دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :سیستمهای اطلاعاتی

عنوان : بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی در ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایشسیستمهای اطلاعاتی

عنوان:

بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی در ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد علی خا تمی فیروزآبادی

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه حرکت جامعه جهانی بر مبنای پدیده دیجیتال و از طریق ابزارهای رایانه محور و با مفاهیم  الکترونیک ، دانش ، حقوق مالکیت معنوی و… شکل گرفته است . در واقع فرهنگ جهانی، استفاده از الگویی مشترک که دارای ارزش ها ، سبک و تکنولوژی های یکسان و در تعامل با یکدیگر باشند را الزامی نموده است. بنابر این بمنظور پاسخگویی به نیازهای جامعه کنونی و درآمیخته با تکنولوژی های به روز خصوصا در حوزه های رایانه ای می بایست تغییر وتحول بنیادی از طریق شناخت و ارائه خدمات نوین در سطح قابل قبول با هدف به حداقل رسانیدن چالشها رافراهم ساخت. هدف از تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری شناساندن شیوه ای روز آمد از مدل مغفول مانده درزنجیره تجارت به سازمان وبنگاه های اقتصادی ومشتریان وپیکره اقتصادی است که به بیان ایجاد راه کارهای مناسب برای استفاده از فرصتهای موجود در اقتصاد کشور وصنعت لجستیک و بهره مندی از نقاط قوت درون شرکت می پردازد. لذا در این پژوهش بر آن هسیتم تا با پیاده سازی فرایند قبض انبار الکترونیکی آمادگی برای تحول در شیوه فعالیت شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران (سهامی عام ) را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. بسیاری از محققان بر این اعتقاد می باشند که تحول در هر سازمانی نمی تواند بدون همکاری و همراهی افراد و سازمان صورت گیرد لذا امید آنست که آمادگی برای پیاده سازی فرایند یادشده در تمامی سطوح و متعاملین وجود داشته باشد.
کلید واژه ها:
انبارهای عمومی ، شرکت انبارهای عمومی ایران ، قبض انبار، قبض رسید ، برگ وثیقه ، قبض
انبارالکترونیکی ، مرجع تاییدکننده ، مرجع صادرکننده
فهرست
 
