دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت
دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی              گرایش:  منابع انسانی

عنوان :

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس
( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

استاد راهنما :
دکتر حسین گنجی نیا

بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق.. ۳
۱-۱) مقدمه. ۴
۱-۲) بیان مسئله. ۵
۱-۳) ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۹
۱-۴) اهداف تحقیق.. ۱۰
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق.. ۱۰
۱-۶) فرضیه های تحقیق.. ۱۳
۱-۷)تعریف نظری (مفهومی ) و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق: ۱۳
۱-۷-۱) متغیرهای مستقل.. ۱۳
۱-۷-۱-۱ )تعریف نظری ومفهومی : ۱۳
۱-۷-۱-۲)تعریف عملیاتی متغیر مستقل (سبکهای رهبری): ۱۵
۱-۷-۲) متغیر وابسته (عملکرد) ۱۵
۱-۷-۲-۱)تعریف نظری ومفهومی : ۱۵
۱-۷-۲-۲) تعریف عملیاتی متغیر وابسته عملکرد : ۱۶
۱-۸) قلمرو تحقیق: ۱۷
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق.. ۱۸
۲-۱) رهبری سازمانی : ۱۹
۲-۱-۱) نظریه های هدایت و رهبری: ۲۰
۲-۱-۱-۱) نظریه های خصوصیات فردی رهبری: ۲۰
۲-۱-۱-۲) نظریه های رفتاری رهبری: ۲۰
۲-۱-۱-۳) نظریه موقعیتی و اقتضایی: ۲۱
۲-۱-۱-۴)نظریه مسیر – هدف: ۲۱
۲-۱-۱-۵) نظریه دوره زندگی(بلانچارد): ۲۲
۲-۱-۱-۶) نظریه های انگیزش: انگیزش: ۲۲
۲-۱-۱-۷) نظریه محتوایی: ۲۲
۲-۱-۱-۸) نظریه های فرایندی: ۲۳
۲-۲)تعاریف دیگر از سبک رهبری : ۲۴
۲-۲-۱)مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا ۲۷
۲-۲-۲) مدلهای رهبری.. ۲۹
۲-۲-۳)  سبک رهبری leadership style: 31
۲-۲-۴)انواع سبک رهبری.. ۳۲
۲-۲-۵)چهار سبک رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) ۳۳
۲-۲-۶)فرق میان رهبر و مدیر (رئیس) ۳۳
۲-۱-۶-۱ ) تفاوتها وتشبهات : ۳۴
۲-۱-۷)مدل رهبری وضعیتی(رهبری موقعیتی): ۳۶
۲-۱-۷-۱) محتوی اصلی نظریه : ۳۶
۲-۱-۷-۲) محدودیت نظریه رهبری وضعیتی.. ۳۹
۲-۲) اهمیت رهبری: ۴۰
۲-۳) خلاصه ای از تئوری های  رهبری  : ۴۴
۲-۳-۱) شبکه مدیریت: ۴۴
۲-۳-۲)نظریه ی اقتضائی: (فیدلر) ۴۶
۲-۴)مقایسه رهبری از دیدگاه دانشمندان غربی و امام علی(ع) : ۴۸
۲-۴-۱)مقایسه رهبری از دیدگاه های متفاوت: ۴۹
۲-۴-۲)  رهبری از دیدگاه امام علی(ع) : ۴۹
۲-۵) بخش دوم: عملکرد. ۵۰
۲-۵-۱) مقدمه : ۵۰
۲-۵-۲) تعریف عملکردperformance)) 50
۲-۵-۳) عوامل مؤثر بر عملکرد: ۵۲
۲-۵-۴) مدیریت عملکرد: ۵۴
۲-۵-۵)تعریف مدیریت عملکرد. ۵۴
۲-۵-۶)پیوند استراتژیک اهداف و عملکرد سازمانی با اهداف و عملکرد فردی.. ۵۶
۲-۶)تعریف ارزیابی.. ۵۷
۲-۷)ارزیابی عملکرد. ۵۷
۲-۸)دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. ۵۹
۲-۹)دلایل مخالفت اغلب سازمان ها با ارزیابی عملکرد. ۶۰
۲-۱۰)معیار های ارزیابی عملکرد. ۶۱
۲-۱۱)چه کسانی ارزیابی می کنند؟. ۶۲
۲-۱۲)ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا ۶۴
۲-۱۳)روشهای مختلف ارزیابی عملکرد. ۶۵
۲-۱۴)هدف نهایی از ارزیابی عملکرد. ۶۹
۲-۱۵)مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان. ۷۰
۲-۱۶)عملکرد کارکنان  وارزیابی آن : ۷۱
۲-۱۶-۱) حفظ جایگاه کارکنان و عملکرد آنها: ۷۱
۲-۱۶-۲) تشویق و عملکرد کارکنان: ۷۳
۲-۱۶-۳) بهبود عملکرد کارکنان: ۷۴
۲-۱۷)کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد: ۷۸
۲-۱۸) تغییر در عملکرد کارکنان. ۷۹
۲-۱۹)تغییر عملکرد ضعیف کارکنان: ۸۰
۲-۱۹-۱) دلایل تغییر: بعضی تحولات سازمانی ناشی از تصمیمات مدیران عالی سازمان است. ۸۰
۲-۱۹-۲) درک ماهیت تغییر: ۸۱
۲-۱۹-۳) موانع تغییر عملکرد: ۸۲
۲-۲۰) مؤلفه های مدیریت عملکرد : ۸۳
۲-۲۰-۱) مدیریت عملکرد بعنوان یک سیستم تجاری : ۸۴
۲-۲۰-۲) مدیریت عملکرد بعنوان یک فرهنگ وسبک رهبری : ۸۴
۲-۲۰-۳) مدیریت عملکرد بعنوان بخشی از پیمان  روانشناختی : ۸۵
۲-۲۰-۴) مدیریت عملکرد بعنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری : ۸۵
۲-۲۱)کلی نگری در مدیریت عملکرد: ۸۵
۲-۲۲) مدل Achieve  در عملکرد: ۸۷
فصــل سوم: روش اجرای تحقیق.. ۸۹
۳-۱) مقدمه. ۹۰
۳-۲) روش اجرای تحقیق: ۹۰
۳-۳) جامعه و نمونه آماری.. ۹۱
۳-۴) ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… ۹۳
۳- ۴-۱) روائی.. ۹۴
۳- ۴-۲) پایائی.. ۹۴
۳-۵) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… ۹۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… ۹۷
۴-۱)مقدمه: ۹۸
۴-۲) توصیف متغیر های تحقیق.. ۹۸
۴-۲-۱وضعیت سکونت پاسخگویان. ۹۸
۴-۲-۲جنسیت پاسخگویان. ۹۹
۴-۲-۳)گروه سنی پاسخگویان. ۱۰۰
۴-۲-۴) سطح تحصیلات پاسخگویان. ۱۰۱
۴-۲-۵) وضعیت تاهل  پاسخگویان. ۱۰۲
۴-۲-۶ ) سابقه کاری پاسخگویان. ۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۰۷
۵-۱)نتیجه گیری.. ۱۰۸
۵-۱-۱) نتایج توصیفی.. ۱۰۸
۵-۱-۲) نتایج استنباطی : ۱۰۹
۵-۲) پیشنهادات پژوهش: ۱۱۰
۵-۳) محدودیت های تحقیق: ۱۱۱
منابع و مآخذ. ۱۱۲
ضمائم و پیوست ها ۱۱۸
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول۲-۱): تفاوتهای مدیر با رهبر. ۳۵
جدول۲-۲)جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان. ۶۵
جدول ۲-۳ )جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان.. ۶۶
جدول ۳-۱) نام شهرستانهای غرب استان گیلان.. ۹۲
جدول۳-۲) آلفای متغیرهای مستقل و وابسته. ۹۵
جدول۴-۱) فروانی مربوط به وضعیت سکونت پاسخگویان.. ۹۸
جدول ۴-۲)فروانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.. ۹۹
جدول ۴-۳) فروانی مربوط به سن پاسخگویان.. ۱۰۰
جدول۴-۴ )فروانی مربوط به سطح تحصیلات  پاسخگویان.. ۱۰۱
جدول۴-۵) فروانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان.. ۱۰۲
جدول ۴-۶) فروانی مربوط به سابقه کاری پاسخگویان.. ۱۰۳
جدول ۴-۷)آزمون همبستگی پیرسن مربوط به سبک رهبری و عملکرد مدیران.. ۱۰۴
جدول۴-۸) مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری استبدادی/دموکراتیک و عملکرد مدیران.. ۱۰۵
جدول۴-۹)مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری مشارکتی/غیر مشارکتی و عملکرد مدیران.. ۱۰۶
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                             صفحه
نمودار ۴-۱) وضعیت سکونت پاسخگویان. ۹۸
نمودار۴-۲ )جنسیت پاسخگویان. ۹۹
نمودار۴-۳) سن  پاسخگویان. ۱۰۰
نمودار۴-۴) سطح تحصیلات  پاسخگویان. ۱۰۱
نمودار۴-۵ ) وضعیت تاهل پاسخگویان. ۱۰۲
نمودار ۴-۶) سابقه کاری پاسخگویان. ۱۰۳
 
