دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

دانشگاه  آزاداسلامی

واحد بندرعباس

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته روان­شناسی عمومی (M.A  )

 

عنوان:

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم به مدرسه در شهر بندرعباس

استاد محترم راهنما:

سید عبدالوهاب سماوی

سال تحصیلی۱۳۹۴-۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده. ۱
فصل اول… ۲
طرح تحقیق.. ۳
۱-۱٫ مقدمه. ۳
۱-۲٫ بیان مساله. ۴
۱-۳٫ اهمیت پژوهش…. ۹
۱-۴٫ اهداف تحقیق.. ۱۰
۱-۵٫ فرضیه‏های تحقیق.. ۱۰
۱-۶٫ تعریف متغیرها. ۱۰
۱-۶-۱٫  تعاریف مفهومی… ۱۰
۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی… ۱۱
فصل دوم.. ۱۲
ادبیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۲-۱٫ مقدمه. ۱۳
۲-۲٫ استرس…. ۱۳
۲-۲-۱٫ تعاریف استرس…. ۱۵
۲-۲-۲٫ مفهوم استرس…. ۱۵
۲-۲-۳٫ نظریه های استرس…. ۱۷
۲-۲-۳-۱٫ استرس به عنوان پاسخ درونی… ۱۷
۲-۲-۳-۲٫استرس به عنوان عوامل محیطی… ۱۸
۲-۲-۳-۳٫ استرس به عنوان کنشی متقابل.. ۱۸
۲-۲-۴٫ رویکردها و دیدگاه های مختلف در مورد استرس…. ۱۸
۲-۲-۴-۱٫ نظریه ی روان تحلیل گری… ۱۸
۲-۲-۴-۲٫ نظریه ی ضعف جسمانی… ۱۹
۲-۲-۴-۳٫ نظریه تکوین و تعامل کاژ. ۱۹
۲-۲-۴-۴٫ نظریه پردازش اطلاعات . ۱۹
۲-۲-۵٫ نشانه های استرس در نوجوانی… ۲۰
علل استرس…. ۲۰
۲-۲-۵٫ منابع استرس…. ۲۱
۲-۲-۶٫ عوامل ایجاد کننده استرس…. ۲۱
۲-۳٫ اضطراب . ۲۱
۲-۳-۱٫ تعاریف اضطراب… ۲۳
۲-۳-۲٫ دیدگاه های نظری درباره اضطراب… ۲۴
۲-۳-۲-۱٫ روانکاوی… ۲۴
۲-۳-۲-۲٫نظریه های رفتاری… ۲۵
۲-۳-۲-۳٫ نظریه های انسان گرایی… ۲۵
۲-۳-۲-۴٫ نظریه های زیست شناختی… ۲۵
۲-۳-۳٫ دیدگاه های نظری درباره روانشناختی اضطراب… ۲۶
۲-۳-۴٫ نظریه های اضطراب… ۲۶
۲-۳-۴-۱٫ زیگموند فروید.. ۲۶
۲-۳-۴-۲٫ ملانی کلاین… ۲۷
۲-۳-۴-۳٫ آنا فروید.. ۲۸
۲-۳-۴-۴٫ هارتمن، کریس و لومن شتاین… ۲۹
۲-۳-۴-۵٫ رنه اشپیتز.. ۲۹
۲-۳-۴-۶٫ هری استاک سالیوان.. ۳۰
۲-۳-۴-۷٫ جان بالبی… ۳۰
۲-۳-۵٫ سن بروز و شیوع اختلال اضطراب… ۳۱
۲-۳-۶٫ بحران اضطراب در نوجوانی… ۳۲
۲-۴٫ احساس تعلق.. ۳۲
۲-۴-۱٫ نظریه های احساس تعلق.. ۳۴
۲-۴-۱-۱٫ نظریه آدلر.. ۳۴
۲-۴-۱-۱-۱٫ علاقه اجتماعی… ۳۴
۲-۴-۱-۱-۲٫  سبک زندگی… ۳۵
۲-۴-۱-۲٫ نظریه آبراهام مازلو.. ۳۶
۲-۴-۱-۳٫ نظریه ویلیام گلاسر.. ۳۷
۲-۴-۱-۳-۱٫ گلاسر و نظریه نیازها. ۳۸
۲-۴-۱-۴٫ نظریه بالبی… ۳۹
۲-۴-۱-۴-۱٫ دلبستگی… ۴۰
۲-۴-۱-۴-۱-۱٫ موضوعهای دلبستگی– به چه کسی دلبسته شویم؟. ۴۰
۲-۴-۱-۴-۲٫ انواع دلبستگی… ۴۲
۲-۴-۱-۴-۳٫ ثبات دلبستگی… ۴۴
۲-۴-۲٫ احساس تعلق در نوجوانی… ۴۵
۲-۵٫ بررسی پژوهشها. ۴۶
۲-۵-۱٫ بررسی پژوهش های خارجی… ۴۶
۲-۵-۲٫ بررسی پژوهش های داخلی… ۵۰
فصل سوم.. ۵۲
روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۳-۱٫ مقدمه. ۵۳
۳-۲٫ روش تحقیق.. ۵۳
۳-۳٫ جامعه آماری و حجم نمونه. ۵۴
۳-۴٫ ابزار تحقیق.. ۵۴
