دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

دانشگاه ایلام

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

استاد راهنما:

دکتر قاسمعلی شیری

استاد مشاور:

دکتر یاسان ا… پوراشرف

شهریور ماه ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 
بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی می­کنند تا با نگاه کارآفرینانه­ای به آن بنگرند. بنابراین با توجه به اهمیت تقابل کارآفرینی و بازاریابی در فضای کسب و کارهای کوچک، محقق سعی کرده تا با یک پژوهش کاربردی، به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی(مدل زهرا(۱۹۹۵): تجدید استراتژیک، نوآوری و توسعه کسب و کار) و آمیخته بازاریابی کارآفرینانه(P5: قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و شخص) در شرکت­های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه بپردازد. با توجه به این­که جامعه آماری تحقیق ۱۱۴ شرکت بود، لذا با آزمون های آماری ۶۳ واحد به عنوان نمونه انتخاب شد. اما از آن­جا که اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانهِ این قبیل شرکت­ها با آمیخته بازاریابی شرکت­های بزرگ متفاوت است، لذا به کمک یک نمونه اولیه آزمایشی، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مخصوص این شرکت­ها بدست آمد. با توجه به یافته های این بخش، پرسشنامه­ای طراحی و دربین ۶۲ واحد صنعتی توزیع شد. نتایج حاصله به کمک آزمون­های آماری نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته شخص، قیمت و محصول رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته ترفیع و توزیع رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین به کمک آزمون میانگین یک جامعه، جایگاه کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط بدست آمد.
کلید واژه­ها: شرکت­های کوچک و متوسط، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، شهرک­های صنعتی.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             صفحه
 
