-۲۴) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۱۲۸
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                      صفحه
شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق. ۱۱
شکل۲-۱) انواع گردشگران از دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی.. ۲۵
شکل ۲-۲) تاثیر گردشگری در جوامع میزبان. ۴۵
شکل ۲-۳) سهم منطقه ای رشد کل اشتغال جهانی.. ۴۷
شکل ۲-۴) مدل جانکینگتون و گنجنارت (۲۰۱۲) ۵۹
شکل ۲-۵) مدل چن و تسایی(۲۰۰۷) ۵۹
شکل ۲-۶) مدل چن و چن(۲۰۱۰) ۶۰
شکل ۲-۷) مدل زابکار و همکاران(۲۰۱۰) ۶۰
شکل ۲-۸) مدل لای و فوچن(۲۰۱۱) ۶۱
شکل ۲-۹) مدل هاچینسون و همکاران(۲۰۰۹) ۶۱
شکل۲-۱۰) بخش ها و اجزای مختلف مقصد گردشگری.. ۶۵
شکل ۲-۱۱) مدل سروکوال. ۷۰
شکل ۲-۱۲) مدل کانو. ۷۶
شکل ۲-۱۳) ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد SCSB. 77
شکل ۲-۱۴) مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا ACSI 77
شکل ۲-۱۵) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا ECSI 78
شکل ۲-۱۶) مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی.. ۷۸
شکل ۲-۱۷) مدل انتظارات/ عدم تایید انتظارات.. ۷۹
چکیده
گردشگری در حال حاضر یکی از حوزه های خدماتی مهم در جهان محسوب می شود که به دنبال خود زنجیره ی ارزش زیادی را در سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. از این رو رونق و پایداری بلند مدت آن همواره یکی از دغدغه های مسئولان و کارشناسان امر می باشد. در این میان تصمیم یک گردشگر پس از اقامت یا بازدید از یک منطقه گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از آن در مبانی نظری غالباً تحت عنوان واکنش رفتاری یاد می شود. بنابراین درک واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان برای مدیران مقصد گردشگری مهم می باشد. پژوهش حاضر تأثیر عواملی چون ویژگی های مقصد، کیفیت درک شده خدمات گردشگری، ارزش درک شده و رضایت را بر واکنش های رفتاری گردشگران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه گردشگران ورودی به استان گیلان در نوروز ۱۳۹۳ بودند که ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد و با در نظر گرفتن دقت برآورد ۵ درصد برای جامعه آماری نامحدود انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پس از تایید روایی و پایایی، توزیع و داده ها با بهره گرفتن از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل تحلیل شد. مطابق با نتایج، ویژگی های مقصد بطور مستقیم و مثبت بر کیفیت درک شده خدمات گردشگری در مقصد تأثیر گذار است و ارزش درک شده و رضایت بطور مستقیم و مثبت از کیفیت درک شده تأثیر می پذیرد، علاوه بر این تأثیر مستقیم مثبت ارزش درک شده و رضایت بر واکنش های رفتاری نیز تأیید شده و همچنین کیفیت خدمات درک شده بازدیدکنندگان بصورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای میانجی رضایت و ارزش درک شده، بر واکنش های رفتاری تأثیر گذار است.
 
واژگان کلیدی: ویژگی های مقصد گردشگری، کیفیت خدمات درک شده، ارزش درک شده، رضایت، واکنش های رفتاری
 

