دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش: عمومی

 

موضوع :

بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان هرمزگان

استاد راهنما :

دکتر کوروش محمدی

 

استاد مشاور :

دکتر مهین عسکری

سال تحصیلی :۹۲-۹۱

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیده                                                                                                            ۱
فصل اول طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه                                                                                                     ۳
۱-۲- بیان مساله                                                                                                ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت مساله                                                                               ۷
۱-۴- اهداف تحقیق                                                                                            ۸
۱-۴-۱- اهداف کلی                                                                                            ۸
۱-۴-۲- اهداف جزئی                                                                                          ۸
۱-۵- سوالات                                                                                                   ۹
۱-۵-۱- سوالات اصلی                                                                                        ۹
۱-۵-۲- سوالات جزئی                                                                                        ۹
۱-۶-فرضیه های تحقیق                                                                                        ۹
۱-۶-۱- فرضیه های اصلی                                                                                    ۹
۱-۶-۲- فرضیه های فرعی                                                                                    ۱۰
۱-۷- تعاریف و مفاهیم نظری و عملیاتی و متغیرهای تحقیق                                              ۱۰
فصل دوم پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه                                                                                                     ۱۳
۲-۲- پیشینه نظری                                                                                              ۱۴
۲-۲-۱- رضایت شغلی                                                                                        ۱۴
۲-۲-۴- عدالت سازمانی شیوه های حل تعارض و رضایت شغلی                                        ۲۶
۲-۲-۲- عدالت سازمانی                                                                                       ۳۰
۲-۲-۳- شیوه های حل تعارض                                                                               ۳۹
۲-۳- پیشینه پژوهشی                                                                                          ۴۸
۲-۳-۱- پژوهش داخلی                                                                                                 ۴۸
۲-۳-۲- پژوهش های خارجی                                                                                ۵۰
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱- مقدمه                                                                                                     ۵۴
۳-۲- روش تحقیق                                                                                             ۵۴
۳-۳- جامعه آماری اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق                                               ۵۵
۳-۴- ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                                 ۵۵
۳-۵- روش اجرای عملی تحقیق                                                                              ۵۶
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                        ۵۷
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه                                                                                                     ۵۹
۴-۲- تحلیل های آمار توصیفی                                                                               ۶۰
۴-۳- آمار استنباطی                                                                                             ۶۷
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه                                                                                                     ۷۸
۵-۲- بحث                                                                                                      ۷۸
۵-۳- نتیجه گیری                                                                                               ۷۹
۵-۴- محدودیت ها                                                                                            ۸۴
۵-۵- پیشنهادات                                                                                                         ۸۵
۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی                                                                                  ۸۵
۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی                                                                                  ۸۵
منابع فارسی                                                                                                     ۸۶
منابع لاتین                                                                                                       ۹۱
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
 
