دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش (منطقه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش
(منطقه بهرگان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات شاهرود

دانشکده پردیس علوم وتحقیقات شاهرود ، گروه مدیریت

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M.A)

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش
(منطقه بهرگان)

 

استاد راهنما:

دکتر سعید آیباغی اصفهانی

استاد مشاور:

دکتر محسن بوجاری

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                      شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲-  بیان مسئله……………………………………………………………………………. ۵
۱-۳- سوالات تحقیق………………………………………………………………………… ۷
۱-۳-۱ سوالات اصلی……………………………………………………………………….. ۷
۱-۳-۲ سوالات فرعی……………………………………………………………………….. ۸
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….. ۸
۱-۵-  اهداف تحقیق. ۱۰
۱-۵-۱ اهداف کلی. ۱۰
۱-۵-۲ اهداف خاص و کاربردی. ۱۰
۱-۶- فرضیات تحقیق. ۱۰
۱-۶-۱ فرضیات اصلی. ۱۰
۱-۶-۲ فرضیات فرعی. ۱۱
۱-۷- حدود مطالعاتی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷-۱ قلمرو مکانی. ۱۱
۱-۷-۲ قلمرو زمانی. ۱۱
۱-۸- مدل مفهومی تحقیق. ۱۲
۱-۹- مدل عملیاتی تحقیق ۱۴
۱-۱۰- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق. ۱۵
۱-۱۰-۱ اعتیاد به کار. ۱۵
۱-۱۰-۲ لذت از کار. ۱۵
۱-۱۰-۳ تمایل درونی به کار. ۱۵
۱-۱۰-۴ عجین شدن با کار. ۱۵
۱-۱۰-۵ بهداشت شغلی. ۱۶
۱-۱۰-۶ اعلائم اضطرابی و اختلال خواب.. ۱۶
۱-۱۰-۷ کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………… ۱۶
۱-۱۰-۸ علائم افسردگی…………………………………………………………………….. ۱۶
۱-۱۰-۹ کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………… ۱۶
۱-۱۰-۱۰ توسعه قابلیت های انسانی……………………………………………………….. ۱۷
۱-۱۰-۱۱ پرداخت منصفانه و کافی………………………………………………………… ۱۷
۱-۱۰-۱۲ شرایط کاری ایمن و سالم………………………………………………………… ۱۷
۱-۱۰-۱۳ امکان رشد و امنیت مداوم……………………………………………………….. ۱۸
۱-۱۰-۱۴ اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون……………………………………………………. ۱۸
۱-۱۰-۱۵ ائتلافات اجتماعی در سازمان کاری……………………………………………… ۱۸
۱-۱۰-۱۶ نقش متعادل کار………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۱۰-۱۷ کار معتبر و سودمند اجتماعی……………………………………………………. ۱۹
۱-۱۰-۱۸ سکوی سروش…………………………………………………………………………..        ۱۹
۱-۱۱- متغیر های پژوهش………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۱۲- ساختار پایان نامه……………………………………………………………………. ۲۰
فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۲۲
۲-۲- بخش اول: اعتیاد به کار. ۲۳
۲-۲-۱مقدمه…………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۲-۲ تعریف اعتیاد به کار. ۲۴
۲-۲-۳ اهمیت اعتیاد به کار ………………………………………………………………… ۲۶
۲-۲-۴ انواع رویکرد به اعتیاد به کار. ۲۷
۲-۲-۵ تفاوت افراد معتاد به کار و افراد پر کار. ۲۸
۲-۲-۶ ویژگی مشترک افراد معتاد به کار. ۳۱
۲-۲-۷ انواع اعتیاد به کار ۳۲
۲-۲-۸ علائم افراد معتاد به کار. ۳۳
۲-۲-۹ شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به کار ۳۴
۲-۲-۱۰ اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت…………………………………………………….. ۳۴
۲-۲-۱۱ روش های کاهش و درمان اعتیاد به کار………………………………………….. ۳۶
۲-۳-  بخش دوم: بهداشت شغلی. ۳۷
۲-۳-۱ مقدمه ۳۷
