دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :تکنولوژی

عنوان : بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ MBA گرایش مدیریت تکنولوژی

بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

   

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفرنژاد

استاد مشاور:

دکتر جعفر باقری­نژاد

بهمن ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود. این پژوهش سعی بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر توانایی­های داخلی و ارتباط­های خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این منظور توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکه­های همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده است. به زبانی ساده­تر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک) و شبکه­های همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمان­های پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیق­تر می­نماید.
این پژوهش به بررسی ارتباط این سه مجموعه در شرکت­های نرم­افزاری ایران (صنعت نرم­افزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمع­آوری شده از ۱۵۶خبره و مدیر ارشد و میانی ۱۲ شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) بررسی گردید. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که مجموعه­های توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری با نوآوری رابطه معنی­دار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری رابطه معنی­دار و مثبتی وجود دارد.
یافته­های این پژوهش همچنین نشان می­دهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکه­های همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمان­های دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط بین شبکه­های همکاری و توانایی نوآوری فناورانه ایفا می­کنند.
واژگان کلیدی: شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقه­ای
فهرست مطالب
۱- کلیات.. ۲
۱-۱- مقدمه. ۲
۱- ۲- بیان مسأله و اهمیت آن. ۲
۱- ۳- سوابق تحقیق.. ۵
۱- ۴- اهداف تحقیق.. ۷
۱- ۴- ۱- هدف اصلی تحقیق.. ۷
۱- ۴- ۲- اهداف فرعی تحقیق.. ۷
۱- ۵- روش شناسی تحقیق.. ۸
۱- ۵- ۱- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها ۹
۱- ۵- ۲- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه. ۱۱
۱- ۶- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق.. ۱۲
۱- ۷- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. ۱۴
۲- مرور ادبیات.. ۱۷
۲- ۱- مقدمه. ۱۷
۲- ۲- نوآوری.. ۱۷
۲- ۲- ۱- سیر تکامل نوآوری.. ۲۰
۲- ۲- ۲- انواع نوآوری.. ۲۱
۲- ۲- ۳- منابع نوآوری.. ۲۹
۲- ۳- نظامهای نوآوری.. ۳۰
۲- ۳- ۱- نظام ملی نوآوری.. ۳۰
۲- ۳- ۲- نظام نوآوری منطقه­ای.. ۳۱
۲- ۳- ۳- نظام نوآوری فناورانه. ۳۵
۲- ۳- ۴- شبکه های همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای.. ۳۶
۲- ۳- ۵- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت.. ۳۶
۲- ۳- ۶-  نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط.. ۳۷
۲- ۴- ظرفیت نوآوری.. ۳۹
۲- ۴- ۱- توانمندی نوآوری فناورانه. ۴۸
۲- ۵- شبکه های همکاری.. ۶۰
۲- ۵- ۱- همکاری با سازمان­های پژوهشی.. ۶۲
۲- ۵- ۲- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی.. ۶۳
۲- ۵- ۳- همکاری بین شرکتی.. ۶۵
۲- ۵- ۴- همکاری با مؤسسات میانجی.. ۶۵
۲- ۶- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۶۶
۲- ۶- ۱- شبکه­های همکاری با انواع نوآوری.. ۶۶
