دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت      

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش : بازرگانی بین الملل

 

عنوان:

« بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»
(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

 

استاد راهنما:

دکتر  مسعود عموپور

استاد مشاور:

دکتر مرحمت همّت پور

تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در طول دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یکی از فعالیت­هایی که رشد اقتصادی را تسریع می­بخشند، شناخته شده است. صادرات نقش یک عامل کلیدی را در دست­یابی به مزیت رقابتی در بازار پرتلاطم امروزی، برای شرکت­ها ایفا می­کند. از طرفی ارتباط بین فعالیت­های صادراتی و عملکرد به موضوع بسیار پراهمیتی در تدوین و اجرای استراتژی­ها و نیز عرصه­ی تجارت بین المللی برای شرکت­ها مبدل شده است. در واقع درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل آمده است را عملکرد صادراتی آن می­نامند. یکی از ابزارهای عمده­ای که عملکرد صادرات را اندازه­گیری می­نمایند، در نظر گرفتن نتایج استراتژیک صادرات می­باشد. نکته­ی اصلی این روش این است که اغلب شرکت­ها دارای مجموعه­ای از اهداف استراتژیک درخصوص صادرات می­باشند. در این دیدگاه دست­یابی به اهداف استراتژیک نظیر: بهبود وضعیت رقابتی و افزایش سهم بازار بایستی به عنوان بخش پراهمیتی از عملکرد صادرات مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر ازجمله عواملی که عملکرد صادرات شرکت­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد، ارتباط شرکت­ها با مشتریان خارجی می­باشد و در این میان مبحث کیفیت ارتباطات جایگاهی بسیار پراهمیت را دارای می­باشد، به دلیل این­که تعیین کننده­ی شدت و استحکام یک رابطه است. در مبحث صادرات، کیفیت ارتباطات اشاره دارد به این­که ارتباطات فراتر از مرزهای ملت­ها توسعه داده می­شود. کیفیت ارتباطات نشان دهنده­ی میزان تمایل برای به اشتراک­گذاری اطلاعات، نگرش رابطه­ی بلندمدت و رضایت­مندی از برقراری رابطه بین صادرکننده و مشتریان خارجی آن می­باشد. ابعاد کیفیت ارتباطات عبارتند از: اشتراک اطلاعات، ارتباطات بلندمدت و رضایت از برقراری ارتباط. این تحقیق درصدد است تاثیر کیفیت ارتباطات با مشتریان را بر عملکرد صادراتی شرکت­ها مورد تحقیق و پژهش قرار دهد. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران شرکت­های تولیدی و صادراتی استان اردبیل هستند که تعداد آن­ها ۱۱۰۰ نفر بوده و نمونه­ای به اندازه ۲۴۳  نفر از بین آن­ها برای توزیع پرسش­نامه انتخاب شده است. نمونه­گیری به روش تصادفی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع­آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع­آوری اطلاعات در آن پرسش­نامه است. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است. آزمون فرضیه­ها از طریق روش آزمون رگرسیون و با بهره گرفتن از نرم افزار spss 18 صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که کیفیت ارتباط با مشتریان تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی شرکت­های تولیدی و صادراتی استان اردبیل داشته است. و از میان ابعاد کیفیت ارتباطات، متغیر رضایت از برقراری ارتباط بیشترین تاثیر را بر عملکرد صادراتی دارد.
کلمات کلیدی: کیفیت ارتباط، اشتراک اطلاعات، روابط بلندمدت، رضایت از برقراری ارتباط، عملکرد صادرات
فهرست مطالب.. ….صفحه
فصل  اول:کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه ۲
۱-۲)بیان مساله ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱-۴)اهداف تحقیق. ۵
۱-۵) چهارچوب نظری تحقیق. ۶
۱-۶) فرضیه های تحقیق. ۱۰
۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱
۱-۸) قلمرو تحقیق. ۱۲
 
