دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان در بانک صادرات استان اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان در بانک صادرات استان اردبیل

 دانشگاه آزاداسلامی(واحد رشت)

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی)

 

عنوان:

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان در بانک صادرات استان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر خیرالله سربلند

استاد مشاور:

دکتر نرگس دل افروز

تابستان۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                                                                     صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳)ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۵)چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۶)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۷)تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۸)سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۹)تعریف عماتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۱۰)قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۹
 
فصل دوم مبانی نظری تحقیق
بخش اول مدیریت دانش
۲-۱-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۲)تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۳)مفهوم ارزش دانش……………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱-۴)انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۱-۵)انواع ایجاد دانش………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۱-۶)چرخه دانش……………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱-۷)مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۱-۸)تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۹)چهارعامل عمده در پیدایش مدیریت دانش………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۱۰)ضرورت و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱-۱۱)اجزای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۱۲)اجزاء سازمانی تشکیل دهنده مدیریت دانش…………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱-۱۳)چرخه حیات مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۱-۱۴)اصول مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱-۱۵)هدف های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱۶)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱-۱۶-۱)تئوری مدیریت دانش جامع………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱۶-۲)تئوری مدیریت دانش تیمی…………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۱۶-۳)تئوری مدیریت دانش جامعه نگر……………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۱۷)مدل های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۱۷-۱)مدل عمومی دانش در سازمان………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۱-۱۷-۲)مدل معماری در مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱-۱۷-۳)مدل های ساختار اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱-۱۷-۴)مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱-۱۷-۵)مدل نونوکا……………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱-۱۷-۶)مدل شش بعدی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱-۱۷-۷)مدل رن جانسون……………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱-۱۷-۸)مدل  ادل وگراسیون………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱-۱۷-۹)مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱-۱۷-۱۰)مدل مفهومی چند مرحله ای……………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱-۱۸)استراتژی های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۱-۱۹)نیاز به چهارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………………..۴۲
۲-۱-۲۰)عناصر مهم در چهاچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………..۴۳
۲-۱-۲۱)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱-۲۲)موانع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۱-۲۳)موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران…………………………………………………………………….۵۰
 
