دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد واحد رشت

دانشکده مدیریت حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی (ارشد)

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

عنوان:

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

 رضا آقاجان نشتائی

نیمسال تحصیلی

بهمن ۱۳۹۲

نیمسال اول

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسأله. ۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق.. ۵
۱-۴ سوال تحقیق.. ۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۷
۱-۶ اهداف اساسی پژوهش…. ۸
۱-۷ متغیرهای تحقیق.. ۹
۱-۷-۱ متغیر وابسته. ۹
۱-۷-۲ متغیر مستقل.. ۱۰
۱-۷-۳ متغیرهای کنترلی.. ۱۲
۱-۸  قلمرو تحقیق.. ۱۲
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۲
۱-۸-۲ قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۳
۱-۸-۳ قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۳
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. ۱۳
۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق.. ۱۶
فصل دوم
۲-۱ مقدمه. ۱۸
۲-۲ تعاریف عملیاتی.. ۱۹
۲-۳ سرمایه در گردش…. ۱۹
۲-۳-۱ مدیریت سرمایه در گردش…. ۲۰
۲-۳-۲ مدیریت نقدینگی.. ۲۱
۲-۳-۲-۱ چرخه تبدیل وجه نقد.. ۲۱
۲-۴  سرمایه گذاری.. ۲۳
۲-۴-۱ ماهیت سرمایه گذاری.. ۲۳
۲-۴-۲ فرصت های سرمایه گذاری (IOS). 23
۲-۴-۳ ماهیت فرصتهای سرمایه گذاری.. ۲۵
۲-۴-۴ شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری.. ۲۵
۲-۴-۵ اندازه گیری فرصتهای سرمایه گذاری.. ۲۶
۲-۴-۶ عوامل خارجی تأثیرگذار بر فرصتهای سرمایه گذاری.. ۲۶
۲-۴-۶-۱ عدم اطمینان.. ۲۶
۲-۴-۶-۲  عرصه سرمایه گذاری جهانی.. ۲۷
۲-۴-۶-۳ راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری.. ۲۷
۲-۴-۶-۴  ارتباط فرصتهای سرمایه گذاری با اثر اهرمی.. ۲۸
۲-۴-۶-۵  فرصتهای سرمایه گذاری و تأثیر آن بر هزینه  و سود. ۲۹
۲-۴-۶-۶  فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری.. ۳۰
۲-۴-۶-۷  فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری  (IOS). 30
۲-۴-۶-۸ ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه گذاری.. ۳۰
۲-۴-۶-۹ ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری.. ۳۱
۲-۴-۶-۱۰ تصویب اجرای فرصتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده ۳۲
۲-۴-۶-۱۱ نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه گذاری.. ۳۲
۲-۵ مفاهیم عملکرد و ارزش…. ۳۳
۲-۵-۱ تعریف ارزش…. ۳۳
۲-۵-۲ ارزش شرکت… ۳۳
۲-۵-۳  مفاهیم مختلف ارزش…. ۳۴
۲-۵-۳-۱ ارزش اسمی.. ۳۴
۲-۵-۳-۲ ارزش دفتری.. ۳۴
۲-۵-۳-۳ ارزش بازار (روز). ۳۵
۲-۵-۳-۴  ارزش با فرض تداوم فعالیت… ۳۵
۲-۵-۳-۵ ارزش با فرض انحلال شرکت… ۳۵
۲-۵-۳-۶ ارزش ذاتی (ارزش جاری). ۳۵
۲-۵-۴ معیار های اندازه گیری عملکرد. ۳۵
۲-۵-۴-۱ معیارهای حسابداری.. ۳۶
۲-۵-۴-۱-۱ معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. ۳۶
۲-۵-۴-۱-۱-۱ سود حسابداری.. ۳۷
۲-۵-۴-۱-۱-۲سود هر سهم (EPS). 37
۲-۵-۴-۱-۱-۳ سود تقسیمی.. ۳۷
۲-۵-۴-۱-۱-۴ جریان های نقدی آزاد (FCF). 38
۲-۵-۴-۱-۱-۵ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE). 38