جدول ۱-۴-  درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر            ۶۰
جدول  ۴ – ۲ : درصد و فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر        ۶۱
جدول  ۴ – ۳ : درصد و فراوانی مربوط به تحصیلات آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر ۶۲
جدول  ۴ – ۴ : درصد و فراوانی مربوط به سابقه آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر       ۶۳
جدول  ۴ – ۵ : درصد و فراوانی مربوط به عدالت سازمانی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر۶۴
جدول  ۴ – ۶ : شاخص های آماری میانگین و واریانس  مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه های  رضایت شغلی و عدالت سازمانی و تعارض فردی                                                                    ۶۵
جدول  ۴ – ۷ : شاخص های آماری میانگین و واریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه عدالت سازمانی و مولفه های آن                                                                                                       ۶۵
جدول  ۴ – ۸ : شاخص های آماری میانگین و واریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه تعارض فردی و مولفه های آن                                                                                                          ۶۶
جدول  ۴ – ۹ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک یک‎پارچه و رضایت شغلی             ۶۷
جدول  ۴ – ۱۰ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک اجتنابی و رضایت شغلی              ۶۷
جدول  ۴ – ۱۱ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک مسلط و رضایت شغلی               ۶۸
جدول  ۴ – ۱۲ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک مصالحه و رضایت شغلی             ۶۸
جدول  ۴ – ۱۳ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک ملزم شده و رضایت شغلی            ۶۹
جدول  ۴ – ۱۴ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک عدالت توزیعی و رضایت شغلی     ۶۹
جدول  ۴ – ۱۵ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک عدالت رویه ای و رضایت شغلی    ۷۰
جدول  ۴ – ۱۶ : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک عدالت مراوده ای و رضایت شغلی  ۷۰
جدول  ۱۷ -۴ :  خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون  مربوط به  مولفه های عدالت سازمانی و رضایت شغلی۷۱
جدول  ۱۸-۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به رضایت شغلی و مولفه های عدالت سازمانی                                                                                                           ۷۱
جدول ۱۹- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی  دار برای رضایت شغلی و مولفه های عدالت سازمانی ۷۲
جدول  ۲۰ -۴ :  خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون  مربوط به  مولفه های تعارض فردی و رضایت شغلی        ۷۳
جدول  ۲۱-۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به مولفه های تعارض فردی و رضایت شغلی                                                                                                           ۷۳
جدول ۲۲- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی  دار برای مولفه های تعارض فردی و رضایت شغلی۷۴
جدول  ۲۳ -۴ :  خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون  مربوط به  مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی                                                                                                          ۷۵
جدول  ۲۴-۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی                                                                                         ۷۵
جدول ۲۵- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی  دار برای مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی                                                                                                          ۷۶
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                              صفحه
نمودار  ۴ – ۱ : توزیع درصدی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر           ۶۰
نمودار  ۴ – ۲ : توزیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر      ۶۱
نمودار  ۴ – ۳ : توزیع درصدی مربوط به تحصیلات آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر   ۶۲
نمودار  ۴ – ۴ : توزیع درصدی مربوط به سابقه آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر                   ۶۳
نمودار  ۴ – ۵ : توزیع درصدی مربوط به عدالت سازمانی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر۶۴
 
 
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنانی است که در شرکت سیمان هرمزگان مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد برابر ۷۰۰ نفر می باشد. نمونه پژوهش با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۲۰۰ نفر در نظر گرفته شد. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عدالت سازمانی نیکاف و مورمان (۱۹۹۳)، پرسش نامه شیوه های حل تعارض بین فردی و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور استفاده شد. داده های پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که نتایج آن ها به شرح ذیل می باشد: بین سبک یک‎پارچه و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود دارد ( ۰٫۰۱ >  P  , ۲۰۰ = n , 0.312 = r). بین سبک اجتنابی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود دارد ( ۰٫۰۱ >  P  , ۲۰۰ = n , 0.291 = r). بین سبک مسلط و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود ندارد ( ۰٫۰۵ <  P  , ۲۰۰ = n , 0.084 – = r). بین سبک مصالحه و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود دارد ( ۰٫۰۱ >  P  , ۲۰۰ = n , 0.248 = r). بین سبک ملزم شده و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود ندارد ( ۰٫۰۵ < P  , ۲۰۰ = n , 0.009 – = r). بین سبک عدالت توزیعی و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود دارد ( ۰٫۰۱ > P  , ۲۰۰ = n , 0.319  = r). بین سبک عدالت رویه ای و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود دارد ( ۰٫۰۱ > P  , ۲۰۰ = n , 0.344  = r). بین سبک عدالت مراود ه ای و رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود دارد ( ۰٫۰۱ > P  , ۲۰۰ = n , 0.234  = r). عدالت سازمانی روی هم رفته تقریباً ۱۷٫۴% از واریانس رضایت شغلی را تبیین می نماید. مؤلفه تعارض فردی روی هم رفته تقریباً ۱۳٫۲% از واریانس رضایت شغلی را تبیین می نماید. مولفه های تعارض فردی و عدالت سازمانی بطور همزمان روی هم رفته تقریباً ۲۸٫۹% از واریانس رضایت شغلی را تبیین می نمایند.
 