بخش دوم:عملکرد
۲-۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۲-۲)ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۲-۳)تشریح مفهوم عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۲-۴)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۲-۵)یکپارچگی  مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۲-۶)هدف ازمدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۲-۷)ماهیت مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۲-۸)حیطه مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۲-۹)سیرتحول و تطور ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲-۱۰)ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………۵۹
۲-۲-۱۱) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….۶۰
۲-۲-۱۲)دیدگاه های بررسی عملکرد……………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۱۳)مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲-۱۴)مراحل طراحی نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۲-۱۵)دلایل نیاز سازمان ها به انجام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۸
۲-۲-۱۶)معیارهایی برای سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۲-۱۷)انواع ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۲-۱۸)عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی……………………………………………………………………………۷۱
۲-۲-۱۹)فنون و روش های ارز یابی……………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۲-۲۰)فرایند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۲-۲۱)زمانبندی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۲-۲۲)رده های ارزیابی مختلف یک سازمان……………………………………………………………………………….۸۲
۲-۲-۲۳)ویژگی های سیستم ارزیابیعملکرد مناسب……………………………………………………………………………۸۳
۲-۲-۲۴)مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………….۸۵
۲-۲-۲۵)ده اشتباه مدیران هنگام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..۸۵
۲-۲-۲۶)هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزیابی عملکرد به با آن دچار می شوند…………………………………………۸۶
۲-۲-۲۷)فرایند بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………۸۷
۲-۲-۲۸)ارزیابی کارآمد…………………………………………………………………………………………………………۸۷
۲-۲-۲۹)کاربرد های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….۸۸
۲-۲-۳۰)معرفی نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………….۸۹
 بخش سوم:پیشینه تحقیق
۳-۲-۱)تحقیقات صورت گرفته در ایران……………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۲-۲)تحقیقات صورت گرفته در خارج……………………………………………………………………………………….۹۳
فصل سوم:روش اجرای تحقیق:
۳-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۹۸
۳-۲)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۹۸
۳-۳)روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۴)جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….۹۹
۳-۵)روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۳-۶)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۷)پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۳-۷-۱)اعتبار(روایی)………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۷-۲)قابلیت و اعتماد(پایایی)………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۸)روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………۱۰۲
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۴-۲)توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۲-۱)سن……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۴-۲-۲)جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۲-۳)تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۲-۴)کسب دانش………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۲-۵)تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۴-۲-۶)به کارگیری دانش……………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۲-۷)مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۴-۲۸)عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۳)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۳-۱)آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۳-۲)آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….۱۰۹
۴-۳-۳) آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۳-۴) آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۳-۵) آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۴-۳-۶)آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۴-۴)آزمون رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………………………………………..۱۱۵
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۵-۲)نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
۵-۲-۱)نتایج تحلیل توصیفی مربوط به فرضیه ها…………………………………………………………………………….۱۱۸
۵-۳)نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵-۳-۱)نتایج آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵-۳-۲)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵-۳-۳)نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵-۳-۴)نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۵-۴)پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۵-۴-۱)پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………۱۲۰
۵-۴-۲)پیشنهادات برای محقق آینده…………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۵-۵)بررسی همسویی و عدم همسویی نتایج تحقیق و پیشینه تحقیق………………………………………………………….۱۲۱
۵-۶)محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
منابع و مواخذ
پیوست و ضمائم
عنوان                                                              فهرست جداول                                                          صفحه
 جدول ۲-۱-۱) مدل تعامل دانش نهفته و صریح…………………………………………………………………………………۳۲
جدول ۲-۱-۲)مدل مدیریت دانش با توجه به ساختار کار……………………………………………………………………….۳۵
جدول ۲-۱-۳)مدل مفهومی مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی ………………………………………………………..۴۰
جدول ۲-۱-۴)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش …………………………………………………………………………….۴۶
جدول ۲-۲-۱)ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس مقایسه نگرش نوین با سنتی…………………………………………..۶۱
جدول ۲-۲-۲)عوامل مثبت ومنفی مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………….۶۴
جدول ۲-۲-۳)ارزیابی عملکرد پرستاران براساس روش عامل سنجی ……………………………………………………….۷۴
جدول ۳-۱)جدول تعیین آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول۴-۱)جدول توصیف سن…………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
جدول ۴-۲)جدول توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………………………۱۰۵
جدول ۴-۳)جدول توزیع فراوانی تحصیلات…………………………………………………………………………………..۱۰۶
جدول ۴-۴)جدول توصیفی متغییر کسب دانش…………………………………………………………………………………۱۰۶
جدول ۴-۵) جدول توصیفی متغییر تسهیم دانش……………………………………………………………………………….۱۰۷
جدول۴-۶) جدول توصیفی متغییر بکارگیری دانش…………………………………………………………………………..۱۰۷
جدول ۴-۷) جدول توصیفی متغییر مدیریت دانش……………………………………………………………………………..۱۰۸
جدول۴-۸) جدول توصیفی متغییر عملکرد…………………………………………………………………………………….۱۰۸
جدول۴-۹)آزمون کولموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………………….۱۰۹
جدول۴-۱۰)ضریب همبستگی مدیریت دانش و عملکرد کارکنان…………………………………………………………….۱۱۱
جدول۴-۱۱) ضریب همبستگی کسب دانش و عملکرد کارکنان………………………………………………………………۱۱۲
جدول ۴-۱۲) ضریب همبستگی تسهیم دانش و عملکرد کارکنان…………………………………………………………….۱۱۳
جدول ۴-۱۳) ضریب همبستگی بکارگیری دانش و عملکرد کارکنان……………………………………………………….۱۱۴
جدول۴-۱۳)جدول رگرسیون به کارگیری دانش و عملکرد کارکنان………………………………………………………..۱۱۵
 
عنوان                                                  فهرست نمودارها                                       صفحه
 
 
نمودار ۱-۱)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………..۶
نمودار ۲-۱-۱)مدل عمومی دانش در سازمان…………………………………………………………….۲۷
نمودار۲-۱-۲)مدل معماری دانش………………………………………………………………………..۲۸
نمودار ۲-۱-۳)مدل بویست روابط  داده ، اطلاعات و دانش………………………………………………..۳۰
نمودار ۲-۱-۴)چارچوب مفمومی فرایندهای ایجاد دانش…………………………………………………….۳۱
نمودار۲-۱-۵)مدل شش بعدی مدیریت دانش………………………………………………………………۳۴
نمودار ۲-۱-۶)مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کنندهای مدیریت دانش………………………………………..۳۶
نمودار۲-۱-۷)مدل مبتنی بر فرایندهای دانش……………………………………………………………..۳۸
نمودار۲-۳-۱)مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین وزک……………………………………………….۹۶
نمودار۲-۳-۴) مدل مدیریت دانش گلد…………………………………………………………………..۹۴
 
