دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری   سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه یزد

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری

 سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر داریوش دموری

استادان مشاور: دکتر داریوش فرید و دکتر حجت الله صادقی

زمستان ۱۳۹۱


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که ۳۸۴ نفر به صورت تصادفی نمونه تحقیق را تشکیل می­دهند. داده­ها بااستفاده از پرسشنامه جمع­آوری و با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم­افزار Amos مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد افرادی که فرا اعتمادی بیشتری دارند تمایل کمتری به سرمایه­گذاری بلند­مدت دارند، همچنین افراد دارای گشودگی به تجربه بیشتر تمایل بیشتری به سرمایه­گذاری بلندمدت دارند. افراد ریسک­گریز و وظیفه­شناس تمایلی به سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت ندارند. این نتایج ما در بعد گشاده­رویی و فرا­اعتمادی با نتایج تحقیق مایفیلد و دیگران مطابقت دارد.
واژگان کلیدی: مدل­پنج عاملی، شخصیت، سوگیری رفتاری، تمایلات سرمایه­گذاری، مدل­سازی معادلات ساختاری
 
فصل اول کلیات تحقیق                                                                                               
۱-۱-مقدمه                                                                                              ۲
۱-۲-تعریف موضوع                                                                                     ۲
۱-۳-فرضیات پژوهشی تحقیق                                                                         ۳
۱-۴-روش تحقیق                                                                                       ۴
۱-۵-مراحل تحقیق                                                                                     ۵
۱-۶-شرح واژه­ها و اصطلاحات                                                                         ۵
۱-۶-۱-شخصیت                                                                                        ۵
۱-۶-۲-مدل پنج عاملی                                                                                 ۵
۱-۶-۳-سوگیری رفتاری                                                                                ۶
۱-۶-۴-سرمایه­گذاری                                                                                   ۶
فصل دوم ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه                                                                                              ۷
۲-۲-مالی رفتاری                                                                                        ۷
۲-۲-۱-فرض عقلایی بودن                                                                           ۱۳
۲-۲-۲-مالی رفتاری خرد و کلان                                                                    ۱۴
۲-۲-۳-سوگیری رفتاری                                                                              ۱۴
۲-۲-۴-تئوری چشم­انداز کاهنمن و تورسکی                                                       ۴۶
۲-۳-شخصیت                                                                                         ۵۳
۲-۳-۲-ابعاد پنج­گانه شخصیت                                                                       ۵۳
۲-۳-۳-مدل پنج­عاملی شخصیت                                                                    ۵۴
۲-۴-تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                    ۵۵
۲-۴-۱-نظریه عمل استدلالی                                                                        ۵۵
۲-۴-۲-نظریه رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                  ۵۶
۲-۵-مدل مفهومی تحقیق                                                                            ۵۷
۲-۶-خلاصه فصل                                                                                      ۶۴
فصل سوم روش­شناسی تحقیق
۳-۱-مقدمه                                                                                             ۶۶
۳-۲-روش تحقیق                                                                                      ۶۶
۳-۳-مدل مفهومی تحقیق                                                                            ۷۰
۳-۴-مراحل پژوهش                                                                                   ۷۱
۳-۵-فرضیات تحقیق                                                                                  ۷۲
۳-۶-جامعه آماری و حجم نمونه مورد نیاز                                                          ۷۳
۳-۷-ابزار جمع­آوری اطلاعات                                                                        ۷۴
۳-۸-روایی و اعتبار                                                                                    ۷۶
۳-۸-۱-بررسی اعتبار                                                                                 ۷۹
۳-۸-۲-آزمون مدل اندازه­گیری و بررسی روایی عاملی پرسش­نامه                                ۸۱
۳-۸-۳-تحلیل عاملی تائیدی                                                                         ۸۱
۳-۹-روش­های تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها                                                  ۸۷
۳-۱۰-تحلیل آماری                                                                                   ۸۷
۳-۱۱-نرم­افزارهای مورد استفاده                                                                     ۸۷
۳-۱۲-خلاصه فصل                                                                                   ۸۸
فصل چهارم تحلیل اطلاعات
۴-۱-مقدمه                                                                                             ۹۰
