دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازاریابی

عنوان : بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده مدیریت و حسابداری واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

 

عنوان:

بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

(مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران)

 

استاد راهنما:

دکتر نرگس دل افروز

 

استاد مشاور:

دکتر محمد طالقانی   

 

بهار ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
ایجاد برندهای قوی و قدرتمند امروزه به یکی از اولویت های هر سازمانی تبدیل شده چرا که مزایای بی شماری به همراه دارد. برند های قوی به شرکت ها کمک می کنند تا خود را در بازار جا بیندازند، کمتر در معرض خطر احتمالی رقابتی باشند و نقش واسطه ای پررنگ تری در همکاری و حمایت از فرصت های بسط و گسترش برند داشته باشند. در اندازه گیری و سنجش ارزش کلی یک برند محققان و فعالان بازاریابی در ابتدا شروع به بررسی مفهوم ارزش ویژه برند کرده اند که به ارزش شایان توجهی که اسم برند برای تولید کننده ،خرده فروش و مصرف کننده برند به همراه دارد، اشاره می کند. ارزش ویژه برند را نمی توان بدون در نظر گرفتن منابع آن یعنی عواملی که در ایجاد و شکل گیری ارزش ویژه برند در ذهن مصرف کنندگان مؤثرند، درک کرده و شناخت.
به توجه به اهمیت این موضوع و همچنین توجه بیشتر به آن در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند پرداخته می شود که در این راستا از مدل ارزش ویژه برند کلر که مدلی شناخته شده با متغیرهایی نظیر آگاهی از برند، تداعی برند، برتری برند، تاثیر برند وهم نوایی با برند می باشد استفاده می شود تا به بررسی تاثیر این عوامل بر بر هم نوایی نام ونشان تجاری مشتری محور بپردازد.در این پژوهش بانک صادرات ایران مورد مطالعه قرار گرفته است .روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است و تعداد آن ۳۸۴ نفر از سنین ۱۸ سال و  بالاتر  شهر تهران می باشد که برای دریافت خدمات بانکی به شعب بانک صادرات مراجعه کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بوده که با بهره گرفتن از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج حاصله نشان داد که متغیر آگاهی /تداعی برند بر ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند و  بر میزان تاثیر برند مشتریان تاثیر مثبتی داشت . اما این متغیر (آگاهی / تداعی برند) تاثیر مستقیمی بر میزان هم نوایی با برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) نداشت. همچنین در این تحقیق متغیر  تاثیر برند بر هم نوایی با برند تاثیر مثبتی داشت اما تاثیر متغیر برتری برند بر هم نوایی برند تائید نشد.
 