فصل اول
کلیات تحقیق

 
۱-۱) مقدمه
در میان صنایع خدماتی، صنعت گردشگری یکی از بخش های پیشتاز و در حال رشد در سطح بین المللی است و طبق پیش بینی های صورت گرفته، تقاضا برای گردشگری بین المللی تا سال ۲۰۲۰ به ۱میلیارد نفر در سال خواهد رسید. به همین دلیل، گردشگری به عنوان موضوعی مهم و اساسی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها محسوب می شود و با گسترش آن می توان مسیری را برای افزایش درآمدهای کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و درنتیجه فراهم نمودن مسیری مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه ترسیم نمود (کوزه چیان و همکاران،۱۳۹۰،ص۲۰).
گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، کمک به صلح جهانی، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیست گاه های حیات وحش، توسعه نواحی روستایی برخوردار از جاذبه های گردشگری و جلوگیری از مهاجر فرستی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت بوده است (گودرزوند چگینی و مولایی هشجین،۱۳۸۸،ص۱۸۰).
گردشگری یکی از بخش هایی است که به دلیل تأثیرهای مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حال تبدیل شدن به صنعت اول در جهان است؛ طوری که بسیاری از کشورها با ایجاد زمینه ها و زیرساخت های مناسب درصدد بهره برداری از مزایای این صنعت هستند. برای اغلب این کشورها گردشگری منبع مهمی برای فعالیت های تجاری، کسب درآمد، اشتغال زایی و مبادلات خارجی محسوب می شود. بسیاری از این کشورها سالانه درآمد سرشاری از این صنعت به دست می آورند، صنعتی که به دلیل آلودگی کمتر و پیامدهای منفی پایینی که به همراه دارد صنعت پاک نامیده می شود. به تبع از کشورهای موفق در صنعت گردشگری دیگر کشورها نیز انگیزه توسعه این بخش را مورد توجه قرار داده اند تا از مزیت های آن بی نصیب نباشند. ولی دستیابی به مزیت نسبی در این بخش نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب، تأمین نیازمندیهای گردشگران و ایجاد تسهیلات مطلوب گردشگری است. با توجه به تعدد نیازهای گردشگران به عنوان عوامل جذب و توسعه گردشگری، توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندیها و تأمین آن از سوی مقصد است. طوریکه بر اساس این نیازها و خواسته های گردشگران، مناطق مختلف گردشگری با ویژگی منحصر به فرد شکل گرفته اند و نوع شناسی های مختلفی از گردشگری ارائه شده است (ابراهیم پور و همکاران،۱۳۹۰،ص۷۰). برای مثال در یکی از طبقه بندی ها به گردشگری انبوه و جایگزین، فرهنگی و هنری، ماجراجویانه، طبیعت گرا، تاریخی و باستانی، ورزشی، ساحلی، مصرفی، سلامتی و دیدار از بستگان  می توان اشاره نمود. در نوع شناسی دیگر به گردشگری تفریحی، تجاری، فرهنگی، سلامتی و بهداشتی، مذهبی، مبادلات علمی، ورزشی، جنسی، ماجراجویانه و طبیعت گرا اشاره شده که هر یک مورد توجه و خواست بخشی از گردشگران است (ابراهیم پور و روشندل اربطانی،۱۳۹۰،ص۲). کشورهای مقصد برای موفقیت در جذب گردشگران باید با توجه به ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به فراهم آوردن زیرساخت های لازم و تبدیل شدن به مقصد گردشگران در حوزه خاص خود اقدام نمایند. این کار نیازمند رویکردی نظام گرا نسبت به بخش گردشگری است تا از طریق ایجاد و تأمین تسهیلات مورد نیاز زمینه توسعه گردشگری را فراهم نماید. از آنجا که وجود تسهیلات مورد نیاز اولین گام در جذب و نگهداری گردشگران که به معنی تقاضای مجدد آنها است؛ از این رو شناخت وضعیت منطقه از حیث وجود سطحی از این عوامل، زمینه را برای آشنایی با وضعیت گردشگری منطقه و آسیب شناسی و توسعه آن فراهم می آورد تا با تأمین انتظارات و نیازهای گردشگران، رضایت و وفاداری آنها را نسبت به مقصد ایجاد نمایند (یسال[۱]،۲۰۰۳،ص۳۷). به عبارتی دیگر امکان بازگشت و تقاضای مجدد گردشگری بستگی به میزان رضایت آنها از مقصد دارد و تأمین رضایت آنها به نوبه خود وفاداری آنها را به مقصد افزایش خواهد داد (ابراهیم پور و روشندل اربطانی،۱۳۹۰،ص۳).
در این میان، استان گیلان که بی تردید یکی از کانون ها و قطب های بسیار تعیین کننده گردشگری کشور محسوب می شود، علی رغم برخورداری از جاذبه های گردشگری متنوع، اعم از طبیعی، تاریخی، فرهنگی و …  هنوز مسیر توسعه از بستر صنعت توریسم را به خوبی طی ننموده و راه طولانی تا تحقق بروندادهای اقتصاد توریسم در پیش دارد. به علت حجم زیاد گردشگر سالانه سرمایه گذاری زیادی در گردشگری انجام می گیرد که به طور خلاصه به پیدایش مقصدهای جدید گردشگری منجر شده است و این روند به نظر می رسد در سال های اخیر با شدت بیشتری دنبال می شود. بدیهی است یکی از پی آمدهای این موضوع پدیدار شدن رقابت فزاینده در بین مقصدها می باشد. بصورت کلی شاخص های موفقیت در این رقابت را می توان در جذب گردشگر بیشتر، مراجعه ی مجدد و ترغیب دیگران برای بازدید توسط گردشگر تعریف کرد که البته این شاخصها برای یک دوره ی زمانی میان مدت یا بلند مدت دارای اعتبار و قابل اتکا هستند. این امر یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات گردشگری است که تحت عنوان واکنش های رفتاری از آن یاد می شود. این متغیر به عنوان یک متغیر وابسته نهایی تحت تأثیر متغیرهای مستقل و میانجی دیگری می باشد (زارعی و همکاران،۱۳۹۱،صص۱۴۳-۱۴۲) که نوع و چگونگی حضور و تأثیرگذاری آنها موضوع پژوهش حاضر است.
 
[۱] Uysal
تعداد صفحه : ۱۷۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***