۳-۵٫ روایی و پایایی ابزار پژوهش…. ۵۵
۳-۴-۱٫ مقیاس احساس تعلق به مدرسه. ۵۵
۳-۴-۲٫ مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS). 55
۳-۶٫ روش اجرا ۵۶
۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۵۶
فصل چهارم.. ۵۸
یافته های پژوهش…. Error! Bookmark not defined.
۴-۱٫ مقدمه. ۵۹
۴-۲٫ یافته های توصیفی… ۶۰
۴-۳٫ یافته های استنباطی… ۶۰
فصل پنجم.. ۶۵
بحث و نتیجه گیری… Error! Bookmark not defined.
۵-۱٫ مقدمه. ۶۶
۵-۲٫ بحث و نتیجه گیری… ۶۷
۵-۳٫ محدویت های پژوهش…. ۷۱
۵-۴٫ پیشنهادهای پژوهش…. ۷۲
۵-۴-۱٫ پیشنهادهای کاربردی… ۷۲
۵-۴-۲٫ پیشنهادهای پژوهشی… ۷۲
منابع… ۷۳
الف: منابع فارسی… ۷۳
الف: منابع غیر فارسی… Error! Bookmark not defined.
پیوست ها. ۸۰
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۴-۱: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش بین و ملاک…. ۶۰
جدول ۴-۲: ماتریس همبستگی متغیرهای پیش بین و ملاک…. ۶۱
جدول ۴-۳: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب بدون تفکیک جنسیت     ۶۱
جدول ۴-۴: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه پسران   ۶۲
جدول ۴-۵: ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین استرس و اضطراب در گروه دختران   ۶۳
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 ۱-۱٫ مقدمه
مدرسه را می توان خانه دوم دانش اموزان قلمداد کرد. به جرأت می توان گفت مقدرا زمانی که دانش آموزان در محیط مدرسه می گذرانند بعد از محیط خانواده در رده دوم قرار دارد. محیط خانوادگی سالم ، محیطی گرم است ، محیطی است که کودک و نوجوان از حضور در آن و رابطه با اعضای آن ( پدر ، مادر ، خواهر و بردار ) ا حساس لذت می کند
محیط مدرسه که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن برآورده نمایدو باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می شود. نیازهای اساسی دانش اموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات ، افزایش موقعیت های استقلال فردی ، فرصت هایی برای رقابت ، مواظبت و حمایت از دانش اموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان ( پاترسون، ۲۰۰۷).
هنگامی که محیط مدرسه نیازهای اساسی نوجوان را بر آورده کند در دانش آموز احساسی پدیدار می شود که خود را جزئی از مدرسه می داند، و خود را در رسیدن به اهداف مدرسه یا جامعه مدرسه سهیم و مشترک می داند( پاترسون،۲۰۰۷).
احساس تعلق فرآیندی است که به موجب آن، افراد خود را با شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می بینند. و مانند یک منبع تأثیرگذار بر روی انگیزش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می کند. حس یکی بودن با یک جمع و دسته انسانی سبب می شود که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک براساس فهم و درک مشترک را افزایش می دهد( کرامر[۱]،۱۹۹۶).
 