چکیده:…………………………………………………………………………………………………………. د
فصل اول………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴-۱- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴-۲- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۵- فرضیه­های تحقیق:………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵-۲- فرضیه­های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶- سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۷- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۹- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱۰- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹
۱-۱۱- تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۱-۱ تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۱۱-۲- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….. ۱۲
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲- شرکت­های کوچک و متوسط:…………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-۱- مفهوم شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۲- چالش­های شرکت های کوچک و متوسط………………………………………………………………. ۱۸
۲-۲-۳- جایگاه شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۳-کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۳-۱- تاریخچه کارآفرینی……………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۳-۲- مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۴- کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۴-۱- تعاریف کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۴-۲-کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………. ۳۰
۲-۴-۳- مزایای کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………. ۳۱
۲-۴-۴- مدل­های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۴- ۴-۱- مدل کوراتکو و همکارنش………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۴-۴- ۲- مدل کوین و سلوین…………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۴-۴- ۳- مدل وینکر و همکاران………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۴-۴- ۴- مدل لامکین و دس…………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۴-۴- ۵- مدل کوین و میلز……………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۴-۴-۶- مدل کارآفرینی سازمانی شاکر زهرا (مدل تحقیق)…………………………………………………….. ۳۶
۲-۴-۴-۶-۱- نوآوری………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۴-۴-۶-۲-تجدید استراتژیک…………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۴-۴-۶-۳-توسعه کسب و کار………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۵- تفاوت­های سازمان های کوچک و بزرگ…………………………………………………………………. ۴۴
۲-۶- بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. ۴۸
۲-۶-۱-آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………… ۵۴
۲-۶-۲- تاریخچه آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۶-۳- تعاریف آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………………………………. ۵۹
۲-۶-۳-۱- ترفیع……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۶-۳-۲- قیمت……………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۶-۳-۳- شخص……………………………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۶-۳-۴- توزیع(مکان)………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۶-۳-۵- محصول…………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۲-۶-۴- آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در عمل…………………………………………………………………… ۷۰
۲-۷- پیشنه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۷-۱- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………… ۷۲
۲-۷-۲-پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۲-۸- نتیجه گیری  و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………. ۷۶
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۳-۳- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۳-۳-۱- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳-۳-۲- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. ۸۱
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۴-۱- روش تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………………………. ۸۳
۳-۴-۲- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………… ۸۹
۳-۴-۳-  پایایی…………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۴- ۴- روایی………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۳-۵- آزمون­های مورد استفاده………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۵-۱- آزمون میانگین یک جامعه……………………………………………………………………………… ۹۲
۳-۵-۲- آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۵-۳- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………… ۹۲
۳-۵-۴- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………. ۹۳
۳-۵-۵- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه………………………………………………………………………… ۹۳
خلاص فصل…………………………………………………………………………………………………… ۹۴
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۲-۱- تحلیلهای توصیفی………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۲-۱-۱- سن صاحبان کسب و کار……………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۲-۱-۲- سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………….. ۹۹