۲-۳-۲ اهمیت بهداشت شغلی(حرفه ای) ۳۸
۲-۳-۳ تاریخچه بهداشت شغلی(حرفه ای) ۴۰
۲-۳-۴ خلاصه ای از وقایع نگاری سلامت شغلی در گذر تاریخ…………………………… ۴۰
۲-۳-۵  تعریف بهداشت شغلی(حرفه ای) ۴۱
۲-۴-  بخش سوم: کیفیت زندگی کاری. ۴۲
۲-۴-۱ مقدمه ۴۲
۲-۴-۲ تاریخچه کیفیت زندگی کاری. ۴۴
۲-۴-۳ تعریف کیفیت زندگی کاری. ۴۵
۲-۴-۴ اهمیت کیفیت زندگی کاری. ۴۹
۲-۴-۵ روند تغییر توقعات سازمان ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری……………………. ۵۱
۲-۴-۶ شاخص های کیفیت زندگی کاری……………………………………………………. ۵۱
۲-۴-۷ اهداف کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………………………. ۵۴
۲-۴-۸ مدیریت و کیفیت زندگی کاری. ۵۴
۲-۴-۹ ویژگی های کیفیت زندگی کاری. ۵۵
۲-۴-۱۰ نظریات کیفیت زندگی کاری. ۵۶
۲-۴-۱۱ برنامه هایی برای بهبود کیفیت زندگی کاری. ۶۰
۲-۴-۱۲ محدودیت های برنامه های کیفیت زندگی کار…………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۴-۱۳ تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری. ۶۱
۲-۵- بخش چهارم: شرکت نفت فلات قاره ایران. ۶۲
۲-۵-۱  تاریخچه شرکت نفت فلات قاره ایران. ۶۲
۲-۵-۲ حوزه اصلی فعالیت شرکت  نفت فلات قاره ایران.. ۶۳
۲-۵-۳  اهداف و خط مشی های شرکت نفت فلات قاره ایران. ۶۳
۲-۵-۴ منطقه بهرگان. ۶۴
۲-۵-۵ سکوی سروش، سکوی آرامش.. ۶۶
۲-۶- بخش پنجم: پیشینه تحقیق. ۶۸
۲-۶-۱ تحقیقات داخل. ۶۸
۲-۶-۲ تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….. ۷۱
۲-۷- بخش ششم: ارائه مدل مفهومی پژوهش.. ۷۴
۲-۷-۱ ارائه مدل اسپنس و رابینز. ۷۴
۲-۷-۲ ارائه مدل ریچارد والتون. ۷۵
۲-۷-۳ ارائه مدل گلدبرگ و هیلر…………………………………………………………… ۷۶
۲-۷-۴ ارائه مدل مفهومی پژوهش.. ۷۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۹
۳-۲- روش تحقیق. ۷۹
۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………… ۸۰
۳-۴- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۰
۳-۵ ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات.. ۸۲
۳-۵-۱ مطالعات کتابخانه ای. ۸۲
۳-۵-۲ استفاده از پرسشنامه…………………………………………………………………. ۸۲
۳-۵-۲-۱ پرسشنامه و اجزای آن. ۸۳
۳-۶- بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش.. ۸۵
۳-۶-۱ روایی پرسشنامه ۸۵
۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه ۸۶
۳-۷- روش ها و فنون تجزیه و تحلیل  آماری مورد استفاده ۸۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………….. ۹۰
۴-۲- آمار توصیفی. ۹۰
۴-۲-۱ جنسیت.. ۹۱
۴-۲-۲ سن…………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۲-۳ سطح تحصیلات.. ۹۳
۴-۲-۴ سابقه خدمت.. ۹۴
۴-۲-۵ حوزه فعالیت شغلی. ۹۴
۴-۳- آمار استنباطی. ۹۶
۴-۳-۱ آزمون بررسی نرمال بودن متغیر ها ۹۶
۴-۳-۲ آمازمون تحلیل واریانس مانوا………………………………………………………. ۹۸
۴-۳-۲-۱ آزمون مانوا پرسشنامه اعتیاد به کار……………………………………………… ۹۸
۴-۳-۲-۲ آزمون مانوا پرسشنامه کیفیت زندگی کاری………………………………………. ۹۸
۴-۳-۳ آزمون فرضیه های پژوهش.. ۹۹
۴-۳-۳-۱ آزمون فرضیه های اصلی. ۹۹
۴-۳-۳-۱-۱ اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………… ۹۹
۴-۳-۳-۲ آزمون فرضیات فرعی…………………………………………………………… ۱۰۴
۴-۳-۳-۲-۱ اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۳-۳-۲-۲ دومین فرضیه فرعی پژوهش.. ۱۰۵
۴-۳-۳-۲-۳ سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………………. ۱۰۶
۴-۳-۳-۲-۴ چهارمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………. ۱۰۸
