دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد

 استاد راهنما:

دکتر محمد تقی محمودی


استاد مشاور:

دکتر فردوس منتظر الظهور

 

شهریور    ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
 
چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱
فصل اول« کلیات تحقیق »
۱-۱ مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۳
۱-۲ بیان مسأله—————- ۴
۱-۳ اهمیت و ضر ورت پژوهش — ۹
۱-۴ اهداف پژوهش ———— ۱۴
۱-۴-۱ اهداف اصلی ———— ۱۴
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی——— ۱۵
۱-۵ سؤال های تحقیق ———- ۱۵
۱-۶ تعاریف واژه ها————– ۱۶
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ——— ۱۶
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ——— ۱۹
فصل دوم« ادبیات تحقیق »
۲-۱ مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۲۳
۲-۲ هوش -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۲۴
۲-۳ ماهیت هوش انسانی، از گذشـته تا حال ——– ۲۶
۲-۴ سا بقـه تاریخی ———— ۲۷
۲-۵ نظریه هوش چندگانه ——- ۲۸
۲-۶ دلالت های نظریه هوش چند گانه برای برنامه های درسی و آموزش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۳۲
۲-۷ فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۳۴
۲-۷-۱ فرهنگ ملی————- ۳۵
۲-۷-۲ فرهنگ عمومی———- ۳۵
۲-۷-۳ فرهنگ تخصصی——— ۳۶
۲-۷-۴ فرهنگ سازمانی——— ۳۶
۲-۸ فرهنگ سازمانی———— ۳۸
۲-۹ هوش فرهنگی ————- ۴۱
۲-۱۰ اجزای هوش فرهنگی—— ۴۴
۲-۱۰-۱ دانش فرهنگی ——— ۴۵
۲-۱۰-۲ مراقبتهای فرهنگی—— ۴۶
۲-۱۰-۳ مهارت های فرهنگی —– ۴۶
۲-۱۱ توسعه هوش فرهنگی —– ۴۷
۲- ۱۲ ابعاد هوش فرهنگی —— ۴۷
۲- ۱۳ انواع شخصیتها در هوش فرهنگی ———– ۵۲
۲-۱۴ تقویت هوش فرهنگی —— ۵۳
۲-۱۵ عناصر هوش فرهنگی —— ۵۴
۲-۱۶ استفاده از هوش فرهنگی — ۵۶
۲- ۱۷ مؤلفه های هوش فرهنگی — ۵۷
۲-۱۸ آموزش هوش فرهنگی —– ۶۱
۲-۱۹ هوش فرهنگی از دیدگاه اسلام ————– ۶۳
۲-۲۰ اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام ———– ۶۴
۲-۲۱ ویژگی های مهم هوش فرهنگی از نظر اسلام — ۶۷
۲-۲۲ راهبردهای اسلام در حوزۀ فرهنگ ملی و فرا ملی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۹
۲-۲۳ مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اسلام ——– ۷۲
۲-۲۴ راه های تقویت مهارت های هوش فرهنگی ازنظر اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۸۰
۲- ۲۵ ارتباط -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۸۱
۲-۲۶ ارتباطات چیست؟——— ۸۲
۲-۲۷ نظریه ارتباطات ———- ۸۵
۲-۲۸ پشینه نظریه ارتباطات —– ۸۶
۲-۲۹ چارچوب نظریه ارتباطات — ۸۶
۲-۳۰ ارتباطات اثر بخش ——– ۸۸
۲-۳۱ اثر بخشی در ارتباطات میان فردی———— ۸۹
۲- ۳۲ ویژگیهای اثر بخشی —— ۹۰
۲-۳۳ موانع مو جود بر سر راه ارتباطات اثر بخش —- ۹۵
۲-۳۴ روشهای بهبود ارتباطات —- ۹۷
۲-۳۵ تحقیقات در رابطه پژوهش– ۹۸
۲-۳۵-۱ پیشینه درداخل کشور— ۹۸
۲-۳۵-۲ پیشنه درخارج از کشور– ۱۰۰
۲-۳۶ خلاصه فصل دوم———- ۱۰۲
فصل سوم« روش تحقیق »
۳-۱ مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۰۵
۳-۲ روش پژوهش————– ۱۰۶
۳-۳ جامعه آماری————– ۱۰۶
۳-۴ حجم نمونه ————— ۱۰۷
۳-۵ روش نمونه گیری———– ۱۰۸
۳-۶ ابزار جمع آوری اطّلاعات —- ۱۰۹
۳-۸ پرسشنامه ارتباطات اثربخش– ۱۰۹
۳-۷ پرسشنامه هوش فرهنگی —- ۱۱۰
۳-۹ روایی پرسشنامه هوش فرهنگی ————— ۱۱۱
۳-۱۰ روایی پرسشنامه ارتباطات اثر بخش———– ۱۱۱
۳-۱۱ پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی ————- ۱۱۲
۳-۱۲ پایایی پرسشنامه ارتباطات اثربخش———– ۱۱۲
۳-۱۳ روش جمع آوری داده ها —- ۱۱۳
۳-۱۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها —————- ۱۱۳
فصل چهارم« تجزیه و تحلیل داده ها »
۴-۱ مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۱۵
۴-۲ الف) بررسی توصیفی گروه نمونه اعضای هیات علمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۱۶
۴-۳ ب) بررسی توصیفی پاسخ های گروه نمونه اعضاء هیأت علمی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۲۰
۴-۴ ج) بررسی توصیفی پاسخ های نمونه اعضاء هیأت علمی به مؤلفه های هوش فرهنگی وارتباطات اثربخش   ۱۲۴
۴-۵ چ) یافته های پژوهش——– ۱۲۵
فصل پنجم« بحث و نتیجه گیری »
۵-۱ مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۴۳
۵-۲ خلاصه ای از پژوهش——– ۱۴۳
۵-۳ بیان یافته ها و بحث پیرامون آن————— ۱۴۵
۵-۴ پیشنهادات—————- ۱۵۳
۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی مبتنی برنتایج تحقیق—- ۱۵۳
۵-۴-۲ پیشنهادات برای محققان و پژوهشگران ——- ۱۵۴
۵-۵ محدودیت های پژوهش——- ۱۵۵
۵-۵-۱ محدودیت های در اختیار پژوهشگر———– ۱۵۵
۵-۵-۲ محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر—— ۱۵۶
منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۵۷
فهرست جداول
عنوان                                                                                                صفحه
 