۲- ۶- ۲- شبکه­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری.. ۷۲
۲- ۶- ۳- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری.. ۷۴
۳- فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۷۷
۳- ۱- مقدمه. ۷۷
۳- ۲- روششناسی تحقیق.. ۷۷
۳- ۳- جامعه آماری و نمونه پژوهش… ۷۸
۳- ۳- ۱- قلمرو مکانی.. ۸۱
۳- ۳- ۲- قلمرو زمانی.. ۸۲
۳- ۴- نحوه گرد آوری اطلاعات.. ۸۲
۳- ۴- ۱- تشریح پرسشنامه تحقیق.. ۸۲
۳- ۵- روایی و پایایی ابزار پژوهش… ۸۴
۳- ۵- ۱- پایایی پرسشنامه. ۸۴
۳- ۵- ۲- روایی پرسشنامه. ۸۷
۳- ۶- تعریف متغیرهای پژوهش… ۸۸
۳- ۶- ۱- توانمندی نوآوری فناورانه. ۸۸
۳- ۶- ۲- شبکه­های همکاری.. ۹۳
۳- ۶- ۳- نوآوری.. ۹۵
۳- ۷- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA) 98
۴-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها ۱۰۶
۴- ۱- مقدمه. ۱۰۶
۴- ۲- آمار توصیفی.. ۱۰۶
۴- ۲- ۱- سن.. ۱۰۶
۴- ۲- ۲- سابقه خدمت.. ۱۰۷
۴- ۲- ۳- میزان تحصیلات.. ۱۰۸
۴- ۲- ۴- سمت.. ۱۰۸
۴- ۲- ۵- جنسیت.. ۱۰۹
۴- ۳- تحلیل روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی.. ۱۰۹
۴- ۳- ۱- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه». ۱۱۰
۴- ۳- ۲- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «شبکه­های همکاری». ۱۱۵
۴- ۳- ۳- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «نوآوری». ۱۱۸
۴- ۴- سؤالات.. ۱۲۱
۴- ۵- تحلیل فرضیه­های تحقیق.. ۱۲۱
۴- ۵- ۱- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری.. ۱۲۱
۴- ۵- ۲- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری.. ۱۳۰
۴- ۵- ۳- بررسی روابط متقابل شبکه­های همکاری و نوآوری.. ۱۳۹
۴- ۶- نتیجه گیری.. ۱۴۷
۵- نتیجه­گیری و پیشنهادات.. ۱۵۱
۵- ۱- مقدمه. ۱۵۱
۵- ۲- آزمون فرضیات تحقیق.. ۱۵۱
۵- ۲- ۱- فرضیات اصلی.. ۱۵۱
۵- ۲- ۲- فرضیات فرعی.. ۱۵۳
۵- ۳- سؤالات تحقیق.. ۱۵۴
۵- ۴- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین.. ۱۵۵
۵- ۵- تفاسیر و پیشنهادات.. ۱۵۷
۵- ۶- پیشنهادات پژوهشی.. ۱۶۲
۵- ۷- محدودی­تهای پژوهش… ۱۶۲
۵- ۸- ویژگی پژوهش… ۱۶۳
مراجع.. ۱۶۴
پیوست… ۱۷۶
فهرست جداول
جدول ۲-۱- مقایسه انواع نوآوری   ۲۴
جدول ۲-۲- تعریف­های متفاوت نوآوری مدیریت    ۲۷
جدول۲-۳- توزیع منابع نوآوری (J.C. Guan et al., 2005)  ۲۹
جدول ۲-۴- تعریف­های ظرفیت نوآوری   ۴۰
جدول ۲-۵- عامل­های ارزیابی توانایی نوآوری فناورانه تارکر (۲۰۱۲)  ۵۶
جدول ۲-۶- زیر معیار های جنبه های مختلف روش وانگ و همکاران (۲۰۰۸)  ۵۸
جدول ‏۳‑۱-  حجم جامعه و تعداد نمونه هر یک از ۱۱ شرکت در مجموعه شرکت های گروه توسن   ۸۰
جدول ۳-۲- طیف پاسخ های پرسشنامه  ۸۳
جدول ۳-۳- تعداد سؤالات مرتبط با متغیرهای مورد بررسی در تحقیق   ۸۳
جدول ۳-۴- نتایج آزمون آلفای کرونباخ   ۸۵
جدول ۳-۵- شاخص های متغیر توانایی یادگیری   ۸۹
جدول ۳-۶- شاخص های متغیر توانایی تحقیق و توسعه  ۸۹
جدول ۳-۷- شاخص های متغیر توانایی تخصیص منابع   ۹۰
جدول ۳-۸- شاخص های متغیر توانایی تولید  ۹۰
جدول ۳-۹- شاخص های متغیر توانایی بازاریابی   ۹۱
جدول ۳-۱۰- شاخص های متغیر توانایی سازماندهی   ۹۲
جدول ۳-۱۱- شاخص های متغیر توانایی برنامه­ریزی استراتژیک    ۹۲
جدول ۳-۱۲- شاخص های متغیر همکاری بین شرکتی   ۹۳
جدول ۳-۱۳- شاخص های متغیر همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی   ۹۴
جدول ۳-۱۴- شاخص های متغیر همکاری با مؤسسات میانجی   ۹۵
جدول ۳-۱۵- شاخص های متغیر سازمان­های پژوهشی   ۹۵
جدول ۳-۱۶- شاخص های متغیر نوآوری در محصول   ۹۶
جدول ۳-۱۷- شاخص های متغیر نوآوری در فرآیند  ۹۷