۴-۳-۳-۲-۵ پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………………………………………… ۱۰۹
۴-۳-۳-۲-۶ ششمین فرضیه فرعی پژوهش.. ۱۱۱
۴-۳-۳-۱-۳ سومین فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………. ۱۰۲
۴-۳-۳-۱-۲ دومین فرضیه اصلی پژوهش ۱۰۱
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۱مقدمه…………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۵-۲ یافته های آماری تحقیق………………………………………………………………… ۱۱۶
۵-۳ بحث و نتیجه گیری(تحلیل یافته ها)……………………………………………………. ۱۱۶
۵-۴ پیشنهادها……………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۵-۵- پیشنهاد ها جهت محققان آینده…………………………………………………………. ۱۲۱
۵-۶- محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………. ۱۲۲
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………… ۱۲۳
فهرست جداول
عنوان                                                                                             شماره صفحه
جدول ۱-۱-  ساختار پایان نامه……………………………………………………………. ۲۰
جدول ۲-۱-  بررسی تفاوت های افراد معتاد به کار و افراد پر کار……………………… ۳۰
جدول ۲-۲-  ویژگی مشترک افراد معتاد به کار…………………………………………. ۳۱
جدول ۲-۳-  انواع اعتیاد به کار………………………………………………………….. ۳۲
جدول ۲-۴-  علائم افراد معتاد به کار…………………………………………………….. ۳۳
جدول ۲-۵-  اعتیاد به کار و ابعاد شخصیت……………………………………………… ۳۵
جدول ۲-۶- حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی کاری…………………….. ۴۸
جدول ۲-۷- مقایسه تغییر توقعات سازمان ها وکارکنان بعد از جنگ جهانی دوم…………. ۵۱
جدول ۲-۸- رابطه بین مؤلفه ها و شاخص های کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون……۵۲
جدول ۲-۹- نظریات کیفیت زندگی کاری………………………………………………… ۵۶
جدول ۲-۱۰- برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری…………………………………………………………..۶۰
جدول ۲-۱۱- پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………… ۶۸
جدول ۲-۱۲- پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………. ۷۱
جدول ۳-۱- طیف لیکرت…………………………………………………………………. ۸۴
جدول ۳-۲- ارتباط گویه ها با متغیرها……………………………………………………. ۸۴
جدول ۳-۳- ضرایب آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق…………………………………… ۸۶
جدول ۳-۴- ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه……………………………………… ۸۷
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی کارکنان براساس جنسیت……………………………………. ۹۱
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی کارکنان براساس سن………………………………………… ۹۲
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی کارکنان براساس سطح تحصیلات…………………………… ۹۳
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی کارکنان براساس سابقه خدمت………………………………. ۹۴
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی کارکنان براساس حوزه فعالیت شغلی……………………….. ۹۵
جدول ۴-۶- بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیق………………………………………………………………۹۶
جدول ۴-۷- بررسی نرمال بودن ابعاد تحقیق…………………………………………………………………….۹۷
جدول ۴-۸- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه اعتیاد به کار…………………………………………….۹۸
جدول ۴-۹- بررسی درجه اهمیت ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری…………………………………۹۹
