دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم

 

استاد راهنما:

نگارش:

شماره دانشجویی:

 

زمستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
بازارگراییوتأثیرآنبرنوآوریکسبوکارازجملهمباحثمهمومحوریدرمدیریتبازارومشتریاست. اینتحقیق،ابتدابهبررسیدیدگاهها،مدلهایمختلفبازارگراییوتأثیربازارگراییبرنوآوریکسبوکارباتوجهبهقابلیتهایبازاریابیمیپردازد؛سپسروابطمیانبازارگرایی و نوآوریکسبوکاررابررسیمیکند.
جامعه آماری تحقیق را شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز تشکیل دادند که نمونه آماری نیز به دلیلکم بودن حجم جامعه آماری برابر با تمامی جامعه آماری می باشند. ابزار گردآوری تحقیق شامل پرسشنامه گرایش به بازار با ۳۶ سوال و پرسشنامه نوآوری شامل ۵ سوال و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.
نتایجپژوهشنشانمیدهدکهنوآوریکسبوکاردرفضایرقابتیکنونیتحتتأثیربازارگراییقراردارد.
کلیدواژگان: گرایش به بازار، نوآوری، مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی بین وظیفه ای.
فهرست مطالب
Contents
فصلاول: کلیاتتحقیق.. ۷
۱-۱-مقدمه. ۸
۱-۲-بیانمسأله. ۹
۱-۳-اهمیتوضرورتانجامتحقیق. ۱۰
۱-۴-اهدافتحقیق. ۱۱
۱-۵-فرضیههایتحقیق. ۱۲
۱-۶-  قلمروتحقیق. ۱۲
۱-۷- تعریفواژههاواصطلاحات.. ۱۳
فصلدوم: ادبیاتوپیشینهتحقیق.. ۱۴
۲-۱- مقدمه. ۱۵
۲-۲- گرایشبازاریابی: ۱۵
۲-۳- بازارگرایی.. ۱۸
۲-۴-  مفهومبازارگرایی(گرایشبهبازار) ۱۹
۲-۵- عواملموثربربازارگرایی.. ۲۵
۲-۶- پیامدهایبازارگراییبرایسازمان. ۲۵
۲-۷-رفتارهایبازارگرایی.. ۲۷
۲-۸- دیدگاههایبازارگراییمعاصر. ۲۹
۲-۸-۱- دیدگاهتصمیمگیریشاپیرووگلازر. ۳۰
۲-۸-۲-  دیدگاههوشمندیبازارکوهلیوجاورسکی.. ۳۱
۲-۸-۳- دیدگاهرفتاریمبتنیبرفرهنگنروروسلاتر. ۳۳
۲-۸-۴- دیدگاهبازاریابیاستراتژیکروکرت.. ۳۴
۲-۸-۵- دیدگاهمشتریگراییدیشپند. ۳۴
۲-۹- عناصربازارگرایی.. ۳۶
۲-۹-۱- بخشبندیبازار. ۳۶
۲-۹-۲-  اولویتبندیبخشهایبازار. ۳۷
۲-۹-۳- تخصصیکردنکارکنانفروش… ۳۷
۲-۱۰- بازارگراییدربرابرگرایشبهمدیریت.. ۳۸
