دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه ­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی

گرایش:  مدیریت منابع انسانی

عنوان:

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

استاد راهنما:

دکتر عابدی

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان —–صفحه

  1. فصل اول: کلیات تحقیق… ۵

۱-۱٫ مقدمه. ۶
۱-۲٫ بیان مسأله. ۶
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۸
۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۹
۱-۵٫ روش تحقیق.. ۱۰
۱-۶٫ جامعه آماری تحقیق.. ۱۰
۱-۷٫ سوالات تحقیق.. ۱۱
۱-۸٫ فرضیه­های تحقیق.. ۱۱
۱-۹٫ مدل مفهومی تحقیق.. ۱۲
۱-۱۰٫ تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. ۱۳

  1. فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق… ۱۴

۲-۱٫ مقدمه. ۱۵
۲-۲٫ بخش اول: فرهنگ سازمانی… ۱۶
۲-۲-۱٫ مفهوم فرهنگ….. ۱۶
۲-۲-۲٫ نقش فرهنگ در سازمان.. ۱۸
۲-۲-۳٫ مفهوم فرهنگ سازمانی.. ۱۸
۲-۲-۴٫ تعریف فرهنگ سازمانی.. ۲۰
۲-۲-۵٫ اهمیت فرهنگ سازمانی.. ۲۳
۲-۲-۶٫ ابعاد فرهنگ سازمانی.. ۲۴
۲-۲-۷٫ آثار فرهنگ سازمانی.. ۲۶
۲-۲-۸٫ مدل­های فرهنگ سازمانی.. ۳۰
۲-۲-۸-۱٫ مدل دنیسون.. ۳۰
۲-۲-۸-۲٫ مدل فرهنگ سازمانی پارسونز. ۳۵
۲-۲-۸-۳٫ مدل مبتنی بر هفت S شرکت مکینزی.. ۳۶
۲-۲-۸-۴٫ مدل اوشی.. ۳۶
۲-۲-۸-۵٫ مدل پیتر و واترمن.. ۳۷
۲-۲-۸-۶٫ مدل لیتوین و استرینگر. ۳۸
۲-۲-۸-۷٫ الگوی کرتلوین.. ۳۸
۲-۲-۸-۸٫ مدل استیفن رابینز. ۳۹
۲-۲-۸-۹٫ مدل کامرون و کوئین.. ۴۳
۲-۲-۹٫ کارکردهای نظام فرهنگی در سازمانها ۴۵
۲-۲-۱۰٫ قوت و ضعف فرهنگ سازمانی.. ۴۶
۲-۲-۱۱٫ گونه­شناسی فرهنگ سازمانی.. ۴۸
۲-۳٫ بخش دوم: بهره­وری سازمانی… ۵۰
۲-۳-۱٫ مفهوم بهره­وری.. ۵۱
۲-۳-۲٫ مدلهای ارتقای بهره­وری نیروی انسانی.. ۵۲
۲-۳-۳٫ جایزه ملی بهره­وری.. ۵۵
۲-۳-۴٫ تاریخچه جوایز و مدل­های تعالی سازمانی.. ۵۶
۲-۴٫ بخش سوم: اداره اوقاف… ۶۰
۲-۵٫ بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. ۶۱
۲-۵-۱٫ تحقیقات داخلی.. ۶۱
۲-۵-۲٫ تحقیقات خارجی.. ۶۴

  1. فصل سوم: روش­شناسی پژوهش…. ۶۶

۳-۱٫ مقدمه. ۶۷
۳-۲٫ روش پژوهش…. ۶۷
۳-۲-۱٫ روش پژوهش برحسب هدف… ۶۷
۳-۲-۲٫ روش پژوهش برحسب روش…. ۶۸
۳-۳٫ متغیرهای پژوهش…. ۶۸
۳-۳-۱٫ متغیر مستقل.. ۶۸
۳-۳-۲٫ متغیر وابسته. ۶۸
۳-۴٫ جامعه آماری مورد بررسی… ۶۸
۳-۴-۱٫ جامعه آماری تحقیق.. ۶۸
۳-۴-۲٫ روش نمونه گیری.. ۶۹
۳-۴-۳٫ تعیین حجم نمونه. ۶۹
۳-۵٫ روش و ابزار گردآوری  داده­ها ۶۹
۳-۶٫ تأیید روایی پرسشنامه. ۷۰
۳-۷٫ تأیید پایایی پرسشنامه. ۷۱
۳-۸٫ روش­های آماری… ۷۱
۳-۹٫خلاصه فصل.. ۷۲

  1. منابع.. ۷۴

۱٫ فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به بهره وری است.  برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می­گردد. البته عوامل درون سازمانی مانند فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگیزش کارکنان، بهداشت روانی، رهبری اثربخش و عوامل دیگر، به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که افزایش بهره وری است، نمی­رسانند؛ بلکه این عوامل را به صورت سیستمی باید مورد توجه، و ارتباط متقابل آنها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق به بررسی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی می­پردازیم.
 

۱-۲٫ بیان مسأله

امروزه اهمیت بهره­وری با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی­های فناوری، تنوع سلیقه­ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. همچنین بهره­وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون­ترند و تلاش­های آنان در همین راستا شکل می­گیرد، تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. بهره­وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد، در واقع بر این عقیده استوار است که انسان می­تواند کارها را هر روز بهتر از روز پیش انجام دهد. علاوه برآن، بهره­وری مستلزم آن است که به­طور پیوسته تلاش­هایی در جهت انطباق فعالیت­های اقتصادی با شرایطی که به­طور دائم در حال تغییر است، صورت پذیرد، در حقیقت بهره­وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان­هاست. اسپینس[۱](۲۰۰۲) نشان داد که بهبود شرایط محیطی سازمان اثرهای مثبتی بر کارکنان دارد و آنان را متعهد می­سازد که تلاش بیشتری در انجام وظایف سازمانی می­کنند(عامری،  ۱۳۸۷). همچنین بهبود بهره­وری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهره­وری می­تواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه­کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال،  افزایش سطح حقوق و دستمزد به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان  را درپی داشته باشد. هنگامی که کشورهای جهان، اعم از توسعه نیافته، درحال توسعه و یا توسعه یافته از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب می­بینند، به اهمیت بهبود بهره­وری پی­می­برند(رنانی و سبزی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر فرهنگ سازمانی  شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می­کند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضای سازمان مشاهده می­شود و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمانها متمایز می­سازد و هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می­کند به علت اعتقادها و ارزش­ها شالوده و پایه فرهنگ سازمانی است و این عوامل است که به سازمان قدرت می­دهد و اساس فلسفه سازمانی برای رسیدن به کارایی و اثربخشی(بهره­وری) را بنیان می­نهد(عامری،  ۱۳۸۷). فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در تشکل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره­وری و استراتژی سازمان دارد. فرهنگ، باید و نبایدها را مشخص می­کند و قالب رفتاری سازمان را شکل می­دهد(نصیری­پور و همکاران، ۱۳۸۶). براین اساس تحقیق حاضر در پی پاسخ به سوال اصلی زیر است:
آیا ارتباط معناداری بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی وجود دارد؟
[۱]Spins
تعداد صفحه : ۷۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***