جدول ۴-۱۰- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه اصلی پژوهش……………… ۱۰۰
جدول ۴-۱۱- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در اولین فرضیه اصلی پژوهش….        ۱۰۰
جدول ۴-۱۲- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..۱۰۰
جدول ۴-۱۳- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه اصلی پژوهش……………..۱۰۱
جدول ۴-۱۴- بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در دومین فرضیه اصلی پژوهش..۱۰۲
جدول ۴-۱۵- ضرائب رگرسیون دردومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………..۱۰۲
جدول ۴-۱۶- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه اصلی پژوهش…………….۱۰۳
جدول ۴-۱۷ بررسی رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل در سومین فرضیه اصلی پژوهش…۱۰۳
جدول ۴-۱۸- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه اصلی پژوهش………………………………………۱۰۳
جدول ۴-۱۹ بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در اولین فرضیه فرعی پژوهش……. ۱۰۴
جدول ۴-۲۰- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در اولین فرضیه فرعی پژوهش………. ۱۰۵
جدول ۴-۲۱- ضرائب رگرسیون در اولین فرضیه فرعی پژوهش………………………. ۱۰۵
جدول ۴-۲۲- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در دومین فرضیه فرعی پژوهش….. ۱۰۶
جدول  ۴-۲۳- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در دومین فرضیه فرعی پژوهش…….. ۱۰۶
جدول ۴-۲۴- ضرائب رگرسیون در دومین فرضیه فرعی پژوهش……………………… ۱۰۶
جدول ۴-۲۵- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…. ۱۰۷
جدول ۴-۲۶- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در سومین فرضیه فرعی پژوهش…….. ۱۰۷
جدول ۴-۲۷- ضرائب رگرسیون در سومین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. ۱۰۸
جدول ۴-۲۸- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها درچهارمین فرضیه فرعی پژوهش… ۱۰۸
جدول ۴-۲۹- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش….. ۱۰۹
جدول ۴-۳۰- ضرائب رگرسیون در چهارمین فرضیه فرعی پژوهش…………………… ۱۰۹
جدول ۴-۳۱- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش………………۱۱۰
جدول ۴-۳۲- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش……. ۱۱۰
جدول ۴-۳۳- ضرائب رگرسیون در پنجمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. ۱۱۰
جدول ۴-۳۴- بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…. ۱۱۱
جدول ۴-۳۵- بررسی رابطه خطی بین متغیر ها در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………..۱۱۱
جدول ۴-۳۶- ضرائب رگرسیون در ششمین فرضیه فرعی پژوهش…………………….. ۱۱۱
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                              شماره صفحه
 
شکل ۱-۱- مدل اسپنس و رابینز…………………………………………………………… ۱۲
شکل ۱-۲- مدل گلدبرگ و هیلر ۱۳
شکل ۱-۳- مدل ریچارد والتون. ۱۳
شکل ۱-۴- مدل عملیاتی پژوهش.. ۱۴
شکل ۲-۱- نقش مدیریت درایجاد رابطه متقابل بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری. ۶۱
شکل ۲-۲- مدل اسپنس و رابینز. ۷۴
شکل ۲-۳- مدل ریچارد والتون. ۷۵
شکل ۲-۴- مدل گلدبرگ و هیلر ۷۶
شکل ۲-۵- مدل عملیاتی پژوهش.. ۷۷
شکل ۴-۱- نمودار دایره ای ترکیب جنسیتی نمونه…………………………………………. ۹۱
شکل ۴-۲- نمودار میله ای ترکیب سنی نمونه ۹۲
شکل ۴-۳- نمودار میله ای فراوانی سطح تحصیلات.. ۹۳
شکل ۴-۴- نمودار میله ای فراوانی سابقه خدمت ۹۴
