دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: مدیریت نیروی انسانی


عنوان:

بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود        

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی صانعی

پائیز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۱ بیان مسأله …………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………….. ۸
۱-۳ اهداف پژوهش ……………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۳-۱ هدف اصلی پژوهش………………………………………………………………… ۱۲
۱-۳-۲ اهداف فرعی پژوهش ……………………………………………………………… ۱۲
۱-۴ سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………. ۱۳
۱-۴-۱ سؤال اصلی پژوهش……………………………………………………………….. ۱۳
۱-۴-۲ سؤال های فرعی پژوهش …………………………………………………………. ۱۳
۱-۵ تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………. ۱۴
۱-۵-۱ فرضیه ی اصلی پژوهش…………………………………………………………… ۱۴
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………… ۱۴
۱-۶ متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. ۱۵
۱-۷ مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش…………………………………………………………… ۱۵
۱-۸ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………. ۱۶
۱-۸-۱ اعتماد…………………………………………………………………………………….. ۱۶
۱-۸-۲ اعتماد……………………………………………………………………………….. سازمانی    ۱۶
۱-۸-۲-۱ اعتماد به مدیر……………………………………………………………………. ۱۶
۱-۸-۲-۲ اعتماد به همکاران……………………………………………………………….. ۱۶
۱-۸-۲-۳ اعتماد به سازمان…………………………………………………………………. ۱۷
۱-۸-۳ عدالت سازمانی……………………………………………………………………… ۱۷
۱-۸-۳-۱ عدالت توزیعی ………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۸-۳-۲ عدالت رویه ای………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۸-۳-۳ عدالت مراوده ای ……………………………………………………………….. ۱۸
۱-۸-۴ بهره وری…………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۸-۵ بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… ۱۸
۱-۸-۵-۱ توانائی……………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۸-۵-۲ وضوح (شناخت شغلی)………………………………………………………….. ۱۹
۱-۸-۵-۳ حمایت سازمانی …………………………………………………………………. ۱۹
۱-۸-۵-۴ انگیزه …………………………………………………………………………… ۱۹
۱-۸-۵-۵ ارزیابی ………………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۸-۵-۶ اعتبار ……………………………………………………………………………. ۲۰
۱-۸-۵-۷ محیط ……………………………………………………………………………. ۲۰
۱-۹ طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………….. ۲۰
۱-۱۰ مدل فرآیندی پژوهش………………………………………………………………… ۲۲
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲-۱ بخش اول: مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۱-۱ تاریخچه ی اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱-۲ سیر تکوین مفهوم شناسی اعتماد …………………………………………………… ۳۰
۲-۱-۳ اهمیت عنصر اعتماد ………………………………………………………………. ۳۳
۲-۱-۴ فرآیند اعتماد ……………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱-۵ ابعاد اعتماد …………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱-۵-۱ ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز……………………………………………………… ۳۶

  • ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران او………………………………………… ۳۷

۲-۱-۵-۳ ابعاد اعتماد از دیدگاه باتلر و کانترل…………………………………………….. ۳۸
۲-۱-۵-۴ ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ…………………………………………… ۳۸
۲-۱-۵-۵ ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش ………………………………………… ۳۸
۲-۱-۶ مراحل تکامل اعتماد ……………………………………………………………….. ۳۹
۲-۱-۷ مفهوم شناسی اعتماد در ادبیات سازمانی …………………………………………… ۴۰