۱-۲٫ بیان مساله

می­توان گفت که محیط خانواده در سن نوجوانی نسبت به محیط همسالان دارای جذابیت کمتری می­باشد. در این سن که سن هویت­یابی نوجوان است، نوجوانان از محیط خانواده رویگردان شده و به سمت محیط خارج از خانواده و محدویت­های آن، جذب می­شوند. از جمله مهمترین محیط­هایی که نوجوان به آن گرایش پیدا می­کند محیط همسالان است (کارچر[۲]، هولکومب[۳] و زامبرانو[۴]، ۲۰۰۸ ). محیط همسالان چندان محیط سالمی نیست و انحرافات (از قبیل استعمال دخانیات، انحرافات جنسی، مصرف مواد ) در آن به وفور یافت می­شود (کارچر، هولکومب و زامبرانو، ۲۰۰۸ ). از جمله جایگزین­هایی که برای محیط همسالان در این سن می­توان یافت محیط مدرسه است. محیط مدرسه در صورتی که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن بر آورده نماید باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می­شود. نیازهای اساسی دانش­آموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات، افزایش موقعیت های استقلال فردی، فرصت هایی برای رقابت، مواظبت وحمایت از دانش­آموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان (روا[۵]، استوارت[۶] و پاترسون[۷]، ۲۰۰۷).
حال در اینجا لازم است توضیحاتی را درباره مفهوم احساس تعلق به مدرسه و عوامل موثر بر آن ارایه دهیم. درباره احساس تعلق به مدرسه تعاریف متعددی ذکر شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است.
دسته­ای از تعاریف مبتنی بر دیدگاه زیست بوم شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد احساس تعلق به صورت عمومی عبارت است از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی (احساس تعلق به مدرسه) به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنها با محیط مدرسه می شود تعریف می گردد(لیبی، ۲۰۰۰ به نقل از مک نلی[۸] و همکاران، ۲۰۰۲). مک نلی و همکاران(۲۰۰۲) مهمترین عناصر این تعلق را عبارت از ارتباط موثر افراد با اعضای جامعه مدرسه، میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در فعالیت های اجتماعی می­داند. در این رویکرد سعی شده است به مدرسه به عنوان بخشی از جامعه نگاه شود که برای بررسی آن می بایست آنرا در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد. با توجه به این رویکرد مدرسه می بایست دارای سیستمی باشد که به تمام افراد با عقاید و قومیت های متفاوت احترام گذارد(روا، استوارت و پاترسون،۲۰۰۷).
رویکرد دیگر در تعریف احساس تعلق به مدرسه رویکرد روانشناسی به احساس تعلق به مدرسه است که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان یک حالت روانشناسی عنوان می­کند که در آن دانش­آموزان احساس کنند خود و دیگر دانش­آموزان مورد مراقبت و حمایت از طرف مدرسه هستند ( شوچت[۹] و اسمایث[۱۰]، ۲۰۰۹ ). براساس این رویکرد هنگامی که دانش­آموزان با قوانین سخت­گیرانه از طرف مدرسه روبرو شوند و با اولین خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند دارای احساس تعلق کمتری نسبت به دانش­آموزانی هستند که در مدراس آسان­گیر می باشند ( لد[۱۱] و دینلا[۱۲]، ۲۰۰۹). کارچر، هولکومب و زامبرانو (۲۰۰۸ ) در این زمینه تعریفی دیگری را بیان کرده اند که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان اعمالی می­داند که باعث سازگار شدن دانش­آموز در انجام یک فعالیت یا مکان خاص می شود. این اعمال باعث افزایش احساس راحتی، خوب بودن و کاهش اضطراب دانش­آموز می­شود.
در رویکرد دیگر نسبت به احساس تعلق سعی شده است با حاصل و بازده های آن تعریف شود ( جمیرسون[۱۳] ، کمپوس[۱۴] و گریف[۱۵]، ۲۰۰۳) با توجه به این رویکرد فردی دارای احساس تعلق به مدرسه می باشد که نمرات و معدل خوبی در مدرسه داشته باشد در رویکرد دیگر سعی به تعریف و اندازه گیری احساس تعلق به عنوان میزان شمول و فعالیت دانش­آموز در تکالیف مدرسه و فعالیت در امور فوق برنامه شده است( نلی[۱۶] وفیکی[۱۷]،۲۰۰۴ ). به طور کلی می­توان به این نکته اشاره کنیم که عنصر مشترک همه  تعاریف ارتباط ، احساس امنیت و استقلال است.