شکل ۴-۵- نمودار میله ای فراوانی حوزه فعالیت شغلی. ۹۵
 
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سکوی سروش است و جامعه آماری کلیه کارکنان این سکو در نیمه دوم سال ۹۳ می باشد. روش تحقیق ازجمله پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با توجه به نحوه تجزیه وتحلیل داده ها از دسته همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد اعتیاد به کار اسپنس و رابینز، کیفیت زندگی کاری والتون و نیز پرسشنامه بهداشت شغلی گلدبرگ و هیلر می باشد. در این پژوهش اعتیاد به کار با هر سه بعد آن، شامل بعد عجین شدن با کار، تمایل درونی به کار و لذت از کار مورد اندازه گیری قرار گرفت و ارتباط و میزان تاثیر هر یک از این ابعاد با بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری و نیز ارتباط و تاثیر بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری، با بهره گرفتن از نرم افزار  spssو آزمون های همبستگی، تحلیل رگرسیون و فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین اعتیاد به کار و بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان و نیز هر سه بعد اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری و بعد اول و سوم اعتیاد به کار و بهداشت شغلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و می توانند آن ها را پیش بینی نمایند. دراین بین، بعد عجین شدن با کار بیشترین تاثیر را در بین سایر ابعاد اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری دارد.
واژه های کلیدی: اعتیاد به کار، بهداشت شغلی، کیفیت زندگی کاری، سکوی سروش.
 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه:
برخلاف این که اکثر کارمندان و کارکنان با کار خود عجین نشده و بیشتر تمایل به وقت گذرانی در آن ها دیده می شود، عده ای از آنان ساعات زیادی را با کارایی و راندمان بالا به کار مشغول هستند که ازجمله این افراد می توان کارکنان شرکت های اقماری کشورها را نام برد که نیروی انسانی متخصص در این مکان ها اهمیت ویژه ای داشته و روزهای متمادی مجبور به زندگی در محل کار خود می باشند و این را می توان به محرک هایی چون پاداش بیرونی و انگیزه های درونی اضافه نمود تا این افراد انگیزه کافی برای عجین شده با کار خود را داشته باشند. اعتیاد به کار ممکن است در وهله ی اول لذت بخش باشد ولی به صورت بالقوه می تواند مشکل ساز و خسته کننده باشد. این افراد لزوم عاشق کارشان نیستند اما نمی توانند بدون کارشان ساعات خود را سپری کنند همچنین آن ها تصور می نمایند که فقط خودشان می توانند آن کار به خصوص را انجام دهند و درگذر زمان به دلیل افراط در کار در زمره افراد معتاد به کار به شمار می روند.
واژه ی اعتیاد به کار اولین بار توسط اوتس[۱] در سال ۱۹۷۱ به کار گرفته شد. به نظر اوتس معتاد به کار کسی است که نیاز شدیدی به کار دارد و این میل شدید به کار ممکن است به سلامتی، روابط درون فردی و وظایف شخصی فرد لطمه وارد آورد زیرا فرد تعهد غیرمعقولی به کار بیش ازحد داشته و زمان زیادی را به طور دلخواه و درونی به فعالیت های کاری اختصاص می دهد.
اسنایر[۲] (۲۰۰۸) اعتقاد دارد اعتیاد به کار با پرکار بودن متفاوت هست چراکه افراد پرکار می دانند که در چه محدوده زمانی چگونه به کار بپردازند تا بتوانند به موقع به روابط اجتماعی خود نیز رسیدگی نموده و در کنار خانواده ی خود اوقات فراغت خود را سپری کنند و به طورکلی اعتیاد به کار یعنی درگیری شناختی مداوم به علاوه فکر به کار حتی در زمان فراغت.