 
کلیدواژه: عدالت سازمانی، تعارض بین فردی و رضایت شغلی
 
فصل اول
طرح تحقیق


 
۱-۱- مقدمه
امروزه در هر کشوری صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادی به آن ها اشتغال دارند و از طریق آن ها زندگی خود را  اداره می کنند آن چه همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. در جامعه امروز فشارها و تنش های روانی ناشی از محیط کاری و خانوادگی نقش بسیاری در زندگی افراد ایفا می کند (میردریکوندی، ۱۳۷۹). به نظر می رسد عوامل زیادی با رضایت شغلی افراد رابطه دارند. عدالت سازمانی می تواند یکی از عواملی باشد که رضایت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد.
از طرفی عدالت اقتضا می کند که میان شغل و شاغل بیشترین تناسب وجود داشته باشد، پایه و اساس سازمان وقایعی است که به وسیله اعضای آن انجام می گیرد، این وظایف باید متناسب با یکدیگر و دارای هماهنگی در جهت رسیدن به اهداف سازمان باشد (شایان جهرمی، صالحی و ایمانی، ۱۳۸۸).
مدیران به دنبال ایجاد جو و نظام هایی در سازمان هستند که اعضای سازمان، آن ها را منصفانه و عادلانه درک کنند. در سازمانی که اخلاق و عدالت رعایت می شود، تصمیماتی که مدیران اتخاذ می کنند باید منجر به رفتار منصفانه با کارکنان شده به طوری که سلامت و رفاه آنان را منعکس کند. پرداختن به مسائل عدالت و رفتار عادلانه با افراد، بخش اصلی و حیاتی راهبرد و فرایند تصمیم گیری یک سازمان است. از سوی دیگر، بی عدالتی و تعارض در سازمان هرگز از بین نمی رود؛ اگر چه در بسیاری از موارد، تعارض می تواند سازنده باشد، ولی اگر عدالت و انصاف در سازمان  رعایت نشود تعارض می تواند بسیار مضر و مخرب باشد. صرف نظر از پیامدها و نتایجش، تعارض می تواند هزینه های عاطفی زیادی به وجود آورد. حتی پس از مدت های طولانی از حل شدن تعارض، این اثرات عاطفی باقی خواهند ماند. فرد یا گروهی که خود را بازنده می بیند ممکن است به رقیب، طرف مقابل تبدیل یا همیشه خوود را به دلیل از دست دادن آن موقعیت، مورد سرزنش قرار دهد (برومند، کوثرنشان و غلامی، ۱۳۸۹).
تعارض­ یکی ­از عواملی ­است­ که ­موجب­ اتلاف­ انرژی­ و استعدادهای­ کارکنان ­سازمان ­شده­ و به ­جای ­این که عوامل ­تولید و منابع ­انسانی ­با ترکیبی ­مناسب­ و معقول ­در جهت­ تحقق ­اهداف­ و اثربخشی­ سازمان ­حرکت کنند در جا می­زنند و سرمایه ­انسانی ­و مالی ­را به ­هدر می­دهند که ­این­ امر با توجه ­به ­دنیای ­پر رقابت­ فعلی ­که تولیدات ­بایستی ­اقتصادی ­و کیفی ­باشند، برای ­سازمان­ها و دست­اندرکاران­ آن­ خوشایند نیست (صیادزاده، ۱۳۸۹).
 
 
بنابراین ­سازمان­ها برای ­این که ­از حداکثر توان­ جسمانی، روانی­ و فکری­ کارکنان ­خود بهره ­گیرند بایستی ­عوامل­ مخل ­و مزاحم­ را رفع ­کنند. البته ­تعارض­ به ­خودی ­خود همیشه ­مخرّب­ نبوده­ و نخواهد بود و نباید با بوجود آمدن­ تعارض، سریع ­به ­فکر از بین­ بردن ­آن ­افتاد، بلکه­ باید سطح ­مناسبی ­از تعارض­ را ایجاد کرد. تعارض شدید نمی­تواند برای ­سازمان ­سازنده ­و مفید باشد، اما سطح­ مناسبی ­از تعارض، می­تواند موجب­ افزایش اثربخشی­ رضایت­ شغلی ­و موفقیت­ سازمان ­شود. همچنین ­اگر در سازمان­ها هیچگونه ­تعارضی­ وجود نداشته باشد سازمان ­حالت­ رکود و سکون ­به ­خود خواهد گرفت ­و افراد به ­تدریج ­نسبت­ به ­کار بی­علاقه ­خواهند شد و در نتیجه ­رضایت ­شغلی­ و اثربخشی­ سازمانی­ نیز کاهش­ خواهد یافت. اگر مدیران ­بتوانند راه­حل­ مناسبی­ برای­ برخورد با تعارض­ پیدا کنند، بجای­ اینکه ­ریشه ­تعارض­ را از بین ببرند، می­توانند رضایت­ شغلی ­و اثربخشی­ سازمان­ را بالا ببرند و موفقیت ­سازمان ­را تضمین­ نمایند و موجب­ افزایش­ اعتماد، اطمینان ­و رضایت­شغلی ­افراد سازمان­گردند (صیادزاده، ۱۳۸۹).
با توجه به این که رضایت شغلی تأثیر مهمی بر کارایی و بهره وری کارکنان دارد، در این پژوهش قصد بر این است که در یک مطالعه موردی به بررسی رابطه متغیرهای عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان پرداخته شود.
 
