دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

رشته: جغرافیاطبیعی   

گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

 

استاد راهنما:

 دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده ۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲  کلیات تحقیق.. ۴

۱-۲-۱ بیان مسئله. ۴

۱-۲-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۲-۳  اهداف تحقیق.. ۵

۱-۲-۴  سوال تحقیق.. ۵

۱-۲-۵  فرضیه تحقیق.. ۵

۱-۲-۶  روش تحقیق.. ۶

۱-۲-۷  مراحل تحقیق.. ۶

۱-۲-۸  روش تجزیه و تحلیل.. ۶

۱-۲-۹  موقعیت محدوده ۶

۱-۲-۱۰  واژه ها و مفاهیم. ۷

۱-۲-۱۱  مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق.. ۷

فصل دوم :مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق

۲-۱  حرکات توده ای.. ۹

۲-۱-۱ انواع زمین لغزه ۱۱

۲-۱-۱-۱ طبقه بندی وارنز از حرکات توده ای.. ۱۱

۲-۱-۲ ریزشها ۱۳

۲-۱-۳  واژگونیها ۱۳

۲-۱-۴ لغزشها ۱۳

۲-۱-۴-۱ لغزشهای چرخشی.. ۱۳

۲-۱-۴ -۲ لغزشهای انتقالی.. ۱۴

۲-۱-۴-۳  جدا شدگیهای جانبی.. ۱۵

۲-۱-۴-۴ جریانها ۱۵

۲-۱-۴ -۵ حرکتهای مرکب و ترکیبی.. ۱۵

۲-۱-۵ علل وقوع حرکات دامنه ای.. ۱۶

۲-۱- ۵-۱ شرایط ساختاری و بنیادی.. ۱۶

۲-۱- ۶ عوامل ایجاد کننده زمین لغزش… ۱۸

۲-۱- ۶-۱ عوامل افزایش دهنده تنش برشی.. ۱۸

۲-۱- ۶-۲ عوامل کاهنده مقاومت برشی.. ۱۹

۲-۱-۷ پایداری دامنه ای.. ۲۰

۲-۱-۸  تعریف و مفهوم پهنهبندی خطر زمین لغزش(حرکات دامنه ای) ۲۲

۲-۱- ۹  پیشینه ی تحقیق.. ۲۲

فصل سوم روش اجرای تحقیقی (مواد و روش ها)

۳-۱ داده ها ۲۷

۳–۲ روش کار. ۲۹

۳-۲-۱ روش IDW… 29

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-۱ موقعیت حوضه ماسوله رودخان. ۳۱

۴-۲ توپوگرافی حوضه. ۳۲

۴-۳ منابع آب… ۳۴

۴-۴ شیب حوضه ماسوله رودخان. ۳۶

۴-۵ منابع خاک.. ۳۸

۴-۶ پوشش گیاهی.. ۴۰

۴-۷ زمین شناسی.. ۴۲

۴-۸  اقلیم. ۴۶

۴-۸-۱ درجه حرارت… ۴۶

۴-۸-۲ بارش… ۴۷

۴-۸-۳ رطوبت نسبی.. ۵۰

۴-۸-۴ ساعات آفتابی.. ۵۱

۴-۸-۵ باد. ۵۳

۴-۹ ژئومورفولوژی.. ۵۴

۴-۹-۱ مقدمه. ۵۴

۴-۹-۲ خط القعر(تالوگ) ۵۶

۴-۹-۳ خط الراس… ۵۸

۴-۹- ۴  مخروط افکنه. ۵۸

۴-۹-۵ رخساره دامنه منظم. ۶۰

۴-۹-۶ رخساره دامنه مقعر. ۶۰

۴-۹-۷ رخساره دامنه مرکب… ۶۱

۴-۱۰ حرکات دامنه ای.. ۶۱

۴-۱۰-۱ ریزش ها ۶۳

۴-۱۰-۲  لغزش ها ۶۶

۴-۱۰-۲-۱ لغزش مسطوی در سنگ… ۶۷

۴-۱۱ روانه گلی.. ۶۸

۴-۱۲ زمین شناسی و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. ۶۹

۴-۱۳ خاک و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. ۷۱

۴-۱۴حرکات دامنه ای،  شیب، گسل  و دخالت انسان در حوضه ماسوله رودخان. ۷۳

۴-۱۵ عوامل ایجاد حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان. ۷۵

۴- ۱۶ پهنه بندی حرکات دامنه ای.. ۷۵

فصل پنجم مبحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری.. ۷۸

۵-۲ ارزیابی فرضیات… ۸۳

۵-۲-۱ فرضیه اول. ۸۳

۵-۳ پیشنهادها ۸۳

منابع و مأخذ. ۸۵

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول شماره ۴-۱ مساحت و درصد شیب حوضه ماسوله رودخان. ۳۶