۲-۱۱- فقدانشفافیتتئوریکدرمفهومبازار. ۳۸
۲-۱۲- بازارگراییدربرابرمشتریگرایی.. ۳۸
۲-۱۳- بازارگراییدربرابربازاریابیخارجی.. ۴۰
۲-۱۴- گرایشبهبازاردربرابرگرایشبهسود. ۴۰
۲-۱۵- رویکردهایبازارگرایی.. ۴۱
۲-۱۶- مدلهایبازارگرایی.. ۴۱
۲-۱۷- مفهوموجایگاهخلاقیتونوآوری.. ۴۲
۲-۱۸- تفاوتخلاقیتونوآوری.. ۴۴
۲-۱۹- نوآوری.. ۴۷
۲-۲۰- تعریفنوآوری.. ۴۸
۲-۲۱- انواعنوآوری.. ۴۹
۲-۲۱-۱- نوآوریمبتنیبربازار: ۴۹
۲-۲۱-۲- نوآوریمبتنیبرمحصول: ۵۰
۲-۲۱-۳- نوآوریمبتنیبرفرآیند: ۵۰
۲-۲۱-۴- نوآوریسازمانی: ۵۰
۲-۲۲- فرآیندنوآوری.. ۵۰
۲-۲۳- مطالعاتبازارگرایی.. ۵۱
فصلسوم: روششناسیتحقیق.. ۵۳
۳-۱-  مقدمه. ۵۴
۳-۲- فرایندتحقیق. ۵۴
۳-۳- فرضیههاومدلمفهومیتحقیق. ۵۵
۳-۴- روشتحقیق. ۵۷
۳-۵- جامعهونمونهآماری.. ۵۷
۳-۶- ابزارجمع آوریداده ها ۵۸
۳-۷- روشجمع آوریداده ها ۵۸
۳-۸- شرحپرسشنامه. ۵۹
۳-۹- اعتباروقابلیتاعتمادیارواییوپایایی.. ۵۹
۳-۱۰- روشتجزیهوتحلیلداده ها ۶۱
فصلچهارم: تجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیهها ۶۲
۴-۱- مقدمه. ۶۳
۴-۲  توصیفوتحلیلدادههایجمعیتشناختی.. ۶۴
۴-۲-۱  جنسیت.. ۶۴
۴-۲-۲  وضعیتتاهل. ۶۴
۴-۲-۳  تحصیلات.. ۶۵
۴-۲-۴   سن.. ۶۶
۴-۲-۵- تجربهکاری.. ۶۷
۴-۳- تحلیلاستنباطی.. ۶۷
۴-۳-۱) محاسبهضریبهمبستگیپیرسونبهمنظوربررسیروابطمیانهریکازمتغیرهایگرایشبازارونوآوری.. ۶۹
آزمونفرضیهشمارهیک… ۶۹
آزمونفرضیهشمارهدو. ۷۰
آزمونفرضیهشمارهسه. ۷۱
آزمونفرضیهاصلی.. ۷۲
۴-۳-۲)آزمونتحلیلواریانسفریدمن.. ۷۳
فصلپنجم: نتیجهگیریوپیشنهادات.. ۷۶
۵-۱) مقدمه. ۷۷
۵-۲) بررسییافته هایپژوهشباتوجهبهآزمونهمبستگیپیرسون. ۷۸
۵-۳) بررسییافته هایپژوهشباتوجهبهآزمونتحلیلواریانسفریدمن.. ۷۹
۵-۴) ارائهپیشنهادات.. ۷۹
۵-۴-۱)پیشنهاداتبرمبناییافته هایتحقیق. ۸۰
۵-۴-۲) پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. ۸۱
منابع. ۸۳
پیوستها ۸۷
پیوست۱: پرسشنامهپژوهش… ۸۸
پیوست ۲ : خروجیهایSPSS. 94
 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
 