۱-۲- بیان مسأله
سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود؛ بنابراین رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در کارکنان است (جوادین و همکاران، ۱۳۸۶).
رضایت شغلی از طریق رفتارها و احساسات مثبت یا منفی کارکنان نسبت به محیط شغلی و سازمانی شکل می گیرد. این احساسات با منابع برون سازمانی و درون سازمانی ایجاد می شوند. یکی از منابع مهم درون سازمانی، عدالت سازمانی[۱] است. عدالت سازمانی بیان می کند که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنان رفتار شده است و شامل سه حیطه عدالت توزیعی[۲]، عدالت رویه ای[۳] و عدالت تعاملی[۴] می باشد (کونوسکای[۵]، ۲۰۰۰). انصاف و رعایت عدالت یک ارزش اساسی در سازمان ها است (کونوسکای، ۲۰۰۰) و بر این متمرکز است که چگونه افراد از نظر اجتماعی رویدادهای درون سازمانی را عادلانه یا ناعادلانه درک می کنند (پول[۶]، ۲۰۰۷). پژوهشگران نشان دادند که سطوح بالای ادراکات عادلانه بودن به میزان بالای رضایت شغلی و رضایت از سرپرست منجر می شود (کروپان زانو[۷] و همکاران، ۲۰۰۲، کونوسکای و کروپان زانو، ۱۹۹۱، مسترسون[۸]، ۲۰۰۰، فیشر[۹]، ۲۰۰۵). وقتی کارکنان احساس کنند که برخورد غیرمنصفانه ای با آن ها شده است، عملکرد شغلی آن ها پایین می آید و تعهدشان نسبت به سازمان و رضایت شغلی آن ها کم می شود (امبروس[۱۰]، ۲۰۰۲، کروپان زانو و گرین برگ، ۱۹۹۷ به نقل از پول، ۲۰۰۷).
رضایت شغلی کارکنان به طور مؤثر با عملکرد شغلی آنان، کیفیت کاری و اثربخشی مرتبط است. با توجه به افزایش حقوق، مزایا و توجه دولت به نظر می رسد، هنوز رضایت شغلی آنان کم است و آنان نسبت به برخی عوامل سازمانی از جمله حقوق و مزایا ناراضی هستند (آگیلار وفایی، ۱۳۸۱؛ ازکیا و توکلی، ۱۳۸۵، کلدی و عسکری، ۱۳۸۲). پایین بودن حقوق و مزایا، فشارهای درونی و برونی محیط کار و برخی عوامل دیگر می توانند سبب بروز تعارض در کارکنان شده و  موجب تعارض کارکنان شوند.
تعارض، جزیی طبیعی و عادی از زندگی روزمر ه ماست و واقعیتی است که بشر در طی تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است. لذا امروز، افراد پیشینه ناخوشایندی از آن دارند و تعارض را پدیده ای منفی می دانند (موسسه آلند جزایر صلح[۱۱]، ۲۰۰۲). تعارض زمانی رخ می دهد که دو یا چند نفر به دلیل تفاوت در نیاز ها، خواسته ها، اهداف و ارزش هایشان در مقابل یکدیگر قرار بگیرند (تامی[۱۲]، ۲۰۰۲). به عبارت دیگر تعارض فرآیندی است که در آن فرد در می یابد شخص دیگری به طور منفی روی مطلوبی که او تعقیب می کند تاثیر گذاشته است (وودمن و هلریجل[۱۳]، ۱۹۹۵). مدیریت تعارض یعنی فرآیند برنامه ریزی برای پرهیز از تعارض در جایی که امکان وقوع آن است و ارائه شیوه هایی برای سازماندهی آن برای حل تعارض در جایی که رخ می دهد (اسلوکام[۱۴]، ۲۰۰۲).
برخی کارمندان به علت ناتوانی در درک این مطلب سعی دارند با توسل به شیوه های قهر آمیز، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمان های خود سرکوب کنند. درحالی که تحقیقات نشان داده است سازمان هایی که در آن ها تضاد کمتری وجود دارد، اغلب در محیط های رقابتی با شکست مواجه می شوند. چرا که اعضای چنین سازمان هایی آن چنان متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند یا چنان از وضع موجود راضی اند که تصور می کنند به بهبود وضع موجود نیازی ندارند. درحالی که تعارض به مثابه خون تازه ای در رگ های سازمان های پرتکاپو، پیشرو و توفیق طلب همانند سازمان سیمان هرمزگان است و سروکار داشتن با تعارض در قلب مدیریت هر سازمانی نهفته است (وتن و همکاران، ۱۳۸۰).