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۲-۱) بخش اول:مبانی نظری تحقیق ۱۴
۲-۱-۱) مقدمه ۱۴
۲-۱-۲)دلایل ورود شرکت ها به صحنه تجارت بین الملل. ۱۵
۲-۱-۳) فرآیند ورود به بازارهای بین المللی ۱۵
۲-۱-۴) استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی ۲۰
۲-۱-۵)صادرات.. ۲۱
۲-۱-۶)انگیزه های صادراتی شرکت ها ۲۴
۲-۱-۷)موانع صادراتی. ۲۵
۲-۱-۸)عوامل موثر بر صادرات.. ۲۶
۲-۱-۹) توسعه صادرات.. ۲۸
۲-۱-۹-۱)نقش سیاست های توسعه صادرات در عملکرد صادرات.. ۲۹
۲-۱-۱۰)عملکرد صادراتی. ۳۱
۲-۱-۱۰-۱)تعیین کننده های عملکرد صادرات شرکت.. ۳۲
۲-۱-۱۰-۲)عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادرات.. ۳۵
۲-۱-۱۰-۳)سنجش عملکرد صادراتی. ۴۱
۲-۲-۱) مفهوم مشتری و انواع آن. ۴۲
۲-۲-۲)شناخت مشتریان. ۴۵
۲-۲-۳) شناسایی و طبقه بندی مشتریان کلیدی. ۴۷
۲-۲-۴)روند جلب مشتری. ۴۸
۲-۲-۵)حفظ و نگهداری مشتری. ۴۹
۲-۲-۶)تجزیه و تحلیل مشتری در محیط خارجی. ۵۰
۲-۲-۷) برنامه جذب و حفظ مشتریان عمده ۵۰
۲-۲-۸)ایجاد سیستم اندازه گیری سودآوری مشتری. ۵۱
۲-۲-۹)ایجاد سیستم اندازه گیری رضایت مشتری. ۵۱
۲-۲-۱۰)بازاریابی رابطه ای. ۵۲
۲-۲-۱۱)ویژگی های بازاریابی رابطه ای. ۵۵
۲-۲-۱۲)ضرورت ایجاد بازاریابی رابطه ای. ۵۷
۲-۲-۱۳)مزایای بازاریابی رابطه ای. ۵۸
۲-۲-۱۴)ارتباط با مشتری. ۵۸
۲-۲-۱۵)مراحل توسعه ارتباط با مشتری. ۶۰
۲-۲-۱۶)دانش اقتصادی ارتباط با مشتری. ۶۰
۲-۲-۱۷)نکات مهم در اجرای استراتژی ارتباط با مشتری. ۶۱
۲-۲-۱۸)مزایای استراتژی ارتباط با مشتری. ۶۲
۲-۲-۱۹)زنجیره ارتباطات در روابط تجاری ۶۳
۲-۲-۲۰)کیفیت ارتباطات ۶۷
۲-۲-۲۱) تاثیر برنامه های وفادار ساز مشتری بر کیفیت ارتباطات ۷۰
۲-۲-۲۲) تاثیر کیفیت ارتباطات بر تعهد به رابطه ۷۱
بخش دوم: پیشینه تحقیق. ۷۳
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
۳-۱ ) مقدمه ۷۹
۳-۲ ) روش تحقیق. ۷۹
۳-۳) جامعه آماری. ۸۰
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری. ۸۰
۳-۵) روش و ابزار جمع آوری داده ها ۸۱
۳-۵-۱ ) روش جمع آوری داده ها ۸۲
۳-۵-۲ ) ابزار جمع آوری داده ها ۸۲
۳-۵-۲-۱ ) تدوین پرسشنامه ۸۳
۳-۵-۲-۲ ) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۸۵
۳-۵-۲-۳ ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۸۶
۳-۶ ) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۷
فصل  چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱ ) مقدمه ۸۹
۴-۲ ) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۸۹
۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق. ۹۳
۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق. ۹۸
۴-۴-۱) فرضیه اصلی. ۹۸
۴-۴-۲) فرضیه های فرعی. ۹۹
فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱) مقدمه ۱۰۳