        چکیده ۴
فهرست.. ۵
فصل اول. ۱۲
مقدمه. ۱۳
بیان مسئله. ۱۴
سوابق وپیشینه تحقیق. ۱۴
فرضیه های تحقیق. ۱۵
اهداف تحقیق. ۱۶
مروری بر ادبیات تحقیق. ۱۷
روش کار. ۱۸
خلاصه. ۱۹
خلاصه. ۱۹
فصل دوم ۲۱
مقدمه. ۲۲
لجستیک و زنجیره تامین. ۲۳
تعریف انبار و انبارداری.. ۲۴
انواع انبار. ۲۵
تعریف قبض انبار. ۲۶
سند تجاری.. ۲۹
جایگاه اسناد تجاری.. ۳۰
نقش و کارکرد اسناد تجاری.. ۳۱
اوصاف اسناد تجاری.. ۳۲
ماهیت سند قبض انبار. ۳۴
حقوق انبار. ۳۵
تعریف انبار عمومی. ۳۶
تاریخچه و روند فعالیت شرکت انبارهای عمومی. ۳۶
شورای نظارت و هماهنگی انبار عمومی. ۳۹
شیوه مدیریت و ارکان شرکت انبارعمومی. ۴۰
ویژگیهای قبض انبار شرکت انبارعمومی(قبض رسید،برگ وثیقه) ۴۰
مزایای برگ وثیقه. ۴۱
مرجع صالح صدور قبض انبار. ۴۳
تفاوت قبض انبارعمومی با سایر قبوض. ۴۳
ظهر نویسی قبض انبار ۴۴
شرایط انتقال سند ۴۷
مطالبه قبض انبار ۴۹
تادیه و تضمینات برگ وثیقه ۵۰
تعهد صادر کننده سند ۵۱
مسئولیت انبار ۵۵
امنیت سند ۵۷
تبدیل ید استیمانی انبارها به ید امانی. ۵۸
بورس کالا. ۵۹
انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا. ۵۹
مهلت تسویه. ۶۰
زمان تحویل. ۶۱
وجوه تضمین. ۶۱
سپرده کالایی. ۶۱
بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن. ۶۴
پیشینه و عقود بانکداری اسلامی. ۶۴
تفاوت مبادله الکترونیکی با تجارت الکترونیکی. ۶۷
اسناد الکترونیکی. ۶۷
حقوق تجارت الکترونیک.. ۶۹
بانکداری الکترونیکی. ۷۲
تاریخچه قبض انبار الکترونیکی و گامهای اجرایی پیاده سازی.. ۷۲
برخی اظهارنظر ها در خصوص قبض انبار الکترونیکی ۷۲
سازمانهای و بنگاههای اقتصادی ذی نفع در قبض انبار الکترونیکی. ۷۵
بررسی تطبیقی قبض انبار. ۷۷
مقایسه مزیت مدل قبض انبار الکترونیکی. ۷۹
مدل مفهومی تحقیق حاضر. ۸۰
مدل مفهومی ایالات متحده آمریکا ۸۱
خلاصه فصل دوم ۸۱
فصل سوم. ۸۳
مقدمه. ۸۴
روش تحقیق. ۸۵
فرایند تحقیق. ۸۷
جامعه آماری.. ۸۷
روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۸۷
روشهای جمع آوری اطلاعات.. ۸۸
اعتبار یا روایی تحقیق. ۸۸
اعتماد یا پایایی تحقیق. ۸۹
متغیرهای تحقیق. ۸۹
خلاصه فصل سوم ۹۰
فصل چهارم. ۹۱
مقدمه. ۹۲
توصیف داده ها ۹۳
الف-ویژگی های جمعیت شناختی. ۹۳
جدول الف-توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. ۹۳
جدول ب- توزیع فراوانی سن پاسخگویان. ۹۴
جدول ج- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان. ۹۵
جدول د- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان. ۹۶
جدول شماره  ۱- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه آشنایی با قبض انبار قابل وثیقه گذاری شرکت انبارهای عمومی وجود دارد. ۹۷
جدول شماره  ۲- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مخاطبان شرکت انبارهای عمومی از کارکرد های قبض انبار بعنوان ابزار تامین مالی آشنایی دارند. ۹۸
جدول شماره  ۳- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه کارکرد های قبض انبار شرکت انبارهای عمومی در تامین رضایت مشتریان موثر است . ۹۹
جدول شماره  ۴- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه کارشناسی بانک ها بعنوان تامین کننده اعتبار قبض انبار وثیقه سپاری شده مورد قبول مخاطبان می باشد. ۱۰۰
جدول شماره  ۵- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تامین اعتبار و سرمایه در گردش برای صاحبان کالا از طریق وثیقه سپاری کالا در شرکت انبارهای عمومی را چگونه ارزیابی می نمایید……………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول شماره  ۶- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نقش بیمه ها در تضمین پرداخت اعتبار بانکها و کاهش ریسک خطرات برای کالاها و قبض انبار شرکت انبارهای عمومی  موثر است. ۱۰۲
جدول شماره  ۷- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تضمین بیمه و تعهدات ان نسبت به کالاهای مورد وثیقه شرکت انبارهای عمومی را موثر می دانید. ۱۰۳
جدول شماره ۸ فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه شرکتهای استاندارد بعنوان مرجع تشخیص اصالت  و هویت کالاها را مناسب ارزیابی می نمایید  ۱۰۴
جدول شماره  ۹- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه ارزیابی کالا توسط شرکتهای بازرسی و ارائه گزارش آنها مورد تایید میباشد ۱۰۵
جدول شماره  ۱۰- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه شرایط و تسریع درزمان اعطای تسهیلات درروند اجرایی قبض انبار الکترونیکی موثر می باشد  ۱۰۶
جدول شماره ۱۱- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تمایل به تامین اعتبار ازطریق قبض انبار الکترونیکی شرکت انبارهای عمومی وجود دارد ۱۰۷
جدول شماره ۱۲ -فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه صاحبان کالا از مکانیزم عرضه کالا در بورس کالا یا انرژی آگاهی دارند۰٫ ۱۰۸