جدول ۳-۱۸- شاخص های متغیر نوآوری در مدیریت    ۹۷
جدول ۴-۱- توزیع سنی پاسخ­دهندگان   ۱۰۷
جدول ۴-۲- توزیع بر اساس سابقه خدمت پاسخ­دهندگان   ۱۰۷
جدول ۴-۳- توزیع بر اساس میزان تحصیل پاسخ­دهندگان   ۱۰۸
جدول ۴-۴- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   ۱۰۸
جدول ۴-۵- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   ۱۰۹
جدول ۴-۶- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای توانایی نوآوری فناورانه  ۱۱۰
جدول ۴-۷- برآورد میزان اشتراک عوامل توانایی نوآوری فناورانه  ۱۱۱
جدول ۴-۸- کل واریانس تبیین شده توانایی نوآوری فناورانه  ۱۱۲
جدول ۴-۹- ماتریس چرخش یافته اجزا ۱۱۴
جدول ۴-۱۰- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای شبکه­های همکاری   ۱۱۵
جدول ۴-۱۱- برآورد میزان اشتراک عوامل شبکه­های همکاری   ۱۱۶
جدول ۴-۱۲- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   ۱۱۷
جدول ۴-۱۳- ماتریس چرخش یافته اجزا شبکه­های همکاری   ۱۱۸
جدول ۴-۱۴- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای نوآوری   ۱۱۸
جدول ۴-۱۵- برآورد میزان اشتراک عوامل نوآوری   ۱۱۹
جدول ۴-۱۶- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   ۱۲۰
جدول ۴-۱۳- ماتریس چرخش یافته اجزا نوآوری   ۱۲۰
جدول ۴-۱۴- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   ۱۲۳
جدول۴-۱۵- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « شبکه­های همکاری»  ۱۲۴
جدول ۴-۱۶- خلاصه­ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   ۱۲۵
جدول ۴-۱۷- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   ۱۲۶
جدول ۴-۱۸-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  ۱۲۸
جدول ۴-۱۹- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  ۱۲۹
جدول ۴-۲۰-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  ۱۲۹
جدول ۴-۲۱- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  ۱۳۰
جدول ۴-۲۲- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   ۱۳۲
جدول۴-۲۳- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری»  ۱۳۳
جدول ۴-۲۴- خلاصه ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   ۱۳۴
جدول ۴-۲۵- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   ۱۳۵
جدول ۴-۲۶-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیرهای متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  ۱۳۷
جدول ۴-۲۷- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  ۱۳۸
جدول ۴-۲۸-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  ۱۳۸
جدول ۴-۲۹- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  ۱۳۹
جدول ۴-۳۰- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   ۱۴۰
جدول۴-۳۱- ضرایب همبستگی بین متغیر­های «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری»  ۱۴۱
جدول ۴-۳۲-  خلاصه ی تحلیل همبستگی متمرکز بین شبکه­های همکاری و نوآوری   ۱۴۲
جدول ۴-۳۳- جدول تست­های آماری (شبکه­های همکاری و نوآوری)  ۱۴۳
جدول ۴-۳۴-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  ۱۴۵
جدول ۴-۳۵- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  ۱۴۵
جدول ۴-۳۶-  ضرایب ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  ۱۴۶
جدول ۴-۳۷- سهم (واریانس) استخراج شده (نوآوری)  ۱۴۶
جدول ۵-۱- تحلیل کلی رابطه شبکه همکاری با توانایی نوآوری فناورانه  ۱۵۷
جدول ۵-۲- تحلیل کلی رابطه توانایی نوآوری فناورانه با نوآوری   ۱۵۸
جدول ۵-۳- تحلیل کلی رابطه شبکه­های همکاری با نوآوری   ۱۶۰