فهرست مطالب
عناوین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
مدل مفهومی تحقیق و ابعاد مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
چهارچوب مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
تعریف مفهومی و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
اهداف علمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
ضرورت های خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
تعریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
رئوس کلی فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
تاریخچه بانکداری در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
مدیریت موثر برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
تعریف ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
ارزش ویژه برند و مولفه های آن ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
مقیاس Aaker از ارزش ویژه برند ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
معیار ارزش ویژه برند Keller …………………………………………………………………………………………………………………………… 47
آگاهی برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
تداعی های برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
تعریف و بعددار بودن تداعی های برند ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
تداعی های برند بر تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارند ……………………………………………………………………………… ۵۸
سنجش تداعی های برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
کیفیت ادراک شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
وفاداری برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
بحث مولفه های ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
رویکرد مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
مدل ارزش ویژه برند مشتری محور Keller …………………………………………………………………………………………………….. 69
مفهوم سازی ارزش ویژه برند برای خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………….. ۷۱
مسائل مربوط به اندازه گیری (سنجش) …………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
برتری برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
تعریف نگرش برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
اهداف نگرش های برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
اندازه گیری پیشین نگرش های برند  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
مسائل مربوط به اندازه گیری نگرش برند …………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
تاثیر برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
تعاریف تاثیر برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
اهمیت تاثیر برند برای خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
اندازه گیری پیشین تاثیر برند …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
مسائل مربوط به اندازاه گیری برای تاثیر برند …………………………………………………………………………………………………… ۸۶
ادبیات نتیجه ارزش ویژه نام و نشان تجاری ……………………………………………………………………………………………………… ۸۷
تعریف هم نوایی با برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
ابعاد هم نوایی با برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
وفاداری رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
حس تعلق به انجمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
آمیختگی فعالانه با برند …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
مسائل مربوط به اندازه گیری برای هم نوایی با برند ………………………………………………………………………………………… ۹۳
مسائل مربوط به اندازه گیری برای آگاهی برند ………………………………………………………………………………………………… ۹۴
مسائل مربوط به اندازه گیری تداعی های برند …………………………………………………………………………………………………. ۹۵
پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
فصل سوم ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
نحوه طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
روایی و پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
آزمون روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
آزمون پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
روش های تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
تعریف مدل معادلات ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
پایایی متغیرهای پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
نگاره های جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
آمار توصیفی متغیرها و نمودارهای هیستوگرام ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
ارزیابی برازش کلی مدل …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
تخمین استاندارد مدل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
حالت معناداری اعداد(T-values) مدل ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری……………………………………… ۱۳۲
پیشنهادات مدیریتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………………….. ۱۳۶
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
خروجی Amos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
فهرست جداول
شکل ۱-۱ : مدل مفهومی پژوهش حاضر …………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
شکل۲-۱ : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر(۲۰۰۳) ………………………………………………………………………………….. ۲۳
شکل ۳-۱ : چهار چوب مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
جدول ۱-۱ : تعریف اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………. ۳۷ و ۳۶ و ۳۵
جدول ۱-۲ : تعارف ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵ و ۴۴
شکل ۱-۲ : مدل ارزش ویژه برند آکر (۱۹۹۶) ………………………………………………………………………………………………. ۴۷
شکل ۲-۲ : مدل ارزش ویژه برند کلر (۱۹۹۳) ………………………………………………………………………………………………. ۴۹
شکل ۳-۲ : مفهوم سازی راس و دیگران (۲۰۰۸) ………………………………………………………………………………………….. ۵۱
شکل ۴-۲ : مفهوم سازی کلر (۱۹۹۳) …………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
شکل ۵-۲ : ابعاد تداعی های برند آکر (۱۹۹۱) ……………………………………………………………………………………………… ۵۶
شکل ۶-۲ : ابعاد تداعی های برند کلر (۱۹۹۳) ………………………………………………………………………………………………. ۵۶
شکل ۷-۲ : هرم ارزش ویژه مشتری محور کلر (۲۰۰۳) ………………………………………………………………………………… ۷۰
شکل ۸-۲ : مدل Gordon(2010) ………………………………………………………………………………………………………………. 73
شکل ۹-۲ : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
شکل ۱۰-۲ : اهداف نگرش های برند ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
شکل ۱۱-۲ : مقیلس هم نوایی با برند …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
شکل ۱۲-۲ : مقیاس آگاهی برند …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
شکل ۱-۳ : مدل پژوهش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۱-۳ : شماره و تعداد سوالات برای سنجش متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….. ۱۰۶
جدول ۲-۳ : آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
جدول ۱-۴ : ویژگی های جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
شکل ۱-۴ : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………… ۱۱۶
شکل ۲-۴ : توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………… ۱۱۶
شکل ۳-۴ : توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. ۱۱۷
شکل ۴-۴ : توزیع فراوانی مربوط به سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بانک ……………………………………………………۱۱۸
شکل ۵-۴ : توزیع فراوانی مربوط به محل کسب و کار یا سکونت پاسخ دهندگان ……………………………………… ۱۱۸
شکل ۶-۴ : توزیع فراوانی مربوط به دفعات مراجعه پاسخ دهندگان به بانک در ماه …………………………………… ۱۱۹
جدول ۲-۴ : آمار توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
شکل ۷- ۴ : نمودار هیستوگرام متغیر آگاهی /تداعی برند …………………………………………………………………………… ۱۲۰
شکل ۸-۴ : نمودار هیستوگرام متغیر برتری برند …………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
شکل ۹-۴ : نمودار هسیتوگرام متغیر تاثیر برند ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
شکل ۱۰-۴ : نمودار هیستوگرام متغیر هم نوایی با برند ………………………………………………………………………………. ۱۲۲
جدول ۳-۴ : آزمون نیکویی برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
شکل ۱۱-۴ : تخمین استاندارد مدل …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
شکل ۱۲-۴ : حالت معناداری اعداد(T-values) مدل ………………………………………………………………………………… ۱۲۷
جدول ۴- ۴ : نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
 
تعداد صفحه : ۲۱۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***