۲-۵-۴-۱-۱-۶  بازده داراییها (ROA). 38
۲-۵-۴-۱-۲ معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. ۳۹
۲-۵-۴-۱-۲-۱ نسبت قیمت به سود (P/E). 39
۲-۵-۴-۱-۲-۲ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB). 39
۲-۵-۴-۱-۲-۳ بازده سهام (RT). 40
۲-۵-۴-۱-۲-۴  نسبتQ توبین.. ۴۱
۲-۵-۴-۲  معیارهای اقتصادی.. ۴۲
۲-۵-۴-۲-۱ ارزش افزوده اقتصادی (EVA). 42
۲-۵-۴-۲-۲ ارزش افزوده بازار (MVA). 42
۲-۵-۴-۲-۳ ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA). 44
۲-۶ سود؛ مفاهیم، تفاوت هاد، تئوری ها. ۴۴
۲-۶-۱ مفهوم سود و کاربردهای آن.. ۴۵
۲-۶-۱-۱ مفهوم سود از دیدگاه ساختاری: ۴۵
۲-۶-۱-۲ مفهوم سود از دیدگاه تفسیری: ۴۵
۲-۶-۱-۳ مفهوم سود از دیدگاه رفتاری.. ۴۶
۲-۶-۲ سود حسابداری و نحوه محاسبه آن.. ۴۶
۲-۶-۳ سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن.. ۴۷
۲-۶-۴ مقایسه سود اقتصادی و سود حسابداری.. ۴۹
۲-۶-۵-۱  مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری.. ۵۳
۲-۶-۵-۱-۱ مفاهیم سود در سطح تئوری ساختاری.. ۵۳
۲-۶-۵-۱-۲ سود در سطح تئوری تفسیری.. ۵۳
۲-۶-۵-۱-۳ مفاهیم سود در سطح تئوری رفتاری (انعکاسی). ۵۴
۲-۷ پیشینه تحقیق.. ۵۵
۲-۷-۱ تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. ۵۵
فصل سوم
۳-۱ مقدمه. ۶۲
۳-۲ جامعه آماری.. ۶۲
۳-۳ نمونه آماری.. ۶۳
۳-۴  قلمرو تحقیق.. ۶۳
۳-۴-۱ قلمرو موضوعی تحقیق.. ۶۳
۳-۴-۲ قلمرو مکانی تحقیق.. ۶۳
۳-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق.. ۶۴
۳-۵  نوع تحقیق.. ۶۴
۳-۵-۱ نوع تحقیق بر مبنای هدف… ۶۴
۳-۵-۲ نوع تحقیق بر مبنای روش…. ۶۴
۳-۶ جمع آوری و طبقه بندی داده ها. ۶۵
۳-۷ روش تحقیق.. ۶۵
۳-۸ متغیرهای تحقیق.. ۶۶
۳-۸-۱  متغیر مستقل.. ۶۶
۳-۸-۲ متغیر وابسته. ۶۷
۳-۸-۳  متغیرهای کنترلی.. ۶۸
۳-۹ فرضیه های تحقیق.. ۶۹
۳-۱۰ مسائل مورد توجه در تخمین مدل.. ۷۰
۳-۱۰-۱ نرمال بودن.. ۷۰
۳-۱۰-۲ ناهمسانی واریانس…. ۷۱
۳-۱۰-۳ خود همبستگی.. ۷۲
۳-۱۰-۴ هم خطی.. ۷۲
۳-۱۰-۵ مانایی متغیرها. ۷۳
۳- ۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۴
۳-۱۲ مزایای استفاده از داده های تابلویی.. ۷۵
۳-۱۳ تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. ۷۶
۳-۱۳-۱ نحوه عملکرد جمله AR. 77
۳-۱۳-۲ انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی.. ۷۸
۳- ۱۴ خلاصه فصل.. ۸۱
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه. ۸۳
۴-۲ آمار توصیفی.. ۸۳
۴-۳ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا. ۸۶
۴-۴ نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده. ۸۸
۴-۴-۱ آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها. ۹۰
۴-۳-۲ آزمون هاسمن(Hausman) مربوط به فرضیه تحقیق در حالت الف…. ۹۲
۴-۵ آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. ۱۰۲
۴-۶ خلاصه فصل.. ۱۰۴
فصل پنجم
۵-۱ مقدمه. ۱۰۶
۵-۲ فرضیات و نتایج بررسی مدل ها. ۱۰۶
۵-۳ محدودیت های تحقیق.. ۱۰۹
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۰
۵-۵ پیشنهادات آتی.. ۱۱۰
فهرست منابع فارسی.. ۱۱۳
فهرست منابع انگلیسی.. ۱۱۴
 
