دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : روزنامه نگاری

عنوان : بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

 

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش :روزنامه نگاری

 

 

عنوان:

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی

 با میزان رضایت شغلی پرسنل  سامانه ۳(BRT3) اتوبوسرانی تهران

 

 

استاد راهنما:

دکتر علی گرانمایه پور

 

استاد مشاور:

دکتر صدیقه ببران

 

زمستان  ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
چکیده ۱
فصل اول کلیات تحقیق. ۲
مقدمه. ۳
۱-۱ بیان مساله: ۶
۲-۱ضرورت انجام تحقیق: ۱۰
۱-۳هدف های پژوهش: ۱۳
۱-۳-۱:هدف اصلی پژوهش… ۱۳
۲-۳-۱ هدفهای فرعی.. ۱۳
۳-۳-۱ هدفهای کاربردی.. ۱۳
۴-۱سوالات تحقیق. ۱۳
۵-۱:فرضیه های پژوهش… ۱۴
۱-۵-۱:فرضیه اصلی.. ۱۴
۲-۵-۱فرضیه های فرعی.. ۱۴
۶-۱ چهارچوب زمانی تحقیق. ۱۶
۷-۱ روش تحقیق. ۱۶
۸-۱:تعاریف نظری متغییرها ۱۶
۱-۸-۱ارتباطات درون سازمانی.. ۱۶
۲-۸-۱:رضایت شغلی.. ۱۷
فصل دوم مباحث نظری.. ۲۱
مقدمه. ۲۲
بخش اول. ۲۳
۲-۱ نگاهی به تاریخچه اتوبوسرانی تهران ار آغاز تا به امروز. ۲۳
۲-۱-۱ نگاهی به وضعیت منابع انسانی اتوبوسرانی تهران. ۲۴
۲-۱-۲ نگاهی به سامانه ۳ ووضعیت منابع انسانی سامانه ۳اتوبوسرانی تهران. ۲۴
بخش دوم. ۲۵
۲-۲ تعریف ارتباط.. ۲۵
۲-۲-۱نظریه ارتباط از نظر ارسطو: ۲۶
۲-۲-۲روبرت گویر در کتاب فراگرد ارتباط مى گوید: ۲۶
۲-۲-۳نظریات مکتب شیکاگو. ۲۶
۲-۲-۴ نظریه های رسانه شناسی در ارتباطات.. ۳۰
۲-۲-۵ نگاهی به سبک های ارتباط موثر در سازمان: ۳۲
۲-۲-۶ نگاهی به عوامل موثر برارتباط بین فردی درارتباط سازمانی: ۳۳
۲-۲-۷ نقش مهارتهای ارتباطی مدیران در تسهیل ارتباطات سازمانی.. ۳۴
۲-۲-۸نگاهی به نقش ارتباطات فردی وجمعی در سازمان. ۳۵
۲-۲-۹ نقش مهارتهای ارتباطی کارکنان درتسهیل ارتباطات سازمانی.. ۳۷
۲-۲-۱۰ارتباطات درروابط بین سازمانی.. ۳۷
بخش سوم. ۳۸
۲-۳  تعریف ارتباطات سازمانی.. ۳۸
۱-۷-۲ تعریف ارتباطات درون سازمانی.. ۴۲
۲-۳-۲تاریخچه ارتباطات سازمانی.. ۴۳
۲-۳-۳نگاهی به فرایندهای  ارتباطات سازمانی.. ۴۷
۲-۳-۴انواع ارتباطات سازمانی.. ۴۸
۲-۳-۴-۱تعریف ارتباط عمودی.. ۴۸
۲-۳-۴-۲ ارتباط افقی.. ۴۸
۲-۳-۴-۳ ارتباط مورب.. ۴۸
۲-۳-۴-۵انتخاب مسیر یا کانال ارتباط.. ۴۹
۲-۳-۵نگاهی به دیدگاه های مختلف ارتباطات سازمانی.. ۵۰
بخش چهارم. ۵۴
۲-۴رضایت شغلی.. ۵۴
۱-۴-۲  تعریف شغل. ۵۶
۲-۴-۲تقویترضایتشغلی.. ۵۸
۲-۴-۳نظریه های رضایت شغلی.. ۵۹
۵-۴-۲  نظریه های عوامل رضایت شغلی.. ۶۴
بخش پنجم. ۷۰
۵-۱ پیشینه تحقیق. ۷۰
۲-۵-۱ تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی.. ۷۲
۲-۵-۲بررسی های روان شناسان. ۷۳
۳-۵-۲  مطالعات جامعه شناختی ( ۱۸۵۸ – ۱۹۱۷ ) ۷۴
۴-۵-۲ مطالعات وتحقیقات انجام شده ۷۵
فصل سوم روش شناسی تحقیق. ۸۰
مقدمه. ۸۱
۳-۱روش تحقیق. ۸۲
۱-۱-۳روش تحقیق بر اساس روش اجرا ۸۴
۲-۳ جامعه آماری : ۸۴
۳-۳  برآورد نمونه(نمونه گیری) ۸۵
۱-۳-۳ روش نمونه گیری.. ۸۶
۲-۳-۳ روش نمونه گیری احتمالی.. ۸۶
۳-۳-۳حجم نمونه آماری.. ۸۶
۴-۳-روش گرداوری اطلاعات.. ۸۷
۳-۴-۱ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۸۷
۳-۴-۲   پرسشنامه. ۸۷
۳-۴-۳پیش آزمون. ۸۸
۳-۵ اعتبار. ۸۹
۳-۶ پایایی.. ۹۰
۳-۶-۱ :آزمون پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ) ۹۱
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ۹۲
مقدمه. ۹۳
۴-۱توصیف داده‏ها: ۹۵
۴-۲  آزمون فرضیه ها ۱۱۱
فصل پنجم نتایج وپیشنهادات روش تحقیق. ۱۵۳
مقدمه. ۱۵۴
۵-۱ بحث و تفسیر. ۱۵۷
۵-۲  نتیجه گیری: ۱۶۴
۵-۳ محدودیت و مشکلات تحقیق: ۱۶۷
۴-۵ جمع بندی وپیشنهادات.. ۱۶۸
فهرست منابع. ۱۷۲
پیوست.. ۱۷۶
 