فهرست اشکال
شکل ۱-۱- ساختار گزارش تحقیق.. ۸
شکل ۱-۲- مدل مفهومی پیشنهادی.. ۱۴
شکل۴-۱- مدل پیشنهادی روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکه­های همکاری». ۱۲۲
شکل ۴-۲- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول.. ۱۲۷
شکل ۴-۳-  همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم. ۱۲۷
شکل۴-۴- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری». ۱۳۱
شکل ۴-۵- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). ۱۳۵
شکل ۴-۷- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز سوم (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). ۱۳۶
شکل۴-۸- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری». ۱۴۰
شکل ۴-۹- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (شبکه­های همکاری- نوآوری). ۱۴۴
شکل ۴-۱۰- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم (شبکه­های همکاری- نوآوری). ۱۴۴
فصل اول
کلیات

۱-  کلیات

۱- ۱-  مقدمه

صاحب نظران مدیریت “همکاری” را  فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده می­دانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکت­ها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیت­های رقابتی فعلی شرکت­ها و منابع داخلی آن­ها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیت­های رقابتی کفایت نمی­کند. بنابراین همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندی­های موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار می­آید.
امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاه­ها می­باشد. در این پژوهش سعی می­گردد تا با نگرشی نهادی، سازمان در بستری از شبکه­های همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقه­ای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکه­ی همکاری) و توانایی­های درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد.

۱- ۲-   بیان مسأله و اهمیت آن

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود (Hagedoorn, 2002).  بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکت­ها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایده­ها، منابع و افراد که به سازمان­ها وارد یا خارج می­شوند و همچنین جستجو برای استفاده از گستره وسیع­تری از ایده­ها، دانش و منابع و شبکه­ها که برای ایجاد نوآوری­های موفق برای سازمان لازم می­شوند، تکیه می­کنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکه­های همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمان­های واسطه­ای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می­کند.
از طرف دیگر (Burgelman, 2004) توانایی­های نوآوری فناورانه را به عنوان مجموعه جامعی از ویژگی­های شرکت که استراتژی­های نوآوری فناورانه را تسهیل و پشتیبانی می­کنند تعریف می­کند. پژوهشگران زیادی رویکردهای متنوعی برای ارزیابی توانایی­های فناورانه سازمان­ها ارائه نمودند: برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه (Christensen, 1995) رویکرد دارایی که شامل ارزیابی تحقیق علمی، ارزیابی نوآوری محصول و ارزیابی زیباشناسی طراحی را ارائه نمود،(Burgelman, 2004)  رویکرد فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود و برای ارزیابی آن­ها ابعاد توانایی­های شرکت در، تخصیص و در دسترس بودن منابع، درک بازار و استراتژی­های نوآورانه رقبا، درک توسعه­های تکنولوژیکی مرتبط با شرکت، تأثیرات فرهنگی و ساختاری بر روی فعالیت­های نوآوری داخلی و توانایی مدیریت استراتژیک برای بررسی فعالیت­های نوآوری داخلی در نظر گرفت. (Chiesa, 1996) نیز رویکردی فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن عبارت بودند از: توانایی تولید مفهوم، توانایی فرآیند نوآوری، توانایی توسعه محصول، توانایی اکتساب فناوری، توانایی رهبری، توانایی بکارگیری منابع و توانایی در استفاده مؤثر از سیستم­ها و ابزارها. (R. Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) نیز با رویکردی متفاوت یعنی رویکرد وظیفه­ای (عملیاتی) را برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن توانایی یادگیری، توانایی تحقیق و پژوهش، توانایی تخصیص منابع، توانایی ساخت، توانایی بازاریابی، توانایی سازمان و توانایی برنامه­ریزی استراتژی است.
نوآوری را نیز (Lukas & Ferrell, 2000) پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرآیند، محصول یا خدمت جدید که می تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان، جدید باشد» تعریف می­نماید. (Manu, 1992)، نوآوری های مدیریتی و فنی را به سه دسته کلی نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و نوآوری مدیریتی تقسیم بندی کرده است و بر این اساس نوآوری سازمان ها را سنجیده است.
نوآوری های مدیریتی شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی هستند که به طور غیر مستقیم با فعالیت های اصلی کاری مرتبط می­شوند (F. Damanpour & Evan, 1984). نوآوری های محصول، محصولات یا خدمات جدیدی هستند که برای رفع نیاز یک مصرف کننده ارائه می شوند و نوآوری های فرآیندی عوامل جدیدی هستند که به عملیات تولیدی یا خدماتی یک سازمان ارائه می شوند؛ مانند مواد اولیه، شرح وظایف و مکانیزم های کاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).
همانطور که بیان شد (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای  شبکه­های همکاری  بیان نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند.
بطور فزاینده­ای بر  نوآوری بعنوان فرآیندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­شود(Doloreux, 2004).
تعداد صفحه : ۱۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***