۴-۲-۱-۳- حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۲-۲- فراوانی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۴-۲-۲-۱- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد کارآفرینی سازمانی…………………………………… ۱۰۳
۴-۲-۲-۱- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه…………………………… ۱۰۴
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۴-۲-۳-۱- بررسی فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۲-۴- آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۴-۲-۴-۱- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۴-۲-۴-۲- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۴-۲-۴-۳- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۴-۲-۴-۴- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. ۱۱۱
۴-۲-۴-۵- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۴-۲-۴-۶- آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۴-۲-۵- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۴-۲-۵-۱-  سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۱۴
۴-۲-۵-۲-  سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۴-۲-۵-۳- سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۲-۵-۴- سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۲-۶- یافته های جانبی تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۲-۶-۱- رتبه­بندی فرضیات براساس میزان رابطه……………………………………………………………… ۱۲۰
۴-۲-۶-۲- بررسی تفاوت صاحبان کسب و کار………………………………………………………………… ۱۲۱
۴-۲-۶-۳- بررسی شرکت­های کوچک و متوسط بر اساس سابقه فعالیت………………………………………… ۱۲۳
۴-۲-۶-۴- بررسی یکپارچگی اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………… ۱۲۵
۴-۲-۶-۵- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………………… ۱۲۵
خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………. ۱۲۷
فصل پنجم……………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه­ها………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… ۱۲۹
۵-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۲-۳- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ۱۳۰
۵-۲-۴- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………. ۱۳۰
۵-۲- ۵- نتایج حاصل از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………. ۱۳۱
۵-۲- ۶- نتایج حاصل از فرضیه پنجم…………………………………………………………………………… ۱۳۲
۵-۳- نتایج حاصل از سوالات تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۳۳
۵-۳-۱- نتایج حاصل از سوال اول و دوم تحقیق………………………………………………………………… ۱۳۳
۵-۳-۱- نتایج حاصل از سوال سوم و چهارم تحقیق…………………………………………………………….. ۱۳۴
۵-۴- نتایج جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۵-۵- نتجه گیری کلی………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵
۵-۶-کاربردها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۵-۶-۱- پیشنهاد به صاحبان کسب و کارها……………………………………………………………………… ۱۳۶
۵-۶-۲- پیشنهاد به مدیران کسب و کار………………………………………………………………………… ۱۳۷
۵-۶-۳- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………. ۱۳۸
۵-۷- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۳۹
رفرنس………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
ضمایم………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                             صفحه
جدول ‏۲‑۱- معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط……………………………………….. ۱۶
جدول ‏۲‑۲ – تعریف بانک سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا از شرکت های کوچک و متوسط ۱۷
جدول ‏۲‑۳- بررسی مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………….. ۱۸
جدول ‏۲‑۴- بررسی ویژگی های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………………………. ۲۱
جدول ‏۲‑۵- تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین………………………………………………………….. ۲۴
جدول ‏۲‑۶- پژوهش های صورت گرفته از کارآفرینی سازمانی در بخش­های مختلف…………………………….. ۲۸
جدول ‏۲‑۷- تعاریف موجود از کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… ۲۹
جدول ‏۲‑۸- مزایای بکارگیری کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… ۳۱
جدول ‏۲‑۹- بررسی تفاوت­های شرکت های کوچک و بزرگ…………………………………………………… ۴۴
جدول ‏۲‑۱۰- عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی…………………………………………………….. ۵۶
جدول ‏۲‑۱۱-  اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته ترفیع…………………………………………….. ۶۱
جدول ‏۲‑۱۲- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته قیمت…………………………………………….. ۶۳
جدول ‏۲‑۱۳- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته شخص……………………………………………. ۶۵
جدول ‏۲‑۱۴- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته توزیع…………………………………………….. ۶۶
جدول ‏۲‑۱۵- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته محصول…………………………………………… ۶۸
جدول ‏۲‑۱۶- ترتیب جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی در مطالعات مختلف)………………………………………… ۶۹
جدول ‏۳‑۱- فراوانی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………………. ۷۹
جدول ‏۳‑۲- نمونه طبقاتی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………….. ۸۰
جدول ‏۳‑۳- آزمون سنجش میزان نسبت بکارگرفته شده از اجزای بازاریابی………………………………………. ۸۲
