دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت بازرگانی          گرایش : مالی

عنوان :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها
و بیمه های استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

بهمن   ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………… ۲
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………… ۷
۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۵- چهارچوب نظری…………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۶- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………. ۱۳
۱-۷-۱- عملکرد مالی……………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۷-۲- سرمایه فکری………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۷-۲-۱-سرمایه انسانی……………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۷-۲- سرمایه ساختاری……………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۷-۲-۳- سرمایه  مشتری/ ارتباطی………………………………………………………………… ۱۶
۱-۸- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱۶
فصل دوم : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………. ۱۷
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۸
بخش اول : سرمایه فکری……………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲- معرفی سرمایه فکری…………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۳- اهمیت و ضرورت سرمایه های فکری……………………………………………………….. ۲۳
۲-۴-  اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۵- ویژگی ها و استراتژی های سرمایه فکری…………………………………………………….. ۲۹
۲-۶- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری……………………………………………………….. ۳۰
۲-۷- نقاط قوت و ضعف و روش های جدید برای مدیریت سرمایه های فکری……………………. ۳۷
۲-۸- مدیریت موفق سرمایه فکری………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۹- رابطه سرمایه های فکری و عملکرد مالی…………………………………………………….. ۳۹
بخش دوم : عملکرد مالی……………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱۰- تشریح مفهوم عملکرد………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱۱- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی…………………………………………………………. ۴۲
۲-۱۲- رویکردهای سنجش عملکرد………………………………………………………………… ۴۳
۲-۱۳- اهداف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………… ۴۶
۲-۱۴- سطوح ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………… ۴۷
۲-۱۵- مدل های ارزیابی عملکرد  سازمانی…………………………………………………………. ۴۸
۲-۱۶-ارزیابی عملکرد مالی………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۱۷-رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد……………………………………………….. ۵۹
۲-۱۸- مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………… ۶۰
۲-۱۹- واحدهای اندازه گیری عملکرد……………………………………………………………… ۶۲
۲-۲۰- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد………………………………………………. ۶۳
۲-۲۱- ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد کارآمد……………………………………………………. ۶۵
۲-۲۲-شاخص های عملکرد………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲۳- مفهوم عملکرد در بانک……………………………………………………………………… ۶۹
۲-۲۴- مفهوم عملکرد در بیمه………………………………………………………………………. ۷۳
۲-۲۵-جایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص های جهانی………………………………………. ۷۵
۲-۲۶- مدل های ارزیابی عملکرد در شرکت ها بیمه……………………………………………….. ۷۷
بخش سوم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۲۷-تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………… ۷۸
۲-۲۸- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………… ۸۱
۲-۲۹-روابط بین متغیرها ومدل تحقیق……………………………………………………………… ۸۵
فصل سوم : روش اجرای تحقیق………………………………………………………………… ۸۷
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۸۸
۳-۲- روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………. ۸۹
۳-۴- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه……………………………………………………… ۸۹
۳-۵- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………… ۹۰
۳-۶- روایی و پایائی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………… ۹۱
۳-۷- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………….. ۹۳
فصل چهار : تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………. ۹۴
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………… ۹۵
۴-۲- توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………. ۹۵
۴-۳- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف………………………………………………………………. ۹۹
۴-۴- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۰۰
فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۰۰
فرضیه های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………… ۱۰۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………….. ۱۰۷
۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۵-۲- نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۵-۳- نتایج نهایی فرضیه ها……………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۴-پیشنهادهای تحقیق بر اساس تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………… ۱۱۶
۵-۵- پیشنهادهای تحقیق های آتی………………………………………………………………… ۱۱۸
۵-۶-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………. ۱۱۹
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
پیوست ها………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۱-پرسشنامه………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۲-لیست بانک ها و بیمه ها………………………………………………………………………… ۱۳۵
۳-ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………… ۱۳۶
۴-خروجی های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۳۹
۵-کیس سامری…………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
 