۵-۲) خلاصه تحقیق. ۱۰۳
۵-۳) نتایج آمار توصیفی ۱۰۴
۵-۴)نتایج حاصل از آمار استنباطی. ۱۰۶
۵-۴-۱) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی. ۱۰۶
۵-۴-۲) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۰۷
۵-۴-۳) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۰۷
۵-۴-۴) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۰۸
۵-۵) مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیات با مطالعات انجام شده ۱۰۸
۵-۶) مقایسه نتایج آزمون فرضیاتبر اساس سه مولفه کیفیت ارتباط.. ۱۰۹
۵-۷) پیشنهادات پژوهش.. ۱۰۹
۵-۷-۱) پیشنهادات درخصوص فرضیه اصلی.. ۱۰۹
۵-۷-۲) پیشنهادات درخصوص فرضیه های فرعی.. ۱۱۰
۵-۷-۲-۱) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی اول. ۱۱۰
۵-۷-۲-۲) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی دوم ۱۱۱
۵-۷-۲-۳) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی سوم ۱۱۱
۵-۸) پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۱۲
۵-۹) محدودیت های انجام پژوهش.. ۱۱۲
اشکال، جداول و نمودارها
اشکال
۱-۱) مدل مفهومی پژوهش.. ۱۰
۲-۱) بازارمحوری و عملکرد صادرات.. ۳۸
۲-۲) مدل جامع بازاریابی رابطه ۵۴
جداول
۲-۱)مجموع انگیزه های صادراتی شرکت ها ۲۴
۳-۱)پرسشنامه های ارسالی و دریافتی. ۸۱
۳-۲)صفات کمّی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه ۸۳
۳-۳)شرح سوالات پرسشنامه ۸۴
۳-۴)درصد آلفای کرونباخ متغیرها ۸۷
۴-۱)  توصیف متغییر جنسیت پاسخ دهندگان. ۸۹
۴-۲) توصیف متغییر سن پاسخ دهندگان. ۹۰
۴-۳) توصیف متغییر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۹۱
۴-۴) توصیف متغییر سنوات خدمت پاسخ دهندگان. ۹۲
۴-۵) توصیف متغییر نوع استخدام پاسخ دهندگان. ۹۲
۴-۶) توصیف متغیر کیفیت ارتباطات.. ۹۳
۴-۷) توصیف متغیر اشتراک اطلاعات.. ۹۴
۴-۸) توصیف متغیر ارتباط بلندمدت.. ۹۵
۴-۹) توصیف متغیر رضایت از برقراری ارتباط. ۹۵
۴-۱۰) توصیف متغیر عملکرد صادراتی. ۹۶
۴-۱۱) توصیف متغیر بهبود وضعیت رقابتی. ۹۷
۴-۱۲) توصیف متغیر افزایش سهم بازار ۹۸
۴-۱۳)آزمون رگرسیون بین کیفیت ارتباطات وعملکردصادرات.. ۹۹
۴-۱۴)آزمون رگرسیون اشتراک اطلاعات وعملکردصادرات.. ۹۹
۴-۱۵)آزمون رگرسیون بین ارتباطات بلندمدت وعملکرد صادرات.. ۱۰۰
۴-۱۶)آزمون رگرسیون بین رضایت ازبرقراری ارتباط وعملکرد صادرات.. ۱۰۰
۵-۱)مقایسه میزان تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر عملکرد صادرات شرکت.. ۱۰۹
نمودارها
۲-۱) نمودارفرآیند بین المللی شدن شرکت ها ۱۶
۴-۱) نمودار میلی متغییر جنسیت پاسخ دهندگان. ۸۹
۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. ۹۰
۴-۳) نمودارمیله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۹۱
۴-۴) نمودار میله ای سنوات خدمت پاسخ دهندگان. ۹۲
