دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش­های نیمه حضوری

 

گروه مدیریت بازرگانی

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر رحیم عابدی

 ماه و سال:

شهریور ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که از میان آن­ها ۷۳ شرکت از طریق نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های اصلی تحقیق که در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معناداری ندارد، سرمایه در گردش بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر معناداری ندارد. سرمایه فکری و سرمایه در گردش هر دو بر حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی نشان داد که سرمایه فکری بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و منفی و بر بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود تأثیر معنادار و مثبتی دارد، سرمایه در گردش در بین شاخص­های عملکرد مالی فقط بر بازده دارایی­ها تأثیر معنادار و مثبتی دارد. هم­چنین در بین عناصر سرمایه فکری (کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری)، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معنادار و منفی و کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده دارایی­ها دارند، کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر بازده دارایی­ها ندارد. کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معنادار و مثبتی بر بازده حقوق صاحبان سهام دارند، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام ندارد. کارایی سرمایه انسانی تأثیر معنادار و مثبتی بر حاشیه سود دارد، کارایی سرمایه به کار گرفته شده و کارایی سرمایه ساختاری تأثیر معناداری بر حاشیه سود ندارند.
واژه­های کلیدی:
سرمایه فکری، کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی، کارایی سرمایه ساختاری، سرمایه در گردش، عملکرد مالی.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش                                                                                                        
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴- هدف­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴-۱- هدف­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۴-۲- هدف­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵- سؤال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵-۱- سؤال­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵-۲- سؤال­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۶- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶-۱- فرضیه­های اصلی……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶-۲- فرضیه­های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۸- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه……………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸-۱- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸-۲- روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۸-۳- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۹-۱- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-۲- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۰- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۱- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۱-۱- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۱-۱-۱- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..۱۲
۱-۱۱-۱-۲- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….۱۲
۱-۱۱-۱-۳- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..۱۲
۱-۱۱-۲- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۱۱-۳- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۱۲- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۱۳- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق                          

سرمایه فکری

 
 
۲-۱- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲- سازمان دانش بنیان و دارایی­های فکری……………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۳- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۴- ویژگی­های سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۵- اجزای سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۵-۱- سرمایه انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۲-۵-۲- سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۵-۳- سرمایه ارتباطی (مشتری)…………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۶- دلایل توجه به اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۷- روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………..۲۷­
۲-۸- اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۹- مزایا و معایب روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۰- مدل­های متداول اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱۰-۱- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون……………………………………………………………………..۳۰
۲-۱۰-۲- مدل اسکاندیا یا نویگیتور……………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۱۰-۳- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)………………………………………………۳۱
۲-۱۰-۴- مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۰-۵- مدل راهنمای دارایی­های نامشهود…………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۰-۶- الگوی ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱۱- سنجش سرمایه فکری با بهره گرفتن از مدل پالیک……………………………………………………………………………….۳۳
۲-۱۲- مزایای سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱۳- راه­های توسعه عناصر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۳-۱- توسعه سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۳-۲- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)…………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۱۳-۳- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)………………………………………………………………………………………۳۵
 

سرمایه در گردش

۲-۱۴- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۱۵- ماهیت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۶- منابع و مصارف سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۷- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۸- استراتژی­های گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۹- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲۰- اجزای مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲۰-۱- دوره واریز بستانکاران……………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲۰-۲- دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۲۰-۳- دوره گردش موجودی­ها…………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲۰-۴- چرخه تبدیل وجه نقد……………………………………………………………………………………………………..۴۰