فهرست جداول
جدول ۴-۱ نمادهای متغیرهای مدل.. ۹۰
جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۹۱
جدول ۴-۳ نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق.. ۹۶
جدول ۴-۴ نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها. ۹۸
جدول ۴-۵: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 99
جدول ۴-۶: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 100
جدول ۴-۷: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 101
جدول ۴-۸: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 102
جدول ۴-۹: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 103
جدول ۴-۱۰: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 104
جدول ۴-۱۱: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 105
جدول ۴-۱۲: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 106
جدول ۴-۱۳: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 107
جدول ۴-۱۴: نتایج تخمین بدست آمده از آزمون فرضیه  به روش EGLS. 108
جدول ۴-۱۵ آزمون مانایی متغیرهای در طی دوره پژوهش…. ۱۰۹
فهرست نمودار ها
شکل۲-۱- چرخه تبدیل وجه نقد و فرایند عملیات (Ross, 2008). 23
نمودار ۴-۱ آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته GP. 93
نمودار ۴-۲ آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته TobinQ.. 94
چکیده
عنوان پایان‎نامه
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
 
این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد ۵۹ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۰ انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه نقدینگی و چرخه عملیاتی را بر ارزش شرکت و سود ناخالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرار داده ایم. اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تحقیق حاضر که تاثیر مدیریت سرمایه در گردش را بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار داده است نشان می دهدکه با توجه به معناداری فوق العاده ضعیف بین چرخه نقدینگی و اجزاء آن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و دوره پرداخت بدهی جاری با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس معنا داری وجود دارد و مدیران شرکت ها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی ها، در حد مطلوب سودآوری شرکتشان را افزایش دهند.
واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سودآوری، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، دوره پرداخت بدهی جاری، چرخه نقدینگی، چرخه عملیاتی
فصل اول
کلیات تحقیق                                                    

۱-۱ مقدمه

سرمایه عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت های اقتصادی و هم در بهره برداری از آنها نقش کلیدی دارد. اگر سرمایه در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. پس از پایه گذاری فعالیت های اقتصادی و آماده کردن آنها برای بهره برداری نیز اگر سرمایه لازم جهت به گردش درآوردن عملیات وجود نداشته باشد آن سرمایه گذاری های اولیه حاصل و نتیجه ای نخواهد داشت. با وجود نقش مهم سرمایه در اقتصاد، نکته اساسی کمیابی سرمایه است. نکته دیگر نگرانی مستمر تأمین کنندگان سرمایه (اعم از کسانی که وام می دهند و کسانی که مالکیت را می پذیرند) در مورد اصل سرمایه و عایدات حاصل از آن است. بنابراین اگر شرکتی بخواهد پاسخگوی شرایط کمیابی سرمایه و نیز پاسخگوی تأمین کنندگان سرمایه باشد. باید (مدیریت مناسبی بر سرمایه) اعمال کند. آن بخش از سرمایه که صرف سرمایه گذاری های تأسیسی می شود پس از تصمیمات اولیه و بنا نهادن تأسیسات و کارخانه ها احتمال برگشت شان بسیار کم است و یا هزینه های سنگینی را برای تغییر و تبدیل تصمیمات باید پذیرفت. لذا محتاج تدابیر و بررسی های دقیق و آینده نگری های هوشمندانه است. پس از فراهم شدن سرمایه گذاری های اساسی و اولیه، بخش دیگری از سرمایه برای پشتیبانی از عملیات شرکت باید استفاده شود(سرمایه در گردش). هرگونه بازدهی روی سرمایه های تأسیسی منوط به بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده است و این نیز به نوبه خود مربوط به وجوه نقدینگی (سرمایه در گردش) کافی است. به همین دلایل اقداماتی که شرکت ها برای اداره این بخش از سرمایه انجام می دهند و تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش، شناخته می شود از جایگاه ویژه ای در مدیریت مالی بر خوردار است (طالبی، ۱۳۷۷).
مسائل برنامه ریزی وکنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گرفت و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری در آمده و عده زیادی از مدیران، روزانه تمام انرژی و وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش می کنند. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد (یعقوب نژاد و همکاران ،۱۳۸۹).
هدف اصلی از مدیریت سرمایه در گردش، رسیدن به تعادل مطلوب میان اجزای کار مدیریت سرمایه در گردش است.
 