۴-۵)نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان. ۹۳
۴-۶) هیستوگرام  متغیر کیفیت ارتباط. ۹۳
۴-۷) هیستوگرام  متغیر اشتراک اطلاعات.. ۹۴
۴-۸) هیستوگرام  متغیر ارتباط بلندمدت… ۹۵
۴-۹) هیستوگرام  متغیر رضایت از برقراری ارتباط. ۹۶
۴-۱۰) هیستوگرام  متغیر عملکرد صادرات… ۹۶
۴-۱۱) هیستوگرام  متغیر بهبود وضعیت رقابتی.. ۹۷
۴-۱۲) هیستوگرام  متغیر افزایش سهم بازار. ۹۸
پیوست ها
منابع و مآخذ. ۱۱۴
پرسشنامه ۱۲۲
خروجی های نرم افزار ۱۲۶
خلاصه وضعیت.. ۱۳۱
چکیده لاتین (Abstract) 132
فصل اول
      ( کلیات تحقیق)
۱-۱) مقدمه
امروزه افزایش رقابت در مقیاس جهانی به افزایش تعداد شرکت­هایی منجر شده است که فرصت­ها را در بازارهای بین المللی جستجو می­کنند تا به اهداف­شان نائل آیند و جایگاه بازار و بقای­شان را حفظ نمایند (دعایی و حسینی رباط، ۱۳۸۹، ص ۶۲). جهانی شدن، فرآیند گام به گام توسعه­ی تجارت بین الملل است که به موجب آن یک شرکت به طور افزایشی، درگیر عملیات تجارت بین المللی، از طریق محصولات خاص در بازارهای منتخب می­شود (کالافسکی[۱]، ۲۰۰۹، ص ۴۸). در این میان، صادرات را می­توان نقطه­ی شروعی برای جهانی شدن پنداشت (رحیم نیا و صادقیان، ۱۳۹۰، ص ۱۲۱). صادرات به صورت ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها تعریف می­گردد (کالافسکی، ۲۰۰۹، ص ۴۸) و در طول دو دهه پیش، همگام با رشد اقتصاد جهانی به عنوان یکی از فعالیت­های اقتصادی که نسبت به دیگر فعالیت­ها رشد بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت صادرات به عنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می­رود. صادرات در سطح شرکت نیز به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه­های توسعه­ی محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می­شود (لی و هبته-جورجیس[۲]، ۲۰۰۴، ص ۱۰۱). صادرات باعث می­شود که سطوح استخدام، توسعه­ی صنعتی و رفاه ملی افزایش یابد. هم­چنین موجب بهبود عملکرد شرکت­ها، افزایش سودآوری، افزایش حجم فروش و گسترش سهم بازار برای آن­ها می­شود (کوکسال[۳]، ۲۰۰۸، ص ۴۱۷).
روابط بازرگانی بین الملل ابعاد مختلفی را دربرمی­گیرد که اثربخشی شرکت­ها را در بازار بین المللی به ویژه بازار صادرات تحت تأثیر قرار می دهد  .با توجه به شرایط بازار پیچیده و دست­خوش تغییرات مداوم و پی در پی، کسب سریع اطلاعات درخصوص بازار و مشتریان اغلب رمز موفقیت در بازارهای بین المللی است. تحت شرایط متلاطم، احتمال بیشتری وجود دارد که محصولات شرکت متناسب با نیازهای مشتریان و محصولات رقبا نباشد و درنتیجه اثربخشی اقدامات شرکت کاهش می­یابد (دعایی و حسینی رباط، ۱۳۸۹، ص ۶۲). تحقیقات نشان می­دهند که امروزه  دغدغه اصلی شرکت­های بین المللی بهبود عملکرد صادراتی می­باشد (قاسمی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۷۶).
 