۲-۱-۸ انواع اعتماد در روابط سازمانی……………………………………………………. ۴۱
۲-۱-۹ سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی ……………………………………………. ۴۲
۲-۱-۹-۱ اعتماد بین فردی می تواند در دو بعد طبقه بندی شود……………………………. ۴۲
۲-۱-۹-۲ سازه ی اعتماد غیر فردی (مؤسسه ای)………………………………………….. ۴۴
۲-۱-۱۰ سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی از منظر اندیشمندان …………………….. ۴۵
۲-۱-۱۰-۱ مک نایت و وِبستر (۲۰۰۱) ………………………………………………….. ۴۵
۲-۱-۱۰-۲ تحقیقات سالو و کارژالوتو (۲۰۰۷) ………………………………………….. ۴۶
۲-۱-۱۰-۳ تحقیقات ِالونن و همکاران (۲۰۰۸) …………………………………………… ۴۶
۲-۱-۱۰-۴ تحقیقات مایر و همکاران (۱۹۹۵) و (۱۹۹۹)………………………………… ۴۷
۲-۱-۱۱ مدل ها و چارچوب های تئوریکی بحث اعتماد ………………………………….. ۴۸
۲-۱-۱۱-۱ مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز (۲۰۰۲) ……………………………………….. ۴۸
۲-۱-۱۱-۲ مدل اعتماد مارپیچی زند (۱۹۷۲) …………………………………………….. ۵۰
۲-۱-۱۱-۳ مدل پیشنهادی اعتماد مایر، داویس و اسکورمن (۱۹۹۵) …………………….. ۵۱
۲-۱-۱۲ پیامدهای اعتماد در سازمان……………………………………………………….. ۵۳
۲-۱-۱۳ موقعی که سطح اعتماد در یک سازمان پایین است وضعیت آن سازمان چگونه است؟   ۵۶
۲-۱-۱۴ عدالت (تعاریف و مفاهیم) ……………………………………………………….. ۵۷
۲-۱-۱۵ اهمیت مطالعه ی عدالت در سازمانها ……………………………………………. ۵۹
۲-۱-۱۶ تاریخچه ی عدالت سازمانی………………………………………………………. ۶۰
۲-۱-۱۷ چیستی عدالت سازمانی (مروری بر نظریات اندیشمندان)……………………….. ۶۲
۲-۱-۱۸ منابع عدالت سازمانی …………………………………………………………….. ۶۳
۲-۱-۱۹ سنخ شناسی عدالت سازمانی ……………………………………………………… ۶۴
۲-۱-۱۹-۱ توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت توزیعی………….. ۶۵
۲-۱-۱۹-۲ توصیف و تفسیر های ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت رویه ای ……….. ۶۷
۲-۱-۱۹-۲-۱ از نظر لونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه ها و فرآیندهای عادلانه ای به وجود می آورند ……………………………………………………………… ۶۸

  • منابعی که ارزیابی ها در مورد رعایت عدالت رویه ای از آنها مشتق می شوند………………………………………. ۶۹

۲-۱-۱۹-۲-۳ اهدافی که عدالت رویه ای دنبال می کند؟…………………………………… ۶۹
۲-۱-۱۹-۲-۴ مردم چه رویه هایی را عادلانه می دانند؟ ………………………………….. ۶۹
۲-۱-۱۹-۳ توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت تعاملی …………… ۶۹
۲-۱-۱۹-۳-۱ ابعاد عدالت تعاملی (مراوده ای)…………………………………………….. ۷۱
۲-۱-۱۹-۳-۲ در سنخ شناسی عدالت سازمانی از سه نوع دیگر از عدالت هم سخن به میان می آید که مثل سه نوع قبلی متداول نیستند. ……………………………………………………………………. ۷۲
۲-۱-۲۰ تاریخچه و تعاریف بهره وری ……………………………………………………. ۷۵
۲-۱-۲۰-۱ بهره وری چه نیست؟ …………………………………………………………. ۷۵
۲-۱-۲۰-۲ بهره وری چه هست؟…………………………………………………………… ۷۵
۲-۱-۲۱ بهره وری نیروی انسانی………………………………………………………….. ….. ۷۹
۲-۱-۲۲ انواع بهره وری ………………………………………………………………….. ۷۹
۲-۱-۲۲-۱ بهره وری جزئی ………………………………………………………………. ۷۹
۲-۱-۲۲-۲ بهره وری عامل کل …………………………………………………………… ۸۰
۲-۱-۲۲-۳ بهره وری کل…………………………………………………………………… ۸۰
۲-۱-۲۳ جلوه های بهره وری چیست؟……………………………………………………… ۸۰
۲-۱-۲۳-۱ کارآیی………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱-۲۳-۲ اثربخشی……………………………………………………………………….. ۸۱
۲-۱-۲۴ سطوح بهره وری ……………………………………………………………………… ۸۲
۲-۱-۲۵ اندازه گیری بهره وری……………………………………………………………. ۸۲
۲-۱-۲۶ عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ………………………………………………. ۸۳
۲-۱-۲۶-۱ عوامل داخلی، که در دو گروه به شرح ذیل قابل تبیین می باشند ……………… ۸۳
۲-۱-۲۶-۲ عوامل خارجی، که در سه گروه قابل تفکیک هستند ………………………….. ۸۴
۲-۱-۲۷ فواید بهره وری چیست ؟…………………………………………………………. ۸۵