جدول شماره ۴-۲ گروه های خاکهای منطقه. ۳۸

جدول شماره ۴-۳ نوع پوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان. ۴۰

جدول شماره ۴-۴ مساحت زمین شناسی ماسوله رودخان. ۴۴

جدول ۴-۵ حداقل حداکثر و میانگین درجه حرارت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۴۶

جدول شماره۴- ۶ بارندگی ماهانه ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۴۸

جدول شماره۴-۷ بارندگی فصلی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۴۸

جدول شماره۴-۸ حداکثر، حداقل و میانگین رطوبت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۵۰

جدول شماره۴-۹ میزان ساعت آفتابی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۵۲

جدول شماره۴-۱۰ میزان سرعت باد ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۵۳

جدول شماره۴-۱۱ مخروط افکنه در حوضه ماسوله رودخان. ۵۹

جدول شماره ۴-۱۲ ریزش ها در حوضه ماسوله رودخان. ۶۳

جدول شماره۴-۱۳ لغزش ها در حوضه ماسوله رودخان. ۶۶

جدول شماره۴-۱۴ روانه گلی در حوضه ماسوله رودخان. ۶۸

جدول شماره ۴-۱۵ مساحت حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. ۷۵

 

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل شماره ۴-۱ نمودار دمایی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۴۷

شکل شماره ۴-۲ نمودار بارندگی ماهانه  ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۴۹

شکل شماره ۴-۳ نمودار بارندگی فصلی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۴۹

شکل ۴-۴ نمودار حداکثر،حداقل و میانگین رطوبت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۵۱

شکل شماره ۴-۵ نمودار میزان ساعت آفتابی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری۱۳۸۷-۹۱٫ ۵۲

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

 عکس شماره ۲-۱ طبقه بندی زمین لغزهها ۱۲

 عکس شماره ۲-۲ انواع لغزشهای انتقالی.. ۱۴

عکس شماره ۴-۱ نمایی سنگی از رودخانه زنگرود. ۵۶

عکس شماره ۴-۲ نمای مسیر پر پیج خم از رودخانه گیلوند رود. ۵۷

عکس شماره ۴-۳ محل اتصال دو ردخانه زنگرود و گیلوند رود. ۵۷

عکس شماره ۴-۴ نمایی از خط الراس و خط القعر در ماسوله رودخان. ۵۸

عکس شماره ۴-۵ نمایی از مخروط افکنه کوبار در ماسوله رودخان. ۵۹

عکس شماره ۴-۶ نمایی از دامنه با شیب منظم در ماسوله رودخان. ۶۰

عکس شماره ۴-۷ ریزش در  اطراف زیارتگاه کوبار. ۶۴

عکس شماره ۴-۸ ریزش در  اطراف کمادل. ۶۴

عکس شماره۴-۹ریزش در جاده شهر ماسوله. ۶۵

عکس شماره ۴-۱۰ لغزش در مسیر کوبار  ماسوله رودخان. ۶۶

عکس شماره ۴-۱۱ لغزش در اطراف کوه کله قندی.. ۶۷

عکس شماره۴-۱۲روانه گلی در مسیر ییلاق لشگرگاه حوضه ماسوله رودخان……………………………… ۶۸

عکس شماره ۴-۱۳ ریزش کناره جاده ماسوله. ۶۹

عکس شماره ۴-۱۴لغزش در خاک با درز شکاف در ماسوله رودخان تقریبا ارتفاع۱۳۰۰٫ ۷۱

عکس شماره ۴-۱۵ چرای دام و ریزش در دامنه های دولی چال. ۷۳

 

 عنوان                                                                                                          صفحه

شکل شماره ۳-۱ نقشه شبکه آب و ایستگاه ماسوله رودخان. ۲۸

شکل شماره ۴-۱ نقشه موقعیت جفرافیایی ماسوله روخان. ۳۱

شکل شماره ۴-۲ نقشه توپوگرافی حوضه ماسوله رودخان. ۳۳

شکل شماره ۴-۳ نقشه شبکه آبراهه های حوضه آبخیز ماسوله. ۳۵

شکل شماره ۴-۴ نقشه شیب حوضه ماسوله رودخان. ۳۷

شکل شماره ۴-۵ نقشه خاک حوضه ماسوله رودخان. ۳۹

شکل شماره ۴-۶ نقشه پوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان. ۴۱

شکل شماره۴-۷ نقشه زمین شناسی حوضه ماسوله رودخان. ۴۵

شکل شماره ۴-۸ نقشه ژئومورفولوژی منطقه. ۵۵

شکل شماره ۴-۹ نقشه حرکات دامنه ای منطقه. ۶۲

شکل شماره۴-۱۰ نقشه زمین شناسی و حرکات دامنه ای.. ۷۰

شکل شماره ۴-۱۱ خاک و حرکات دامنه ای.. ۷۲

شکل شماره ۴-۱۲ شیب،  گسل و حرکت دامنه ای.. ۷۴

 شکل شماره۴-۱۳ نقشه پهنه بندی حرکات دامنه ای.. ۷۶

 