عملکرد مالی

۲-۲۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۲۲- سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۲۳- عملکرد مالی و روش­های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۲۴- پیشینۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۲۴-۱- پیشینۀ داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۲۴-۲- پیشینۀ خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۲-۲۵- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۲۶- خلاصۀ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۳- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۳-۱- جامعۀ آماری………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۳-۲- روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۳-۲-۱- تعریف نمونه…………………………………………………………………………………………………….۵۶
۳-۳-۲-۲- تعریف روش­های نمونه­گیری غیراحتمالی………………………………………………………۵۶
۳-۳-۳- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۴- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۴-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۴-۳- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۵- روش­های آماری و اندازه­گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۵-۱- روش اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۵-۲- روش اندازه­گیری نسبت سرمایه درگردش……………………………………………………………………….۶۰
۳-۵-۳- روش اندازه­گیری عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۶- روش گردآوری اطّلاعات و داده­ها………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۸- مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-۸-۱- فرض عدم هم­خطی……………………………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۸-۲- فرض همسانی واریانس­ها……………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۸-۳- فرض عدم وجود خود همبستگی………………………………………………………………………………………..۶۴
۳-۹- تعریف داده­های پنلی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۱۰- مزایای داده­های پنلی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۳-۱۱- روش­های آماری مورد استفاده جهت آزمون داده­های پنلی در EViews………………………………………..66
۳-۱۱-۱- آزمون پایایی در داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………….۶۶
۳-۱۱-۱-۱- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………….66
۳-۱۱-۲- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر…………………………………………………………………………۶۷
۳-۱۱-۳- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی…………………………………………………………۶۸
۳-۱۲- خلاصۀ­ فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۲- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۴-۲-۱- توصیف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۲-۲- توصیف یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۷۲
۴-۳- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۳-۱- آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۴-۳-۲- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی……………………………………………………………………………..۷۶
۴-۳-۲-۱- آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………………………………..۷۶
۴-۳-۲-۲- آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………….۷۷
۴-۳-۲-۳- آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۳-۳- آزمون داده­های پنلی در EViews……………………………………………………………………………………79
۴-۳-۳-۱- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)……………………………………………………………79
۴-۳-۴- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر……………………………………………………………………………۷۹
۴-۳-۵- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن  در استاتا…………………………………………………۸۱
۴-۳-۶- خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی………………………………………………………………۸۱
۴-۳-۷- نتایج مدل نهایی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..۸۳
۴-۴- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۵-۲- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………..۸۸
۵-۳- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………۹۵
۵-۳-۲- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………۹۶
۵-۴- خلاصۀ­ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷
منابع
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
پیوست­ها
پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………۱۰۷
پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC)………………………………………………………………………….119
پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………….۱۳۷
فهرست جداول، اشکال و نمودارها
شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۹
شکل (۲-۱) شمای ارزش مدل اسکاندیا…………………………………………………………………………………………………………۱۹
شکل (۲-۲) طبقه­بندی اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………………………………..۲۲
شکل (۲-۳) مدل تکنولوژی بروکر………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
شکل (۲-۴) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات…………………………………………………………………………………………………۵۱
شکل (۳-۱) نمودار قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
جدول (۴-۱) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………۷۱
جدول (۴-۲) نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………۷۳
جدول (۴-۳) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های اصلی……………………………………………..۷۶
جدول (۴-۴) نتایج آزمون هم­خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه­های فرعی ۷ و ۸ و ۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۶
جدول (۴-۵) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس­ها…………………………………………………………………………………………….۷۷
جدول (۴-۶) نتایج آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………….۷۸
جدول (۴-۷) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو…………………………………………………………………………………………۷۹
جدول (۴-۸) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
جدول (۴-۹) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………۸۱
جدول (۴-۱۰) خلاصه­ای از نتایج آزمون­ها و انتخاب مدل نهایی…………………………………………………………………۸۲
جدول (۴-۱۱) نتایج مدل نهایی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………۸۴
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
۱-۱- مقدمه
اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر کنونی، اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی، عصر اطّلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار برده­اند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماماً  در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت می­گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و … نیستند و منبع اصلی اقتصادی، دانش خواهد بود. قرن ۲۱، قرن دانش محوری است. در عصری که اطّلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری[۱] به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی­های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می­کند (بونتیس، ۱۹۹۸). امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دست­یابی به اهداف و استراتژی­ها، سازمان­ها نه تنها باید     دارا­یی­های نامشهود خود را شناسایی، اندازه­گیری و مدیریت کنند بلکه می­بایست همواره سعی کنند تا این گونه دارایی­ها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمان­هایی که نتوانند دارایی­های دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. بنابراین انتظار می­رود شرکت­هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند، عملکرد مالی آن­ها نیز بالاتر باشد. سرمایه فکری سرمایه­ای فراتر از دارایی­های فیزیکی و دارا­یی­های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطّلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می­تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه­های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت­ها می­تواند تحت تأثیر دارایی­های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در سازمان­ها و شرکت­های پیشرو امروزی، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمان­ها و شرکت­ها وابسته به دانش است. بنابراین هرچقدر سازمان­ها و شرکت­ها به لحاظ دارایی­های نامشهود[۲] و سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریع­تر می­توانند به سطوح بالای رشد و توسعه دست یابند.
به لحاظ واژه شناسی سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی (Working Capital) آورده شده است و در تعبیر انگلیسی آن مترادف (Circulated Capital) است، چون بخشی از سرمایه شرکت را شامل می­شود که نقشی مشابه خون در رگ­ها را دارد. به طورکلی، سرمایه در گردش به سرمایه­گذاری شرکت در دارایی­های کوتاه­مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه­مدت، حساب­های دریافتنی و موجودی­های کالا اطلاق می­شود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی­ جاری منهای بدهی جاری.
مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط با تصمیمات تأمین مالی و کنترل دارایی­های جاری واحدهای انتفاعی از یک طرف و تأمین مالی بلندمدت و مخاطرات ناشی از تأمین مالی کوتاه­مدت و بلند­مدت از طرف دیگر، اهمیت موضوع را آشکار می­سازد. ماهیت رشد دارایی­های کوتاه­مدت از منابع مالی کوتاه­مدت، باید مورد توجه مدیران مالی قرارگیرد تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاه­مدت و تداوم فعالیت در بلند­مدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تأمین مالی و مدیریت دارایی­های جاری مؤسسات در ارتباط است (نیکومرام و دیگران، ۱۳۸۶).
[۱]. Intellectual Capital
[۲]. Intangible Assets
تعداد صفحه : ۱۵۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***