جدول (۳-۱) توزیع فراوانی جامعه برحسب تفکیک جنسیت و دانشگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۰۷
جدول ۳-۲) توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه—— ۱۰۹
جدول ۳-۳) انطباق مؤلفه های هوش فرهنگی با سؤالات پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۱۰
جدول ۳-۴) مقیاس هفت درجه لیکرت————- ۱۱۰
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۱۶
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۱۷
جدول ۴-۳) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سابقه خدمت———— ۱۱۸
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس رتبه علمی————– ۱۱۹
جدول ۴-۵) نتایج فراوانی و درصد پاسخ های اعضاء هیأت علمی به گزینه های سئوالات مربوط به عامل راهبردی، فرا شناختی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۲۰
جدول ۴-۶) نتایج فراوانی و درصد پاسخ های اعضاء هیأت علمی به گزینه های سئوالات مربوط به عامل دانش، شناختی ۱۲۱
جدول ۴-۷) نتایج فراوانی و درصد پاسخ های اعضاء هیأت علمی به گزینه های سئوالات مربوط به عامل انگیزشی        ۱۲۲
جدول ۴-۸) نتایج فراوانی و درصد پاسخ های اعضاء هیأت علمی به گزینه های سؤالات مربوط به عامل رفتاری ۱۲۳
جدول ۴-۹) میانگین و انحراف معیار مؤلفه های مربوط به متغیر هوش فرهنگی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی   ۱۲۴
جدول ۴-۱۰) میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر هوش فرهنگی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی   ۱۲۴
جدول ۴-۱۱) میانگین و انحراف معیار مؤلفه های مربوط به متغیر ارتباطات اثربخش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی       ۱۲۵
جدول ۴-۱۲) میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر ارتباطات اثربخش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی         ۱۲۵
جدول (۴-۱۳) ضریب همبستگی بین مؤلفه استراتژی هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش — ۱۲۵
جدول (۴-۱۴) ضریب همبستگی بین مؤلفه دانش هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی     ۱۲۶
جدول (۴-۱۵) ضریب همبستگی بین مؤلفه انگیزش هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت          ۱۲۶
جدول (۴-۱۶) ضریب همبستگی بین مؤلفه رفتار هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی      ۱۲۷
جدول (۴-۱۷) ضریب همبستگی چند گانه بین ابعاد هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش—- ۱۲۷
جدول (۴-۱۸) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر جنسیت ۱۲۸
جدول (۴-۱۹) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۲۸
جدول (۴-۲۰) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت ۱۲۹
جدول (۴-۲۱) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۰
جدول (۴-۲۲) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۰
جدول (۴-۲۳) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به سوابق خدمت     ۱۳۱
جدول (۴-۲۴) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۳۲
جدول (۴-۲۵) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۳۲
جدول (۴-۲۶) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی        ۱۳۳
جدول (۴-۲۷) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس های مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۳۴
جدول (۴-۲۸) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۳۴
جدول (۴-۲۹) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل انگیزشی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به نوع دانشگاه   ۱۳۴
جدول (۴-۳۰) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل رفتاری از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه    ۱۳۵
جدول (۴-۳۱) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه      ۱۳۵
جدول (۴-۳۲) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت ۱۳۶
جدول (۴-۳۳) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه       ۱۳۷
جدول (۴-۳۴) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه         ۱۳۸
جدول (۴-۳۵) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۳۸
جدول (۴-۳۶) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن        ۱۳۹
جدول (۴-۳۷) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی        ۱۴۰
جدول (۳۸-۴) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی ۱۴۰
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                صفحه
 