نظریه های گوناگونی در مورد شیوه های حل تعارض بین فردی و مدیریت آن در سازمان ها مطرح شده است. دیدگاه سنتی تعارض[۱۵] و شیوه های حل تعارض بین فردی، به عنوان نخستین نظریه و معروف به نظریه یگانگی، بیان می دارد که تعارض پدیده ای منفی و بد است و باید از آن دوری جست. دومین نظریه، نظریه روابط انسانی[۱۶] است که تعارض را امری طبیعی می داند، درحالی که جدیدترین نظریه به نام دیدگاه تعامل تعارض[۱۷] معتقد است که تعارض نه تنها می تواند نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه ضرورتی برای فعالیت های سازمانی است (رابینز[۱۸] و همکاران، ۱۳۷۹).
توماس[۱۹] (۱۹۷۶)، پنج شیوه اداره و حل تعارض های بین فردی را شناسایی کرده که عبارتند از: رقابتی، همکاری، اجتناب، انطباق و مصالحه. بعدها پوتنام و ویلسون[۲۰] ۵ شیوه مذکور را با عنوان سه راهبرد دسته بندی کرده است که عبارتند از: راهبرد راه حل گرایی (شامل شیوه های همکاری و مصالحه که طرفین خواهان همکاری با یکدیگرند)، راهبرد عدم مقابله (شامل شیوه های اجتناب و انطباق طرفین. طرفین تمایل دارند از تضاد کناره گیری یا جلوگیری کنند)، راهبرد کنترل که با شیوه های رقابتی یکسان است (افراد فقط به منافع خود توجه می کنند که به تضاد منجر می شود) (توماس، ۱۹۷۶).
مراحل حل تعارض های بین فردی عبارت اند از: پذیرش اختلاف نظر و تعارض به عنوان یک امر طبیعی، تعیین مشکل و احساس های حاصل از آن، شناخت همه راه حل های ممکن، ارزیابی  راه حل ها و انتخاب راه حلی که برای هر دو طرف قابل پذیرش است، بررسی تأثیر را ه حل (ایرانیک، ۱۳۸۹).
کوهن[۲۱] (۲۰۰۴)، تعارض در سازمان ها را در هم شکستن همکاری یا تهدیدی برای آن سازمان به حساب می آورد و معتقد است که بروز تعارض در سازمان ها هم طبیعی است و هم در روابط افراد، مورد انتظار است. بنابراین تعارض بر عملکرد شغلی کارکنان اثرگذار بوده و موجب موفقیت یا شکست افراد در کارشان می گردد. یکی از راه های مهم برای افزایش موفقیت فرد در کار، آگاهی از وضعیت عملکرد و نقاط قدرت، ضعف کار او است تا براساس آگاهی فرد نقاط ضعف عملکرد خویش را از بین ببرد. این کار از طریق ارزشیابی از عملکرد افراد صورت می گیرد.
حال این پژوهش در جهت بهبود عملکرد و رضایت شغلی کارکنان بدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان رابطه وجود دارد؟ و اینکه آیا عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) می توانند پیش بینی کننده های مناسبی برای رضایت شغلی کارکنان باشند؟
[۱] Organizational justice
[۲] Distributive Justice
[۳] Procedural Justice
[۴] International Justice
[۵] Konovsky
[۶] Poole
[۷] Cropanzano
[۸] Masterson
[۹] Fisher
[۱۰] Ambrose
[۱۱] Aland Islands Peace Institute
[۱۲] Toomey
[۱۳] Woodman & Hellrigel
[۱۴] Slocum
[۱۵] Traditional view of conflict
[۱۶] Human Relation view of conflict
[۱۷] Interaction view of conflict
[۱۸] Rubinz
[۱۹] Thomas
[۲۰] Putnam and Wilson
[۲۱] chohen
تعداد صفحه : ۱۰۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***