جدول شماره  ۱۳- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مطلوبیت نگهداری کالا در انبارهای شرکت انبارهای عمومی را چگونه ارزیابی می نمائید  ۱۰۹
جدول شماره  ۱۴ -فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه حذف هزینه های تضمین سپاری صاحبان کالا جهت انجام معامله کالا در بورس با اجراء قبض انبار الکترونیکی را چگونه ارزیابی می نمائید. ۱۱۰
جدول شماره  ۱۵- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نگهداری،امنیت وانتقال داده های الکترونیکی توسط معاونت فناوری وزارت بازرگانی را چگونه ارزیابی می نمائید۰٫ ۱۱۱
جدول شماره  ۱۶- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه به توانایی بورس در نگهداری و انجام امور کارشناسی کالاها چه امتیازی می­دهید  ۱۱۲
جدول شماره  ۱۷- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه روش کد گذاری و طبقه بندی کالاها بر اساس رویه یکسان دارای اهمیت است   ۱۱۳
جدول شماره  ۱۸- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نرخ سود و مبلغ تسهیلات پرداختی توسط بانکها مورد قبول مخاطبان می باشد  ۱۱۴
جدول شماره ۱۹- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه بکارگیری قبض انبار الکترونیکی وشیوه های تجارت الکترونیک برای شما دارای اهمیت می باشد ۱۱۵
جدول شماره ۲۰- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در تثبیت نام تجاری شرکت تاثیر دارد. ۱۱۶
جدول شماره  ۲۱- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی میتواند در ارتقا و یا تثبیت برند شرکت انبارهای عمومی موثر باشد  ۱۱۷
جدول شماره  ۲۲- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه  تبدیل قبض انباراوراقی به قبض انبار الکترونیکی را چگونه ارزیابی می نمائید  ۱۱۸
جدول شماره  ۲۳- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در افزایش درآمدهای شرکت تاثیر دارد. ……….۱۱۹
جدول شماره  ۲۴- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در توسعه فعالیت های عملیاتی شرکت موثر می باشد. ۱۲۰
جدول شماره  ۲۵- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مدیریت براجرا و نظارت بربازار بورس وهمچنین اموراجرایی انبارها را چگونه ارزیابی می نمائید  ۱۲۱
جدول شماره ۲۶- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مدیریت در اجرای قبض انبار الکترونیکی در افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت موثر است   ۱۲۲
جدول شماره  ۲۷- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه توسعه فعالیت های عملیاتی در کاهش هزینه های شرکت تاثیر دارد …۱۲۳
جدول شماره ۲۸- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی را بعنوان ابزار توسعه کسب و کار مناسب ارزیابی می نمائید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴
آزمون فرضیه ها ۱۲۵
جدول شماره ۲۹- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ساماندهی ارائه خدمات لجستیک و انبارداری با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. ۱۲۵
جدول شماره ۳۰- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان کالا با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. ۱۲۵
جدول شماره ۳۱- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه افزایش درآمد با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. ۱۲۶
جدول شماره ۳۲- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه کاهش هزینه با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری.. ۱۲۶
جدول شماره ۳۳- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ارتقا و تثبیت برند با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری   ۱۲۷
جدول شماره ۳۴- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه بستر مناسب توسعه فعالیت با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری   ۱۲۷
جدول شماره ۳۵- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری ۱۲۸
جدول شماره۳۶ – نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه تحصیلات  پاسخگویان. ۱۲۸
جدول شماره ۳۷- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای  پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه سن  پاسخگویان. ۱۲۹
جدول شماره ۳۸- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه سابقه فعالیت  پاسخگویان. ۱۲۹
فصل پنجم. ۱۳۰
مقدمه. ۱۳۱
یافته های توصیفی مربوط به پاسخگویان به تفکیک متغیرهای تحقیق: ۱۳۱
مقایسه میانگین ها ۱۳۲
آزمون فرضیه ها ۱۳۴
نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با ارتقا شاخص های عملیاتی و مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ۱۳۵
محدودیت های تحقیق. ۱۳۵
نتیجه گیری.. ۱۳۶
پیشنهادات.. ۱۳۷
منابع و ماخذ. ۱۳۹         
             فصل اول
کلیات پژوهش
 