درباره عوامل تاثیر گذارنده بر روی احساس تعلق به مدرسه عوامل متعددی ذکر شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می­شود.
تحقیقات سینلهاف[۱۸](۲۰۰۹) مک نلی(۲۰۰۲) موریسون[۱۹](۲۰۰۸) آلن[۲۰]، رابینز وکاسیلاس(۲۰۰۸) و نشان دهنده این مطلب است که عواملی از قبیل ۱- تنوع نژادی و قومیتی ۲- قوانین سخت گیرانه درمدارس ۳- افزایش جمعیت مدارس و کلاسها ۴- سو مدیریت در کلاسها ۵- افزایش فعالیت های فوق برنامه دارای ارتباط با افزایش یا کاهش احساس تعلق به مدرسه می­باشد.کارچر، هولکومب و زامبرانو(۲۰۰۸) عوامل گسترش دهنده احساس تعلق به مدرسه را شامل سه عامل می­دانند ۱- پذیرش به وسیله دیگران ۲- حمایت بین فردی ۳- احساس تعلق تجربه شده. استرمان به نقل از بتی[۲۱]و بریو[۲۲] (۲۰۰۵ ) می­گویند با اینکه در گذشته وظایف فوق برنامه یکی از بهترین راه های افزایش احساس تعلق به مدرسه بوده است ولی هم اکنون به این نتیجه رسیده­ایم که افزایش ارتباط میان معلم و همسالان از جمله مهمترین عوامل تاثیر روی احساس تعلق به مدرسه می­باشد.   یک مدل که برای احساس تعلق مطرح گشته است مدل درونی کار می باشد. بر اساس این مدل ارتباطات و نحوه ارتباطات کودک با اولین پرستار بچه(والدین) شکل می­گیرد. این تعامل تصاویری را از خود و دیگران و محیط اطراف فراهم می­آورد که تجربیات فرد و نحوه تعبیر و تفسیر آنرا تحت تاثیر قرار می­دهد و در طول حیات تبدیل به مدل پیچیده تر و با ثبات تر می­گردد و پایه و اساس روابط با دیگران را فراهم می­آورد.( شوچت و اسمایث، ۲۰۰۹).
جامع­ترین مدل در جهت عوامل موثر بر احساس تعلق به مدرسه از طرف رو، استوارت و پاترسون ( ۲۰۰۷ ) ارایه شده است. بر اساس این مدل افزایش سلامت در مدارس باعث افزایش احساس تعلق در مدارس بوسیله دو راهبرد زیر می­گردد:
۱-فرایندی که باعث افزایش مشارکت تمامی افراد و ایجاد یک اجتماع می­شود. هم چنین فعالیت در جامعه و مشارکت برابر و دمکراتیک میان اعضای جامعه.
۲-ساختار سیاست­های مدارس، ترتیبات سازمانی مدارس، محیط فیزیکی، رویکردهای یاددهی و یادگیری و بطور کلی کلیه اموری که منعکس کننده ارزش مشارکت، دموکراسی و دخالت در جریان آموزش می­باشد.
در کنار دیدگاه­های مطرح شده در زمینه احساس تعلق به مدرسه، می­توان به تئوری­های کلان­تر روان­شناسی در زمینه احساس تعلق نیز بهره جست. به­طور مثال در تئوری آدلر[۲۳] (۱۹۶۴)  از مفاهیمی هم­چون علاقه اجتماعی و سبک زندگی یاده شده است. در دیدگاه مازلو[۲۴] (۱۹۷۹) از منظر نیازهای فردی که شامل نیازهای فیزیولوژیکی، امنیت، محبت و تعلق، احترام و خودشکوفایی مطرح شده است. در نظریه واقعیت درمانی گلاسر[۲۵] (۲۰۰۸)از نیازهای اساسی انسان که شامل بقاء، محبت و تعلق، آزادی، قدرت و تفریح نام برده شده است. همانگونه که ملاحظه می­شود در نظریه­های یاد شده همواره از نیاز اساسی انسان به تعلق و محبت بین فردی به عنوان نشانه­ای از سلامت روان در نظر گرفته شده است.
از دیدگاه جامعه شناسی بنا به اعتقاد دورکیم وقتی حس تعلق به جامعه در افراد وجود داشته باشد، یک حس همانندی و قرابت به وجود خواهد آمد و پیوندهای عاطفی و دل مشغولیها و منافع مشترک افراد را به هم پیوند میدهد که نتیجه آن افزایش و تشدید تماسهای آنان و گسترش ارتباطات در سطح جامعه است و این مهمترین ابزار برای یک مدیریت خوب بویژه در کشورهای جهان سوم است( کامر،۱۹۸۹)