چکیده
مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب  می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد .
درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار خود را با عملکرد بهتر و سبک موثر که مناسب با اوضاع و شرایط خاص سازمان خود باشد ارائه نمایند .
البته باید اذعان نمود که بین مدیریت و رهبری تفاوت وجود دارد . یکی از صاحب نظران مدیریت به نام زالزنیک[۱] معتقد است که تفاوتها در طرز تلقی ها نسبت به اهداف مفهوم کار به روابط بین دیگران ، خود اداراکی [۲]و توسعه می باشد .  مدیران به پذیرش طرز تلقی غیر شخصی یا انفعالی و رهبران بیشتر تمایل به نگرش شخصی نسبت به اهداف دارند. (مولینز،۱۹۹۱،ص ۱۱۹) .
هدف اساسی این پژوهش کشف رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب استان گیلان می باشد .
روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.
(خاکی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۳)
ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسشنامه ی استاندارد که یکی برای نوع سبک رهبری و پرسشنامه دوم به سنجش شاخص های عملکرد مدیران پرداخته است.
اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردیده است که برای پرسشنامه سبک رهبری ۸۱٫۱% وبرای پرسشنامه عملکرد ۹۷٫۲% می باشد .
برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها و با بهره گیری از نرم افزار  Spss استفاده شده است . تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی  بوده واز نظر هدف کاربردی بوده ودارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین سبک رهبری و عملکرد مدیران  مدارس متوسطه رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
۱- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی  و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنا دار وجود دارد .
جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران مرد وزن شاغل در مدارس متوسطه مناطق آموزش وپرورش  غرب استان  گیلان وروش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد . برای گرد آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها  استفاده شده است .
واژگان کلیدی: سبک های رهبری  ، عملکرد
 
۱ Zaleznix
۲ Self-Perleption
تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***