فهرست  جداول
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
جدول ۳-۱-آزمون پایایی پرسش نامه تحقیق)پیش آزمون( ۹۱
جدول ۳-۲-آزمون پایایی پرسش نامه تحقیق)پس آزمون( ۹۱
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تحصیلی.. ۹۵
جدول۲-۴:جدول توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغییر سن.. ۹۶
جدول ۱-۲-۴ محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی سن شرکت کنندگان در آزمون. ۹۷
جدول ۲-۲-۴:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. ۹۸
جدول۳-۴: جدول فراوانی متغییر میزان سابقه کار. ۱۰۰
جدول ۱-۳-۴ محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی متغییر میزان سابقه شرکت کنندگان در آزمون. ۱۰۱
جدول ۲-۳-۴:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. ۱۰۲
جدول۴-۴فراوانی معاونت های حوزه فعالیت پاسخگو ها ۱۰۳
۵-۴جدول: محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی مولفه های ارتباطات درون سازمانی شرکت کنندگان در آزمون. ۱۰۵
جدول ۱-۵-۴:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. ۱۰۶
جدول۶-۴: محاسبه ی شاخص های آماری شامل میانگین، واریانس ، انحراف معیار وچولگی وکشیدگی مولفه های متغییر رضایت شغلی شرکت کنندگان در آزمون. ۱۰۷
جدول ۱-۶-۴:آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. ۱۰۹
جدول ۲-۶-۴ :جدول فراوانی متغییررضایت شغلی.. ۱۱۰
جدول۷-۴:جدول تقاطعی(دو بعدی) بین استفاده ار تلفن ومیزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۱۱
جدول۱-۷-۴:آزمون خی دو(بین متغییر استفاده از تلفن ورضایت شغلی) ۱۱۱
جدول۸-۴:­جدول تقاطعی(دوبعدی) بین­ارتباط­مستقیم­وچهره­به­چهره­ومیزان رضایت­شغلی پرسنل. ۱۱۲
جدول۱-۸-۴:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط مستقیم وچهره به چهره بارضایت شغلی) ۱۱۳
جدول۲-۸-۴:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباط مستقیم بارضایت شغلی.. ۱۱۳
جدول۹-۴: جدول تقاطعی بین ارتباط استفاده از ایمیل ومیزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۱۴
جدول۱-۹-۴:آزمون خی دو(بین متغییر email(پست الکترونیکی) بارضایت شغلی) ۱۱۴
جدول۲-۹-۴:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات پست الکترونیکی بارضایت شغلی.. ۱۱۵
جدول۱۰-۴: جدول تقاطعی بین ارتباط با فاکس(fax) ومیزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۱۵
جدول۱-۱۰-۴:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط از راه فکس بارضایت شغلی) ۱۱۶
جدول۲-۱۰-۴:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات با فکس(fax) بارضایت شغلی.. ۱۱۶
جدول۱۱-۴: جدول تقاطعی بین ارتباط با نامه ومیزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۱۷
جدول۱-۱۱-۴:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط از راه نامه بارضایت شغلی) ۱۱۷
جدول۲-۱۱-۴:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات با نامه بارضایت شغلی.. ۱۱۸
جدول۱۲-۴: جدول تقاطعی بین ارتباط با اینترانت(شبکه داخلی سازمان) ومیزان رضایت شغلی پرسنل   ۱۱۸
جدول۱-۱۲-۴:آزمون خی دو(بین متغییر ارتباط از راه اینترانت بارضایت شغلی) ۱۱۹
جدول۲-۱۲-۴:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباطات با اینترانت با متغییررضایت شغلی.. ۱۱۹
جدول۱۳-۴:جدول ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباطات افقی ومیزان رضایت شغلی.. ۱۲۰
جدول ۱-۱۳-۴:رگرسیون همزمان بین متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی.. ۱۲۱
جدول۲-۱۳-۴: خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی(ANOVA)  ۱۲۱
جدول۳-۱۳-۴ نتایج ضرایبحاصلهازتحلیلرگرسیونهمزمان بین متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی   ۱۲۲
جدول۱۴-۴:جدول­ضریب­همبستگی­پیرسون­بین ارتباطات افقی ومولفه های میزان رضایت شغلی.. ۱۲۳
جدول۱۵-۴:جدول ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) ومیزان رضایت شغلی   ۱۲۴