نمودار (۴-۱) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس جنسیت————– ۱۱۶
نمودار (۴-۲) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۱۷
نمودار (۴-۳) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سابقه خدمت———- ۱۱۸
نمودار (۴-۴) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس رتبه علمی———— ۱۱۹
نمودار (۴-۵) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت   ۱۲۹
نمودار (۴-۶) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت      ۱۳۱
نمودار (۴-۷) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه       ۱۳۳
نمودار (۴-۸) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه        ۱۳۵
نمودار (۴-۹) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت   ۱۳۶
نمودار (۴-۱۰) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه       ۱۳۷
نمودار (۴-۱۱) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۳۹
نمودار (۴-۱۲) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی        ۱۴۱
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                صفحه
 
شکل ۲-۱-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۳۵
شکل ۲-۲-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۴۵
شکل ۲-۳-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۴۷
شکل ۲-۴) چهارچوب هوش فرهنگی (ارلی و انگ)—- ۴۸
شکل ۲-۵) ابعاد هوش فرهنگی—- ۵۰
 چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد می باشد. تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش اعضاء هیأت علمی دانشگاه های دولتی، پیام نور و آزاداسلامی شهرکرد در سال تحصیلی ۹۲- ۱۳۹۱ می باشد. حجم جامعه در سه دانشگاه بالغ بر ۴۹۸ نفر بوده، که از این تعداد طبق فرمول کوکران، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعۀ آماری ۱۵۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ استاندارد هوش فرهنگی « ارلی و انگ ۲۰۰۳ » و پرسشنامۀ ارتباطات اثر بخش « سوسمان وکرینوس ۱۹۷۹ » می باشد. روایی محتوا پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشتۀ علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای پرسش نامه هوش فرهنگی ۸۵/. و همچنین پایایی ارتباطات اثر بخش ۸۷/۰بدست آمده است. در نتیجه هردو پرسش نامه مناسب می باشند. تجزیه تحلیل در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. درسطح آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و… می باشد. در سطح آمار استنباطی بیان فرضیه کلی و فرضیه های ویژه (که آیا معنی دار بوده اند یا نه… ). نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره و گام به گام نشان داد ، که به طور کلی بین هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش رابطه معناداری وجود دارد . از بین مؤلفه های هوش فرهنگی، « مؤلفه های استراتژی و دانش هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح (P ≤ ۰/۰۱) رابطۀ معنادار وجــود دارد »، « بیـن مؤلفـۀ انگیزش هـوش فرهنگـی با اثر بخشـی ارتبـاطات در سطــح (P ≤ ۰/۰۱)رابطۀ معنادار مشاهده نگردیده »، « بین مؤلفه رفتار هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح(P ≤ ۰/۰۵)رابطۀ معنادار وجود دارد. بین هوش فرهنگی اعضاء هیأت علمی بر اساس ویژگی های دموگرافیک « جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی » در سطح (α ≤ ۰/۰۵) تفاوت معناداری مشاهده نگردید . همچنین بین ارتباطات اثر بخش بر اساس ویژگی های دموگرافیک «جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی» در سطح (P ≤ ۰/۰۵)تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