مهم ترین پیامدهای اعتیاد به کار عبارت اند از: استرس شغلی و تعارض کار، تحلیل رفتگی شغلی، ایجاد مسائل و مشکلات در کار گروهی، انزوا و دوری از تعاملات اجتماعی و خانوادگی، مشکلات در برقراری ارتباط با دیگران، رضایت کم از زندگی و لذت نبردن از اوقات فراغت.(قلی پور ۱۳۸۷،۱۱۰-۹۱)
اعتیاد به کاربر اساس میزان و درجه شامل ابعاد زیر می باشد:

  1. عجین شدن باکار
  2. تمایل درونی به کار
  3. لذت از کار (اسپینش و رابینز[۳] ۱۹۹۲، ۱۶۰-۷۸)

افراد فعال به کار، مشتاق، ایثارگر و جذاب اند باکار خود عجین شده، از آن لذت می برند و به طور افراطی به کار کشش ندارند ولی معتادان به کار به گونه ای بد و افراطی به کار پرداخته و درجه ی عجین شدن آن ها به کار بالا بوده ولی از کار خود لذت نمی برند. (شوفلی و همکاران  ۲۰۰۸، ۲۰۳-۱۷۳)
با توجه به رابطه و تأثیری که اعتیاد به کار به طور بالقوه و مؤثر روی بهداشت شغلی و کیفیت زندگی کاری می گذارد و با توجه به موضوع این پژوهش به بررسی تأثیر اعتیاد به کار بر دو متغیر دیگر می پردازیم.
به طور نسبی کیفیت زندگی کاری یعنی مجموعه ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی و روانی خود در محیط کارشان.(کاسیو[۴] ۱۹۹۵)
اعتیاد به کار و عجین شدن با شغل به نوعی با یکدیگر متفاوت هستند به طوری که اعتیاد به کار با سلامتی افراد رابطه منفی دارد. این در حالی هست که اعتیاد به کار با سلامتی رابطه مثبت داشته ولی هر دو به طور مثبت با عملکرد شغلی و پیشرفت شغلی رابطه مثبت دارند.(شوفلی و همکاران ۲۰۰۸)
با توجه به نقش و اهمیتی که نیروی انسانی در موفقیت سازمان ها و رسیدن به اهدافشان دارند، مطالعه رفتار انسان ها توجه بسیاری از متخصصان رفتار سازمانی را به خود جلب نموده است که کارکنان سازمان ها و سایر شرکت ها به طور عام و شرکت نفت فلات قاره (منطقه بهرگان) به طور خاص، از این امر مثتثنی نبوده و این شرکت نیازمند آن بوده که کیفیت و کمیت کار این متخصصان عرصه تلاش را بالا ببرد ولی این امر نباید منجر به افزایش اعتیاد به کار در این کارکنان با توجه به زمان زیادی که آنان در محل کار خود صرف نموده و باعث دوری آنان از خانواده ی خود گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، همچنین وجود ابهامات، سؤالات و علاقه مندی پژوهش گر، هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری کارکنان سکوی سروش بوده و این پژوهش جهت پاسخگویی به سؤالاتی از قبیل:
ارتباط بین اعتیاد به کار و بهداشت شغلی کارکنان سکوی سروش چگونه است؟ ارتباط بین اعتیاد به کار و کیفیت ایمنی و بهداشتی کارکنان سکوی سروش چگونه است؟ ارتباط بین اعتیاد به کار و فرصت رشد و امنیت مداوم کارکنان سکوی سروش چگونه است؟ انجام گرفته است.