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری…………………………………………………………………………… ۲۱
جدول۲-۲- مفهوم سازی های سرمایه های فکری………………………………………………………………………….. ۲۸
جدول۲-۳- مقایسه ی مدل های متداول سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………. ۳۶
جدول۲-۴- اهداف ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده،۱۳۸۸)……………………………………………………………. ۴۶
جدول۲-۵- دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد (شیخ زاده،۱۳۸۸)……………………………………………………….. ۴۷
جدول۲-۶- ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی(طبرسا، ۱۳۷۸)…………….. ۶۴
جدول ۲-۷- ارزیابی عملکرد بانک های خارجی و معرفی شاخص های عملیاتی………………………………………… ۷۲
جدول۲-۸- صنعت بیمه کشور طی پنج سال اخیر بر اساس سالنامه آمارى بیمه مرکزى ج.ا.ا ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۶
جدول ۲-۹- مدل های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه……………………………………………………………………. ۷۷
جدول۲-۱۰- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………… ۸۳
جدول ۳-۱- صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه………………………………………………………. ۹۰
جدول ۳-۲- سهم هر یک از مولفه ها و زیر سازه ها……………………………………………………………………….. ۹۰
جدول ۳-۳- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………. ۹۲
جدول ۴-۱- توصیف متغیر سابقه فعالیـت…………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول۴-۲- توصیف متغیر اندازه…………………………………………………………………………………………… ۹۶
جدول۴-۳- توصیف متغیر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………… ۹۶
جدول ۴-۴-  توصیف ابعاد سرمایه فکری………………………………………………………………………………….. ۹۷
جدول ۴-۵-  توصیف متغیر عملکرد مالی………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول۴-۶- آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………………… ۹۹
جدول ۴-۷- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه  فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان ….۱۰۰
جدول۴-۸- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه  فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با سابقه های فعالیت ۱۰۰
جدول ۴-۹- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها  با اندازه های مختلف ۱۰۱
جدول ۴-۱۰-آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه انسانی و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با سابقه های فعالیت     ۱۰۲
جدول ۴-۱۱- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه انسانی و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه­ها با اندازه­های مختلف     ۱۰۳
جدول ۴-۱۲- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها با سابقه­های فعالیت ۱۰۳
جدول ۴-۱۳- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ارتباطی و عملکردمالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها با اندازه­های مختلف ۱۰۴
جدول ۴-۱۴- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ساختاری و عملکرد مالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها با سابقه­های­فعالیت     ۱۰۵
جدول ۴-۱۵- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ساختاری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با اندازه     ۱۰۵
جدول ۴-۱۶- آزمون رگرسیون بین ابعاد سرمایه فکری………………………………………………………………….. ۱۰۶
جدول ۵-۱- معیارهای متغیر سرمایه انسانی………………………………………………………………………………. ۱۰۹
جدول ۵-۲- معیارهای متغیر سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………………… ۱۱۰
جدول ۵-۳- معیارهای متغیر سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………………… ۱۱۱
 
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱- هیستوگرام  متغیر تعهد سرمایه فکری…………………………………………………. ۹۶
نمودار ۴-۲- هیستوگرام  متغیر عملکرد مالی……………………………………………………….. ۹۸
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق: برگرفته از مدل( Joshi ,,cahill,sidhu 2013 )…………………………………….. 12
شکل ۲-۱- الگوی تکنولوژی بروکر ( بروکینگ ، ۱۹۹۶ )…………………………………………………………………. ۳۰
شکل ۲-۲- اجزای سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا ( ادوینسون ، ۱۹۹۷ )………………………………………………. ۳۲
شکل۲-۳- تقسیم بندی سلسله مراتبی جدول سرمایه فکری……………………………………………………………….. ۳۳
شکل۲-۴- ارزش بازاری سازمان اسویبی…………………………………………………………………………………… ۳۴
شکل ۲-۵- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی (آرمسترانگ،۱۳۸۵)……………………………………………………… ۴۲
شکل ۲-۶- چارچوب روش AMBITE(عفتی داریانی،۱۳۸۶)………………………………………………………….. ۴۹
شکل ۲-۷-چهار وجه کارت امتیازی متوازن(طبری و آراسته،۱۳۸۷،ص۱۶)………………………………………………. ۵۱
شکل ۲-۸- وجه مشتری معیارهای اساسی (سایمونز ، ۱۳۸۵ )……………………………………………………………. ۵۳
شکل ۲-۹- شمای کلی مدل مالکوم بالدریج (عفتی داریانی و همکارانش ، ۱۳۸۶)……………………………………….. ۵۶
شکل ۲-۱۰- مدل  EFQM(حجازی و همکاران،۱۳۹۲،ص۳)……………………………………………………………. ۵۷
 
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد ۲۹ بانک و ۱۸ بیمه ( ۴۷ سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در بین تمام سرپرستی های  بانک ها و بیمه های استان گیلان انجام شد.  جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه  استاندارد (۱۹۹۸)  bontis و به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون با نرم افزارSPSS.19 برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد.
بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که  متغیر سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت سرمایه های فکری دارد .همچنین تاثیر مدیریت سرمایه فکری  و ابعاد آن بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان مثبت و معنادار می باشد ، نتایج آزمون فرضیه ها با توجه به متغیرهای تعدیلگر اندازه و سابقه فعالیت نشان می دهند که متغیر تعدیلگر سابقه فعالیت های مختلف رابطه بین مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها را در استان گیلان تعدیل می نماید ولی این فرضیه ها در مورد متغیر تعدیلگر اندازه های مختلف مورد تایید نمی باشند .
 