۱-۲ بیان مسأله

نقدینگی شریان حیات مالی شرکت است و مدیریت سرمایه در گردش  از ضرورت های بقای شرکت می باشد، در واقع مشکل نقدینگی به اندازه ای مهم است که چنانچه با ضعف مدیریت و برخورد منفعلانه با موضوع نقدینگی همراه شود حیات مالی شرکت یعنی مسأله بقا و و تداوم فعالیت آن را به طور جدی با مخاطره مواجه می کند (محمد زاده و نو فرستی ،۱۳۸۸).
از طرفی بانک ها و سایراعتباردهندگان  نیز برای اعطای تسهیلات به شرکتها، نسبت های نقدینگی آن ها و توان بازپرداخت بدهیهای جاری را مدنظر قرار می دهند. بنابراین وجود یک مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می رسد (نیکومرام و همکاران ،۱۳۸۵ :۱۲).
مدیریت سرمایه در گردش که مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، برای  حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از وظایف مدیران مالی، دارای اهمیت به سزایی می باشد.
به طور کلی، سرمایه در گردش به سرمایه گذاری شرکت در دارایی های کوتاه مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حسابهای دریافتنی و موجودی های کالا اطلاق می شود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری( محمدی ، ۱۳۸۸).
میزان دارایی ها و بدهی های جاری باید به طور دائم کنترل شوند تا:

  1. اطمینان حاصل گردد که میزان اقلام تشکیل دهنده سرمایه در گردش به سطوح مورد نظر و مطلوب رسیده اند.
  2. مشتریان بالقوه شرکت از دست نروند.
  3. قدرت نقدینگی شرکت حفظ گرددوشرکت ورشکست نشود(پی نوو، ۱۳۸۸،۲:۲۴).

مدیریت سرمایه در گردش از جمله مهم ترین مسایل ساختار مدیریتی است. اهمیت این موضوع به دلیل عوامل زیر بیشتر می شود:

  1. بیشتر شرکتهای ایرانی به دلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول، ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این امر موجب می شود که شرکتها در سررسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود.
  2. از طرفی کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکتهایی که با پریشانی مالی مواجه شده و در نهایت سرنوشت برخی از آنها به ورشکستگی کشیده می شود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه در گردش است.
  3. سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل می شود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن شود (حسن پور ،۱۳۸۸).

به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب برای میزان سرمایه در گردش مورد نیاز ، بیشتر شرکتها دارای مازاد یا کسری سرمایه در گردش هستند. برای یک شرکت میزان بهینه ی سرمایه در گردشی که باید نگهداری کند تا به بیشترین سودآوری برسد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر سرمایه در گردش بیش از حد نیاز نگهداری شود؛ آنگاه شرکت بیش از حد در داراییهای جاری سرمایه گذاری کرده است و در نتیجه یک نوع هزینه فرصت از دست رفته به وجود می آید. همچنین اگر شرکت کمتر از مقدار مورد نیاز سرمایه در گردش نگهداری کند، ممکن است قادر به انجام تعهداتش نباشد مدیریت کارای نقدینگی شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که خطر عدم توانایی برآوردن تعهدات کوتاه مدت را از بین برده و از سرمایه گذاری اضافی در این داراییها جلوگیری به عمل آورد(راماچاندران و جاناکیرامان ، ۲۰۰۹ ).
اسمیت معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سود آوری و ریسک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و بر عکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سود آوری بالقوه منجر می شود(فتحی و توکلی ،۱۳۸۸).
سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود در سرمایه گذاری را مشخص می کند. تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری است.
سوالی که در این تحقیق قصد پاسخ دادن به آن را داریم عبارتست از اینکه آیا بین مدیریت سرمایه درگردش و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد ؟
تعداد صفحه : ۱۳۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***