 
۱-۲ بیان مسئله:
هرگاه دچار مشکل شدیم باید بدانیم حتماً اندازه ها را رعایت نکرده ایم و از حیطه و محدوده خود تجاوز کرده ایم و بقول معروف پا را از گلیم خودمان درازتر کرده ایم. آن وقت اگر مسئله و مشکلی پیش بیاید، جز خود نباید کس دیگری را ملامت کنیم.«انما بغیکم علی انفسکم »(قرآن کریم، سوره یونس)
امروزه با توجه به اینکه سازمان ها کلیه ابعاد زندگی انسان ها را در برگرفته اند و انسان ها به ناچار، غرق در رابطه با سازمان های گوناگون قرارگرفته اند باید این نکته موردتوجه قرار گیرد که هدف از ایجاد سازمان ها باید کمک به انسان، برای رسیدن به اهدافش باشد و نه اینکه سازمان انسان را به ابزاری برای رسیدن به اهداف خود بدل نماید امروزه بسیار شاهد آن هستیم که انسان ها چنان غرق در سازمان ها و اهداف آن ها شده اند که گویی خادمان آن ها می باشند. این امر نه تنها می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد اما همچنان، نتایج منفی آن غیرقابل انکار و اجتناب ناپذیر است.(اسنیر و زهر[۵] ۲۰۰۸،۱۲۷-۱۰۹)
در پژوهشی اخیر که توسط مورگان در دیوان عالی آمریکا انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود که افراط در کار باعث اعتیاد به کار می گردد که این امر مانند تمام اعتیادها عواقب منفی بسیاری برای کارکنان سازمان ها به دنبال خواهد داشت که سازمان ها با تشویق های مادی و معنوی خود باعث افزایش اعتیاد به کارشده و به آن دامن می زنند تا بدین وسیله به اهداف خود نائل گردند که مورگان این سازمان ها را سازمان های معتاد کننده می نامد و به عبارت دیگر یعنی آن ها سازمان هایی هستند که افراد را به کارهایی که باعث افزایش بهره وری آن سازمان ها خواهند شد، تشویق می نمایند.(مورگان[۶] ۲۰۰۶)
یکی از دلایلی که سازمان ها از پرداختن به مسئله اعتیاد به کار اجتناب می نمایند این است که وجود بسیار این افراد معتاد به کار در سازمان ها به نفع سازمان بوده و اقدام به حذف یا کاهش این افراد پدیده مطلوبی برای سازمان به همراه نخواهد داشت. با وجود این، سازمان ها باید توجه کرده و طوری عمل نمایند که نه تنها اعتیاد به کار در افراد حذف نشده بلکه با نگه داشتن و حفظ اعتیاد به کار افراد در سطح مناسب می توان باعث افزایش بهره وری و عملکرد افراد گردید زیرا اعتیاد به کار مفرط، موجب به خطر افتادن سلامت جسمى و روانى افراد می شود. پس در اختیار داشتن افرادى با سلامت جسمى و روانى مناسب، یکى از عوامل اصلى افزایش عملکرد شغلى می باشد اما پیشنهاد می گردد سازمان ها با شناسایى افراد معتاد به کار مفرط و از طریق راهبرد قطع موقت ارتباط فرد با سازمان، مرخصی های اجبارى به افراد داده تا از این طریق، اعتیاد به کار مفرط آن ها را تعدیل و به افزایش بهره وری و عملکرد آنان کمک نمایند. راهبرد مذکور از طریق کاهش اضافه کاری های افراد فوق نیز میسر است. همچنین می توان در برخى مواقع و مقاطع زمانى، به طور عمد از حجم کارى افراد مذکور کاست تا در آن ها دغدغه و مشغله ذهنى مربوط به کار کاهش یابد. این اقدام موجب می شود افراد معتاد به کار، در خارج از سازمان کمتر به شغل فکر کنند. (عنایتی و همکاران ۱۳۹۱)
لذا سازمان ها در این مورد باید به تمام جوانب توجه نمایند یعنی نه تنها نباید اعتیاد به کار در افراد به طورکلی حذف شود بلکه باید در حد مناسبی نگه داشته شده تا بهره وری و عملکرد افراد و سازمان ها افزایش یافته و هر دو از آن منتفع گردند. همچنان که در سایت رسمی ناسا این گونه بیا شده است «کار شما مهم است اما زندگی شما مهم تر از آن است بنابراین سازمان ها باید راه حل هایی را به منظور اینکه شما هر دو را باهم داشته باشید ارائه نمایند». (سایت رسمی ناسا)
همان طور که می دانید یکی دیگر از ابعاد بهبود عملکرد و یکی از عناصر مهم تعالی فرهنگ سازمانی توجه به کیفیت زندگی کاری افراد هست که باعث همسویی افراد و سازمان ها می گردد که این مسئله در رابطه ای تنگاتنگ با اعتیاد به کار قرار دارد.(ریچاردسون، واندنبرگ، ویلکرسون[۷] ۲۰۰۰)
واژه ی کیفیت زندگی کاری برای نخستین بار در سال ۱۹۷۲ در یک اجلاس بین المللی در رابطه با مسائل کاری در اردن به کار گرفته شد و این مفهوم بعدازاینکه کارکنان جنرال موتور شروع به یک برنامه کاری، جهت بازسازی و ریفرم کار انجام دادند موردتوجه بیشتری قرار گرفت. (لاو و می[۸] ۱۹۹۸).
