دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران  (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش  بازاریابی

عنوان :

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

(مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)

استاد راهنما

سرکارخانم دکتر حاجی علی اکبری

بهار ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه 
۱ چکیده
فصل اوّل : کلیّات پژوهش
 
۲۱-۱- مقدمه
۳۱-۲- بیان مسئله پژوهش
۴۱-۳- اهمیت، فواید و ضرورت پژوهش
۶۱-۴- اهداف پژوهش
۶۱-۵- سوالات پژوهش
۶۱-۶- روش تحقیق
۷۱-۷- روش جمع آوری داده ها
۷۱-۸ – روش تجزیه و تحلیل داده ها
۷۱-۹ – جامعه آماری
۸۱-۱۰- متغیرهای پژوهش
۸۱-۱۱- فرضیات پژوهش
۸۱-۱۲- روش سنجش متغیرها
۹۱-۱۳-   قلمرو پژوهش
۱۰۱-۱۴-  مدل مفهومی
۱-۱۵ تعریف کلید واژه ها۱۰
فصل دوّم : مبانی و چهارچوب نظری تحقیق
 
۱۷۲-۱ مقدمه
۲۰۲-۲ تعریف سازمان
۲۲۲-۳ اهداف سازمانی
۲۴۲-۴ فرهنگ سازمانی
۳۸۲-۵ ساختار سازمانی
۴۸۲-۶ سبک مدیریت سازمان
۵۲۲-۷ منابع سازمانی
۵۶۲-۸  بازاریابی
۵۸۲-۹ هوش بازاریابی
۶۵۲-۱۰ سیستم بازاریابی هوشمند
۶۷۲ -۱۱ تحقیقات بازاریابی
۷۱۲-۱۲ مدل سیکل هوش بازاریابی
۷۲۲-۱۳ مشخصات  هوش بازاریابی
۷۳۲-۱۴ منابع اطلاعاتی هوش بازاریابی
۷۴۲-۱۵ پیشینه پژوهش های خارجی
۷۷۲-۱۶- پیشینه پژوهش های داخلی
۸۰۲-۱۶- بانک ملی ایران
فصل سوّم : روش پژوهش
۸۴۳-۱ مقدمه
۸۵۳-۲ روش پژوهش
۸۶۳-۳ تعریف متغیرها
۸۷۳-۴ جامعه آماری پژوهش
۸۷۳-۵ روش جمع آوری داده ها
۸۸۳-۶ تحلیل پرسش نامه
۹۴۳-۷  اعتبار یا روایی پرسش نامه
۹۵۳-۸  اعتماد یا پایایی
۹۶۳-۱۰ روش سنجش متغیرها
۹۶۳-۱۱ آزمون های استفاده شده
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
۹۹۴-۱- مقدمه
۹۹۴-۲ تحلیل توصیفی داده ها با توجه به سابقه خدمت
۱۰۱۴-۳ تحلیل توصیفی داده ها با توجه به مقطع تحصیلی
۱۰۲۴-۴ تحلیل توصیفی داده ها با توجه به سن آنها
۱۰۳۴-۵ تجزیه و تحلیل داده ها
۱۰۳۴-۶ تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش اهداف سازمانی
۱۰۵۴-۷  تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش ساختار سازمانی
۱۰۸۴-۶ تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش فرهنگ سازمانی
۱۱۰۴-۷تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش مدیرت سازمان
۱۱۲۴-۸ تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش منابع سازمانی
۱۱۴۴-۹ تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش هوش بازاریابی
 
آماراستنباطی
۱۲۱۴-۱۰ مقدمه
۱۲۵۴-۱۱ آزمون نرمال بودن توزیع داده ها
۱۲۸۴-۱۲ آزمون  فرضیه اول
۱۳۴۴-۱۳آزمون فرضیه دوم
۱۳۶ ۴-۱۴ آزمون فرضیه سوم
۱۳۸ ۴-۱۵ ازمون فرضیه چهارم
۱۴۰۴-۱۶  آزمون فرضیه پنجم
۱۴۳ ۴-۱۷ آزمون فرضیه اصلی تحقیق
۱۴۵۴-۱۸ آزمون رگرسیون چند متغیره
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۴۷۵-۱- مقدمه
۵-۲ نتایج آمار توصیفی۱۴۷
۱۵۲۵-۲ نتیجه گیری ازآزمون فرضیه اول
۱۵۴۵-۳ نتیجه گیری ازآزمون فرضیه دوم
۱۵۵۵-۴ نتیجه گیری ازآزمون فرضیه سوم
۱۵۶۵-۵ نتیجه گیری از آزمون فرضیه چهارم
۱۵۷۵-۶ نتیجه گیری از آزمون فرضیه پنجم
۱۵۸۵-۷ نتیجه گیری ازآزمون  فرضیه ی اصلی
۱۶۱۵-۸ پیشنهادات کاربردی به سازمان مورد مطالعه
۱۶۶۵-۹ پیشنهادات پژوهشی به پژوهشگران آینده
 
۱۶۸ فهرست منابع
۱۷۱ چکیده انگلیسی
 
جداول و نمودارها و اشکال
 
۱۰۴ جدول و نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت
۱۰۵ جدول و نمودار توزیع فراوانی  پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی
۱۰۶ جدول و نمودار توزیع  فراوانی پاسخگویان برحسب سن
۱۲۲ جدول و نمودار هیستوگرام نرمال بودن توزیع داده ها
 