۴-۲-بررسی آمار توصیفی                                                                             ۹۰
۴-۲-۱-جنسیت                                                                                       ۹۰
۴-۲-۲-سن                                                                                            ۹۱
۴-۲-۳-سابقه کار با بورس                                                                            ۹۲
۴-۲-۴-تحصیلات                                                                                     ۹۳
۴-۳-توصیف ابعاد اصلی تحقیق                                                                      ۹۵
۴-۳-۱-بررسی آمار استنباطی                                                                       ۹۵
۴-۳-۲-بررسی نرمال بودن توزیع آماری                                                             ۹۵
۴-۳-۳-بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش                                                          ۹۶
۴-۳-۴-آزمون T                                                                                       ۹۶
۴-۴-مدلسازی معادلات ساختاری سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت                          ۹۶
خلاصه فصل                                                                                            ۹۸
فصل پنجم نتیجه­گیری و جمع­بندی
۵-۱-مقدمه                                                                                           ۱۰۵
۵-۲-مروری بر نتایج تحقیق                                                                        ۱۰۵
۵-۳-نتایج تحقیق                                                                                    ۱۰۵
۵-۴-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی                                                               ۱۰۵
۵-۵-پیشنهادات کاربردی                                                                            ۱۰۶
۵-۶-خلاصه فصل
ضمائم                                                                                                 ۱۰۹
منابع تحقیق                                                                                          ۱۱۳
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
در این فصل تلاش بر این است که دید مختصری درباره اهمیت موضوع، هدف پژوهشی تحقیق و فرضیه­های پژوهشی پیدا کنیم. در تعریف موضوع به بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق می­پردازیم. سپس فرضیات پژوهشی و روش تحقیق را بیان می­کنیم و در پایان به معرفی کلمات کلیدی به کار رفته در پایان­نامه می­پردازیم.
۱-۲-تعریف موضوع(بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق)
برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاران بدیهی می­دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالی­رفتاری دشوار است. طرفداران دانش مالی­رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روانشناختی و رفتارهای سرمایه گذاران در عرصه سرمایه گذاری ، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.
یکی از عوامل مهم جمعیت­شناختی در تصمیمات کوتاه­مدت و بلند­مدت سرمایه­گذاران، ویژگی­های شخصیتی افراد است. می­توان از طریق شناسایی ویژگیهای شخصیتی سرمایه­گذاران و انحرافات رفتار سرمایه­گذاران و ارایه برنامه­هایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش دهد، میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را کاهش داده وبه سرمایه­گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلند­مدت خود کمک نمود( احمد بدری، ۱۳۸۸).
نظریه­پردازان در زمینه تصمیم­گیری همیشه تلاش کرده­اند، در مدلهای خود از دخالت شخصیت و تمایلات رفتاری، در تصمیمات جلوگیری به عمل آورند در حالی که دیدگاه های افراد و درجه ریسک­پذیری و تجربه او در تصمیم­گیری موثر هستند.
در حیطه علم مالی رفتاری علاوه بر شخصیت، برخی از سوگیری­های رفتاری نیز بر رفتار سرمایه­گذار تاثیر فراوان می­گذارند. این سوگیری­ها سبب می­شوند که رفتار سرمایه­گذار از حالت عقلایی خود فاصله بگیرد و سبب بروز برخی مشکلات همچون تشکیل پرتفوی نامناسب، معاملات بیش از اندازه و . . . می شود. فرا اعتمادی[۱]، نماگری[۲]، اتکا و تعدیل[۳]، خطای پس بینی[۴]، خطای دسترسی[۵]، خطای تشدید تعهد و خطای تصادفی بودن از جمله سوگیریها و تمایلات رفتاری هستند که در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته­اند( رسول سعدی و دیگران، ۱۳۸۹).
یکی از مدلهای معروف و برتر در زمینه شخصیت مدل پنج عاملی[۶] است. مطالعات و پژوهش­های زیادی در سال­های اخیر اعتبار این مدل را تائید کرده است و آن را مبنای بقیه مدل­ها می داند( نیچلسون و دیگران،۲۰۰۵). در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت از مدل پنج عاملی استفاده شده است. هدف  از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی و برخی از سوگیری­[۷]های رفتاری بر روی تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری است.
با توجه به اینکه عده زیادی از سرمایه­گذاران در بازار عقلایی عمل نمی کنند و دارای سوگیری­های زیادی هستند، باعث می شود که بازار از کارایی خود فاصله بگیرد.به طور مثال یکی از نتایج این ناهنجاری­ها تشکیل حباب در بازار بورس است که در نتیجه آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران متحمل ضرر می­شوند.بنابراین از نتایج این تحقیق می­توان برای شناسایی دقیقتر سوگیری­های رفتاری و مطابقت شخصیت فرد با شیوه سرمایه­گذاری او و در نهایت تعدیل این ناهنجاری­ها استفاده کرد.
همچنین نتایج این تحقیق برای کارگزاران بورس مفید خواهد بود، چرا که با برنامه ای می­توان تمایل سرمایه­گذاری­های افراد را مطابق با شخصیتشان تطبیق داد.
[۱] -Overconfidence
[۲] -Representativeness
[۳] -Anchoring and Adjustment
[۴] -Conservatism
[۵] -Availability Bias
[۶] -Big Five Model
[۷] -Bias
تعداد صفحه : ۱۳۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***