جدول ۱-۱۵-۴:رگرسیون همزمان بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) ومیزان رضایت شغلی   ۱۲۵
جدول۲-۱۵-۴: خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون همزمان متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی(ANOVA). 125
جدول۳-۱۵-۴ نتایج ضرایبحاصلهازتحلیلرگرسیونهمزمان بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی.. ۱۲۶
جدول۱-۳-۱۵-۴:بررسی همبستگی جزئی (partial) بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی.. ۱۲۷
جدول۱۶-۴: جدول ضریب همبستگی پیرسون بین ارتباطات عمودی ومولفه های میزان رضایت شغلی   ۱۲۸
جدول۱۷-۴:جدول تقاطعی میزان رضایت شغلی)رتبه ای) پرسنل در بین گروه های تحصیلی.. ۱۳۵
جدول۱-۱۷-۴:آزمون خی دو(بین میزان رضایت شغلی با سطح تحصیلات) ۱۳۵
جدول۲-۱۷-۴:آزمون کرامرجهت شدت رابطه ارتباط مستقیم بارضایت شغلی.. ۱۳۶
جدول۱۸-۴:آزمون­تحلیل­واریانس­یکطرفه­میزان­رضایت­شغلی در بین­گروه های تحصیلی مختلف. ۱۳۶
جدول۱-۱۸-۴:آزمون تعقیبی تحلیل واریانس یکطرفه(LSD) 137
جدول۱۹-۴:تحلیل رگرسیون گام به گام مولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با میزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۳۸
جدول۱-۱۹-۴: خلاصه تحلیل واریانس برای رگرسیون گام به گام مولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ازتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با میزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۳۹
جدول۲-۱۹-۴: نتایج ضرایبحاصلهازتحلیلرگرسیون گام به گام مولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ازتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با میزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۴۰
جدول۳-۱۹-۴:متغییر بیرون گذاشته شده از رگرسیون. ۱۴۱
جدول۱-۳-۱۹-۴:بررسی همبستگی جزئی (partial) بین متغییرمولفه های ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)با متغییر رضایت شغلی.. ۱۴۱
جدول۲۰-۴: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات میزان رضایت شغلی در بین جنسیت های مختلف… ۱۴۲
جدول۱-۲۰-۴: محاسبه t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات میزان رضایت شغلی در بین جنسیت های مختلف    ۱۴۲
جدول۲-۲۰-۴: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های میزان رضایت شغلی(امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت وهدف گذاری شغلی)در بین جنسیت های مختلف    ۱۴۳
جدول۳-۲۰-۴: محاسبه t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های میزان رضایت شغلی(امنیت شغلی،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت وهدف گذاری شغلی)در بین جنسیت های مختلف    ۱۴۴
جدول۲۱-۴: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات ارتباطات درون سازمانی در بین جنسیت های مختلف… ۱۴۵
جدول۱-۲۱-۴: محاسبه t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات ارتباطات درون سازمانی در بین جنسیت های مختلف… ۱۴۵
جدول۲-۲۱-۴: محاسبه میانگین وانحراف معیاردو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های ارتباطات درون سازمانی (کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)در بین جنسیت های مختلف . ۱۴۶
جدول۳-۲۱-۴:­محاسبه­t دو گروه مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات مولفه های ارتباطات درون سازمانی (کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی و ارتباطات افقی)در بین جنسیت های مختلف… ۱۴۷
جدول۲۲-۴:جدول تقاطعی)دوبعدی)بین میزان رضایت شغلی)رتبه ای) پرسنل ومتغییر سن افراد. ۱۴۹
جدول۱-۲۲-۴:جدول آزمون خی دو میزان رضایت شغلی پرسنل ومتغییر سن افراد. ۱۴۹
جدول۲-۲۲-۴:آزمون کرامربین میزان رضایت شغلی پرسنل ومتغییر سن افراد. ۱۵۰
جدول۲۳-۴:آزمون تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA) میزان رضایت شغلی در بین معاونتهای مختلف سازمان. ۱۵۰
جدول۱-۲۳-۴:آزمون تعقیبی تحلیل واریانس یکطرفه(LSD) 151
جدول۲۴-۴:آزمون همبستگی پیرسون بینارتباطات درون سازمانی ومیزان رضایت شغلی پرسنل. ۱۵۲
 