ضمائم  :    سه برگ پرسش نامه

چکیده
این پژوهش تلاشی است برای تبیین رابطه  بین عوامل سازمانی ( اهداف ، ساختار، فرهنگ ، سبک مدیریت و منابع سازمانی ) وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران  و هدف آن تبیین مفهوم هوش بازاریابی و عوامل سازمانی موثر بر آن است. این پژوهش به روش پیمایشی  انجام گرفته وداده ها با بهره گرفتن از پرسش نامه گردآوری شده است ، جامعه آماری این تحقیق را مدیران ستادی و روسای شعب و معاونان آنها در بانک ملی استان زنجان  تشکیل می دهند . برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . اعتبار یا روایی هم ازروش تجزیه و تحلیل همبستگی و روش صوری تایید گردید. برای تحلیل داده های توصیفی از میانگین و جداول فراوانی و نمودارها وبرای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این واقعیت می باشد که بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: هوش بازاریابی ، عوامل سازمانی ، بانک ملی ایران
 

چکیده
 
این پژوهش تلاشی است برای تبیین رابطه ی بین عوامل سازمانی ( اهداف ، ساختار، فرهنگ ، سبک مدیریت و منابع سازمانی ) وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران  و هدف آن تبیین مفهوم هوش بازاریابی و عوامل سازمانی موثر بر آن است. این پژوهش به روش پیمایشی  انجام گرفته وداده ها با بهره گرفتن از پرسش نامه گردآوری شده است ، جامعه آماری این تحقیق را مدیران ستادی و روسای شعب و معاونان آنها در بانک ملی استان زنجان  تشکیل می دهند . برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . اعتبار یا روایی هم ازروش تجزیه و تحلیل همبستگی و روش صوری تایید گردید. برای تحلیل داده های توصیفی از میانگین و جداول فراوانی و نمودارها وبرای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این واقعیت می باشد که بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران رابطه معناداری وجود دارد.
 
واژگان کلیدی: هوش بازاریابی ، عوامل سازمانی ، بانک ملی ایران
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱  مقدمه
 
امروزه سازمانها برای اینکه در محیط  به شدت رقابتی به حیات اقتصادی خود ادامه دهند به ابزارهای جدیدی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری نیاز دارند، ازجمله این ابزارها هوش یا هوشمندی بازاریابی [۱] است که در سطح جهان و در بین شرکتها به سرعت رو به رشد و گسترش بوده و در حال تبدیل شدن به معیاری است که بتواند مدیران شرکتها و سازمانها را در اخذ تصمیمات هوشمندانه یاری دهد. بازاریابی هوشمندانه یک فرآیند است که محصول آن اطلاعات ارزیابی شده است ، مهمترین وظیفه آن پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم گیری است که معمولا توسط مدیران اجرایی انجام می شود. ضرورت وجود هوشمندی در کاهش عدم اطمینان و خطر پذیری در تصمیم گیری امری بدیهی است، هدف اصلی از انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی شناخت بهتر بازار و رقبا  و در نتیجه دستیابی به نتایج بهتر در کسب و کار است . (درگی ، ۱۳۸۹ : ۱۴۹)
عواملی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عوامل سازمانی می باشد . نقش و تاثیرعواملی از قبیل اهداف ، ساختار و فرهنگ سازمانی و همچنین سبک مدیریت و منابع سازمان بر هوش بازاریابی در بانک ملی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.
بانک ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور در طول سالهای اخیر با توجه به رقابتی شدن بازار خدمات بانکی و پیدایش بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری و حضور بانکهای خارجی در آینده نزدیک و ضرورت ادامه بقا در آن زمان در صدد اثربخش نمودن فعالیتهای بازاریابی خود برآمده اند. اثربخش تر نمودن فعالیتهای بازاریابی میتواند بیشترین تاثیررا برموفقیت بانک ها داشته باشد. وبرای تحقق چنین هدفی توجه بیش از پیش به مقوله بازاریابی و هوشمندی بازاریابی ضرورتی دو چندان پیدا می کند.
۱-۲ بیان مسأله
 
موفقیت فردا در عرصه کسب و کار از آن سازمان هایی است که بصیرت و اطلاعات بیشتری نسبت به خود و محیط رقابت داشته باشند. اطلاعات به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی های استراتژیک وابزارهای بازاریابی به شمار می آید . هر قدر شرکت بتواند ازبازار اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آنکه استراتژی های اثربخش وموفقیت آمیز تدوین و اجرا کند، بیشتر است  بنابراین ردیابی، درک و واکنش به تحولات بازاربه عنوان یک جنبه ی ویژه از فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده  و لازم است شرکت ها یک برنامه اثربخش به نام هوش بازاریابی را به اجرا درآورند.(درگی ،۱۳۸۹ :۱۵۱)
صنعت بانکداری ایران نیز در دهه های اخیر به سوی رقابتی شدن پیش می رود. عرصه رقابتی درنظام بانکی بسیارپیچیده ودشوار می گردد و در پیش بینی های بازار آینده وضعیت بس پیچیده تر را ترسیم می نماید، چراکه هنوز جای بانکهای خارجی درکنار بانکهای موجود خالی است، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور در سالهای اخیر به علت حضور بانک های خصوصی و همچنین تحریم کشورهای دیگراز نظر تامین منابع دچار مشکلات عدیده ای گردیده است ، تا حدی که در سال های اخیر به زیان دهی رسیده است برای مقابله با این مساله اجرای استراتژی های بازاریابی نوین که آن هم مستلزم داشتن هوش بازاریابی است کاملا ضروری به نظر میرسد.
  [۱] – Marketing Intelligence
تعداد صفحه : ۱۸۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***