در رابطه بامعنای کیفیت زندگی کاری توافق نظر کمی وجود دارد. حداقل سه معنای عمده را برای آن می توان استنباط نمود.
در وهله اول، به مجموعه ای از نتایجی که برای کارکنان سازمان ها دارد اشاره می نماید مثل رضایتمندی شغلی، فرصت های رشد روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب بین کارفرما و کارکنان و میزان پایین بودن حوادث شغلی.
در وهله ی دوم به مجموعه ای از عملکردهای سازمانی که فرد را به عملکرد خوب تشویق می نماید اشاره می کند مثل مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و سیستم پرداخت مناسب، تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن.
و در مرحله سوم به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره می نماید که از این سه معنای کیفیت زندگی کاری مفهوم اول رواج و کاربرد بیشتری دارد.(میرسپاسی ۱۳۸۶، ۱۴۵)
باوجود تفاوت ها در برداشت ها و معانی، پژوهش ها نشان می دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک می باشند مانند حقوق و مزایا، خدمات رفاهی، بیمه بازنشستگی و … که دانشمندان بسیاری آن ها را به عنوان مؤلفه های کیفیت زندگی کاری معرفی نموده اند.(سلیمانی، ۱۳۸۴،۱۶)
با توجه به تحقیقات انجام گرفته قبلی که همگی QWL[9] را در یک زمینه بررسی نموده اند حال آنکه این پژوهش در دو بعد مجزا انجام خواهد گرفت و این پژوهش بامطالعه موردی روی کارکنان سکوهای نفتی سروش و نوروز واقع در منطقه بهرگان انجام خواهد شد که نه تنها به لحاظ منطقه جغرافیایی، آب وهوایی و نوع کار اقماری با کارکنان سایر سازمان ها به شدت متفاوت می باشد بلکه نوع کارهای عملیاتی و نوع زندگی کاری و شخصی این افراد متفاوت بوده و بیشتر از سایر کارکنان سازمان های دولتی در معرض شدید اعتیاد به کار (به خاطر ۱۵ روز کاری مداوم و آماده باش ۲۴ ساعته و دوری ۱۵ روزه از خانواده طی یک ماه) و همچنین آلودگی های شغلی به لحاظ فیزیکی و روانی با تمام تدابیر اندیشیده شده برای این عزیزان، قرارگرفته اند لذا این پژوهش امید دارد به راه حلی دست یابد تا بتواند در حد امکان تعادلی بین زندگی کاری و شخصی این انسان های عرصه تلاش پیدا نموده و تا حد امکان به کاهش آلودگی های شغلی این عزیزان که درنهایت به افزایش بهداشت شغلی آنان می انجامد، برسد.
[۱] oates
[۲] snir
[۳]Spence &robbins
۲cacsio
[۵] Snir & zohar
[۶] morgan
[۷] Richardson , Vandenberg & Wilkerson
[۸] Lau & May
[۹] Quality Of  Work Life
تعداد صفحه : ۱۱۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***