مقدمه

بی شک امروزه و با توجه به مطرح شدن مسائلی چون سازمان های الکترونیکی که مفاهیم الکترونیکی متعددی در همه امور مانند، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک، تجارت الکترونیک، گمرک الکترونیک ، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک و … را ایجاد کرده اند، وابستگی سازمان ها، کارکنان و مراجعه کنندگان به ابزاری با نام فناوری اطلاعات افزایشی چشم گیر یافته است، چنانچه که اگر به هر ترتیبی از این ابزاراستفاده نشده و یا درروند استفاده ازاین تکنولوژی خللی ایجاد شود، انواع و اقسام تعاملات سازمانی وکلان دستخوش نقصان و خطر خواهند شد.
لذا این امر ضرورت جدی گرفته شدن موضوعی به نام حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها را دو چندان کرده است. امروزه فناوری اطلاعات یک عامل تسهیل کننده اصلی در فعالیتهای کسب وکار سازمان ها است. هزینه های فناوری اطلاعات این مدل را تایید می کند که تقریبا ۵۵ درصد از سرمایه های سازمان های امروزی مبتنی برفناوری اطلاعات است.از این رو به کارگیری فناوری اطلاعات،یک مزیت سازمانی است وبه منظورکسب موفقیت، سازمانها لازم است به گونه موثر دراستفاده از فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آن، مدیریت شوند.
یکی ازالگوهای پیاده سازی راهبری فناوری اطلاعات در سازمان ، الگوی سه مرحله ای است. هدف در این الگوی سه مرحله ای پیاده سازی حاکمیت سازمانی است . حاکمیت فناوری اطلاعات به معنای ایجاد یک ساز و کاراجرایی و با پشتوانه است که ابعاد مختلف کسب و کار و اداره سازمان را با توجه به رویه های سازمانی مناسب و مستدل حاکم می کند. این الگو در مرحله اول بر رویه ها و فرایند های عملیاتی متعارف تاکید می کند. مرحله دوم آنها را بسط و توسعه داده و غنی می کند و همان گونه که بر سازمان به عنوان یک کل تمرکز می کند، بر مشتریان، تامین کنندگان و دیگر شرکا نیز متمرکز می شود و در نهایت در مرحله سوم عملکرد های خوب را به خارج از سازمان توسعه می دهد.(۱۳۹۳سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)
دنیای رقابت که مبنای آن را حاکمیت فناوری اطلاعات می باشد به تناسب سرعت در ارائه و ظهور فناوری های نوین شکل یافته و در حال تغییر است . سرعت بعنوان ضریب تاثیر گذار بر رقابت ایجاب می کند که سازمان ها خود را در برابر رقبایشان و نیز سازمان های نوآور که دست به خلاقیت، ابتکار عمل یا کارآفرینی می زنند، بصورت کامل تجهیز نمایند. سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند در صحنه رقابت و در برابر تغییراتی که به سرعت رخ می دهد، واکنش مناسب از خود نشان دهند. این سازمان ها باید بتوانند به سرعت محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند. نیروی کار باید از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد و بتواند بسرعت خود را با شرایط در حال تغییر سازگار نماید. (پارسائیان و اعرابی،۱۳۹۱)

بیان مسئله

پدیده حاکمیت فناوری اطلاعات و بکارگیری قابلیت های بیان شده در جامعه کنونی و تعمیم آن بر روندهای عملیاتی و اجرایی در بنگاههای اقتصادی و تاثیر سهولت و تسهیل در انجام فرایندهای اجرایی که بعنوان یکی از شاخصهای جلب رضایت و تکریم اربابان رجوع و مشتریان از ابزار های موثر در حفظ و توسعه فعالیت و الزام آور می باشد .
در این تحقیق در خصوص رابطه میان تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی ، تاثیر نتایج آن بر ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) فرض شده است شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران آمادگی برای انجام چنین پروژه ای را بعنوان تحول بنیادی دارد که این تحقیق بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا بکارگیری قبض انبار الکترونیکی در ارتقا فعالیت برای شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران تاثیر دارد.
تعداد صفحه : ۱۴۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***