 
فهرست  نمودار
عنوان                                                                                                                                                                       صفحه
نمودار۱-۴:نموداردرصد فراوانی وضعیت تحصیلی.. ۹۵
۲-۴ نمودار هیستوگرام متغییر سنی.. ۹۹
۳-۴نمودار هیستوگرام متغییر میزان سابقه کار. ۱۰۳
نمودار۴-۴:  فراوانی معاونت های حوزه فعالیت پاسخگو ها ۱۰۴
نمودار۵-۴:نمودار میله ای رضایت شغلی.. ۱۱۰
نمودار۶-۴:خط رگرسیون بین متغییر ارتباطات افقی با متغییر رضایت شغلی.. ۱۲۲
نمودار۷-۴:خط رگرسیون بین متغییر ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین واز پایین به بالا) با متغییر رضایت شغلی   ۱۲۷
نمودار۸-۴:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) میزان رضایت شغلی با سطح تحصیلات مختلف. ۱۳۰
نمودار۹-۴:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. ۱۳۱
نمودار۱۰-۴:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) مولفه ارتباطات عمودی (از بالا به پایین)ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. ۱۳۲
نمودار۱۱-۴:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) مولفه ارتباطات عمودی (از پایین به بالا)ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. ۱۳۳
نمودار۱۲-۴:آزمون تحلیل میانگین(Box plot) مولفه ارتباطات افقی ارتباطات درون سازمانی دربین تحصیلات مختلف. ۱۳۴
نمودار۱۳-۴:نمودار فراوانی متغییر سن.. ۱۴۸
 