جدول ‏۳‑۴- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای……………………………………………………. ۸۳
جدول ‏۳‑۵- – شاخص KMO و آزمون بارتلت………………………………………………………………….. ۸۴
جدول ‏۳‑۶- نتایج حاصل از تحلیل عاملی برای تعیین عوامل مهم عناصر آمیخته بازارایبی………………………….. ۸۵
جدول ‏۳‑۷- سوالات پرسشنامه به تفکیک هر عنصر………………………………………………………………. ۸۷
جدول ‏۳‑۸- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. ۸۸
جدول ‏۳‑۹- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. ۸۸
جدول ‏۳‑۱۰- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر………………………………………………………………… ۸۹
جدول ‏۴‑۱- فراوانی سن صاحبان کسب و کار…………………………………………………………………… ۹۵
جدول ‏۴‑۲- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن………… ۹۶
جدول ‏۴‑۳- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سن ۹۶
جدول ‏۴‑۴- جدول فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………… ۹۸
جدول ‏۴‑۵- میانگین توجه شرکت­ها به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت شرکت…… ۹۸
جدول ‏۴‑۶- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سابقه فعالیت شرکت……. ۹۹
جدول ‏۴‑۷- فراوانی حیطه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………… ۱۰۰
جدول ‏۴‑۸- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد کارآفرینی سازمانی………………………………….. ۱۰۲
جدول ‏۴‑۹- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه………………………….. ۱۰۲
جدول ‏۴‑۱۰- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………. ۱۰۴
جدول ‏۴‑۱۱- آزمون بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و کارآفرینی سازمانی………………………………………. ۱۰۵
جدول ‏۴‑۱۲- آزمون بررسی رابطه آمیخته قیمت و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. ۱۰۷
جدول ‏۴‑۱۳- آزمون بررسی رابطه آمیخته محصول و کارآفرینی سازمانی……………………………………….. ۱۰۸
جدول ‏۴‑۱۴- آزمون بررسی رابطه آمیخته ترفیع و کارآفرینی سازمانی…………………………………………… ۱۰۹
جدول ‏۴‑۱۵- آزمون بررسی رابطه آمیخته توزیع و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. ۱۱۰
جدول ‏۴‑۱۶- آزمون بررسی رابطه آمیخته شخص و کارآفرینی سازمانی………………………………………… ۱۱۱
جدول ‏۴‑۱۷-  آزمون بررسی میزان کارآفرینی سازمانی SMEها……………………………………………….. ۱۱۲
جدول ‏۴‑۱۸- جایگاه ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………….. ۱۱۲
جدول ‏۴‑۱۹- جایگاه اجزای آمیخته قیمت  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… ۱۱۴
جدول ‏۴‑۲۰- جایگاه اجزای آمیخته محصول  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………. ۱۱۵
جدول ‏۴‑۲۱- جایگاه اجزای آمیخته ترفیع  در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………. ۱۱۵
جدول ‏۴‑۲۲- جایگاه اجزای آمیخته توزیع  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… ۱۱۶
جدول ‏۴‑۲۳- جایگاه اجزای آمیخته شخص  در شرکت­های کوچک و متوسط………………………………….. ۱۱۷
جدول ‏۴‑۲۴- جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های کوچک و متوسط……………………… ۱۱۷
جدول ‏۴‑۲۵- رتبه بندی فرضیات براساس میزان رابطه با کارآفرینی سازمانی…………………………………….. ۱۱۸
جدول ‏۴‑۲۶- آزمون مقایسه بکارگیری کارآفرینی سازمانی بین صاحبان جوان و میان سال SME…………………. 119
جدول ‏۴‑۲۷- آزمون مقایسه بکارگیری آمیخته بازاریابی بین صاحبان جوان و میانسال SME……………………… 120
جدول ‏۴‑۲۸- آزمون مقایسه بکارگیری ابعاد کارآفرینی سازمانی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………. ۱۲۱
جدول ‏۴‑۲۹- آزمون مقایسه بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………… ۱۲۱
جدول ‏۴‑۳۰- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با یکدیگر………………………………………….. ۱۲۲
جدول ‏۴‑۳۱- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………. ۱۲۳
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                                             صفحه
شکل ‏۲‑۱- تقسیم بندی کارآفرینی سازمانی بر اساس سطح تحلیل……………………………………………….. ۲۶
شکل ‏۲‑۲– مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارنش……………………………………………………… ۳۳
شکل ‏۲‑۳- مدل کارآفرینی سازمانی کوین و سلوین……………………………………………………………… ۳۴
شکل ‏۲‑۴- مدل کارآفرینی سازمانی وینکر و همکاران…………………………………………………………… ۳۵
شکل ‏۲‑۵- مدل کارآفرینی سازمانی زهرا……………………………………………………………………….. ۳۶
شکل ‏۲‑۶- تفاوت در حوزه توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک…………………………………………….. ۴۳
شکل ‏۲‑۷-  مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷۵
شکل ‏۴‑۱- درصد فراوانی مشارکت کنندگان بر اساس سن صاحبان کسب و کار…………………………………. ۹۵
شکل ‏۴‑۲- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن…………. ۹۶
شکل ‏۴‑۳- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصرش به تفکیک سن. ۹۷
شکل ‏۴‑۴- درصد فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکت­ها………………………………………………………. ۹۸
شکل ‏۴‑۵- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت… ۹۹
شکل ‏۴‑۶- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی و هر یک از عناصرش به تفکیک سابقه فعالیت……………. ۱۰۰
شکل ‏۴‑۷- درصد فراوانی بر اساس فراوانی حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط………………………….. ۱۰۱
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱-   مقدمه