 
 

۱-۱-     مقدمه

موفقیتدرفضایرقابتیموجودبهخصوص صنایع کوچک و متوسط(شهرکهای صنعتی) مستلزمایناستکهاین صنایعبیشازپیشبهرویکردها،طرحهاوبرنامههایبازاریابیرویبیاورند. زیربنایبازاریابیدرهرکسبوکاریمیزانباوروتوجهمدیریتآنبهمقولهبازارگراییبهشمارمی رود.
اینکهچگونهیکصنعتمیتواندنوآوریخودراافزایشدهد،مسالهایاستکهدر اینتحقیقبهآنپرداختهشدهاست.ممکناستعواملمتعددیبرارتقای نوآوری یک کسبوکارموثرباشندمانندعواملمحیطیکلانبینالمللیوملی(عواملاقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،تکنولوژیکی)عواملخردمحیطییاعناصرصنعت(تامین کنندگان،رقابتدرونصنعت،رقبایتازهوارد،محصولاتجایگزین،واسطههایفروش ومشتریان)وعواملمربوطبهداخلبنگاه(داراییهایمشهودونامشهودوشایستگیها). ازبینهمهاینعواملدراینمطالعهبازارگراییبهعنوانعاملمهمموثربرنوآوری کسبوکارمدنظرقرارگرفتهورابطهآنبانوآوریکسبوکارموردبررسیقرار گرفتهاست .
بازار محور از دهه ۱۹۸۰ در تحقیقات و مطالعات علمی مرتبط با اقدامات مدیریتی وارد شده است. بازار محوری ریشه دار در تئوری بازاریابی و کاربردی برای مفهوم بازاریابی است. گرچه تفاوت هایی در تعریف بازارمحوری وجود دارد این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:
مشتری
رقبا
هماهنگی بین وظیفه ای(دعایی و بختیاری،۱۳۸۶).
برایناساسدراینمطالعهمفهومبازارگراییموردبررسینظریوتحقیقاتیقرارگرفتهاستوسپسیکمقیاسبرایسنجشاینمفهومدرسازمانهاارائهشدهاست. باتوجهبهاینکه صنایع کوچک و متوسط دراینمطالعهموردبررسیقرارگرفته اند،جهت گیریمباحثبهسمت شهرکهای صنعتیبودهاست.
 

۱-۲-     بیان مسأله

میلبهبقاوسودآوریباعثگردیدههموارهمدیرانومحققاندرپیاقداماتیدرجهتکسبآنهاباشند. یکیازمفاهیمیکهدردودههاخیرموردتوجهپژوهشگرانومدیرانقرارگرفتهمفهومگرایش بازار است. اینمفهومازسال۱۹۹۰واردادبیاتمدیریتشدهاست. نظریههاوتحقیقاتتجربیبهطورکلیاینادعاراکهگرایش بازار تأثیرقویومثبتبرنوآوریشرکتداردراتأییدمیکند(دعاییوبختیاری،۱۳۸۶).ازطرفیدیگراهمیتنوآوریبرایسازمانامریبدیهیاستوهموارهموردتأییدمحققانقرارداشتهاست. نتایجتحقیقات نشانمیدهدنوآوریسبببقا،سودآوری،رشدوتوسعۀسازمانمیگردد. درحالیکهاهمیتوضرورتگرایش بازار مشهوداستمحققانمشاهدهکردندکهگرایش بازار،درشکلسنتیمفهومآن،منجربهشکستدرموفقیتتجارینوآوریهایناشیازخلقبازارهایجدیدمیشود. همچنینبهعقیدهکریستنسنتعهدقویبهبازارهایفعلیشرکتهارامدیونبهمشتریانیکهبهطورمعمولدارندمیکندوعلاقهوپیشبینیبراینوآوریهاازبینمیروددر نتیجه،ممکناستشرکتهابازارهاوفرصتهایجدیدرانادیدهبگیرند. ازاینرو،میتواناستدلالکردکهگرایش بازار برایکسبمزیترقابتیبلندمدتشرطلازماستولیکافینیستوسازمانهابرایدستیابیبهمزیترقابتیبلندمدتبهنوآورینیازدارند. تحقیقاتانجامگرفتهدرخصوصرابطهمیانگرایش بازار ونوآوریهمنشانازوجودرابطهمثبت وهمعدمرابطهمعنیداراستوحتیرابطهمنفیدربینایندونیزبهاثباترسیدهاست.اینموردآخراینتوهمرابهوجودمیآوردکهباتوجهبهاینکهامروزهعمربازارهاکوتاهشدهوبازارهایجدیدپیدرپیبهوجودمیآیندوازبینمیروندبنابراینگرایش بازار رویکردیاشتباهیاشایدرویکردیناقصدرسازماناست.لذااینپژوهشبر آناستبهعلتاهمیتموضوعونتایجمتفاوتتحقیقاتپیشین،ارتباطگرایشبازار رابانوآوریدرشرکت صنایع الکترونیکشهرستان شیراز بررسیکند.
تعداد صفحه : ۱۰۲
در قسمت هایی از متن این فایل کلمات به هم چسبیده شده ولی خواناست
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***