از آنجایی­که  اضطراب به منزله ی بخشی از زندگانی هر انسان در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد در این مرحله به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود. به گونه ای که می توان گفت: «اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم.» عصر حاضر را عصر اضطراب می نامند زیرا که در چنین عصری مظاهر اضطراب بسیار فراوان و گسترده اند. اضطراب در دختران بیشتر از پسران مشاهده می شود زیرا که دختران لطیف تر و روحی حساس تر دارند و زودتر دچار ترس و دلهره می شوند و در نتیجه آن، اضطراب بیش از اندازه در دختران یافت می شود (کامر[۲۶]، ۱۹۹۵).
بعضی از روان شناسان وجود پدیده ای به نام اضطراب را در نوجوانی متاثر از اثرات وجودی خاص این دوره می دانند و این دوره را دوره فشار و طوفان می نامند. بعضی دیگر اضطراب را اثرات فرهنگ و محیطی خاص می دانند، و معتقدنند که اضطراب در نوجوانی متاثر از تربیت آموزشی در فرهنگهای مختلف می باشد. در این عصر بدلیل مشغله های مختلف می باشد. در این عصر بدلیل مشغله های ذهنی که وجود دارد، مردم همگی همیشه در حال استرس و تنش به سر می برند و همچنین استرس شاید عمومی ترین مساله زندگی روزمره انسان باشد، گروهی از صاحب نظران استرس را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند. دوران ما ، عصر استرس و فشار عصبی است، دوره ای که در آن انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل ایجاد استرس قرار گرفته و مسائل و مشکلات بیشماری از هر طرف او را احاطه کرده است. استرس را می توان جزء لاینفک زندگی بشر و اساس زندگی او دانست. استرس در زندگی افراد به خصوص نوجوانان و جوانان تاثیر مثبت و منفی دارد، به عبارت دیگر وجود استرس لازم و مفید است ولی میزان ان اهمیت دارد، ( دادستان، ۱۳۸۶ ).
نوجوانان نیز گاهی اوقات همانند بزرگسالان استرس را در زندگی روزمره خود تجربه می کنند، به همبن دلیل آموختن روشهای مقابله با استرس برای آنها سود مند است. اغلب نوجوانان هنگامی که با موقعیت خطرناک ، دشوار یا دردناک روبرو می شوند و امکاناتی برای مقابله ندارند ، استرس زیادی را تجربه می کنند( سعیدی ، ۱۳۸۷).
پژوهش­ها در زمینه احساس تعلق به مدرسه و عوامل مربوط به آن دارای نتایج متفاوتی بوده است. برای مثال گیوپتا(۱۹۸۲)تاثیرات اضطراب را در مدرسه مورد بررسی قرار داد وی دریافت که اضطراب هیچ تاثیر معنی داری بر تعلق نوجوان به مدرسه ندارد.
مطالعه ای در آمریکا نشانه های اضطراب را در بین نوجوانان بررسی کردند. شایع ترین علائم اضطرابی در نوجوان، نگران و حساسیت بالا و خلق منفی و انتقاد بوده که ناشی از نگرش دیگران می باشد. در آمریکا احساس خوب بودن درباره خود، رضایت روانی در مورد اهداف، احساسات قابل قبولی هستند. نگرش دیگران موجب بیشترین اضطراب نشده و با علائمی جسمی از جمله سردرد، اختلال معده ای و شکایات عصبی خودر ا نشان می دهد (جان کنت[۲۷]، ۲۰۰۳)
در جمع بندی از پژوهش­های متعدد انجام شده در زمینه احساس تعلق به مدرسه می­توان گفت که در چارچوب مفاهیمی چون تعلق، عضویت، رضایت، تعهد، التزام و ارتباط به عنوان پیش بینی کننده دستاوردهای آموزشی، روانشناختی، رفتاری و اجتماعی دانش آموزان به شمار می آورند (رسنیک[۲۸] و همکاران، ۱۹۹۷ با روزر[۲۹]، الکس[۳۰] و استروبل[۳۱]، ۱۹۹۸)
لذا هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا بین استرس و اضطراب  با احساس تعلق به مدرسه نوجوانان (پسر و دختر )  شهر بندرعباس وجود دارد و اینکه سهم هرکدام از این متغیرها چه میزان می باشد؟
[۱] Kramer
[۲]- karcher
[۳]- holcomb
[۴]- zambrano
[۵]- Rowe
[۶]- Stewart
[۷]- Patterson
[۸]- Mcneely
[۹]- Shochet
[۱۰]- smyth
[۱۱]- Ladd
[۱۲]- Dinella
[۱۳]- Jimerson
[۱۴]- Campos
[۱۵]- Greif
[۱۶]- Neely
[۱۷]- Faici
[۱۸]- Saelhof
[۱۹]- Morrison
[۲۰]- Allen; Robbins& Casillas
[۲۱]- Beaty
[۲۲]- brew
[۲۳] – Adler
[۲۴] – Maslow
[۲۵] – Glasser
[۲۶] Cumer
[۲۷] – Jann Conde
[۲۸] – Resnik
[۲۹] – Roeser
[۳۰] – Eccles
[۳۱] – Stroblel
تعداد صفحه : ۱۰۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.