 
با توجه به منابع محدود در شرکت­های کوچک و متوسط، بازاریابی در این شرکت­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به­طوری­که بسیاری از محققان، ضعف بازاریابی این شرکت­ها را دلیل اصلی شکست­های این شرکت­ها معرفی می­کنند؛ لذا در گام اول، تدوین برنامه بازاریابی متناسب با این شرکت­ها حیاتی به نظر می­رسد و در گام بعدی، لزوم توجه به خلاقیت و کارآفرینی در این برنامه ضروری به نظر می­رسد. بنابراین تحقیق حاضر با این اهداف، در شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه انجام شد. از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب­های از پیش تعریف شده­ای می­باشد. در این پژوهش نیز، محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته­هایی تحقیق خود را در ۵ فصل تدوین و ارائه دهد. بر این اساس، در فصل اول، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی، اشاره و در فصل بعد، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه و در فصل سوم، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن، پیشنهاداتی به صاحبان شرکت­های کوچک و متوسط، مدیران شهرک صنعتی استان کرماشاه و محققان آتی ارائه گردیده است.
۱-۲-   بیان مسئله
با توجه به ویژگی­های خاص جهان امروز، از جمله تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی­های فزاینده و رقابت روزافزون(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، ۱۳۸۴) و همچنین ضعف شیوه­های سنتی از قبیل برنامه­ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش­بینی­های بازار(بارت[۱]، ۱۹۹۶؛ سیگلکو، ریوکین[۲]، ۲۰۰۵)، توجه به شیوه­های جدید – جهت فائق آمدن بر این تغییرات- ضروری گشته است(ماسون[۳]، ۲۰۰۷). در همین راستا، کارآفرینی سازمانی[۴] یکی از شیوه­هایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت­های کوچک و متوسط[۵] به آن توجه می­­کنند. مفهومی که در سال ۱۹۷۰ برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، ۱۳۸۴) و تا به حال، توسط محققان زیادی به طرق متفاوتی تعریف شده است. در ابتدا این مفهوم بیشتر برای سنجش کارآفرینی سازمانی در شرکت­های از پیش تاسیس شده[۶] بکارگرفته می­شد ولی به مرور محققین مدعی شدند که استفاده از این مفهوم برای همه شرکت­ها از جمله شرکت­های کوچک و متوسط مهم و حیاتی است و مزایای زیادی از جمله ایجاد ارزش و توان اقتصادی(دس[۷] و همکاران، ۲۰۰۳)، بهبود عملکرد(دس و همکاران، ۲۰۰۳؛ زهرا[۸]، ۱۹۹۱؛ زهرا، ۱۹۹۶) و حفظ مزیت رقابتی(کوراتکو[۹]، ۲۰۰۷؛ هایتون[۱۰]، ۲۰۰۵) را به همراه دارد.
برای سنجش میزان کارآفرینی سازمانی شرکت­ها، مدل­های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق، از مدلی که زهرا در سال ۱۹۹۵ ارائه داد و شامل  نوآوری[۱۱]، تجدید استراتژیک[۱۲] و توسعه کسب و کار[۱۳] می­باشد، استفاده شده است(زهرا، ۱۹۹۵؛ شارما، کریسمن[۱۴]، ۱۹۹۹).
به طور کلی توجه به اجزای این مدل به سازمان­های از پیش تاسیس شده برای توسعه و ورود به بازارهای جدید، ایجاد و معرفی محصول جدید و به کارگرفتن مدل­های نوآورانه کسب و کار کمک می کند. در کنار نگرش کارآفرینانه به این شرکت­ها، وجود محدودیت­هایی از قبیل مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کوچک بودن(حسنقلی پور، آقازاده، ۱۳۸۴) و همچنین ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها از جمله انعطاف­پذیری، نیاز به منابع کم، متکی بودن به منابع داخلی(احمدی، صفری کهره و اعظمی، ۱۳۸۷) سبب شده تا وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها از جمله آمیخته بازاریابی[۱۵]­شان در مقایسه با شرکت­های بزرگ و غیرکارآفرین متفاوت باشد(مارتین[۱۶]، ۲۰۰۹). اما هرچقدر این تفاوت­ها در ارتباط با وجود نگرش کارآفرینانه ایجاد شود، احتمال تطبیق­پذیری این شرکت­ها با چالش­های ناشی از محیط پیچیده امروزی بیشتر می­شود. به­طوری­که آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه[۱۷](محصول[۱۸]، قیمت[۱۹]، توزیع[۲۰]، ترفیع[۲۱] و شخص[۲۲]) یاد شده و باید مجموعه ابزارهایی باشد که یک بنگاه کارآفرین با بکارگیری آن­ها به شیوه­ای نوآورانه، توان کسب سود بیشتر و ارائه ارزشی بالاتر را برای مشتریان اولیه – نسبت به سایر رقبا- فراهم آورد(رضوانی، گلابی، ۱۳۹۰). این تعریف متفاوت، نیازمند نگاهی نو، به عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی و همچنین تمامی اجزایی که هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی را تشکیل می­دهند، است.
بنابراین این تحقیق، با دو مساله کلی روبرو است؛ اولا با توجه به تفاوت­های شرکت­های کوچک و متوسط با شرکت­های بزرگ و همچنین ویژگی­ها و محدودیت­های خاص این شرکت­ها، اجزای هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه شرکت­های کوچک و متوسط را مشخص کند و ثانیا به دلیل اهمیت نگرش کارآفرینانه به تمامی وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها در محیط پویای امروزی، این تحقیق در پی پاسخ به این سوال می­باشد که آیا رابطه معناداری بین میزان کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها با هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه وجود دارد یا خیر؟
[۱]. Barrett
[۲]. Siggelkow & Rivkin
[۳]. Mason
[۴]. Corporate Entrepreneurship
[۵]. Small & Medium size Enterprise
[۶]. Established Company
[۷]. Des, Ireland, Zahra, Floyd, Janney & Lane
[۸]. Zahra

[۹]. Kuratko

[۱۰]. Hayton
[۱۱] . Innovation
[۱۲]. Renewal
[۱۳]. New Venture
[۱۴]. Sharma & Chrisman
[۱۵]. Marketing Mix
[۱۶]. Martin
[۱۷]. Entrepreneurial Marketing Mix
[۱۸]. Product
[۱۹]. Price
[۲۰]. Place
[۲۱]. Promation
[۲۲]. person
تعداد صفحه : ۱۹۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***