دانلود پایان نامه ارشد:بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

(دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته  حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد)

استاد راهنما:

دکترکریم صالحی

بهمن ماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده: ۱

فصل اول:کلیات ۲

۱-۱- مقدمه: ۳

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی ) ۴

۱-۴- سوالات تحقیق ۵

۱- ۵- فرضیه ها ۶

۱-۶- ادبیات و پیشیینه تحقیق ۷

۱-۷- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق ۱۰

فصل دوم:کلیات موضوع و موضوع شناسی ۱۱

۲-۲- تاریخچه زندان ۱۲

۲-۳- نظام زندانبانی در ایران ۱۵

۲-۴ ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۱۸

۲-۵-  ویژگی های انسانی اجتماعی ۱۹

۲-۵-۱- خصوصیات جمعیتی ۱۹

۲-۵-۲- نسبت جنسی وسنی جمعیت ۱۹

۲-۵-۳- وضعیت باسوادی ۲۰

۲-۵-۴- مهاجرت ۲۱

۲- ۵-۶- اشتغال ۲۲

فصل سوم:مبانی نظری تحقیق ۲۳

۳-۱- مبانی نظری ۲۴

۳-۲- جامعه شناسی و جرم ۲۴

۳-۲-۱- انحراف یا کجروی ۲۴

۳-۲-۲- جرم و کجروی ۲۵

۳-۲-۳- حالات ذهنی نابنهجار ۲۷

۳-۳- عوامل جرم زا ۳۱

۳-۳-۱- عوامل فردی یا بیولوژیک: ۳۱

۳-۳-۲- عوامل روانی ۳۱

۳-۳-۳- عوامل محیطی ۳۲

۳-۳-۴- عوامل اجتماعی ۳۲

۳-۳- ۵- جرم انگاری های نسنجیده ۳۵

۳-۳-۶- متناسب نبودن مجازات ها ۳۶

۳-۴- نظریه های جرم شناسی ۳۷

۳-۴-۱- جرم و آناموی: ۳۷

۳-۴-۲- نظریه معاشرت ترجیحی ۳۹

۳-۴-۳- نظریه برچسب زنی ۴۰

۳-۴-۴- نظریه های تضاد ۴۱

۳- ۵- کیفرشناسی ۴۱

۳-۵-۱- اهداف کیفرشناسی ۴۳

۳-۵-۲-  اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها ۴۴

۳-۵-۳- کارکرد اخلاقی کیفر ۴۵

۳-۵-۴- حفظ کارکرد سزادهی ۴۶

۳-۵-۵- کارکردهای فایده مندکیفر ۴۷

۳-۵-۶- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۴۸

۳- ۵-۷- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار ۵۰

۳- ۵- ۸- کارکرد حذف و طرد بزهکار ۵۲

۳-۶- قوانین کیفری و تکرار جرم ۵۳

فصل چهارم:روش تحقیق ۶۲

۴-۱- شیوه های تحقیق ۶۳

۴-۱-۱- روش کتابخانه ای ۶۳

۴-۱-۲- روش میدانی ۶۴

۴-۲- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو ۶۴

۴-۲-۱- پرسش نامه ۶۵

۴-۲-۲- مشاهده و مصاحبه ۶۶

۴-۲-۳- منابع کتابخانه ای ۶۶

۴-۳- تحلیل پرسش نامه ها ۶۶

۴-۴- جامعه آماری ۶۷

۴- ۵- نمونه و روش نمونه گیری ۶۷

۴-۵-۱- نمونه: ۶۷

۴-۵-۲- برآورد حجم نمونه ۶۸

۴- ۵-۳- ابزارهای پژوهش ۶۹

۴-۶- روایی پرسشنامه ۶۹

۴-۷- پایایی پرسشنامه ۷۰

۴-۸- شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۱

۴-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱

فصل پنجم :یافته های پژوهش ۷۲

فصل ششم:نتیجه گیری ۱۰۱

۶-۱- زندگی فردی ۱۰۴

۶-۱-۱-  ویژگی های جسمی ۱۰۴

۶-۱-۲- سن ۱۰۷

۶-۲- تحصیلات شخص و والدین ۱۰۸

۶-۲-۱-ارتباط سطح تحصیلات مجرم و والدین ۱۱۱

۶-۳- جمعیت خانواده ۱۱۲

۶-۴- وضعیت شغلی ۱۱۵

۶-۵- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی ۱۱۷

۶-۶- فعالیت های اجتماعی ۱۲۶

۶-۷- ذهنیات فرد ۱۲۹

۶-۸- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول ۱۳۵

۶-۹- بررسی فرضیات پژوهش ۱۴۰

۶-۱۰-پیشنهادات ۱۴۲

منابع و مآخذ ۱۴۳


فهرست جدول ها

عنوان                                          صفحه

 