۲-۱-۲۸ مدل ها و الگوهای بهبود و ارتقای بهره وری ……………………………………. ۸۶
۲-۱-۲۸-۱ مدل چرخه ی بهره وری دکتر سومانث (۱۹۹۸)……………………………… ۸۶
۲-۱-۲۸-۲ مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM)……………………………………… 88  ۲-۱-۲۸-۳ مُدل دمینگ (PDCA)…………………………………………………………………………… 88
۲-۱-۲۸-۴ مدل کانن……………………………………………………………………….. ۹۰
۲-۱-۲۸-۵ مدل CREST ………………………………………………………………… 90
۲-۱-۲۸-۶  مدل سوپر ۵S…………………………………………………………………. 91
۲-۱-۲۸-۷ مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت……………………………………………….. ۹۲
۲-۱-۲۸-۸  مدل گودوین …………………………………………………………………… ۹۳
۲-۱-۲۸-۹ مدل استوارت (۱۹۸۵)………………………………………………………… ۹۳
۲-۱-۲۸-۱۰ مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت……………………………………….. ۹۵
۲-۱-۲۸-۱۱ مدل هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰)……………………………………………. ۹۵
۲-۱-۲۸-۱۲ مدل پیپلز (۱۹۸۷)…………………………………………………………… ۹۷
۲-۱-۲۸-۱۳ مدل ژوزف ام پوتی (۱۹۹۵)………………………………………………… ۹۷
۲-۱-۲۸-۱۴ مدل کیت دیویس و جان نیو استورم (۱۹۸۶)……………………………….. ۹۸
۲-۱-۲۸-۱۵ مدل توتل (۱۹۸۶)…………………………………………………………… ۹۸
۲-۱-۲۸-۱۶ مدل گراندل و وتون………………………………………………………….. ۹۹
۲-۱-۲۸-۱۷ مدل بهره وری سازمان های خدماتی…………………………………………. ۹۹
۲-۱-۲۸-۱۸ مدل ریگز و فلیکس………………………………………………………….. ۱۰۰
۲-۱-۲۹ اهمّ عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی ……………………………… ۱۰۰
۲-۱-۳۰ موانع و مشکلات موجود در بهره وری ………………………………………….. ۱۰۱
۲-۱-۳۱ راه های ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی انسانی…………………………………. ۱۰۲
۲-۱-۳۱-۱ عامل نیروی کار ………………………………………………………………. ۱۰۲
۲-۱-۳۱-۲ اصلاح روابط مدیران و کارکنان………………………………………………. ۱۰۲
۲-۱-۳۱-۳ استفاده از نظرات و پیشنهادات………………………………………………… ۱۰۲
۲-۱-۳۱-۴ تکنولوژی………………………………………………………………………. ۱۰۳
۲-۱-۳۲ دیگرعوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی……………………………… ۱۰۳
۲-۲ بخش دوم: پیشینه ی پژوهش………………………………………………………….. ۱۰۴
۲-۲-۱ پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی ……………………. ۱۰۴
۲-۲-۱-۱ پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در داخل کشور……………. ۱۰۴
۲-۲-۱-۲ پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در خارج از کشور……….. ۱۱۰
۲-۲-۲ پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی ……………………. ۱۱۵
۲-۲-۲-۱ پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در داخل کشور…………… ۱۱۵
۲-۲-۲-۲ پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در خارج از کشور……….. ۱۲۶
۲-۲-۳ پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی…………… ۱۳۲
۲-۲-۳-۱ پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در داخل کشور…. ۱۳۲
۲-۲-۳-۲ پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در خارج از کشور ۱۴۱
۲-۳ بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………. ۱۴۲
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
۳-۱ روش پژوهش………………………………………………………………………………. ۱۴۵
۳-۲ قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش …………………………………………… ۱۴۶
۳-۲-۱ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………….. ۱۴۶
۳-۲-۲ قلمرو مکانی ……………………………………………………………………….. ۱۴۶
۳-۲-۳  قلمرو زمانی……………………………………………………………………….. ۱۴۶
۳-۳ جامعه و نمونه ی آماری پژوهش……………………………………………………… ۱۴۷
۳-۳-۱ جامعه ی آماری …………………………………………………………………….. ۱۴۷
۳-۳-۲ نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………. ۱۴۷
۳-۳-۳ تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………… ۱۴۸
