دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

مطالعه تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

 

 

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیردار

 

استاد مشاور:

دکتر حمیدرضا قاسمی

پاییز  ۱۳۸۹

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ اظهار مسئله ۶
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش. ۸
۴-۱ اهداف پژوهش. ۹
۵-۱ چارچوب نظری پژوهش. ۹
۶-۱ فرضیه های پژوهش. ۱۲
۷-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲ مبانی نظری پژوهش- بخش اول: ۱۶
۱-۲-۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: ۱۶
۲-۲-۲ آگاه شدن از واکنش بازار. ۱۸
۳-۲-۲-پژوهش بال و براون. ۱۹
۴-۲-۲ نتیجه پژوهش بال و براون. ۲۰
۵-۲-۲ ضریب واکنش سود ۲۲
۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: ۲۵
۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری: ۲۵
۲-۳-۲ روش های پیش بینی سود: ۲۷
۳-۳-۲ مدل باکس- جنکینز: ۲۸
۴-۳-۲ مراحل عملی روش باکس- جنکینز: ۲۸
۵-۳-۲ مدل گام زدن تصادفی: ۲۹
۴-۲ بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره ۳۰
۱-۴-۲ بازده ۳۰
۲-۴-۲ روش های محاسبه بازده سهامداران. ۳۰
۳-۴-۲ بازده مورد انتظار. ۳۴
۴-۴-۲ بازده مورد انتظار پرتفولیو. ۳۴
۵-۴-۲ بازده غیرعادی سهام ۳۶
۵-۴-۲ تئوری بازار کارآ ۴۰
۶-۴-۲ تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. ۴۰
۷-۴-۲ نقاط اشکال نظریه بازار کارآ ۴۱
۸-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ ۴۱
۹-۴-۲ بازار چطور کارآ می گردد؟ ۴۲
۱۰-۴-۲ درجات کارایی. ۴۲
۵-۲-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت: ۴۳
۱-۵-۲ ماهیت ریسک: ۴۳
۲-۵-۲ ریسک چیست؟ ۴۳
۳-۵-۲ انواع ریسک… ۴۴
۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول) ۴۵
۵-۵-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: ۴۵
۶-۲بخش پنجم پیشینه پژوهش. ۵۰
۱-۶-۲ تحقیقات خارجی. ۵۰
۲-۶-۲ تحقیقات داخلی. ۶۰
۷-۲ اختصار فصل. ۶۲
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۱-۳ مقدمه ۶۵
۲-۳ روش پژوهش. ۶۵
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. ۶۶
۴-۳ مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیر های پژوهش: ۶۷
۵-۳ متغیرهای مدل. ۶۸
۶-۳ قلمرو پژوهش. ۷۲
۷-۳ روش های جمع اوری اطلاعات.. ۷۳
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۷۳
۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. ۷۳
۹-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۱
۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۸۱
۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش. ۸۴
۴-۴ مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها: ۸۴
۵- ۴ اختصار تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به تبیین ذیل اظهار می گردد ۸۵
۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۸۵
۲-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ۹۰
۳-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۹۷
۴-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم ۹۹
۵-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم ۱۰۱
۶-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم ۱۰۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۸
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۰۹
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول. ۱۰۹
۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۱۰۹
۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۱۱۰
۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۱۱۱
۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم ۱۱۱
۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم ۱۱۲
۳-۵ نتیجه گیری کلی پژوهش. ۱۱۲
۴-۵ پیشنهادها ۱۱۳
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۱۱۳
۲-۴-۵ پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. ۱۱۳
۵-۵ محدودیت های پژوهش. ۱۱۴
پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. ۱۱۶
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۲۱
منابع لاتین: ۱۲۲
منابع اینترنتی: ۱۲۵
چکیده انگلیسی: ۱۲۶
 
 
جدول (۱-۱) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود ۱۱
جدول( ۱-۲ )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود ۲۵
جدول( ۲-۲) ضرایب شاخص Z آلتمن. ۴۹
جدول( ۳-۲ )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. ۵۶
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای پژوهش، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۸۲
جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) پژوهش  ۸۵
جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86
جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۷
جدول (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۸
جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. ۹۱
جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. ۹۲
جدول (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون  برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. ۹۳
جدول( ۹-۴) اختصار یافته های حاصل از مطالعه  تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک… ۹۵
جدول (۱۰-۴) اختصار نتایج حاصل از فرضیه شماره ۲٫ ۹۶
جدول (۱۱-۴) : اختصار نتایج حاصل از مطالعه فرضیه شماره ۳٫ ۹۸
جدول (۱۲-۴) : اختصار نتایج حاصل از مطالعه فرضیه شماره ۴٫ ۱۰۰
 
 
جدول (۱۳-۴) : اختصار نتایج حاصل از مطالعه فرضیه شماره ۵٫ ۱۰۱
جدول (۱۴-۴) : اختصار نتایج حاصل از مطالعه فرضیه شماره ۵٫ ۱۰۳
جدول (۱۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. ۱۰۴
جدول(۱۶-۴) اختصار یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105
 
 
 