۱-۲) بیان مساله
در طول دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یکی از فعالیت­هایی که رشد اقتصادی را تسریع می­بخشند، شناخته شده است. صادرات نقش یک عامل کلیدی را در دست­یابی به مزیت رقابتی در بازار پرتلاطم امروزی، برای شرکت­ها ایفا می­کند و این برتری­ها در نتیجه­ی بهبود موقعیت مالی، افزایش بهره گیری از ظرفیت­های تولیدی، استفاده از تکنولوژی­های برتر و دستیابی به عملکرد مطلوب و مورد انتظار، ایجاد می- گردد (اورال[۴]، ۲۰۰۹، ص ۱۴۰).
انگیزه­ها یا منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نظریه­ی استوارت میل درخصوص منافع صادرات، با وجودی ­که در قرن ۱۹ میلادی عنوان شد، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. استوارت میل با نقل قول از ریکاردو عنوان می­کند که یک کشور از طریق صادرات می­تواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آن­ها نیست. منابع و امکانات در مکان­ها و بخش­هایی به­کار گرفته می­شوند که از کارآیی و بهره وری بیشتری برخوردار باشند، روش­های تولیدی مناسب­تری به­کار گرفته شوند و بهره وری افزایش یابد و درنتیجه تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می­یابد. بنابراین، صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم سازی امکان بهره گیری از صرفه جویی­های مقیاس، بهره­گیری از تکنولوژی­های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می­تواند موجبات افزایش بهره­وری را فراهم سازد. در حقیقت صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق، از محدودیت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه­ی مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی، زمینه­ دست­یابی به رشد و توسعه­ی اقتصادی را فراهم می­آورد. (طیبی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۸۷)
با توجه به اهمیت فزاینده صادرات در دنیای متلاطم امروزی، اکثر شرکت­ها به فکر صادر نمودن کالاهای خویش به خارج از بازارهای داخلی افتاده­اند و هم­چنین ارتباط بین فعالیت­های صادراتی و عملکرد به موضوع بسیار پراهمیتی در تدوین و اجرای استراتژی­ها و نیز عرصه­ی تجارت بین المللی برای شرکت­ها مبدل شده است. (اورال، ۲۰۰۹، ص ۱۴۶) در واقع درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل آمده است را عملکرد صادراتی آن می­نامند که این مقیاس شامل: میزان و حجم فروش، سود حاصل از صادرات، رشد فروش و ورود به بازارهای جدید می­باشد (وظیفه دوست و زرین نگار، ۱۳۸۷، ص ۸).
از طرف دیگر ازجمله عواملی که عملکرد صادرات شرکت­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد، ارتباط میان شرکت­ها با مشتریان خارجی خویش می­باشد. ادغام فلسفه­ی ارتباطات و بازاریابی در نگرش بازاریابی مدرن، اهمیت فزاینده­ی ارتباطات را در فرآیند بازاریابی به روشنی مشخص می­نماید. به منظور دستیابی به تجارت و بازاریابی موفق، مدیریت، توسعه و ارزیابی ارتباطات امری بسیار ضروری می­نماید. در ادبیات مربوط به ارتباطات، تقابل و دوطرفه بودن انگیزش برای ارتباط، یکی از پراهمیت­ترین عوامل موثر بر چگونگی ارتباط می­باشد (کراسبی[۵] و همکاران، ۱۹۹۰، ص ۶۸) و کیفیت این ارتباطات نشان دهنده­ی نوعی ارزیابی از شدت و نوع رابطه، نیازها و انتظارات طرفین درگیر در ارتباط از یکدیگر می­باشد که ارزیابی مذکور براساس برخوردها و وقایع موفق و ناموفق پیشین انجام خواهد گرفت (لارسون و لاجرز[۶]، ۱۹۹۸، ص ۲). مبحث کیفیت ارتباطات جایگاهی بسیار پراهمیت را دارای می باشد، به دلیل اینکه تعیین کننده­ی شدت و استحکام یک رابطه است. برخلاف ارتباطات در یک بازار داخلی، توسعه­ی روابط در بازارهای خارجی تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله: فرهنگ ناهمگون، عوامل اقتصادی متفاوت و دیگر عوامل عمده­ی محیطی قرار می­گیرد. تعیین رابطه میان صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان، بسیار ضروری می باشد زیرا فعالیت­های تجاری با برقراری ارتباط بین دو طرف معامله ایجاد می شود (اورال، ۲۰۰۹، ص ۱۴۶).
این مطالعه درصدد نشان دادن این مهم است که افراد درگیر در رابطه­ی بازرگانی (صادرکنندگان و شرکت­های خریدار خارجی) در ارتباطات فی مابین چگونه عمل می­کنند. در نتیجه پرسش اساسی مطالعه­ی حاضر این است که:
“آیا کیفیت روابط میان صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر می گذارد؟”
[۱] Kalafsky
[۲] Lee and Habte-Giorgis
[۳] Koksal
[۴] Ural
[۵] Crosby
[۶] Larson and Rogers
تعداد صفحه : ۱۴۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***