۳-۴ متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………. ۱۴۹
۳-۴-۱ متغیر مستقل ……………………………………………………………………….. ۱۴۹
۳-۴-۲ متغیر وابسته………………………………………………………………………… ۱۴۹
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………… ۱۵۰
۳-۵-۱ ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………….. ۱۵۰
۳-۵-۲ ساختار پرسشنامه ………………………………………………………………….. ۱۵۱
۳-۶ تعیین قابلیت اعتبار یا روایی و قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش………………… ….. ۱۵۲
۳-۶-۱ قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش………………………………………………. ۱۵۳
۳-۶-۱-۱ تحلیل عاملی……………………………………………………………………… ۱۵۴
۳-۶-۱-۲ انواع تحلیل عاملی ………………………………………………………………. ۱۵۴
۳-۶-۱-۳ کفایت نمونه گیری……………………………………………………………….. ۱۵۴
۳-۶-۱-۴ شاخص KMO………………………………………………………………….. 155
۳-۶-۱-۵ آزمون بارتلت……………………………………………………………………. ۱۵۵
۳-۶-۱-۶ نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی اعتماد سازمانی ……………………….. ۱۵۵
۳-۶-۱-۷ نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی عدالت سازمانی ……………………….. ۱۵۶
۳-۶-۱-۸ نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ……………… ۱۵۶
۳-۶-۲ قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش ……………………………………………… ۱۵۷
۳-۶-۳ روش آلفای کرونباخ………………………………………………………………… ۱۵۷
۳-۷ نحوه ی اجرای پژوهش……………………………………………………………….. ۱۵۹
۳-۸ معرفی شیوه های تحلیل آماری………………………………………………………… ۱۵۹
۳-۸-۱ آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (KS)……………………………………………. 160
۳-۸-۲ آزمون T یک نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه)……………………………….. ۱۶۱
۳-۸-۳ آزمون T دو نمونه ای (مقایسه ی میانگین دو جامعه)……………………………… ۱۶۱
۳-۸-۴ آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA)………………………………… 162
۳-۸-۵ آزمون توکی………………………………………………………………………… ۱۶۲
۳-۸-۶ رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………… ۱۶۳
۳-۸-۷ همبستگی……………………………………………………………………………. ۱۶۳
۳-۹ نرم افزار مورد استفاده در پژوهش …………………………………………………… ۱۶۴
فصل چهارم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶
بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………. ۱۶۷
۴-۱ بررسی مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی) اعضای نمونه…………………….. ۱۶۷
۴-۱-۱ وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان…………………………………………………….. ۱۶۷
۴-۱-۲ وضعیت سنّ پاسخ دهندگان…………………………………………………………. ۱۶۸
۴-۱-۳ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………….. ۱۶۹
۴-۱-۴ وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان…………………………………………………… ۱۷۰
۴-۱-۵ سابقه ی کار پاسخ دهندگان…………………………………………………………. ۱۷۱
بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………….. ۱۷۲
۴-۲ بررسی فرض نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ….. ۱۷۲
۴-۳ بررسی فرضیه ی اصلی (آزمون رگرسیون چندگانه)………………………………… ۱۷۳
۴-۳-۱ فرضیه ی اصلی……………………………………………………………………. ۱۷۳
۴-۳-۲ تحلیل و تفسیر گام ها ………………………………………………………………. ۱۷۴
۴-۴ بررسی فرضیه های فرعی (نتایج آزمون همبستگی)…………………………………. ۱۷۶
۴-۴-۱ فرضیه ی فرعی ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۷۶
۴-۴-۲ فرضیه ی فرعی ۲ ………………………………………………………………… ۱۷۷
۴-۴-۳ فرضیه ی فرعی ۳ ………………………………………………………………… ۱۷۸
۴-۴-۴ فرضیه ی فرعی ۴ ………………………………………………………………… ۱۷۸
۴-۴-۵ فرضیه ی فرعی ۵ ………………………………………………………………… ۱۷۹
۴-۴-۶ فرضیه ی فرعی ۶ ………………………………………………………………… ۱۸۰
۴-۴-۷ فرضیه ی فرعی ۷ ………………………………………………………………… ۱۸۱