نمودار (۱-۲ ) همبستگی کاملاً منفی. ۳۵
نمودار (۲-۲) همبستگی کاملاً مثبت.. ۳۵
نمودار (۳-۲ ) همبستگی صفر و عدم همبستگی. ۳۶
نمودار (۴-۲ ) انواع ریسک… ۴۴
نمودار (۱-۳) مدل تحلیلی پژوهش. ۶۷
نمودار (۱-۴) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۹
نمودار (۲-۴) خط و معادله رگرسیون. ۹۰
 

مقدمه:

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات می باشد. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می گردد. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات می باشد. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به مقصود تسهیل تصمیم گیری می باشد.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن هست ، تا حد زیادی بعید گویا. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می گردد تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک نمود، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می گردد و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار می باشد. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود تصریح نمود. از این رو برای شناخت و تبیین علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود[۱]مطرح گردید .
طی تحقیقات مختلف ارتباط بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته می باشد.در این پژوهش نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی می باشد که در مورد شرکت ها هست تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.
 

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری می باشد که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی بهره گیری کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی می باشد. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی می باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می گردد، سود خالص می باشد که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ طریقه رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به اندازه سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه می باشد. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به گونه کلی در مورد وضعیت شرکت ها به گونه قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید می باشد که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند می باشد.
اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی[۲] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی گردید و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه  تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در  عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.
به علاوه ، اندازه و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری گردد. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می گردد.
منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده می باشد. دیدگاه این منظر این می باشد که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان گونه که تصریح گردید اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل بعضی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. به علاوه ، رویکرد اطلاعاتی اظهار می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین اندازه واکنش بازار) باشد.
منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی می باشد  که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد فرض می کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی نیزهست، واکنش نشان می دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می سازیم بایستی مراقب باشیم. حسابداران بهتر می باشد که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی  را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوما بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده می باشد و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات می باشد. زیرا بهره گیری کنندگان از صورت های مالی ، به گونه مستقیم  هزینه آن را نمی پردازند. بنابر این آنها ممکن می باشد اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.
در فصل اول پس از اظهار مسئله پژوهش، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع پژوهش را اظهار نموده و در ادامه به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع پژوهش بوده می باشد، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های پژوهش و مدل تحلیلی نیز تصریح شده می باشد.
 
 

۲-۱ اظهار مسئله

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات می باشد. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می گردد. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات می باشد. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به مقصود تسهیل تصمیم گیری می باشد.
از آنجا که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار همگان قرار نمی گیرد بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی[۳] ایجاد می گردد.عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی می باشد که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می گردد که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از برآوردها و روشهای حسابداری می باشد. بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود هست. انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش می باشد که نه تنها الزاما با اهداف شرکت و سهامداران همسو نمی باشد بلکه در اکثر موردها با آن در تضاد می باشد.
تحلیلگران اوراق بهادار ، مدیران شرکتها ، سرمایه گذاران  و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را به رقم سود به عنوان آخرین قلم در اطلاعات صورت سود و زیان معطوف می کنند. تاکید بیش از حد بر سود تداعی کننده آن می باشد که بازار سایر شاخص های عملکرد را نادیده می کیرد . سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری که تا این حد مورد توجه و تاکید بهره گیری کنندگان اطلاعات حسابداری می باشد ،تحت تاثیر رویه های حسابداری می باشد که مدیریت انتخاب کرده و محاسبه شده می باشد. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن مانند اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می گردد.این رقم بر مبنای تعهدی محاسبه و شناسایی می گردد. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد شرکت را ثبات بخشد.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن هست ، تا حد زیادی بعید گویا. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها  کاملا مخاطره گریز فرض می شوند، آنها حاضرند تا زمان دستیابی به اطلاعات مطمئن و مصونیت مناسب در برابر آثار  ناشی از اطلاعات بد، مبالغی را برای پنهان کردن این نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ایجاد مصونیت اثربخش، زیان های درخور توجهی در بازار تحمل می گردد و بازار صحنه جا به جایی ثروت از بازندگان بی شمار به برندگان اندک خواهد بود. بهره گیری از خبرهای بد برای تخصیص مجدد کل منابع اقتصادی در فرصت های سرمایه گذاری مطلوبتر جدای از تحمل زیانهای ناشی از جابجایی ثروت می تواند منجر به کسب بازده  مناسب گردد تا حدی که زیانهای وارده را نیز جبران کند. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می گردد تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک نمود، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می گردد و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار می باشد. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپایه اطلاعات داخلی به وسیله مدیران واحد اقتصادی ، نمونه ای از قوانینی می باشد که با در نظر داشتن توزیع مخاطرات در بازار هست. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود تصریح نمود. از این رو برای شناخت و تبیین علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سودد[۴] مطرح گردید ضریب واکنش سود ، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیر منتظره سود گزارش شده اندازه گیری می کند (کوتاری ، ۲۰۰۱ ، ص ۱۵)[۵].
طی تحقیقات مختلف ارتباط بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته می باشد.در این پژوهش نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت[۶] که یکی از مهمترین ریسک هایی می باشد که در مورد شرکت ها هست تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.
[۱]- ERC
[۲]- Information Content
[۳]- Information Asymetric
[۴]- Earning Response Coefficient(ERC)
[۵]-Kotari,2001,p15
[۶]- Default Risk
تعداد صفحه :۱۴۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***