 واژگان کلیدی : سرمایه فکری،  سرمایه انسانی،  سرمایه ساختاری،  سرمایه ارتباطی،  عملکرد مالی.
 فصل اول : کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
جهان امروز جهانی متکی بر سازمان ها، به عنوان نهادهایی برای رفع نیاز انسان مدرن، در عرصه های گوناگون است. بنابراین امروزه زندگی انسان به نحوی جدا نشدنی با شیوه فعالیت سازمان ها گره خورده است، به نحوی که هر جامعه ای که در آن سازمان ها به شکلی شایسته تر وظابف خود را به انجام می رسانند سطح رفاه بهتری را برای مردم خود تامین می کنند .
از عرصه های مهم در ادامه حیات جوامع امروزی، عرصه اقتصادی است. اقتصاد نیز مانند بقیه حیطه های زندگی مدرن برای اجرای کارکردهای خود وابسته به سازمان هاست، بازارهای مالی از بخش های مهم در عرصه اقتصاد دنیای نوین بوده (مظلومی و همکاران، ۱۳۹۲،ص۲) و دو صنعت بانکداری و بیمه از صنایع پیشرو و پر اهمیت در بازارهای­مالی هستند که بررسی عملکرد­مالی آن­ها مهم­ترین هدف­تحقیق حاضر است .
عملکرد یک سازمان میزان موفقیت یک سازمان در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است . زیرا تمام تلاش های یک سازمان درتمامی حوزه ها بایستی در عملکرد آن مشخص باشد و اغلب سازمان ها با بهره گرفتن از ابزارها و مکانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملکرد خود دارند، به این منظور سنجش وضعیت عملکرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است(,۲۰۰۷,P.1066  Lin & Kuo ). به طور کلی عملکرد سازمانی به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند(Wagner.et al.,2012,P.3) ، بنابراین سازمان ها برای بررسی وضعیت خود نیاز به سنجش عملکرد مالی و غیر مالی خود دارند ( آذر و دانشور،۱۳۸۶،ص۱۲۴)
جوشی،کاهیل وسیدو[۱] در سال ۲۰۱۳ در تحقیقی مطرح نمودند که یکی از شیوه های ارتقای عملکرد مالی سازمان ها توجه به سرمایه فکری است .et al.,2013.P.269) Joshi) ، سرمایه فکری نوعی سرمایه است که به عنوان دارایی نامشهود یک سازمان شناخته و ادعا می شود که یک دارایی ارزشمند در سازمان می باشد  (Srivihok,2008).
سرمایه فکری متشکل از مواردی چون دانش،اطلاعات ،مالکیت معنوی وتجربه است که می توان از آنها برای ثروت آفرینی بهره گرفت. سرمایه فکری در نمایی وسیع تر ومقبول متشکل از سه محور انسانی ،ساختاری وارتباطی است. سرمایه انسانی را می توان مشتمل بر مواردی چون دانش،تحصیلات،مهارت ونوآوری وتوان حل مساله دانست. سرمایه ساختاری شامل تمامی ذخائر غیر انسانی دانش در شرکت ها است. ونهایتا سرمایه ارتباطی در دانش نهفته در کانال های بازاریابی و ارتباط با مشتریان واقع است (قربانی و همکاران، ۱۳۸۹). در این فصل، بیان مسئله، اهمیت تحقیق و فرضیه ها، چارچوب نظری، تعاریف مفهومی و عملیاتی؛ و نیز قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.
۱–۲ بیان مسأله
امروزه سازمان ها و مدیران برای سازگاری با تغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راه های نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند(فیضی،۱۳۸۶) و نسبت به رقبا از عملکرد بهتری برخوردار باشند برای عملکرد مقیاسهای متعدّدی وجود داشته ولی در گذشته بیشتر از مقیاس های مالی استفاده می شد، از دهه ی ۱۹۸۰ بسیاری از پژوهشگران مقیاس های مالی و مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داده اند(رهنورد ، ۱۳۸۷). عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  است(Tangen,2004). . با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پرنوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی ۱۰ سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان ، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیش از این می دانند (یوسفی،۱۳۸۹).
سنجش عملکرد شرکت ها درواقع قوی ترین و ضروری ترین سیستم های مدیریتی در مدیریت سازمان های مدرن هستند و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط­پیچیده و پویای امروز کجاست،­برای سازمان­ها اهمیت فراوانی دارد(حسن­زاده و زارع،۱۳۸۷،ص­۹)­.
با توجه به این که سازمان ها با محیطی روبه رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ها و توانایی های درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمان ها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب وکار استفاده می کنند. دانش و سرمایه های فکری به عنوان استراتژی های پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمان ها تشخیص داده شده است (پهلوانیان، ۱۳۹۱ ) .
امروزه سرمایه فکری اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سود آوری شرکت محسوب می شود. دو عامل مهم که موجب افزایش کیفیت عملکرد شرکت ها طی دو دهه گذشته شده است، جهانی شدن و فزونی تغییرات فناوری است. در این محیط ، سرمایه فکری و دارایی های نامشهود عوامل مهم موفقیت هستند. در رقابت اقتصادی جدید، دارایی های مبتنی بر دانش فراهم کننده یک مزیت رقابتی ذاتی هستند ( مجتهدزاده و همکاران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۱۰ ) . امروزه جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه های فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمان ها برای مشارکت در بازارهای امروزین، در هر شکل و نوع به اطلاعات و دانش برای بهبود عملکرد خود نیازمندند (خاوند کار و همکاران، ۱۳۸۷ ).