چکیده

پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش ارتباطات درون سازمانی برمیزان رضایت شغلی پرسنل دربین کارکنان سامانه۳BRT3)) انجام شده است، به سنجش همبستگی بین متغیر میزان استفاده از ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل ومولفه های آن ( امنیت شغلی ،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت ،هدف گذاری شغلی ،میزان تحصیلات ومیزان سابقه کار) پرداخته است.
روش پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، به لحاظ معیار هدف، کاربردی به لحاظ معیار زمانی، مقطعی است. داده ها با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. از آنجایی که جامعه آماری این تحقیق،پرسنل سامانه ۳ اتوبوسرانی تهران می باشد با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد۳۸۵نفر از پرسنل را شامل می شود. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرمستقل(ارتباطات درون سازمانی) و متغیر وابسته تحقیق(میزان رضایت شغلی) وابعاد آن بیانگر بالا بودن همبستگی درونی گویه ها و به عبارت دیگر مطلوبیت پایایی ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین میزان استفاده از ارتباطات درون سازمانی ومولفه های آن(کانال های ارتباطی،ارتباطات افقی وارتباطات عمودی)بر میزان رضایت شغلی پرسنل ومولفه های(امنیت شغلی ،حقوق ومزایا،روابط در محیط کار،استفاده از مهارت ،هدف گذاری شغلی ،میزان تحصیلات ومیزان سابقه کار) آن همبستگی وجود دارد.ارتباطات افقی بر میزان رضایت شغلی پرسنل اثر مثبت وهمچنین ارتباطات عمودی(ازبالا به پایین وازپایین به بالا) اثرمثبت بر میزان رضایت شغلی دارد.
 

فصل اول کلیات تحقیق

 