۴-۵ بررسی وضعیت موجود (کنونی) متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن (نتایج آزمون  Tیک نمونه ای)        ۱۸۲
۴-۵-۱ نتایج بدست آمده از آزمون T یک نمونه ای شامل دو خروجی می باشد…………… ۱۸۲
۴-۵-۲ تفسیر نتایج جدول (۴-۱۷)…………………………………………………………. ۱۸۴
۴-۶ آزمون نقش جنسیت در دیدگاه پاسخ دهندگان (آزمون T دو نمونه ای)……………….. ۱۸۷
۴-۷ نتایج آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA)…………………………….. 189
۴-۷-۱ آزمون نقش سنّ در دیدگاه پاسخ دهندگان……………………………………………. ۱۸۹
۴-۷-۲ آزمون نقش سطح تحصیلات در دیدگاه پاسخ دهندگان……………………………… ۱۹۰
۴-۷-۳ آزمون نقش وضعیت استخدامی در دیدگاه پاسخ دهندگان…………………………… ۱۹۱
۴-۷-۳-۱ توانایی……………………………………………………………………………. ۱۹۲
۴-۷-۴ آزمون نقش سابقه ی کار در دیدگاه پاسخ دهندگان………………………………….. ۱۹۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
مقدمه ……………………………………………………………………………………….. ۱۹۶
۵-۱ مرور فصل های پنچگانه ی پژوهش………………………………………………….. ۱۹۷
۵-۲ یافته های پژوهش و بحث پیرامون آن………………………………………………… ۱۹۸
۵-۲-۱ یافته های توصیفی پژوهش…………………………………………………………. ۱۹۸
۵-۲-۱-۱ یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی……………………………….. ۱۹۸
۵-۲-۱-۲ یافته های حاصل از بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آنها…….. ۱۹۸
۵-۲-۱-۲-۱ یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن ۱۹۸
۵-۲-۱-۲-۲ یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر عدالت سازمانی و مؤلفه های آن         ۲۰۰
۵-۲-۱-۲-۳ یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر بهره وری نیروی انسانی و مؤلفه های آن        ۲۰۳
۵-۲-۲ یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………… ۲۰۵
۵-۲-۲-۱ یافته های منتج از فرضیه های پژوهش…………………………………………. ۲۰۵
۵-۲-۲-۱-۱ فرضیه ی اصلی (یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون)……………………. ۲۰۶
۵-۲-۲-۱-۲ فرضیه ی فرعی اول (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)……………….. ۲۰۷
۵-۲-۲-۱-۳ فرضیه ی فرعی دوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)………………… ۲۰۷
۵-۲-۲-۱-۴ فرضیه ی فرعی سوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)……………….. ۲۰۸
۵-۲-۲-۱-۵ فرضیه ی فرعی چهارم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)…………….. ۲۰۸
۵-۲-۲-۱-۶ فرضیه ی فرعی پنجم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)………………. ۲۰۸
۵-۲-۲-۱-۷ فرضیه ی فرعی ششم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)………………. ۲۰۹
۵-۲-۲-۱-۸ فرضیه ی فرعی هفتم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)……………….. ۲۰۹
۵-۲-۲-۲ جمع بندی یافته های پژوهش…………………………………………………….. ۲۱۱
۵-۲-۲-۳ سایر یافته های پژوهش………………………………………………………….. ۲۱۲
۵-۳ پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………… ۲۱۴
۵-۳-۱ پیشنهادهای منتج از فرضیه های پژوهش …………………………………………. ۲۱۴
۵-۳-۲ سایر پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………….. ۲۱۴
۵-۳-۳ پیشنهاد به پژوهشگران آتی ………………………………………………………… ۲۲۵
۵-۴ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………… ۲۲۷
۵-۴-۱ محدودیت مکانی…………………………………………………………………….. ۲۲۷
۵-۴-۲ محدودیت های ناشی از نمونه گیری……………………………………………….. ۲۲۷
۵-۴-۳ محدودیت های دیگر………………………………………………………………… ۲۲۷
۵-۵ مدل نهائی پژوهش ……………………………………………………………………. ۲۲۹
بخش اول: منابع…………………………………………………………………………….. ۲۳۱
الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………… ۲۳۱
ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………. ۲۴۱
بخش دوم: پیوست ها……………………………………………………………………….. ۲۵۴
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………… ۲۷۶