با توجه به این که دارایی های دانشی در سازمان های دانش محور زیادی، به عنوان منابع اولیه مزیت رقابتی به حساب می آیند(Lev,2001).محیط کسب وکار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارائی ها ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی وغیره را در برگیرد. دراین میان، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است. از طرف دیگر در اقتصاد دانش محور حال حاضر، سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود. توانایی برای مدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی، اندازه گیری و گزارش کنند. ( Meer-Kooistra et al.,2001,P.459)
سرمایه انسانی را می توان مهمترین دارایی های سازمان تلقی کرد. بنابراین انتظار می رود سازمان هایی که
از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن ها نیز بالاترباشد. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی سازمان ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد(روشنی اصل و همکاران، ۱۳۹۲،ص۲).
تحقیق حاضردر دو حوزه بیمه و بانک جهت بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد مالی صورت گرفته است . صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به طوری که عملیات موفقیت آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می کند؛ بنابراین برای نایل شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند. سازمان های بیمه ای برای بقاء و نیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی های لازم را به عمل آورند که کنترل، وسیله این آگاهی است؛ به عبارت دیگربه کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت می تواند نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آن ها را پیدا کند، صنعت بیمه، بیش از هر صنعت دیگری ممکن است ازطریق ارتباط دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و بروندادها، سود و منفعت کسب کند؛ زیرا بنیاد صنعت بیمه براین اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر، طولانی و دارای تأخیرزیاد است (حسن زاده و زارع،۱۳۸۷،ص ۹).
ظهور عصراطلاعات و اقتصاد دانش محور ،سازمان ها را از تاکید بر منابع مالی وپولی به سمت دارائی های نامشهود کشانده است . صنعت بانکداری از جمله بافت هایی است که به چند دلیل ،این منابع نامشهود را
می توان در آنجا بیشتر جستجو کرده وبه اهمیت استراتژیک آنها دست یافت . نخست ،برعکس مدیران بخش تولیدی که هدف آنها سود آوری است ،مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند اهداف چند گانه وبا ماهیت غیر مالی در کنار مسائل مالی داشته باشند . دوم ،حتی اگر بخش های تولیدی وخدماتی ورودی های کاری یکسانی مانند منابع انسانی ،دانش ،پول ،مواد خام وکارخانه را به کار ببرند ،بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول به طور قطع نا مشهود هستند ، در نهایت محصول نهایی سازمان های خدماتی نا مشهود است .(شهائی وخائف الهی ،۱۳۸۹ ، ص ۷۴) .
با توجه به این که برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز ۲۰ ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه در کشور باید صورت گیرد توجه به نظام بانکی کشور است، بنابراین در جهت تحقق اهداف بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند، همچنین باید درک کنند که سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد(شجاعی و باغبانیان، ۱۳۸۸،ص۲) .
 
با توجه به این که تحقیقات پیشین رابطه معناداری را بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی بنگاه ها نشان می دهد (بروجردی و همکاران،۱۳۸۹،ص ۱۰ و شهایی و خائف الهی،۱۳۸۹،ص  ۸۲ و Chen et al, 2004و ,۲۰۱۳٫P.269 , &cahill sidhu, Joshi) پژوهش های انجام شده نیز در زمینه سرمایه فکری نشان دهنده این مطلب می باشد که در سازمان هایی که سرمایه فکری وجود دارد، در دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه، بهتر عمل می کنند. به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه سرمایه فکری به یک ضرورت غیرقابل اجتناب، تبدیل شده است. زیرا سازمان ها از طریق سرمایه فکری می توانند شاخص های عملکرد مالی خود را بهبود و توسعه دهند. از آن جا که در سال های اخیر توجه روزافزونی به بررسی سرمایه های فکری و تاثیر آن ها بر عملکرد بنگاه ها بخصوص در حوزه مالی شده است،این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی در جامعه مورد مطالعه رابطه ای معنادار وجود دارد؟
۱-Joshi ,cahill,sidhu
تعداد صفحه : ۱۶۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***