چکیده

امروزه توجه به پدیده زمین لغزش و پیش بینی، شناسایی، کنترل و کاهش خطرات و خسارات ناشی از آن به عنوان یکی ازاشکال حوادث غیر مترقبه امری ضروری است. زمین لغزش پدیده ای است که به عوامل مختلفی چون شیب، زمین شناسی، بارندگی، پوشش گیاهی، زلزله و. . بستگی دارد و همانند زمین لرزه و شاید در بعضی از کشورهای جهان بیشتر از پدیده زمین لرزه خسارات فراو انی را در زمینه جانی و مالی و منابع طبیعی در پی داشته است. به طوریکه در دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی توسط سازمان یونسکو به عنوان دهه مقابله با بلایای طبیعی مطرح شده و در آن زمین لغزش به عنوان یکی از اشکال بلایایی طبیعی مطرح است. ومطالعه همه جانبه پدیده زمین لغزش یکی از اهداف عمده در برنامه­های یونسکو است و این سازمان فعالیت گسترده­ای را از سال ۱۹۷۶ در این رابطه آغاز نموده است. براساس گزارش یونسکو، ۸۴ درصد از خسارات و تلفات وارده بر اثر حوادث طبیعی مربوط به زلزله و ۱۴ درصد مربوط به زمین لغزشها است. کل خسارت وارده در نتیجه وقوع مخاطرات طبیعی (بویژه زمین لغزش، سیل و زلزله) در طی برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران، بیش از ۱۶/۱ میلیارد دلار گزارش شده است. فقط در نیمه سال ۱۳۷۴ تعداد ۵۴ موردزلزله و زمین لغزش در ایران حادث شده است. در طی زلزله خردادماه گیلان در سال ۱۳۶۹ بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر بروز زمین لغزشهای تحریک زلزله­­ای در کل منطقه از بین رفتند. جاده­های بسیاری بر اثر حرکت زمین، تخریب شد و راه های بسیاری از روستاها بر اثر سقوط سنگ و زمین لغزش مسدود گردید. مساحت قابل توجهی از باغ­ها، کشتزارها و پوشش گیاهی منطقه بر اثر بروز زمین لغزش از بین رفت.

این پایان نامه با بهره گرفتن از روش توصیفی – تحلیلی  و با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و میدانی بوده نتایج نشان می دهد با توجه به مطلعات در باره حرکات دامنه ای و  نتایج حاصله از نفشه های ترسیم شده و ارزش دادن به همه ی نقشه ها از جمله شیب، پوشش گیاهی، زمین شناسی  و خاک  و توپوگرافی به ترسیم نقشه پهنه بندی در منطقه پرداخته و خط ایجاد ریزش بیشتر در مناطق کمادل و خالصان در شمال شرقی حوضه مقداری در جنوب حوضه و شمال غربی و بخشی در مرکز شناسایی شده است خطر لغزش در مرکز به سمت جنوب غربی احتمال بیشتری دارد و روان گلی نیز در بخش های غربی و مقداری در  مرکز حوضه احتمال ایجاد آن وجود داشته است.

واژگان کلیدی: حرکات دامنه ای، لغزش، حوضه، ماسوله رودخانه

۱ مقدمه

مقوله ی زمین لغزش (Land Slide) امروزه در جهان یکی از مهمترین مسائل بشمار می رود. هر ساله نمونه‎های عظیم این پدیده را  می توان در رسانه ها دید. زمین لغزش چه در ابعاد بزرگ و سریع خود و چه در بعدهای کوچک و خزنده می تواند به طرق مختلف خسارت زا باشد. بر این اساس بررسی این پدیده، از میزان خسارت‎های طبیعی و انسانی بکاهد. شناخت زمین لغزش این امکان را به ما خواهد داد که عوامل پدید آورنده‎ی آن را شناخته و از تکرار آن چه بدست طبیعت و یا انسان و فعالیت هایش جلوگیری کرده و یا حداقل شدت آن را بکاهیم. ایران به دلیل کوهستانی بودن و دارا بودن دامنه های گوناگون،  همچنین فعالیت های عمرانی و پیامد آن دستکاری در محیط طبیعی ; موارد متعدد این پدیده را به خود می بیند، که اهمیتش را دوچندان می‎کند. برنامه ریزی و مطالعه ی محیط های طبیعی در جهت حفظ تعادل و پایداری محیط طبیعی بخصوص دامنه ها و سپس انجام فعالیت ها و پروژه های عمرانی;باید مورد توجه مسئولین و بهره برداران قرار گیرد;چراکه برهم خوردن تعادل دامنه ها منجر به کاهش پایداری آن ها و در نهایت حرکات دامنه ای یا زمین لغزش خواهد شد. البته می دانیم که این پدیده مختص مناطق کوهستانی و دامنه‎ها بوده و می توان در این مناطق به راحتی انواع مختلف آن را مشاهده نمود. حوضه ماسوله رودخانه از جمله مناطقی است که دچار حرکات دامنه ای شده است.