فهرست نگاره ها
عنوان                                                                                                                                        صفحه
نگاره ی (۱-۱). مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش……………………………………………… ۱۵
نگاره ی (۱-۲). مدل فرآیندی پژوهش……………………………………………………… ۲۴
نگاره ی (۲-۱). فرآیند اعتماد………………………………………………………………. ۳۵
نگاره ی (۲-۲). ابعاد اعتماد………………………………………………………………… ۳۷
نگاره ی (۲-۳). مراحل تکاملی اعتماد……………………………………………………… ۳۹
نگاره ی (۲-۴). مفاهیم اعتماد سازمانی…………………………………………………….. ۴۷
نگاره ی (۲-۵). مُدل مارتینز……………………………………………………………….. ۴۹
نگاره ی (۲-۶). مُدل مارپیچی اعتماد………………………………………………………. ۵۱
نگاره ی (۲-۷). مدل پیشنهادی اعتماد……………………………………………………… ۵۳
نگاره ی (۲-۸). روابط میان عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی…………… ۶۵
نگاره ی (۲-۹). عوامل مؤثر بر بهره وری  ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
نگاره ی (۲-۱۰). مدل چرخه ی بهره وری………………………………………………… ۸۷
نگاره ی (۲-۱۱). چرخه ی دمینگ………………………………………………………… ۹۰
نگاره ی (۲-۱۲). اجزای مدل ۵s در ارتقای بهره وری و کیفیت…………………………. ۹۲
نگاره ی (۲-۱۳). مدل گودوین در ارتقای بهره وری………………………………………. ۹۳
نگاره ی (۲-۱۴). مدل شماتیک بهبود بهره وری استوارت………………………………… ۹۴
نگاره ی (۲-۱۵). مدلی برای بهره وری خدمات…………………………………………… ۱۰۰
نگاره ی (۲-۱۶). عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان…………………………………….. ۱۰۴
نگاره ی (۲-۱۷). مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………….. ۱۴۳
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                         صفحه
جدول (۲-۱). سیر تاریخی تکوین مفهوم عدالت سازمانی………………………………….. ۷۳
جدول (۲-۲). چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………… ۱۴۳
جدول (۳-۱). متغیرهای پژوهش ………………………………………………………….. ۱۴۹
جدول (۳-۲). ساختار پرسشنامه ی اعتماد سازمانی ……………………………………….. ۱۵۱
جدول (۳-۳). ساختار پرسشنامه ی عدالت سازمانی ………………………………………. ۱۵۲
جدول (۳-۴). ساختار پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی …………………………….. ۱۵۲
جدول (۳-۵). امتیاز بندی مقیاس لیکرت…………………………………………………… ۱۵۲
جدول (۳-۶). نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه ی اعتماد سازمانی ……………………. ۱۵۶
جدول (۳-۷). نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه ی عدالت سازمانی …………………… ۱۵۶
جدول (۳-۸). نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی …………. ۱۵۶
جدول (۳-۹). میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های پژوهش ………………………… ۱۵۸
جدول (۴-۱). وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان …………………………………………….. ۱۶۷
جدول (۴-۲). وضعیت سنّ پاسخ دهندگان …………………………………………………. ۱۶۸
جدول (۴-۳). میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………….. ۱۶۹
جدول (۴-۴). وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان …………………………………………… ۱۷۰
جدول (۴-۵). سابقه ی کار پاسخ دهندگان …………………………………………………. ۱۷۱
جدول (۴-۶). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف …………………………………….. ۱۷۳
جدول(۴-۷). نتایج متغیرهای وارد شده و حذف شده در مدل رگرسیون چند گانه …………. ۱۷۴
جدول(۴-۸). نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیون ………………………… ۱۷۴
جدول (۴-۹). ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیش بینی بهره وری نیروی انسانی از طریق متغیرهای پیش بینی کننده در رگرسیون گام به گام………………………………………………………….. ۱۷۵