عنوان                                          فهرست اشکال                                           صفحه
 
 
شکل ۲-۱-۱)انواع ایجاد دانش……………………………………………………………………………۱۵
شکل ۲-۱-۲)فرایند مدیریت دانش(چرخه دانش)……………………………………………………………..۱۶
شکل ۲-۱-۳)اجزای مدیریت دانش…………………………………………………………………………۲۱
شکل ۲-۱-۴)فرایندهای مدیریت دانش………………………………………………………………………۲۳
شکل ۲-۱-۵)فرایندهای مدیریت دانش………………………………………………………………………۲۳
شکل ۲-۱-۶)تئوری مدیریت دانش جامعه نگر……………………………………………………………….۲۶
شکل ۲-۱-۷)مدل مدیریت دانش…………………………………………………………………………..۲۹
شکل ۲-۲-۱)مراحل مختلف ارزیابی عملکرد………………………………………………………………..۵۵
شکل۲-۲-۲) مثلث ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………..۵۶
شکل۲-۲-۳)ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد…………………………………………………………………۶۳
شکل۲-۲-۴)نحوه طراحی نظام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………..۶۷
شکل۲-۲-۵)فرایند تعیین معیارهای عملکرد………………………………………………………………….۶۸
شکل۲-۲-۶)نمونه ای از مقیاس درجه بندی پیوسته………………………………………………………….۷۲
شکل۲-۲-۷)نمونه ای از فرم ارزیابی به روش انتخاب اجباری ………………………………………………..۷۷
شکل۲-۲-۸)فرایند بهبود عملکرد…………………………………………………………………………..۸۷
چکیده:
مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ، دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند ، عملکر را بهبود می بخشد ، نوآوری را افزایش می دهد، اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را بکار می گیرد ، توزیع دانش و اطلاعات را در حوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات دانش را در فرایندهای روزانه کسب و کار ادغام می کند.
 
نظر به اهمیت بهبود عملکرد کارکنان ، این تحقیق به بررسی مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد  کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل پرداخته است. روش این تحقیق از نوع پیمایشی – توصیفی بوده که از مجموعه تعداد ۳۶۰ کارمند بانک صادرات استان اردبیل به عنوان جامعه آماری ، تعداد ۱۸۱ کارمند به عنوان نمونه  انتخاب شده است . به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه  و برای آزمون فرضیات از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
 
پس از انجام آزمون ، به شرح ذیل فرضیه ها مورد تائید قرار گرفتند: بین متغییر مدیریت دانش و عملکرد ، بین متغییر کسب دانش و عملکرد ، بین متغییر تسهیم دانش و عملکرد ، بین متغییر بکارگیری دانش و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
واژگان کلیدی: دانش ، مدیریت دانش، عملکرد، فرایند ارزیابی ، ارزیابی عملکرد
 

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه:
مؤسسات و سازمانها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف وچشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال و حرکت سیستم های اقتصادی به سوی جامعه های مبتنی بر دانش و توسعه اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر،انواع موسسات ،شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار،کارکرد وسبکهای مدیریتی خویش بوده اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک،انطباق پذیری ومدیریت تغییرات محیط پیرامون قایل شده ودر کسب وبکارگیری دانش واطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات وارائه خدمات ومحصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته اند. (چنگ مینگ یو،۱۳۸۴،ص۲) دلایل بی شماری برای موفقیت سازمان ها در مزیت مبتنی بردانش وجود دارد که درصورتی که پیرامون قابلیت های محوری شکل پذیرد بقاء وماندگاری سازمان را تضمین خواهد کرد. (اصیلی،قدیریان،۱۳۸۵،ص۸۵) از آنجا که بهبود عملکرد در سازمانها به طور افزایشی از طریق توسعه منابع انسانی، بهبود کیفیت،مهندسی مجدد وتکنولوژی،روی استراتژی سازمان تأثیر مستقیم دارد،لذا مسئولان اجرایی مسئولیت بالایی در بهبود عملکرد سازمان خود دارند. سرمایه گذاری زیاد در هر سازمان در زمینه های مختلف صورت می گیرد،ولی چون به عملکرد توجهی نمی شود،سازمانها معمولاً نتیجه مورد نظر خود را از سرمایه گذاری هابه دست نمی آورند. مدیریت بهبود عملکرد باید در موضوعات مربوط به عملکرد،تحقیق وبررسی کرده وبرای بهبود آن پیشنهادهای مناسب را در جهت اهداف سازمانی ارائه دهد.(سبحان اللهی،۱۳۷۸،صص۱۹-۱۸ ).
 
مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از : بیان مساله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق ، سوال تحقیق و قلمرو تحقیق.
 
۱-۲)بیان مساله:
تغییرات سریع در دنیای امروز ما، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبه رو کرده است اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری نوین از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند(نوروزیان ،۱۳۸۵،ص ۲۴) حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و باتوجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند(ادیب ،۱۳۸۶،ص ۱۶)مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست .بخش خصوصی اولین قدم ها را در این زمینه برداشته است اما دولت با یک قدم فاصله به دنبال بخش خصوصی در حال حرکت است(منصوریان ،۱۳۸۸،ص۲۴).برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند.شرط موفقیت سازمانها دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است اما بسیاری از سازمانهاهنوز به مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند.همان گونه که پیتر دراکر گفته است :راز موفقیت سازمانها در قرن ۲۱ همان مدیریت دانش است .دانش مفهومی فراتر از داده و اطلاعات دارد.(به آذین،کریمی،مرادزاده،۱۳۸۵،ص۳۳).
 
مدیریت دانش رشته ای است علمی که با تکیه برحمایت دوجانبه (رقابت وحمایت همزمان ارائه دهنده و دریافت کننده اطلاعات و دانش)ایجاد ، تصرف ، سازماندهی واستفاده از اطلاعات را تشویق وتقویت می کند.توانایی سازمان برای خلق ،سهیم کردن و بکارگیری دانش موجود در مورد محصولات ،فرایندها ونیروی انسانی به منظور افزایش بهروری محیط کار وکاهش فعالیت هایی که سبب دوباره کاری می شوند،مدیریت دانش نام دارد.(ملکی ،۱۳۸۵،ص۵۳)مدیریت دانش امکان دسترسی به تجربیات ،دانش و تخصص را فراهم می کند که این عمل توانائیهای جدیدی ایجاد می کند،عملکرد را بهبود می بخشد.نوآوری را افزایش می دهد،اطلاعات و سرمایه های دانش موجود در سازمان را به کار می گیرد،توزیع دانش و اطلاعات را درحوزه های مختلف سازمانی تسهیل می کند و اطلاعات و دانش را در فرایندهای روزانه کسب وکار ادغام می کند(قلی زاده،۱۳۸۷،ص۲۸).مفهوم دانش صرفا به معنای انتقال آگاهی و اطلاعات نیست بلکه منظور از دانش،خلاقیت،آفرینندگی وپوییندگی است.براین اساس یک سازمان دانشی،ایده ساز بوده و بکارگیرنده ایده های نواست و از این طریق به مزیت رقابتی دست پیدا می کند(اکبری،طهماسبی،آشتیانی،۱۳۸۶،ص۳۳).
 
اندازه گیری عملکرد فرایندی است که میزان پیشرفت در راه رسیدن به اهداف را بیان می نماید.قبل از هرچیز لازم است که به عواملی که بیشترین تاثیر را بر عملکرد کارکنان (مدیران ،کارمندان)اعمال می کند،اشاره شود. عقیده کلی بر این است که عملکرد کارکنان سازمان حاصل تعامل سه جز بسیار مهم است که تنها یکی از این سه جز ،خواست و انگیزش ،آنان برای انجام وظایف محوله است.دو جزدیگری که عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می دهد؛توانایی مهارتی و فکری افراد و نیز منابع در دسترس است.سازمان در ایجاد(یا از بین بردن) انگیزه کاری نیروی انسانی خود نقش بسیار تعیین کننده را بازی می کند.همین طور که در مورد توانایی های کارکنان می توان گفت که این سازمان است که با برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی توسعه و آموزش مدیران و کارکنان خود بر توانایی آنان می افزاید.منابع در دسترس نیز شاخصی از کفایت و توان بالقوه سازمان است. (خلیلی عراقی،۱۳۸۲،ص۲۷).
با آگاه نمودن کارکنان سازمان از عملکرد آنان زمینه پرورش آنهافراهم شده و آنها آگاهانه تلاش در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیر اثربخش خواهد داشت واین امر نه تنها کارایی کارکنان را موجب می شود،بلکه موجب اثربخشی نیز می گردد۰(قلی زاده،۱۳۸۷،ص۲۷).
 
لذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اهمیت بهبود عملکرد کارکنان ،محقق برآن است تا به سنجش رابطه میان مدیریت دانش با عملکرد کارکنان در بانک صادرات استان اردبیل بپردازد.
تعداد صفحه : ۱۸۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***