مقدمه

جهان کنونی جهانی است پر از تغییرات شتابان دگرگونی های بسیاری در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفت های سریع علوم و تکنولوژی انسان را با وضعیتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات بسیاری داشته علم مدیریت است که پا به عرصه نوینی از حیات خود گذاشته و در پاسخ به چالش های محیطی به جستجوی روش های تازه پرداخته است. یکی از تحولات اساسی که در مدیریت  ایجاد شده است تحول در نجوه نگرش به سازمان[۱] است. تا چند دهه گذشته سازمان ها به عنوان ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف بودند. ولی امروزه سازمان ها با نگرش وسیع تر در نظر گرفته می شوند و مفاهیمی چون فرهنگ[۲] و ارتباطات سازمانی[۳] توجه ویژه ای­می شود. تقریباً در دهه گذشته بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد[۴] سازمان ها پرداخته و تحقیقات و مطالعات فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته است.
ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است.
توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان های تجاری و تولیدی نیز از آن بعنوان کلید موفقیت یاد نموده اند.
ارتباط[۵] برای هماهنگی فعالیت های گروهی، اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی لازم است. بنابراین مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباطات سازمانی اعمال نمایند به وضوح از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند گردید.
در واقع مدیریت اموری چون ارتباطات انسانی، عواملی مؤثر بر ارتباطات، گروه های رسمی[۶] و غیر رسمی[۷]، روشهای بهبود ارتباطات و موانع ارتباطی در سازمان حائز اهمیت است. ( Gill, 2002: 56).
ارتباطات را به عنوان خونی به حساب می آورند که در رگ حیات سازمان جریان دارد و نبود ارتباطات باعث بروز اختلال در قلب سازمان خواهد شد. خلاصه اینکه بدون ارتباطات مؤثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد بود.
ارتباطات سازمانی فرایندی[۸] است که به وسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی به افراد و ارگان های مختلف داخل و خارج سازمان راه اندازی می کنند. ارتباطات، نظامی برای هماهنگی و یکپارچه سازی و ایجاد زمینه مشترک برای فعالیت سازمان و در نهایت افزایش بهره وری سازمان است.
می توان یک سازمان را به بدن انسان تشبیه کرد که مدیریت، سر آن است، یعنی سازمان یک موجود زنده و نظم یافته است. همانطور که بدن انسان برای انتقال پیام های مغز که کی بخورد، کی بخوابد، کی بایستد و .. به سیستم عصبی تکیه دارد؛ یک سازمان هم به ارتباطات سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است. اگر در بدن انسان، اختلال فیزیکی یا عصبی به وجود بیاید یعنی مانعی در راه جریان آزاد پیام ها ایجاد شود، عواقب منفی به دنبال خواهد داشت به همین صورت اگر مشکلی در ارتباطات سازمانی ایجاد شود، باید به صورت سریع و کامل برطرف شود. درک مفهوم ارتباطات سازمانی، اثربخشی کارکنان سازمان را افزایش می دهد و کمبود اصول ارتباطات سازمانی باعث ایجاد مشکل در سازمان می شود.
نیروی انسانی، مهم ترین و ارزشمندترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی در بر می گیرد و اشتغال از جمله مسائلی است که همیشه، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد معیشتی انسان ها مربوط می شود، ولی با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد.
رضایت شغلی[۹] حوزه ای است که در آن دیدگاه های روان شناسی اجتماعی[۱۰]، جامعه شناختی[۱۱]، اقتصادی[۱۲]، علوم سیاسی[۱۳] و تربیتی[۱۴] هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته، به زندگی خود ادامه می دهند. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. اگر کسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد. به عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود.
نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه، دارای اهمیتی خاص است و مؤثرترین رکن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی لازمه توجه خواص به آموزش نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و کوشش در افزایش عوامی مؤثر در رضایت شغلی او دارد.
نیروی انسانی متعهد در سازمان، با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، می تواند زبان های مادی را بزودی جبران و تأمین کند، در واقع، همواره برای سازمان ارزش افزوده، ثروت و فایده ایجاد می کند و بر سرمایه های مادی سازمان می افزاید. نیروی انسانی متعهد بیش از هزینه ای که صرف تربیت، تجهیز و آموزش او شده است، برای سازمان فایده و ارزش به وجود می آورد. برعکس، نیروی انسانی ناراضی، غیرمتعهد، غیرکارآمد و ناآگاه، ممکن است با تصمیمات و اعمال غلط خود بر مشکلات و زیان های سازمان می افزاید. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر رضایت کارکنان سازمان از اهمیت خواصی برخوردار است و در این زمینه مطالعات بسیار از طرف پژوهشگران حوزه مدیریت و منابع انسانی انجام گرفته است و نظریه های مختلفی در این باره طرح شده است. به نظر می رسد که مدیران سازمان ها باید با آگاهی از این نظریه ها و بکار گیری مناسب و اقتضایی آنها، در این موارد از ریزش بی دلیل سرمایه های سازمان جلوگیری نموده و از زبان های حاصله جلوگیری نمایند.
در خصوص ارتباطات، اکثر پژوهشگران متفق القولند که ارتباطات، فرآیندی تعاملی است که در آن        ( برای مثال ۲ نفر یا بیشتر به تعامل با محیط و یکدیگر می پردازند ) و همچنین نمادین و انتزاعی است. ( برای مثال در هر یک از تعاملات ارتباطی همانند نمایش یا تئاتر، موضوعات از سطوح متفاوتی از انتزاعات برخوردارند ). پس برای مطالعه ارتباطات سازمانی، ابتدا باید فهمید که چگونه عرصه سازمانی روی فرایند های ارتباطی اثر می گذارد و چگونه ماهیت نمادین ارتباطات، آنها را از سایر مشکل های رفتار سازمانی متمایز می کند. به این منظور ناگریز از مطالعه رابطه متقابل بین مفاهیم سازمان و فرآیندهای ارتباطی هستیم.

تعداد صفحه : ۱۹۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***