با توجه به موارد فوق این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم می شود:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع و ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق(مواد و روشها)

فصل چهارم : یافته های تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات می باشد

۱-۲  کلیات تحقیق

۱-۲-۱ بیان مسئله

حرکات توده ای مواد، یک فرآیندهای ژئومورفیک طبیعی هستندکه بر اساس ویژگی های خاص این پدیده‎ها که بخشی ا ز فرآیندهای محیطی یک محل اتفاق می افتند )گلید:۲۰۰۳ ۱۲۳).

فرسایش دامنه ای، سبب انتقال حجم زیادی از مواد دامنه ای، مانند سنگریزه ها،  واریزه ها و غیره به دره ها می شوند (لارسن و پاکز،:۱۹۹۷ ۸۳۶). در کشور ایران، به دلیل شرایط آب و هوایی، زمین شناسی و توپوگرافی مستعد، وقوع حرکات توده ای، تلفات جانی و خسارتهای مالی و زیست محیطی قابل توجهی به همراه دارد، به طوری که علاوه بر تخریب خاکهای حاصلخیز، موجب تهدید و تخریب سکونتگاه های انسانی و زیرساخت های بشری، قطع راه های ارتباطی و غیره می شوند. در نواحی مختلف کشور ایران چنانکه تا سال ۱۳۸۰ تعداد ۳۲۵۰ مورد ز مین لغزش به ثبت رسیده و تخمین زده می شود که تعداد آنها بالغ بر دو برابر این رقم باشد (فیض نیا و همکاران، ۱۳۸۰٫، ۲۰۸ ) همچنین براساس گزارش کمیته کاهش بلایای طبیعی وزارت کشور، سهم خسارات سالانه ناشی از حرکت های توده ای در ایران، میلیارد ریال برآورد گردیده است (احمدی و طالبی، ۱۳۸۰، . (۳۲۴ : ۵۰۰٫

حرکات دامنه ای پس از زلزله و سیل، بیشترین خسارات را به انسان وارد می­کند. به طوریکه سالانه میلیاردها تن خاک و سنگ بر اثر این پدیده جابهجا می­شود. در دهه­های اخیر، با توجه به سیر صعودی خسارات و زیانهای ناشی از حوادث طبیعی (به ویژه حرکات دامنه ای)، مسئله پیش­بینی و ارائه راه­حل­ها و شیوه های کنترل و دور ماندن از ضررها و خسارات وارده، به طور جدی مطرح بوده است. در سال های اخیر میزان حرکات دامنه ای مانند لغزش، ریزش و سولی فلوکسیون در حوضه‎ی آبریز ماسوله رودخان افزایش یافته است. همچنین در این مدت ماسوله رودخان نیز نسبت به سال های گذشته بیشتر سیلابی شده و حتی خسارات ناشی از آن در روستاهای واقع در اطرافش هم افزایش یافته است. از سوی دیگر طی این مدت فعالیت های انسانی هم مانند عملیات راهسازی جهت تعریض برخی نقاط حادثه خیز جاده، ایجاد معابر در دل جنگل جهت انتقال چوب درختان، بهره برداری بی رویه از جنگل و عدم کاشت نهال، برداشت بی‎رویه شن از کف رودخانه ایجاد تغییرات ژئومورفولوژیکی در برخی مناطق توسط افراد آن هم با اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهای مربوطه در جهت ساخت استراحتگاه های گردشگری; افزایش یافته است. بر این اساس فعالیت های انسانی از یک سو و عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح در  راستای حفاظت از خاک این حوضه،  فرسایش و جابجایی خاک را سبب شده و انواع حرکات دامنه ای را ایجاد کرده است. در این پایان نامه سعی می شودباتوجه به اینکه حرکات دامنه ای حوضه ماسوله رودخان می تواند از عوامل گوناگونی مانند شرایط آب و هوایی، فعالیت های انسانی، میزان پوشش گیاهی، زمین ساخت حوضه،  فعالیت های تکتونیک و… نشات بگیرد علل دقیق این حرکات دامنه درماسوله رودخان موردبررسی و نسبت به جلوگیری از حرکات دامنه ای حوضه ماسوله رودخان پیشنهادهای ارائه شود.

تعداد صفحه : ۱۰۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***