جدول (۴-۱۰). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی ۱ …………………………. ۱۷۷
جدول (۴-۱۱). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی ۲ …………………………. ۱۷۷
جدول (۴-۱۲). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی ۳ …………………………. ۱۷۸
جدول (۴-۱۳). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی ۴ …………………………. ۱۷۹
جدول (۴-۱۴). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی ۵  ………………………… ۱۸۰
جدول (۴-۱۵). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی ۶ …………………………. ۱۸۱
جدول (۴-۱۶). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی ۷ …………………………. ۱۸۱
جدول (۴-۱۷). نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن …. ۱۸۳
جدول (۴-۱۸). فاصله ی اطمینان ۹۵% اختلاف میانگین نمونه برای متغیرهای پژوهش .. ۱۸۷
جدول (۴-۱۹). نتایج آزمون T و آزمون لوین برای مقایسه ی نقش جنسیّت در دیدگاه پاسخ دهندگان      ۱۸۸
جدول (۴-۲۰). نتایج آزمون نقش سنّ در دیدگاه پاسخ دهندگان ……………………………. ۱۹۰
جدول (۴-۲۱). نتایج آزمون نقش سطح تحصیلات در دیدگاه پاسخ دهندگان ……………… ۱۹۱
جدول (۴-۲۲). نتایج آزمون نقش وضعیت استخدامی در دیدگاه پاسخ دهندگان …………… ۱۹۲
جدول (۴-۲۳). نتایج آزمون توکی برای مؤلفه ی توانایی …………………………………. ۱۹۳
جدول (۴-۲۴). وضعیت همگن بودن مؤلفه ی توانایی ……………………………………. ۱۹۳
جدول (۴-۲۵). نتایج آزمون نقش سنوات خدمت در دیدگاه پاسخ دهندگان ………………… ۱۹۴
جدول (۵-۱). یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی ………………………….. ۱۹۸
جدول (۵-۲). نتایج آزمون فرضیه های فرعی پژوهش……………………………………. ۲۱۱
جدول (۵-۳). نتایج آزمون اثرات متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش…………………….. ۲۱۲
 
فهرست نمودارها 
عنوان                                                                                                                                          صفحه
نمودار (۴-۱). وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان…………………………………………….. ۱۶۷
نمودار (۴-۲). وضعیت سنّ پاسخ دهندگان…………………………………………………. ۱۶۸
نمودار (۴-۳). میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………….. ۱۶۹
نمودار (۴-۴). وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان…………………………………………… ۱۷۰
نمودار (۴-۵). سابقه ی کار پاسخ دهندگان…………………………………………………. ۱۷۱
چکیده
پژوهش پیش رو ذیلِ مفاهیمِ رفتارِ سازمانی و با هدفِ بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود طرح و اجراء شده است. به این منظور، کلیه ی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شهرستان شاهرود به تعداد ۲۷۵ نفر به عنوان جامعه ی آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد ۱۶۰ نفر از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با بهره گرفتن از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب، و مورد پژوهش قرار گرفت. این مطالعه از دیدِ روش از انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی؛ از منظرِ هدف، کاربردی؛ به لحاظ شیوه ی گردآوری اطلاعات، میدانی است. بر این اساس برای سنجشِ مفاهیمِ اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه های استاندارد ۱- اعتماد سازمانی گری رودر (۲۰۰۳) شامل ۳۴ سؤال، ۲- عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) شامل ۱۹ سؤال، و ۳- بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (۱۹۸۰) شامل ۲۶ سؤال بکار برده شد. پایائی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای هر سه متغیر اشاره شده به ترتیب ۸۳۱/۰-۹۳۶/۰ و۹۳۱/۰ محاسبه شد. همچنین روائی پرسشنامه ها به روش محتوائی انجام و با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل اکتشافی و شاخص KMO تأئید شد. داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های نهائی پژوهش در نرم افزار Spss ، مؤیّدِ تأییدِ تمام فرضیات پژوهش بود. به گونه ای که نتایج حاصل از فرضیات بیانگر وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن با بهره وری نیروی انسانی است. همچنین روابط مثبت و معنی داری بین ادراکِ کارکنان از عدالت سازمانی و ابعاد آن با بهره وری نیروی انسانی مشاهده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی (گام به گام) نشان داد، طی دو گام اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی قادر به پیش بینی بهره وری نیروی انسانی بوده اند (۰۵/۰Sig<). از یافته های جانبی پژوهش اینکه ادراک عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در بین مردان و زنان، در رده های سنّی با سوابق خدمتی، وضعیت های استخدامی و نیز سطوح تحصیلی متفاوت، یکسان بود و تفاوت معنی داری نداشت. ولیکن در مؤلفه ی «توانائی» که از ابعاد بهره وری نیروی انسانی است، نظرات گروه هایِ استخدامیِ متفاوت، یکسان نبود.
واژگان کلیدی: اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی.

فصل اول
(کلیات پژوهش )

 مقدمه
دنیاى کنونى، دنیاى تحولات و دگرگونى هاست، دنیائى سرشار از تغییرات ژرف و سریع الوقوع. امروزه چالش پیش روی همه ی سازمان ها و مؤسسات، بحث بهره وری و کارآمدی است. رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده ی مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است. در این رسالت استفاده ی بهینه از نیروی انسانی (بهره وری نیروی انسانی( از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که انسان برخلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر نمی تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکارگیری سایر عوامل می باشد، این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه ی کار و عرصه ی خدمات مربوطه می گردد. حال اگر این انسان باانگیزه، توانمند و بهره ور باشد می تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب بکار گیرد و انواع بهره وری را محقّق سازد و نهایتاً سازمان را بهره ور نماید و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه می باشد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان و نقش وی در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره وری یکی از مهمترین دغدغه های مدیران امروزی است (نظری، ۱۳۸۷).
در این بین، بیمارستان ها به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم نظام سلامت کشور از اهمیت خاصی برخوردارند و طبیعتاً مدیران نیز، علاقمندند تا تمام ابزارهای مدیریتی را بکار گیرند تا کارکنانی بهره ور، پویا و اثربخش داشته باشند. از آنجا که کارآیی نیروی انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست، عوامل متعدد دیگری در این زمینه مؤثرند که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است (پورسلطانی، میرزائی و زارعیان، ۱۳۹۰: ۶۰).
شاید بتوان مفاهیمی چون اعتماد[۱] و عدالت سازمانی[۲] را به عنوان دو موضوع محوری و از الزامات حیاتی ساختار یک سازمان قلمداد کرد که اثرات قابل توجهی بر اثربخشی، کارآمدی و موفقیت فردی و سازمانی دارد. بر این اساس ما در این پژوهش برآنیم پس از بیان مسأله، اهمیت و ضرورت این دو پارامتر را مورد بحث قرار داده و به تبیین رابطه ی آنها با بهره وری نیروی انسانی بپردازیم. در ادامه با مطرح نمودن اهداف، سؤالات و فرضیات پژوهش، مدل تحلیلی اولیه و اجزای آن را ترسیم نموده و در نهایت ضمن تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها را معرفی نمائیم.
[۱]– Trust
[۲]– Organizational Justice
تعداد صفحه : ۶۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***