جدول۵-۱ : توزیع فراوانی قد ۷۳

جدول ۵-۲ : توزیع فراوانی وزن ۷۴

جدول ۵-۳ : جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد ۷۵

جدول ۵-۴ : فراوانی سطح تحصیلات ۷۶

جدول ۵- ۵ : تعداد خواهر و برادر ۷۷

جدول۵-۶ : جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم ۷۸

جدول ۵-۷ : شغل مادر ۷۸

جدول ۵- ۸ : وسیله ارتباطی ۷۹

جدول ۵- ۹ : استفاده از رسانه های متداول ۸۰

جدول ۵-۱۰ : استعمال دخانیات ۸۱

جدول ۵-۱۱ :اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون ۸۲

جدول۵-۱۲ : حضور در اجتماعات و NGO هاو اختصاص وقت برای آموزش دیدن ۸۳

جدول۵-۱۳ : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) ۸۴

جدول ۵-۱۴ : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای ۸۵

جدول ۵- ۱۵ : ذهنیت نسبت به نتیجه ،قبل از ارتکاب اولین جرم ۸۶

جدول۵-۱۶ : تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم ۸۷

جدول ۵-۱۷ :احساس نسبت به نتیجه ، پس از اولین جرم ارتکابی ۸۸

جدول۵-۱۸ : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی ۸۹

جدول۵-۱۹: احساس از زندانی بودن ۹۰

جدول۵-۲۰ : احساس نسبت به مجازات جرم اول ۹۱

جدول۵- ۲۱ : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی ۹۲

جدول۵-۲۲: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات ۹۳

جدول ۵-۲۳: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات ۹۴

جدول۵-۲۴ : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول ۹۵

جدول ۵- ۲۵: ارزیابی از تأثیر زندان بر شخصیت بعد از جرم اول     ..۹۶

جدول ۵-۲۶: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر ۹۷

جدول۵-۲۷ : احتمال ارتکاب مجدد جرم ۹۸

جدول۵- ۲۸  : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم ۹۹

جدول ۵- ۲۹ : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم ۱۰۰

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

نمودار۲-۱- نسبت جنسی وسنی جمعیت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰) ۱۹

نمودار۲-۲-وضعیت باسوادی شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰) ۲۰

نمودار۲-۳- وضعیت مهاجرت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، ۱۳۹۰) ۲۱

نمودار۲-۴-وضعیت اشتغال در شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰) ۲۲

نمودار۵-۱ : وسیله ارتباطی ۷۹

نمودار ۵-۲ :استفاده از رسانه های متداول ۸۰

نمودار۵-۳ : استعمال دخانیات ۸۱

نمودار ۵-۴ : اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون ۸۲

نمودار ۵-۵ : حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش ۸۳

نمودار۵-۶ : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) ۸۴

نمودار ۵-۷ : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای ۸۵

نمودار  ۵- ۸ : ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم ۸۶

نمودار ۵-۹: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم ۸۷

نمودار ۵-۱۰ : احساس از زندانی بودن ۹۰

نمودار۵-۱۱ :  احساس نسبت به مجازات جرم اول ۹۱

نمودار۵-۱۲ : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی ۹۲

نمودار ۵-۱۳: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات ۹۳

نمودار۵-۱۴: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات ۹۴

نمودار ۵-۱۵ : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول ۹۵

نمودار۵-۱۶ : ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت بعد از اولین مجازات ۹۶

نمودار۵-۱۷ : نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر ۹۷

نمودار۵-۱۸ : احتمال ارتکاب مجدد جرم ۹۸

نمودار ۵-۱۹ : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم ۹۹

نمودار ۵-۲۰ : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم ۱۰۰

 

چکیده:

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست که علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان چه چیز هایی هستند؟ (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد) با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته های پژوهش پرداخته ایم این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. تحقیق نیز به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده ، انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه ۱۰۰ نفری  از بین جامعه آماری۸۸۲ نفری زندانیان زندان مرکزی شهرکرد که بازگشت مجدد داشتند ۱۰۰ نفری انتخاب شد که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درنتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص ۴۳۲/ می باشد که در سطح ۰۰۱/ معنادار است که می توان با ۹۹% اطمینان گفت سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد ۴۱۷/ می باشد که در سطح ۰۰۱/ معنادار است که می توان با ۹۹% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.بنابر نتایج حاصله ،ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص۴۱۱/ می باشد که درسطح۰۰۱/ معنادار است و با ۹۹% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی نصب برچسب توسط خانواده با بازگشت مجدد فرد ۳۹۲/ می باشد که در سطح ۰۰۲/ معنادار می باشد.ضریب همبستگی مصرف مواد و بازگشت نیز ۴۵۱/ بوده که در سطح ۰۰۱/ معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز ۳۹۷/ بوده که در سطح ۰۰۲/ معنادار است.

واژگان کلیدی: جرم ، زندانی ، بازگشت به زندان شهرکرد

 

فصل اول:

کلیات


۱-۱- مقدمه:

در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه ، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این         رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.

به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سوالات، فرضیه ها و سوابق و ضرورت های بحث را عنوان خواهیم نمود.

۱-۲- بیان مسئله

یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت  می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.

این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی )

همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل موثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر ، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شود که بدانیم در حال حاضر تعداد حدوداً %۳۴ از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می باشد. تردیدی باقی نیست که می بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این  رهگذر بتوان به راه کارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.

در بررسی یک معضل اجتماعی ، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کار های متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت.

شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد ، آشکار شده و از این طریق می توان نسبت به معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می تواند به مرکز مراقبت های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسایل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و ایشان می توانند از نتایج تحقیق حاضر ، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم ها و روش ها ببرند.

۱-۴- سوالات تحقیق

سوالاتی که می توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم ترین آن ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می آید.

*آیا تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباطی دارد؟

*آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشندیا نه؟

*آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می کند، می تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق و یا مصمم نموده و یا ارتکاب جرایم بعدی را در نظر فرد امکان پذیر تر و آسان تر جلوه دهد؟

*آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان ( مجازات اولین جرم ارتکابی ) می تواند عاملی در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟

ذکر این نکته ضروری است که هرچند به جهت رعایت اختصار و ایجاز سوالات جزیی تری که         می توان طرح نمود، در این قسمت درج نشده اند اما اولا، تمامی این سوالات در دل این سوالات کلی مستقر بوده و ثانیا، در طول تحقیق تمامی جزییات قابل طرح، مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که سعی شده در پایان تحقیق تمامی سوالات  مرتبط با عنوان و موضوع پاسخ داده شده باشند.

 

۱-۵- فرضیه ها

معمولا فرضیه در مورد تحقیقات تجربی و طبیعی بیشتر قابل تعیین است. در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی تعیین فرضیه امکان پذیر نیست. یا به عبارتی، هیچ حدس و گمانی از قبل وجود ندارد و محقق با عبور از یک تونل تاریک، نمی داند در انتها به چه نتیجه ای می رسد. در این گونه پژوهش ها می گویند پژوهش از نوع اکتشافی یا پیمایشی است. لذا ضرورت ندارد ، برای سوال یا سوالات تحقیق فرضیه ای تعیین شود. از میان انواع تحقیقات ، تحقیقات از نوع توصیفی و توسعه ای هم کم تر قابلیت تعیین فرضیه را دارند[۱]. با توجه به مطالبی که در قسمت مربوط به تعیین نوع تحقیق عنوان شد و مشخص شد که وجه غالب پژوهش حاضر از نوع توصیفی است، در نهایت می توان قایل به عدم وجود فرضیه برای موضوع پیش رو شد. با این حال در این قسمت می توان به چند مورد به عنوان فرضیه اشاره نمود که طرح این فروض در پیش برد هر چه بهتر روند تحقیق موثر خواهند بود.

* سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارد؛

* درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می شود؛

* برخورد اجتماع و خانواده مجرم با وی پس از طی دوره محکومیت برای اولین بار ، در هدایت فرد به تکرار جرم موثر است؛

* مشکلات معیشتی به ویژه بیکاری سابقه موثری برای ارتکاب مجدد جرم می باشند؛

۱- حیاتی ، علی عباس، نحوه نگارش پایان نامه ، انتشارات میزان ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۸۹

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۷۵

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          minoofar.majedi@gmail.com