کلید واژه ها:هوش فرهنگی، ارتباطات اثر بخش، اعضاء هیأت علمی
فصل اول
« کلیات تحقیق »
۱-۱ مقدمه
سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین هزاره سوم میلادی با بحثهای داغ و مناقشه بر انگیزجهانی شدن همراه بوده است.
آنچه مسلم است آن است که جهانی سازی پدیده ای تک بعدی نبوده و فرایندی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی… می باشد. هر چه جهان به سوی انسجام پیش می رود اهمیت و درک صحیح تفاوتهای فرهنگی افزایش می یابد. توجه به فرهنگهای مختلف و توصیه به شناخت نظامهای فرهنگی و چارچوب های ادراکی مختلف در این فرهنگها صرفاً در تحقیقات آکادمیک مورد توجه قرار نگرفته است.
اعضاء هیأت علمی دانشگاه های امروزی اساتیدی خواهند بود که علاوه بر، برخوردار بودن از مهارتهای فردی و تکنیکی و علمی بالا باید از هوش فرهنگی و عاطفی مناسبی نیز برخوردار باشند. ازطرفی از احساسات، عواطـف و علائـم و نشانه های شفاهی و غیرشفاهی در فرهنگ های مختلف تفاوتهای قابل ملاحظه ایی با هم دارند.
به عبارت بهتر برای کسب توانایی درک بالای احساسی مؤثر بر خورداری از هوش فرهنگی مناسب از ضروریات است. این هوش قابلیت مهمی برای کارکنان، اساتید و مدیران سازمانها و دانشگاه ها محسوب می شود. هوش فرهنگی در راستای هوش عاطفی و اجتماعی است. هوش عاطفی فرض می کند که افراد با فرهنگ خود آشنا هستند، بنابراین برای تعا مل و ارتباط با دیگران از روشهای فرهنگی خود استفاده می کنند، هوش فرهنگی جایی خود را نشان می دهد که هوش عاطفی ناتوان است. یعنی در جای که با افراد در محیط های ناآشنا سر و کار داریم.
اهمیت توانایی و برقراری ارتباط و تعامل در تجارب انسانی تا حدی است که می توان آن را شاخص تمام چیزهایی دانست که انسان را از سایر مخلوقات متمایز می کند. توانایی فرد برای برقـراری ارتباط متقابل با دیگری ازطریق تبادل افکار و عقاید، اولین گام در تمایز بیـن بشر و دیگرآفریده ها ست. همچنین قدرت انسان در ثبت افکـار و اطلاعات برای استفاده دیر یا زود دیگران و قدرت در یافت پاسخ آنان مبنای نیروی روز افزون تجارب و علوم است. به همین منوال قابلیت و توانایی یک فرد یا یک گروه برای اختلاط با گـروه های دیگر از طریق فرایند های ارتباطی، ریشه تمـامی ماهیت های اجتمـاعی نـژاد انسانی است . بنابـراین به سختـی می تـوان گفت که چیزی بنیادی تر از ارتباطات و درک تفاوتهای فرهنگی و اعمال فرایند های انسانی و پیشبرد تلاش های بشری وجود داشته باشد . با این حال تا این اواخر هیچ فعالیتی که نشان دهنده تحقیق و بررسی علمی در این زمینه باشد وجـود نداشته اسـت و تعریف اصـول اولیه این علم هنوز مراحل اولیه را طی می کند. اما شناخت قدرت ارتبـاطات اثربخش به دوران و روزگار باستان باز می گردد. بطوری که در زمان « افلاطون » نیز اهمیت این امر به خوبی تعریف شده بود او در خطابه های خود می نویسد، « چه چیزی والاتر و با ارزش تر از « کلمه » است که می تواند، قضـات را در محاکم، سناتورها را درمجلس و یا شهرونـدان را در اجتماعات و یا در گردهمایهای سیاسـی دیگر مجاب کند؟».
تعداد صفحه : ۱۹۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***